"Ό Άγιος Νικήτας ο Νέος"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΕΟΣ»

 

Άρθρον 1

 

Σύστασις

Στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης και υπό την πνευματική εποπτεία και τον έλεγχον αυτής συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, λειτουργούν ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ευαγούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την επωνυμία «Επικοινωνιακόν και Μορφωτικόν Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης Άγιος Νικήτας ο Νέος» το οποίον θα διέπεται υπό του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Ιδρύματος είναι η πόλη των Σερρών. Το Ίδρυμα θα στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας της εν λόγω Ιεράς Μητροπόλεως , το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Κύπρου 10 στην πόλη των Σερρών.

 

Άρθρον 2

 

Σκοποί και Μέσα προς επίτευξη αυτών

1. Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

α) Η μελέτη των ποιμαντικών προβλημάτων του συγχρόνου κοινωνικού περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της Ελληνορθόδοξου Παραδόσεως και

β) Η προβολή της Εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και τής Εθνικής μας ιδιοπροσωπείας, καθώς και η άσκηση σύγχρονης εκκλησιαστικής ποιμαντικής και ιεραποστολής.

2. Μέσα προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι:

α) Η διοργάνωση ποικίλων εορταστικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων,

β) Η λειτουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού,

γ) Η λειτουργία Τηλεοπτικού Σταθμού,

δ) Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων,

ε) Η δημιουργία και παραγωγή ταινιών βίντεο και εν γένει οπτικοαουστικού υλικού,

στ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στη βάση της αξιοποίησης κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, ενημερώσεως και επιμορφώσεως.

 

Άρθρον 3

 

Διοίκηση

1. Το Ίδρυμα διοικείται από Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιον, πού απαρτίζεται από:

α) Τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης, ως Πρόεδρο.

β) Τρεις Κληρικούς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, μεταξύ των οποίων και ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής των Μέσων Επικοινωνίας.

γ) Τρία λαϊκά μέλη πού κατοικούν στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως και διακρίνονται για το ήθος, την πνευματική κατάρτιση και ωριμότητα τους και έχουν σχέση με τη ζωή και το έργο της Εκκλησίας.

2. Τα ως άνω έξι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη για μία τριετία. Επίσης από τον Σεβασμιώτατο και για την αυτή τριετία διορίζονται δύο αναπληρωματικά μέλη, ένα πού έχει την ιδιότητα του κληρικού και ένα πού διαθέτει τα προσόντα πού αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του παρόντος άρθρου. Οι διορισθέντες δύνανται να επαναδιορισθούν.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πού δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ή προβαίνουν σε ενέργειες πού έρχονται σε αντίθεση με τούς του Ιδρύματος, παύονται και αντικαθίστανται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο των Οικονομικών, ενώ ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. Το αξίωμα των μελών του Δ. Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κατά διμηνία και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα από τα Μέλη του, οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο, είτε αυθημερόν, είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση. Στα Πρακτικά διατυπώνονται και οι γνώμες των μειοψηφούντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτά το ζητήσουν.

 

Άρθρον 4

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ιδρύματος και για κάθε θέμα πού αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών αυτού.

2. Συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως, με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ενοριών της Μητροπολιτικής Περιφερείας, με διαφόρους φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, καθώς επίσης και με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

3. Ψηφίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Ιδρύματος και τούς υποβάλλει για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

4. Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και για την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος.

5. Αποφασίζει για τη σύσταση επιμέρους κλάδων και εξαρτημένων υπηρεσιών του Ιδρύματος και ψηφίζει τούς Κανονισμούς λειτουργίας των.

6. Καθορίζει και συνιστά για τις ανάγκες του Ιδρύματος τις θέσεις προσωπικού, διορίζει δε και παύει αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7. Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

 

Άρθρον 5

Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α)Έχει την εποπτεία οργανώσεως, διοικήσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Ιδρύματος και ασκεί έλεγχο στο προσωπικό αυτού.

β)Συντονίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής και εκκλησιαστικής Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα.

δ)Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγραφών του Ιδρύματος, αλληλογραφεί με τις Δημόσιες Αρχές και υπογραφεί όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος.

ε)Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή των, διευθύνει τις αυτές συζητήσεις και συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα Πρακτικά των συνεδριάσεων.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σε όλες τις άνω αρμοδιότητες αυτού ενεργεί κατόπιν εντολής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρον 6

 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Φροντίζει για την εκτέλεση των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων αυτών πού αφορούν στην διαχείριση του Ιδρύματος.

β) Τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Πρωτοκόλλου (εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων) του Ιδρύματος, συντάσσει όλα τα έγγραφα και γενικά διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος για την οποία συνυπογράφει με αυτόν, εξαιρουμένης της αλληλογραφίας με τις Δημόσιες Αρχές, την οποία υπογράφει μόνον ο Πρόεδρος.

γ) Τηρεί και φυλάσσει το βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εν λόγω πρακτικά τα οποία συντάσσει.

δ) Επιμελείται μαζί με τον υπεύθυνο των Οικονομικών τον Προϋπολογισμό και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

ε) Συνυπογράφει με τον υπεύθυνο των Οικονομικών τα Διπλότυπα Εντάλματα Πληρωμών για τις δαπάνες του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

στ) Φυλλάσει τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

2. Τον Γενικό Γραμματέα επικουρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπάλληλος του Ιδρύματος πού ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικοί Συμβουλίου πού ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

Άρθρον 7

 

Καθήκοντα Υπευθύνου Οικονομικών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών:

α) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πού αφορούν στη διαχείριση του Ιδρύματος και γενικά διαχειρίζεται την περιουσία αυτού.

β) Τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και τα τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και τα διπλότυπα εντάλματα πληρωμών του Ιδρύματος.

γ) Εισπράττει με τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων κάθε έσοδο του Ιδρύματος και διενεργεί τις πληρωμές πού αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμών, τα οποία συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα.

δ) Ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύματος, τα οποία κατατίθενται σε μία από τις Τράπεζες πού λειτουργούν στην πόλη των Σερρών στο όνομα του Ιδρύματος.

ε) Διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Επιμελείται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

ζ) Συνυποβάλλει με τον Γενικό Γραμματέα τον εν λόγω Προϋπολογισμό του Ιδρύματος στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

η) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση τον Απολογισμό του Ιδρύματος.

θ) Συντάσσει το Γενικό Ισολογισμό του Ιδρύματος.

ι) Τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Κτηματολογίου και το Βιβλίο Υλικού, καθώς και άλλο διαχειριστικό Βιβλίο του Ιδρύματος.

Τον υπεύθυνο των Οικονομικών επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπάλληλοι του Ιδρύματος πού ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπευθύνου των Οικονομικών, αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

Άρθρον 8

 

Το Ίδρυμα τηρεί με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα:

1. Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρίζονται οι Αποφάσεις και οι Πράξεις του Δ.Σ. και

2. Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου (εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων), θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Επίσης το Ίδρυμα πού έχει ίδια διαχείριση τηρεί με μέριμνα του Υπευθύνου των Οικονομικών, τα διαχειριστικά αυτού βιβλία, σύμφωνα με το σύστημα τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, ήτοι:

1. Το Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά οι πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές, καθώς και τα αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και τα επίσης αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό διπλότυπα εντάλματα πληρωμών.

2. Το Βιβλίο Απογραφών στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ έτος λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία, ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του Ιδρύματος.

3. Το Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος.

4. Το Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος και με το οποίο παρακολουθείται η εισαγωγή, η εξαγωγή και το υπόλοιπο των διαφόρων πραγμάτων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ορίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων ή στοιχείων.

 

Άρθρον 9

 

Για κάθε είσπραξη κάθε εσόδου του Ιδρύματος εκδίδεται τριπλότυπο γραμμάτιο εισπράξεως στο οποίον υπογράφει ο πληρώσας και ο εισπράξας Υπεύθυνος των Οικονομικών του Ιδρύματος. Το πρωτότυπον παραδίδεται στον πληρώσαντα, το πρώτο αντίγραφο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά εισπράξεως και το δεύτερο παραμένει στέλεχος.

Για κάθε πληρωμή πού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, πάντοτε εντός του πλαισίου των προβλέψεων του Προϋπολογισμού, εκδίδεται Διπλότυπο Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο είναι εκτελεστέο εφόσον φέρει απαραιτήτως την υπογραφή, τόσο του Γενικού Γραμματέα, όσο και του Υπεύθυνου των Οικονομικών. Το πρωτότυπο επισυνάπτεται εις τα δικαιολογητικά δαπάνης, το δε αντίγραφον παραμένει εις το στέλεχος.

Για κάθε πληρωμή που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, πάντοτε εντός του πλαισίου των προβλέψεων του Προϋπολογισμού, εκδίδεται Διπλότυπο Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο είναι εκτελεστέο εφόσον φέρει απαραιτήτως την υπογραφή, τόσο του Γενικού Γραμματέα, όσο και του υπευθύνου των Οικονομικών. Το πρωτότυπο επισυνάπτεται εις τα δικαιολογητικά δαπάνης, το δε αντίγραφον παραμένει εις το στέλεχος.

 

Άρθρον 10

 

1. Το οικονομικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

2. Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, πού αφορά στο επόμενο οικονομικό έτος, συντάσσεται και υποβάλλεται από τον Υπεύθυνο των Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση εντός μηνός Οκτωβρίου, ψηφίζεται δε από αυτό το αργότερο εντός του μηνός Νοεμβρίου και αμέσως κατόπιν υποβάλλεται για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού επιτρέπονται, με την προϋπόθεση της ψήφισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και της υποβολής τους για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

3. Ο Απολογισμός του Ιδρύματος, πού αφορά στα πραγματοποιθέντα έσοδα και έξοδα του προηγουμένου οικονομικού έτους, συντάσσεται από τον Υπεύθυνο των Οικονομικών εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου, υποβάλλεται δε από τον ίδιο στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Απολογισμός αναγράφει σε ιδιαίτερη στήλη τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα, τα πραγματοποιθέντα έσοδα και έξοδα, τις διαφορές μεταξύ τους και το ταμειακό υπόλοιπο το οποίο προκύπτει.

4. Με τον Απολογισμό συντάσσεται από τον υπεύθυνο των Οικονομικών Γενικός Ισολογισμός του Ιδρύματος, στον οποίο αναγράφονται αναλογικώς τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία αυτού, τα οποία υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου οικονομικού έτους.

5. Ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Ιδρύματος υποβάλλονται για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου.

 

Άρθρον 11

 

Πόροι του Ιδρύματος και διάθεση αυτών

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) Επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης και γενικά Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

β) Κρατικές επιχορηγήσεις, Κοινοτικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις εκ μέρους της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

γ) Επιχορηγήσεις από φυσικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση.

δ) Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, κληρονομιές και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων.

ε) Εισφορές σε είδος ή χρήμα φίλων του Ιδρύματος.

στ) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

ζ) Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος.

η) Πόροι από την αξιοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων ή Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Προγραμμάτων.

θ) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα (λ.χ. έσοδα από διαφημίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα του Ιδρύματος), πού προέρχονται από κάθε είδους δραστηριότητες του Ιδρύματος και από κάθε νόμιμη πηγή.

2. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται αποδεκτές από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, οι δε κληρονομιές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

3. Οι ανωτέρω πόροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος:

α)Για την αντιμετώπιση των παγίων εξόδων λειτουργίας του Ιδρύματος.

β) Για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού του Ιδρύματος.

γ) Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων πού αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.

δ) Για τις αμοιβές του προσωπικού πού θα προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Για την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης πού αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος εντός του πλαισίου των εγκεκριμένων κάθε φορά κονδυλίων του Προϋπολογισμού.

 

Άρθρον 12

 

Σφραγίδα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα κυκλική, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ο Άγιος Νικήτας ο Νέος» και εις το κέντρον φέρει το πρόσωπο του Αγίου Νικήτα.

 

Άρθρον 13

 

Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από την Ιερά Σύνοδο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

 

Άρθρον 14

 

Κατάργηση του Ιδρύματος

Το παρών Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, πού λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε μελών συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, όταν δεν εκπληρώνει τις Εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει των σκοπών του, ή όταν είναι πλέον ανέφικτη η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση κατάργησης του Ιδρύματος κάθε κινητό και ακίνητο αυτού περιέρχεται στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

 

Άρθρον 15

 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 16

Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Σεπτεμβρίου

Την μνήμη μιας οικογενείας Μαρτύρων γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, του Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο τρόπος, με τον οποίον ο Ευστάθιος έγινε χριστιανός, μας φέρνει στην μνήμη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν απολογήται στον βασιλέα Αγρίππα· "...ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία". Πραγματικά ο Πλακίδας - έτσι ωνομάζετο πρώτα ο Ευστάθιος και ήταν από τους διακεκριμένους ανώτερους αξιωματικούς του ρωμαικού στρατού - έγινε χριστιανός έπειτ' από ένα όραμα που είδε κι από το οποίο κατάλαβε πως τον καλούσε ο Χριστός, όπως είχε καλέσει και τον Σαύλο έξω από την Δαμασκό. Ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο το Σαύλο και τον Πλακίδα, μα και τον καθένα καλεί· κάθε άνθρωπος με κάποιο σημείο στη ζωή του καλείται από τον Θεό. Φτάνει ο καθένας να καταλάβη την κλήση και να μην απειθήση "τη ουρανίω οπτασία".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ