Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά δρασκελίσουμε μέ χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί μέ βαθειά περίσκεψη τό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς. Καθώς κυρίαρχο θέμα τῶν ἡμερῶν μας φαίνεται νά εἶναι ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση, πού πλήττει μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα καί τήν πατρίδα μας, γεγονός πού συνοδεύεται ἀπό αἰσθήματα ἄγχους καί ἀνασφάλειας γιά τό μέλλον, μᾶς δίδεται σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου Ἔτους 2017, ἡ δυνατότητα γιά ἕναν γόνιμο προβληματισμό γιά τό πῶς φτάσαμε στήν βαθιά αὐτή κρίση, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική καί ἠθική, καί κυρίως πῶς μποροῦμε, ἀνακαλύπτοντας καί πάλι τίς ζωηφόρες δυνάμεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς πατρίδος μας, νά ὁδηγηθοῦμε στήν ὑπέρβαση τῆς βαθιᾶς αὐτῆς ὑφέσεως. 
 
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ζεῖ, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, μέσα στόν παραλογισμό ἑνός ψυχοφθόρου ὑπερκαταναλωτισμοῦ καί ἑνός καταστροφικοῦ ἀμοραλισμοῦ, πού τόν παγιδεύουν, δημιουργώντας του ἐπικίνδυνες ψευδαισθήσεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν διέξοδο, ὅραμα καί προοπτική ζωῆς. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμβαίνουν γιατί ἐγκλωβισμένοι μέσα στόν παραλογισμό τοῦ ἐγωισμοῦ μας, λησμονήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιεχόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα, ἡ δύναμη καί τό φῶς πού ἀπορρέουν ἀπό τό μεγαλειῶδες γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως προσφέρουν στόν ἄνθρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τό ὅραμα πού τοῦ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιά νά πορεύεται μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι καί συνάμα νά τό συνδημιουργεῖ. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν, πνευματική καί οἰκονομική, ἀληθινή ἤ κατασκευασμένη, ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἀστοχιῶν ἤ σκοτεινῶν σχεδιασμῶν, μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει εἴτε στόν περιορισμό τοῦ ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς βολικῆς παθητικότητας καί ἡττοπάθειας, εἴτε πάλι στόν ἀγώνα γιά ἕνα λυτρωτικό ἄνοιγμα τῶν καρδιῶν μας πρός τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀγάπη καί πρός τόν συνάνθρωπό μας. «Ἕνας ἄνθρωπος γεμᾶτος θεῖο ζῆλο μπορεῖ νά μεταμορφώσει, μία ὁλόκληρη πόλη», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτή ἡ διαπίστωση δείχνει ἀκριβῶς καί τίς μεγάλες δυνατότητες γόνιμης προσφορᾶς πού κρύβει ὁ καθένας μας μέσα του. Ὁ προσανατολισμός τῆς κοινωνίας μας πρός τό μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφάλεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης χριστιανικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, φωτίζει, χριστοποιεῖ, καινοποιεῖ καί μεταμορφώνει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο.
 
Αὐτός ἀξίζει νά εἶναι ὁ κατεξοχήν στόχος πού μπορεῖ ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, νά θέσει ὡς προτεραιότητα. Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμικῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μία σωτήρια πρόκληση καί πρόσκληση ζωῆς. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε, μέ συνέπεια καί ταπεινό φρόνημα, ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κόσμος ὁλόκληρος θαλερό φυτώριο πίστεως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς φωτίζει ὅλους μας, νά ἀντιληφθοῦμε ἐγκαίρως τά κρίσιμα μηνύματα τῶν καιρῶν, ὥστε μέ τήν χάριν Του νά ἀνταποκριθοῦμε ἐλπιδοφόρα καί μέ τήν δέουσα ἀποφασιστικότητα, ὡριμότητα καί εὐθύνη στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού παγκοσμίως κυοφοροῦνται καί στόν τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς εἰρήνης πού σήμερα ἀπειλοῦνται πολύ ἐπικίνδυνα ἀπό τήν τρομοκρατία καί τούς πολέμους.  
 
Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καί Δεσπότης τῆς  ζωῆς μας, ὁ ἀληθής καί τέλειος Θεός καί ἄνθρωπος, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Πανάγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Δομήτωρ, νά εὐλογήσει ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2017 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς ἀγγελοφρουρήτου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί γιά τήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, σωτηρίας, εἰρήνης, ἀσφάλειας, ὑγείας και προκοπῆς. 
 
Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

 

Χρόνια Πολλά, ἅγια καί σωτήρια. 
Εὐλογημένο καί καρποφόρο τό Νέο Ἔτος 2017
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

12-1-2017

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

 • Τό Σάββατο 14 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στήν θ. Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης, τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου  θά ὁμιλήσει καταλλήλως στά μέλη τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Σερρῶν.
  Στίς 12 τό μεσημέρι, ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ 10ου Συντάγματος Σερρῶν στήν Λέσχη Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σερρῶν.
  Στίς 6 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Κανακάρης, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
 • Τήν Κυριακή 15 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά συνιερουργήσει στό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἱερό  μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς  ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου Χριστοδούλου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς ἐν Κυρίῳ κοιμήσεώς του (14-01-1917).
 • Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Στρυμονικοῦ.
 • Την Τρίτη 17 Ἰανουαρίου, θά ἱερουργήσει στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν. 
  Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νιγρίτης.
 • Τήν Τετάρτη 18 Ἰανουαρίου, θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Σερρῶν.
 • Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στό Σιδηρόκαστρο, προκειμένου νά συμμετάσχει στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, μέ ἀφορμή τήν πανσεβάσμια ἱερά μνήμη τοῦ ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, κατά τήν ὁποία ὁ γείτων Μητροπολίτης Σεβ. Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος ἑορτάζει. 
   

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
21η Ιανουαρίου

Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής Ὃς ἂν ὁμολογήσει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἷός τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ». Δηλαδή, ὅποιος ὁμολογήσει μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς μένει μέσα σ᾿ αὐτὸν καὶ αὐτὸς μέσα στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἕνας τέτοιος ὁμολογητὴς ὑπῆρξε καὶ ὁ Ὅσιος Μάξιμος, ποὺ πραγματικὰ εἶχε τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του. Ἦταν εὐγενικῆς καταγωγῆς καὶ γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 580 μ. Χ. Ἔκανε λαμπρὲς σπουδὲς στὴ θεολογία, ἀλλὰ καὶ στὴ φιλοσοφία. Μάλιστα, ἔκανε ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου. Τότε προόδευε ἡ αἵρεση τῶν Μονοθελητῶν. Ὁ Μάξιμος ἀφήνει τὶς λαμπρότητες τῶν ἀνακτόρων καὶ γίνεται μοναχός, πολεμῶντας παντοιοτρόπως τὴν σατανικὴ αὐτὴ αἵρεση. Στὸν ἀγῶνα του αὐτὸ βρίσκει πολλὰ ἐμπόδια. Κυρίως, τὸν αὐτοκράτορα Κώνστα, ποὺ ὑποστήριζε τοὺς Μονοθελητές. Μάλιστα, ἔφτασε στὸ σημεῖο μὲ μία ψευτοσύνοδο νὰ καταδικάσει τὸν ὅσιο, νὰ τὸν ἀναθεματίσει(!), καὶ τὸν παρέδωσε στὸν ἔπαρχο τῆς πόλης γιὰ νὰ τιμωρηθεῖ. Μαστιγώνεται σκληρὰ καὶ τοῦ κόβουν τὴν γλῶσσα καὶ τὸ δεξὶ χέρι. Ἡ θέα, ὅμως, τοῦ ἄγλωσσου, πλέον, στόματος, θὰ ἦταν ἡ εὐγλωττότερη καὶ φλογερώτερη ὑπόμνηση τῆς ἀφοσίωσης ποὺ χρωστοῦν ὅλοι νὰ ἔχουν στὴν Ἱερὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Πεθαίνει ἐξόριστος στὴ Λαζικὴ τὸ 662 μ.Χ.Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος Γεννήθηκε στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Φλωρεντία, ἐπὶ βασιλέως Διοκλητιανοῦ (284-304). Σὲ νεαρὴ ἡλικία κατέφυγε στὸν Ὄλυμπο καὶ ζοῦσε ἀσκητικὰ μέσα σὲ μία σπηλιά. Ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο ἐπανῆλθε στὴ Νίκαια, ὅπου ἐπισκέφθηκε τοὺς γονεῖς του, καὶ κατόπιν πάλι ἐπέστρεψε στὸν Ὄλυμπο. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε πολὺ πνευματική. Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὅμως, οἱ διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανός, ἔστειλαν στὴν ἐπαρχία τῆς Βιθυνίας ἕναν θηριώδη ἄρχοντα, τὸν Μάξιμο. Αὐτὸς κομματίαζε τοὺς χριστιανοὺς μὲ τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο. Τότε ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στὸν Νεόφυτο καὶ τοῦ εἶπε νὰ πάει στὴ Νίκαια γιὰ νὰ μαρτυρήσει. Ἔτσι ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἐνισχύσει ψυχικὰ τοὺς χριστιανούς. Πράγματι ὁ Νεόφυτος παρουσιάστηκε στὸν Μάξιμο καὶ μὲ πρωτοφανὲς θάῤῥος τὸν ἤλεγξε. Τότε ὁ ἄγριος ἄρχοντας διέταξε καὶ τὸν ἔδειραν σκληρά. Κατόπιν τὸν ἔριξαν μέσα σὲ καζάνι μὲ βραστὸ νερό, ἔπειτα στὰ θηρία καὶ στὸ τέλος τὸν σκότωσαν μὲ ξίφος. Τὸ μαρτύριό του, ὅμως, ἐμψύχωσε σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ τόπου ἐκείνου.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ