Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὐρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς; (Λουκ. ιη΄ 8)

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ παιδαγωγικοῦ χαρακτῆρος αὐτή ἀπορία τοῦ Κυρίου μας φανερώνει μέ τόν πλέον σαφῆ τρόπο, πῶς ὅσο πλησιάζει καιρός τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του τόσο «τό μυστήριον τῆς ἀνομίας» θά ἐνεργεῖται μέ δυναμικότερο τρόπο καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἀγάπη Του θά ἐκφράζεται μέ τίς πιό ἀκραῖες μορφές. Τήν σημερινή ἐποχή οἱ ἄνθρωποι βιώνουν ἔντονα τήν ἀπουσία νοήματος ζωῆς. Ἡ πολλαπλασίως αὐξανομένη κακία καί πονηρία ἐπιβεβαιώνει τήν Εὐαγγελική ἀλήθεια ὅτι «καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστί». (Α’ Ἰωάνν. β’ 18).

Ὁ Κύριός μας, καλεῖ κοντά Του ὅλους, ὅσοι εἶναι κουρασμένοι ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς καί φορτωμένοι μέ τά δυσβάσταχτα βάρη τῆς καθημερινότητος, τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀδικίας καί τῆς ἀπογοήτευσης. Ὡς ὁ «ἐμπειρότατος πάντων τῶν ἰατρῶν» θεραπεύει ἀποτελεσματικά τίς ἀσθένειες, τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καί τοῦ σώματος, στίς βαθύτερες αἰτίες τους καί ὄχι μόνο στά συμπτώματά τους. Ὡς εὔσπλαχνος καί συμπαθής θέλει νά προσφέρει τήν φροντίδα καί τήν στοργή Του σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δίχως νά ἀποκλείει κανένα ἀπό τήν σωτηρία, ἀκόμα καί αὐτούς πού Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν προσβάλλουν μέ τούς λόγους, τίς σκέψεις καί τίς πράξεις τους.

Δυστυχῶς, ὅμως, κατά τόν Θεολόγον Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην, «ἡγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς, ἧν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα» (Ἰωάν. γ’ 19). Ἔτσι ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν δρόμο ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, πού εἶναι ἡ ὁδός τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἀναζητοῦν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τοῦ χωρίς ὄρια εὐδαιμονισμοῦ τόν χριστιανισμό ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν πίστη χωρίς τό δόγμα, τήν ζωή χωρίς ἦθος. Καί τά τρία αὐτά δομικά στοιχεῖα τῆς ὑπάρξεώς μας ὅμως, Ἐκκλησία, δόγμα καί χριστιανικό ἦθος, συνιστοῦν ἑνιαῖα ζωή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τό ἀντίθεο καί αὐτοκαταστροφικό πραγματικά φρόνημα, ἡ αὐτονομημένη νοοτροπία τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς», οἱ ποικίλες αἱρετικές διδασκαλίες προπαγανδίζονται καί προβάλλονται ἰδιαίτερα στίς μέρες μας μέ κάθε δυνατό μέσο καί τρόπο ἀπό διάφορες ὀργανώσεις καί ὁμάδες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀφουγκραζομένη τίς ἀνάγκες τῶν καιρῶν καί ἐνδιαφερομένη γιά τήν πνευματική θωράκιση τοῦ πεπιστευμένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διοργανώνει ὁμιλία τήν Τετάρτη 29 Ὀκτωβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν, στήν ὁποία προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἡ ἐσχατολογία τῶν παραχριστιανικῶν Αἱρέσεων». Μετά τό τέλος τῆς  ὁμιλίας θά ἀκολουθήσει προβολή ταινίας μέ θέμα «τό μυστήριο τῆς ἀνομίας»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ καί παρακαλεῖ ὅλους σας νά παρακολουθήσετε τήν ἀνωτέρω ἡμερίδα, ἀπό τήν ὁποία ἀσφαλῶς μέσα ἀπό τόν ἀντικειμενικό, ὑπεύθυνο καί τεκμηριωμένο λόγο μεγάλη θά εἶναι ἡ ὡφέλεια. Χωρίς νά ἁγνοοῦμε τήν ὕπαρξη καί τίς μεθοδεῖες τοῦ Διαβόλου, ὁ πιστός χριστιανός ζῇ, ὑπάρχει, ἀγωνίζεται καί ἐλπίζει εἰς Θεόν ζῶντα, πού δύναται νά φυλάξει τόν λαόν Του ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου καί πού ὡς ὁ καλός καί αἰώνιος Ποιμένας τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλειαν τόν λαόν Του εἰς τήν Βασιλείαν Του, Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης καί ἀγάπης. «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ἡμῶν». Ἀμήν.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας φιλοξενεῖ τό, ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν, διοργανούμενο 13ο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα» (Ἑβρ 1, 7). Ἄγγελοι καί Πνεύματα στήν Ἁγία Γραφή, στό ὁποῖο θά συμμετάσχουν μέ ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις τους, κορυφαῖοι καθηγητές τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, καθώς καί ἄλλοι ἐπιστήμονες ἀπό Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές, οἱ ὁποῖοι θά ἀναφερθοῦν, ἐξ ἐπόψεως ἐπιστημονικῆς, στίς ἐμφανίσεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων στήν Ἁγία Γραφή. Τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, πού θά πραγματοποιηθεῖ στό ξενοδοχεῖο “Elpida Resort” στίς Σέρρες, ἀπό τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 7 ἕως τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 9 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ὅλοι σας.

Ἡ φιλοξενία ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἑνός τόσο σημαντικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, πού τελεῖ μάλιστα ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πιστεύομεν ὅτι θά ἐνισχύσει τήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή τοῦ τόπου μας καί θά προσφέρει τήν δυνατότητα γιά γόνιμο προβληματισμό στόν πνευματικό κόσμο καί τόν φιλογράμματο λαό τῶν Σερρῶν. Ἐπιπροσθέτως οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπτες θά γνωρίσουν τήν πόλη καί τήν εὑρύτερη περιοχή μας, γεγονός τό ὁποῖον θά ὡφελήσει ποικιλοτρόπως τόν τόπο μας. Τά ἀνωτέρω γνωρίζοντες σέ ὅλους σας καί προτρεπόμενοι πατρικῶς ὅλους σας νά παρακολουθήσετε τίς ἐργασίες τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἀπό 7ης ἕως 9 ης Νοεμβρίου, ἐπικαλούμεθα στήν ζωήν καί τά ἔργα σας, μέ τίς διάπυρες πρεσβεῖες τοῦ ἁγίων ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων θείων δυνάμεων, τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πλουσίαν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί  διατελοῦμεν

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
25η Οκτωβρίου

Την μνήμη ενός μεγάλου Μάρτυρος γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, του αγίου Δημητρίου, πολιούχου και προστάτου της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τον άγιο Γεώργιο, ο άγιος Δημήτριος είναι ο πιο γνωστός και δημοφιλής Μάρτυς, το πιο ωραίο και πιο ιδανικό πρότυπο του χριστιανικού νέου. Στον τόπο του μαρτυρίου του χτίσθηκε ένας από τους πιο παληούς σήμερα κι ονομαστούς ναούς της χριστιανοσύνης, που ύστερ' από πολλές περιπέτειες και καταστροφές εξακολουθεί ακόμη, να στολίζη την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η νίκη του αγίου Νέστορος στο στάδιο της Θεσσαλονίκης, με την προτροπή και την ενίσχυση του αγίου Δημητρίου, εσυμβόλιζε τον θρίαμβο του χριστιανισμού κατά του ειδωλατρικού κόσμου κι ακόμη την προστασία της πόλεως σε κάθε βαρβαρική επίθεση. Ωραιότατος είναι στη σημερινή γιορτή ο ύμνος του Ρωμανού· "Τοις των αιμάτων σου ρείθροις, Δημήτριε, την Εκκλησίαν Θεός επορφύρωσεν..."

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ