Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

6-6-2018

Σερραίοι, Σερραίες, Ἕλληνες τιμημένοι Μακεδόνες,

Ὄχι αὐτόκλητοι, οὔτε πάλι μόνον δημόκλητοι, ἀλλά “ἐκ τοῦ χρέους μή κινοῦντες” κατά τόν Ἀλεξανδρινό ποιητή, ἔναντι τῆς ποθεινῆς πατρίδος, εὐρισκόμεθα σήμερον ἐνώπιόν σας, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες σας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί ἡ ταπεινότης μου, ὁ ἱερός κλῆρος, ἁγιορεῖτες Πατέρες, μαζί μέ τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τό μέγα πλῆθος τοῦ λαοῦ, ἀπευθύνοντες ἐγκάρδιον καί πατριωτικόν χαιρετισμόν εἰς αὐτήν τήν συγκλονιστικήν ἐκδήλωσιν – κατάθεσιν τῆς ἑλληνικῆς ἀσυμβίβαστης ψυχῆς, γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ἔχει ὑποχρέωση νά ἐκφράσει τίς εὔλογες ἀνησυχίες τοῦ ποιμνίου της, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα ὡς εἶναι αὐτό τῆς Μακεδονίας μας. Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας διά τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο τοῦ παρόντος ἔτους, (ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄), μέ ἀνακοίνωσή της ἐξέφρασε, μέ δυνατό καί ἑλληνοπρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δηλώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου της ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018).

Αὐτονόητο εἶναι ὅτι οἱ διπλωματικοί χειρισμοί ἀνήκουν στόν τομέα τῆς εὐθύνης τῆς ἑκάστοτε δημοκρατικῶς ἐκλεγμένης Κυβερνήσεως, τίς προσπάθειες τῆς ὁποίας πρός ἐπίλυσιν τοῦ δυσκόλου αὐτοῦ θέματος χαιρετίζομεν καί γιά τήν ὁποία θερμῶς προσευχόμεθα στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, τίς κρίσιμες αὐτές ὥρες νά ἔχει τόν ἄνωθεν φωτισμό, τήν ἐνίσχυση καί τό θάρρος. Δέν πρέπει ὅμως κανείς νά λησμονεῖ ὅτι ἐν τέλει ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν καί ὑπάρχουν γιά τόν λαό καί τήν πατρίδα.

Ἡ ὀνοματοδοσία σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπό τό κράτος τῶν Σκοπίων εἶναι γιά ὅλους τούς Ἕλληνες ὅπου γῆς, πρωτίστως θέμα ἱστορικῆς ἀλήθειας, ταυτότητος, ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας, μέ ἰδιαίτερη καί περίπλοκη γεωπολιτική σημασία καί δυσδιάκριτες συνέπειες γιά τό μέλλον, τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου. Τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων δέν δικαιοῦται νά πλαστογραφεῖ τήν ἱστορία καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, νά κτίζει κρατική ὀντότητα, γλώσσα καί ἐθνική συνείδηση μέ κλεμμένα ἱστορικά ὑλικά. Ἄν σήμερα δεχθοῦμε τό ὄνομα Μακεδονία μέ ὁποιονδήποτε προσδιορισμό γιά τό κράτος αὐτό, γρήγορα πιθανότατα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα, ὅπως ἔγινε λόγου χάρη στήν πρόσφατη ἱστορία μέ τό κράτος τῆς Ἰορδανίας, τό ὁποῖον οἱ κατέχοντες τότε τήν περιοχήν Ἄγγλοι, τό 1949, ὀνόμασαν στήν ἀρχή Ὑπεριορδανία, ὄνομα τό ὁποῖο γρήγορα ἐγκαταλείφθηκε καί ξεχάστηκε. Χρόνια τώρα τό κράτος αὐτό τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὀνομάζεται καί ἀναγνωρίζεται ὑπό πάντων ὡς Ἰορδανία.

Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Εὐρώπη, προσφέρουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκοπίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτονίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παραχωρήσει ἤ νά χαρίσει τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιθυμοῦμε τή διευθέτηση τοῦ ζητήματος, θέλουμε νά δοῦμε τό γειτονικό κράτος ὡς μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας, ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἱστορίας μας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ Ἑλλάδα μας, τό φῶς τοῦ κόσμου, δέν πρέπει, πιεζομένη γιά μία ἀκόμη φορά, νά γίνει τό μελλοντικό θύμα τῶν «προκατασκευασμένων συγκυριῶν» καί ὁ ἐθελοντής ἀχθοφόρος διεθνοπολιτικῶν συμφερόντων, πού θά ὑποθηκεύσουν τό μέλλον καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς χώρας. Οἱ σύμμαχοί μας καί οἱ ἑταίροι μας στήν Εὐρώπη, γιά χάριν τῶν ὁποίων στό ἐγγύς καί ἀπώτερο παρελθόν ἡ Ἑλλάς, κατά τήν δική τους ὁμολογία, ἀγωνίσθηκε ὡς λέων, πρέπει νά κατανοήσουν τίς δίκαιες ἐθνικές μας εὐαισθησίες πού στηρίζονται στήν ἱστορική ἀλήθεια. Ἀπό τά Σέρρας, τήν ἔνδοξη γενέτειρα τοῦ ἐθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἐκείνου πού τό 1992 ἔκλαυσε γιά τήν Μακεδονία μας, σήμερα ἐνθαρρύνουμε θερμῶς τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί ὅλο τόν πολιτικό κόσμο τῆς πατρίδος μας νά ἐμμείνουν ἕως τέλους στήν δικαία καί ἑλληνοπρεπῆ θέση, γιά ἐξάλειψη κάθε ἀλυτρωτικῆς ἀναφορᾶς, ἔμμεσης ἤ ἄμεσης, ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας τῶν Σκοπίων καί ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος, στήν βάση τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ἀπό τό γειτονικό κράτος, μέ μία καί ἑνιαῖα, ἐντός καί ἐκτός χρήση. Δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος θά πράξει τό χρέος του πρός τήν πατρίδα. Ὅλοι πρέπει νά ἔχωμεν στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί μοναδική καί ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων εἶναι μόνον Ἑλληνική! Ἡ ἀνιστόρητη καί ὕποπτη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας νά σφετερισθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, γλώσσα, ταυτότητα πού δέν τούς ἀνήκουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μόνον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κράτους μας, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση, πολλή προσευχή, ἑνότητα ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα καί ἀγωνιστικό φρόνημα. Ἄν σήμερα ὑποχωρήσουμε, αὔριο φοβοῦμαι ὅτι θά ἔλθει ἡ σειρά τῆς Θράκης καί τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἑλλάς ἑνωμένη θά δώσει τήν πρέπουσα ἀπάντηση, ὅπως πάντοτε στήν ἱστορία ἔκανε.

Ἕλληνες ἀδελφοί, περήφανοι Μακεδόνες καί Μακεδόνισσες,

Ὁ μεγάλος Ἀλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντῖνος Καβάφης, ἔγραψε σ’ ἕνα ποίημά του γιά τό μεγαλεῖο καί τήν μοίρα αὐτοῦ τοῦ μικροῦ σέ ἔκταση ἀλλά μεγάλου σέ ἱστορία καί πολιτισμό τόπου, πού ὁρίσθηκε νά φυλᾶ τίς θερμοπύλες τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀνθρώπινης εὐγένειας ἀπέναντι στήν κάθε λογῆς βαρβαρότητα: «Τιμή σ’ ἐκείνους ὅπου στήν ζωή των ὥρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες, δίκαιοι καί ἴσιοι σ’ ὅλες των τες πράξεις ἀλλά μέ λύπη κιόλας καί εὐσπλαχνία, γενναίοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι κί ὅταν εἶναι πτωχοί παλ’ εἰς μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε, πάντοτε τήν ἀλήθειαν ὁμιλοῦντες, πλήν χωρίς μῖσος γιά τούς ψευδομένους». Ἕλληνες, στῶμεν καλῶς! Οἱ καιροί δέν περιμένουν! Χριστός Ἐλλάδα ἔσωσεν. Χριστός Ἐλλάδα σώζει. Χριστός Ἐλλάδα καί πάλιν σώσει! Ἀμήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Μ Η Ν Υ Μ Α τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις. Ἀγαπητά μου παιδιά, Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχολική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ἐν Σέρραις τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2018 Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν…

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ.
(18-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1913)

Του Πρωτ. Γεωργίου Κελεμπέκη

19-6-2018

Η 18η Ιουνίου έχει αναγνωρισθεί πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νιγρίτης ως ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος της Νιγρίτης και ευρύτερα της περιοχής της Βισαλτίας κατά τον 2ο Βαλκανικό πόλεμο 1913.

Την Κυριακή 17 Ιουνίου, 105 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα, τελέσθηκε η θεία Λειτουργία και η επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ Ιωάννης Μπάκας με εμπεριστατωμένη ομιλία του αναφέρθηκε στα γεγονότα του ολοκαυτώματος. Αμέσως μετά ο ιερός κλήρος της πόλεως, οι αρχές και πλήθος λαού μετέβησαν στο μνημείο του απελευθερωτού της Νιγρίτας καπετάν Γιώργη Γιαγκλή και κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των «αδίκω θανάτω τελειωθέντων» του ολοκαυτώματος της Βισαλτίας. Η τελετή έληξε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Παρεβρέθησαν η Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αγνή Δουβίτσα, οι Βουλευτές Σερρών κ. Φωτεινή Αραμπατζή και κ. Μιχάλης Τζελέπης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Διευθυντού Σερρών, ο Διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Νιγρίτης, περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της Βισαλτίας και πλήθος κόσμου.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας στον αύλειο χώρο του αιωνόβιου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, στη σκιά του μνημειακού καμπαναριού, ἐλαβε χώρα εκδήλωση λόγου και τέχνης που διοργανώθηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτης με την συνεργασία του δήμου Βισαλτίας.  Την εκδήλωση με γενικό τίτλο ¨Η μνήμη ξυπνά, δίπλα στον αυτόπτη μάρτυρα του ολοκαυτώματος¨, άνοιξε η δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αγνή Δουβίτσα. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιο Κελεμπέκη, ο οποίος περιέγραψε με συγκινησιακή φόρτιση και με ιστορική τεκμηρίωση τα γεγονότα του ολοκαυτώματος της Νιγρίτας και της ευρύτερης περιοχής από τους Βουλγάρους, το οποίο άφησε πίσω του πάνω από 500 νεκρούς και περισσότερα από 1.700 καμένα σπίτια στη Νιγρίτα αλλά και σε όλα τα χωριά της Βισαλτίας. Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο κύριος ομιλητής της εκδηλώσεως κ. Σάββας Καλεντερίδης, συνταγματάρχης ε.α., γεωπολιτικός και στρατιωτικός αναλυτής. Ο κεντρικός ομιλητής εξιστόρησε τις γεωπολιτικές πτυχές της γενοκτονίας των Τούρκων κατά του Ελληνισμού στην Μικρά Ασία, Πόντο και Θράκη και την Τουρκική επιθετικότητα σήμερα. Στη συνέχεια προβλήθηκαν αποσπάσματα της ομιλίας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου που αναφέρονταν στη Μακεδονία. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης εκλήθη στο βήμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Κατά την προσλαλιά του επαίνεσε τους συντελεστές της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης και απηύθηνε πατρικούς λόγους στο πολυπληθές ακροατήριο ευχαριστώντας τον κεντρικό ομιλητή κ. Σάββα Καλεντερίδη για την παρουσία του και την εποικοδομητική ομιλία του. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης των Σερρών ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του εξέφρασε την πικρία και την έντονη ανησυχία του για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, επαναλαμβάνοντας με νόημα τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, οι οποίοι ως είπεν είναι τόσο επίκαιροι σήμερα: «Ἐρωτᾶς πῶς τὰ ἡμέτερα. Καὶ λίαν πικρῶς. Ἔρρει (χάθηκαν) τὰ καλά, γυμνά τά κακά, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει». Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου. Ἐπιστολὴ 80ῃ, Εὐδοξίῳ ρήτορι, PG 37,153.

Κατά την εκδήλωση τραγούδησαν επίκαιρα τραγούδια οι χορωδίες του Πνευματικού κέντρου του δήμου Βισαλτίας υπό την διεύθυνση του κ. Αστερίου Γούναρη, του Συλλόγου Νιγριτινών Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη Βαγενά και του Κ.Α.Π.Η. Νιγρίτας υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Τζένου.

Στην εκδήλωση μνήμης παρεβρέθησαν εκτός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου και της Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αγνής Δουβίτσα, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, ο Αρχηγός της μείζονος αντιπολιτεύσεως του δήμου Βισαλτίας κ. Δημήτριος Καλαϊτζής, πολλοί Δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι από όλη την περιοχή και εκατοντάδες ανθρώπων που επλήρωσαν το προαύλειο του Ναού.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (15-6-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-6-2018 Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: Τήν Κυριακή 17 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στήν θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Τερπνῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας θὰ τελέσει τήν εἰδική ἀκολουθία «ἐπί σαλευθείσῃ ἁγίᾳ Τραπέζῃ». Στίς 8:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά παρακολουθήσει τήν ἐκδήλωση μνήμης, πού θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 105 ἐτῶν ἀπὸ τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς πόλεως τῆς Νιγρίτης. Τήν Πέμπτη 21 Ἰουνίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Περί της αργίας της Κυριακής

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ἡ πρώτη κτίσις τήν ἀρχήν ἀπό Κυριακῆς λαμβάνει, (δῆλον δέ ἀπό γάρ ταύτης ἑβδόμη τό Σάββατον γίνεται, κατάπαυσις οὖσα τῶν ἔργων), οὕτω καί ἡ δευτέρα (κτίσις) πάλιν ἐκ τῆς αὐτῆς ἄρχηται, πρώτη οὖσα τῶν μετ’ αὐτήν, καί ὀγδοάς ἀπό τῶν πρό αὐτῆς, ὑψηλῆς ὑψηλοτέρα, καί θαυμασίας θαυμασιωτέρα. Πρός γάρ τήν ἄνω φέρει κατάστασιν». (Ἅγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τήν καινήν Κυριακήν, Λόγος ΜΔ’, § Ε’, PG 36, στ. 612C). Ἡ «ὁμῆλιξ τοῦ φωτός, ἁγία Κυριακή,…

Το μυστήριο της Εκκλησίας

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν». Ψαλμ. 67,27 Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρωπίνη πραγµατικότητα, ἡ ὁποία δέν µπορεῖ οὔτε νά περιγραφεῖ µέ σαφήνεια, οὔτε πολύ περισσότερο νά ὁρισθεῖ μέ ἀκρίβεια. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι µυστήριο ἀπροσπέλαστο ἀπό τήν ἀνθρώπινη διάνοια, βιούµενο µόνο διά τῆς πίστεως. Τό µυστήριο µάλιστα τῆς Ἐκκλησίας συνάπτεται στενότατα µέ τό ὑπέρξενο µυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ὁ νέος ὅσιος πατήρ τῆς Ἐκκλησίας µας, π. Ἰουστῖνος (Πόποβιτς) ἔγραφε ὅτι: «Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τό ἁγιώτατον…

Πιστεύω εἰς ἕναν θεόν

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ ( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ) Γι’ αὐτό λοιπόν πιστεύουμε σέ ἕνα Θεό, σέ μιά ἀρχή ἄναρχη, ἄκτιστη, ἀγέννητη καί ἀνόλεθρη και ἀθάνατη, αἰώνια, ἄπειρη, ἀπερίγραπτη, ἀπεριόριστη, ἀπειροδύναμη, ἁπλή, ἀσύνθετη, ἀσώματη, ἄρρευστη, ἀπαθῆ, ἄτρεπτη, ἀναλλοίωτη, ἀόρατη, πηγή ἀγαθότητος καί δικαιοσύνης, φῶς νοερό, ἀπρόσιτο, δύναμη, πού δέν γνωρίζεται μέ κανένα μέτρο ἀλλά μόνο μετριέται μέ τή συγγενῆ βούληση – γιατί τά πάντα μπορεῖ νά κάνει, ὅσα θέλει -, ἀρχή πού δημιούργησε ὅλα τά κτίσματα, τά ὁρατά καί…

Αντιαιρετικά

Πατερικόν Λειμωνάριον

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στις Σέρρες (ΒΙΝΤΕΟ) 17/4/2015

Συναξάρι της Ημέρας

19η Ιουνίου

Μέσα στον κύκλο και τον κατάλογο των Αποστόλων του Κυρίου είναι δύο που έχουν το όνομα του Ιούδα. Ο ένας είναι ο Ισκαριώτης, που επρόδωσε τον Διδάσκαλο, ο άλλος είναι Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος, ο αδελφός του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, συγγενής του Κυρίου. Την μνήμη λοιπόν του αγίου Αποστόλου Ιούδα γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Ο Απόστολος Ιούδας είναι ο συγγραφέας της μικρής εκείνης καθολικής επιστολής στην Καινή Διαθήκη, που φέρνει το όνομά του. Μέσα στα άλλα θεόπνευστα, γράφει και το εξής στην επιστολή του ο άγιος Απόστολος· "Αγαπητοί... ανάγκην έσχον γράψαι υμίν παρακαλών επαγωνίζεσθαι τη άπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει". Ανάγκη το αισθάνονται οι Ποιμένες της Εκκλησίας να παρακαλούν τους χριστιανούς να αγωνίζωνται εναντίον των αιρετικών, προς διαφύλαξη της πίστεως που μας παρέδωκαν οι άγιοι Απόστολοι. Χρέος έχουν οι ποιμένες να αγρυπνούν· χρεός έχουν κι οι πιστοί να φυλάγωνται.

Ημερολόγιο 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Αρχιδιάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]