Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος  καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται. Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι, ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, ἀπό ἡττήματος κατέστημεν νικηταί». (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Ὅλα γέμισαν μέ φῶς, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει γεμάτη χαρά ἡ Ἐκκλησία μας ἀπόψε κατά τήν ὁλόφωτη λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, καλώντας μας καί πάλι νά ἑορτάσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζωογονηθοῦμε ἀπό τό «φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα». Τό ἀκτινοβόλο πρόσωπο τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διαλύει τή νύχτα τοῦ θανάτου, συντρίβει τήν φθορά, κατακρίνει τήν ἁμαρτία, ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί καινοποιεῖ τά σύμπαντα.

Πάσχα γιορτάζουμε σήμερα, «ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρη πανηγύρεων». Πάσχα ζωῆς καί ἐλπίδος. Πέρασμα δηλαδή, ἀπό τήν ἀφιλόξενη χώρα τῶν παθῶν, τῆς ὑπαρξιακῆς φτώχειας, τῆς πνευματικῆς σκλαβιᾶς, στήν ἀληθινή πατρίδα τῆς θεοκοινωνίας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γύρω μας μαίνεται ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας. Τό Πάσχα ὅμως μπορεῖ νά γίνει τό δικό μας πέρασμα στή μετάνοια, στόν ἁγιασμό, στήν ἀγάπη, στήν ἀρετή, στήν ἀλήθεια, στήν δικαιοσύνη, στήν ἐλευθερία, στή ζωή. Τότε θά συνειδητοποιήσουμε πώς αὐτή ἡ κόλαση πού δημιουργεῖ ὁ ἀφώτιστος, ἀμετανόητος καί αὐτοκαταστροφικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀγγίξει, γιατί δέν μᾶς ἀφορᾶ πλέον.

Τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ἔχει μέσα του τήν δύναμη τοῦ οὐρανοῦ, γι’ αὐτό καί μᾶς ζωογονεῖ ὀντολογικῶς, σπάζει τίς πλάκες πού στέκουν βαριές ἐπάνω στήν καρδιά μας καί μᾶς ὁδηγεῖ λαμπροφόρους σέ μία νέα ζωή. Αὐτή ἡ «ἄλλη βιοτή», πού ἀνατέλει ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χαρίζεται ἀπό τόν Κύριό μας στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς δυνατότητα ἐλευθερίας καί προσωπικῆς εὐθύνης. Ἐκεῖνος πού ζεῖ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς προσωπικό γεγονός, γιορτάζει κάθε στιγμή τήν βεβαιότητα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος καί πλέον «ζωή πολιτεύεται». Μέ τόν ζωηφόρο θάνατό Του καί τήν ἐκ νεκρῶν ἁγία Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄλλαξε τήν φύση τοῦ θανάτου. Τόν ἔκανε πέρασμα, μία στιγμή στήν πορεία μας πρός τήν αἰωνιότητα, Πάσχα στήν ζωή, μεταμορφώνοντας τήν πιό ἐπώδυνη ἀνθρώπινη τραγωδία σέ αἰώνιο θρίαμβο. «Μηδείς, λοιπόν, φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος» (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Ὁ Ἀναστάς Χριστός μᾶς χαρίζει τήν δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Ὅταν οἱ διάφορες δοκιμασίες σκοτεινιάζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας, ἡ γεμάτη ἀθανασία καί φῶς ἐλπίδα πού ἀναβλύζει ἀπό τό ζωηφόρο πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐνισχύει, μᾶς χαριτώνει, μᾶς λυτρώνει. Ἡ πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, γαληνεύει τήν συνείδησή του, φωτίζει τό σκότος, ἱεροποιεῖ, ὡραιοποιεῖ καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτόν μας σέ Ἐκεῖνον,  τοῦ Ὁποίου ὁ ἐκούσιος θάνατος ἔγινε γιά ἐμᾶς ζωή. Αὐτός μόνος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. ια’, 25), «τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. η’, 12- ιδ’ 6) τοῦ κόσμου. Χωρίς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλα στήν ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἀδύναμα, χλωμά, ἀδιέξοδα, τραγικά, ἀχάριστα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας δέν κρατήθηκε αἰχμάλωτος ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου, ἀλλά ὡς παντοδύναμος Θεός, μέ τήν θριαμβευτική κάθοδό Του στόν Ἅδη, ἔλυσε τά δεσμά τῆς ὑπαρξιακῆς σκλαβιᾶς τῶν ἀνθρώπων στόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν φόβο καί μᾶς συνανέστησε στήν δόξα καί τήν ὀμορφιά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τήν νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα, τό εὐαγγέλιο τῆς χαρᾶς καί τῆς ζωῆς, διακονεῖ διαχρονικά μέσα στόν κόσμο ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκείνη, ὡς φιλόστοργη μητέρα, μᾶς προσκαλεῖ νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά κτίσουμε ἦθος ἀναστάσιμο, νά κοινωνήσουμε τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐλογίας τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς ἡμέρας, νά στερεώσουμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας στήν θεμελιώδη πίστη τῆς Ἀναστάσεως, χωρίς τήν ὁποῖα χριστιανός δέν νοεῖται οὔτε καί ὑπάρχει. Εὔχομαι ὁλοθύμως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας νά γίνει τό δικό μας Πάσχα, τό προσωπικό πέρασμα τοῦ καθενός μας στήν ἁγιότητα, τήν χαρά, τήν εὐλογία, τήν ζωή καί τελικῶς στόν ἴδιο τόν Χριστό, τό αἰώνιο καί μυστικό μας Πάσχα. Ἡ δε χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ μετά πάντων ὑμῶν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἐκδήλωση μνήμης γιά τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μάξιμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν». Ἀπόστολος Παῦλος, (Ἑβρ. ιγ’, 7-8).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς τήν χριστόλεκτον ποίμνην τῆς κατά Σέρρας καί Νιγρίταν συνεκλεκτῆς καί τήν διανυομένη ἐπέτειο 20 χρόνων ἀπό τοῦ ἐπισήμου ἐγκαινισμοῦ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου, τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου (7-11-1998), διοργανώνει λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις λόγου καί μνήμης τό Σάββατο 3 καί τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα.

Τό Σάββατο 3 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα καί στήν αἴθουσα «Γεώργιος Καφταντζῆς» τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μουσικῆς, στό πρῶτο μέρος τῆς ὁποίας ἡ Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου της κ. Γεωργίου Ζαρκαντζᾶ, θά ψάλει ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐνῶ στό δεύτερο μέρος ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς θά ἀναπτύξει τήν εἰσήγησή του μέ θέμα: «Τό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἀκολούθως καί μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως θά πραγματοποιηθοῦν στό παρακείμενο κτήριο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Ν. Νικολάου 21) τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ψηφιδωτῆς προσωπογραφίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου, κτίτορος καί μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ Ἱδρύματος.

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ὑπέρ τῆς ἀνακαινίσεως καί τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ὁποίου ἀόκνως ἐργάσθηκε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Μάξιμος, θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί τό ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου καί ἱερόν τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου του.

Μέ τήν συμμετοχή μας σ’ αὐτές τίς λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐκδηλώσεις ἀφ’ ἑνός μέν θά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικῶς, ἀφετέρου δε θά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλομένη τιμή καί τό σέβας στό σεπτό πρόσωπο καί τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάνατος φιλοθέως ἐπί 19 ὁλόκληρα χρόνια (1984-2003) τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ὑποδοχή τμήματος ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

«Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυρώθῃ· προσκυνεῖ ὁ Κόσμος καί φωτιζόμενος ἀνακράζει· Ὤ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει! Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωήν τήν ἀτελεύτητον». Στιχηρόν Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τό κενόν ζωηφόρον μνῆμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού σηματοδοτεῖ καί τό δικό μας πέρασμα στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς, ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία ἐντατικοποιεῖ τήν προσφορά της γιά τήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας μας αὐτός νά εἶναι ἀποτελεσματικός καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνεται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας αἰῶνες τώρα καί πού προσφέρονται στήν καλή διάθεση καί ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός πνευματική ἀξιοποίηση. Μέσα σ’ αὐτά τά ποιμαντικά πλαίσια καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπηυθήνθη πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. Θεόφιλον, μέ τό αἴτημα τῆς μεταφορᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολίν μας τοῦ τμήματος ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πού ἀπό τοῦ 4ου μετά Χριστόν αἰώνος, ἔχει ἀποθησαυρισθῆ ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη στόν φρικτό Γολγοθᾶ, στόν τόπο δηλαδή ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας, ἐντός τοῦ πανιέρου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἠγαθύνθη καί εὐλόγησε τήν μεταφορά, ὑπό τοῦ Ἁγιοταφίτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας στήν πόλη μας. Ὡς χρόνος ἐλεύσεως τῆς μεγάλης καί μοναδικῆς αὐτῆς εὐλογίας γιά ὅλους μας, ἐπελέγη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 26ης Φεβρουαρίου στίς 5:30, ὡς τόπος δε τοῦ θείου προσκυνήματος ὁρίσθη ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς στό ἱστορικό κέντρο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν.

Μετά τήν ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ ζωομυρίστου Ξύλου θά τελεσθῆ κατά τό τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ προβλεπομένη δοξολογία. Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας στίς 9:30 θά τελεσθῆ νυκτερινή προηγιασμένη θεία Λειτουργία. Τό Τίμιον Ξύλον θά παραμείνει σέ προσκύνηση στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν μέχρι τήν Πέμπτη 8 Μαρτίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ πατρική καί ἀμεταμέλητος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔθεσε φιλανθρώπως στήν διάθεσή μας ὅλα ἐκεῖνα τά χαριτόβρυτα μέσα, τά ὁποῖα ὡς τιμαλφέστατον πνευματικόν θησαυρόν καί πηγήν ἀκαταγωνίστου δυνάμεως διαφυλάσσει αἰῶνες τώρα ἡ ἀστείρευτος ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος, Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὥστε ὁ καθημερινός πνευματικός μας ἀγώνας πού ἀποσκοπεῖ στήν σωτηρία μας, δηλαδή στήν κοινωνία μας μέ τόν ἅγιον Θεόν, νά εἶναι χρηστός, οὐσιαστικός, ἀποδοτικός. Σέ μᾶς πλέον ἐναπόκειται ἡ ἐπιλογή, ἡ ἀπόφασις, ἡ ἀξιοποίησις. Ὡς Ἐπίσκοπός σας καλῶ ὅλους σας, τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, νά λάβετε χάριν καί ἁγιασμόν, εὐλογίαν καί δύναμιν ἀπό τήν ἐν πίστει καί ταπεινώσει προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ἐκ τοῦ ὁποίου μυστικῶς ἀναβλύζει πλουσίως ἡ θεραπευτική, φωτιστική καί ἁγιαστική χάρις τοῦ ἐν αὐτῷ προσπαγέντος Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος