Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος



 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ  
ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΝΕΝΔΟΞΩ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

«Ὅθεν δικαίως καί ἀληθῶς Θεοτόκον τήν Ἁγίαν Μαρίαν ὀνομάζομεν· τοῦτο γάρ τό ὄνομα ἅπαν τό μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 
Μεγαλειώδης πνευματικός ἑορτασμός ἐπιτελεῖται σήμερα σέ ὅλους τούς ἱερούς Ναούς τῆς θεοσκεπάστου πατρίδος μας, ὅπου χιλιάδες πιστῶν σπεύδουν γιά νά τιμήσουν ἀξιοχρέως τήν Παναγία Παρθένο, τήν θερμή προστάτιδα τῶν χριστιανῶν, ψάλλοντες καί ἐξυμνοῦντες τό ὑπερβάλλον μεγαλεῖον Της, εὐχαριστοῦντες καί μακαρίζοντες συγχρόνως μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς τους τήν εὐλογημένη καί δεδοξασμένη βασίλισσα τῶν ἀγγέλων καί στοργική μητέρα τῶν ἀνθρώπων.
 
Ἡ πανένδοξος καί φωτοφόρος Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, «τῆς ἀληθοῦς Θεοτόκου καί Θεομήτορος» εἶναι πέρα ἀπό κάθε ἀνθρώπινη λογική ζωηφόρος καί ὡς ἐκ τούτου αἰτία πνευματικῆς εὐφροσύνης καί χαρᾶς οὐρανίου. Ὁ ὁλόφωτος ἐσωτερικός κόσμος τῆς Θεόπαιδος Μαρίας ἦταν στολισμένος μέ τήν πληρότητα τῶν θείων χαρισμάτων καί ἀρετῶν καί ἡ ζωή της ὑπῆρξε ὑποδειγματική σέ ὅλες τίς ἐκφράσεις της, καθώς ἀκτινοβολοῦσε μεγαλεῖο πίστεως, ἠθική καθαρότητα καί κάλλος ἁγιότητος. Ὁ πρύτανης τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς διδασκαλίας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀναφερόμενος στό πανθαύμαστο πρόσωπο τῆς ἀληθῶς Κεχαριτωμένης Μαρίας λέγει: «Ὦ ἀστείρευτη πηγή τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, ἐσύ πού εἶσαι ὁ ἀδαπάνητος θησαυρός τῆς αὐτοζωῆς, ἡ πλούσια ἀνάβλυσις τῆς εὐλογίας, ἡ αἰτία πού μᾶς προξενεῖ ὅλα τά ἀγαθά, ἄν καί γιά κάποιο διάστημα σέ καλύπτει σωματικά ὁ θάνατος, ὅμως ἀναβλύζεις σ’ ἐμᾶς ἄφθονα, ἀστείρευτα καί καθαρά τά νάματα τῆς ἀθάνατης ζωῆς καί τῆς πραγματικῆς μακαριότητος, ποταμούς χάριτος, πηγές ἰαμάτων, εὐλογία ἀδιάκοπη... Γι’ αὐτό δέν θά ὀνομάσω θάνατο τήν μετάστασή σου, ἀλλά κοίμηση καί ἀναχώρηση ἤ καλύτερα μετάβαση. Διότι, ἐνῶ ἀναχωρεῖς ἀπό τό σῶμα, μεταβαίνεις πρός τά ἀνώτερα». Ἔχουσα ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ στήν καρδιά Της «ποταμόν πεπληρωμένον τήν χάριν τοῦ Πνεύματος» ἔγινε μέ τούς συνεχεῖς πνευματικούς ἀγῶνες Της ὑπόδειγμα τοῦ κατά Θεόν ἀγωνιζομένου καί πιστεύοντος ἀνθρώπου, ἀξεπέραστο παράδειγμα πνευματικῆς καί σωματικῆς ἁγνότητος, σεμνότητος, εἰλικρινοῦς ταπεινοφροσύνης καί ἀγάπης, ἀληθῶς ἡ ὄντως Κεχαριτωμένη. Καί γι’ αὐτό ἀνεδείχθη ἡ κατ’ ἐξοχήν «εὐλογημένη ἐν γυναιξί», προκαλοῦσα τόν θαυμασμό τοῦ οὐρανίου καί τοῦ ἐπιγείου κόσμου μέ «τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας καί τό ὑπέρλαμπρον τῆς ἁγνείας Της», ἀκτινοβολοῦσα σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις Της τό φῶς τῆς ἀρετῆς καί εὐωδιάζουσα ὡς «θυμίαμα εὔοσμον» τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ὁ Θεός «ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» καί τήν ἐδόξασε ἐκλέγοντάς Την ὡς τήν πλέον κατάλληλη μεταξύ ὅλων τῶν γυναικῶν γιά νά ὑπηρετήσει τό προαιώνιο καί ἀνεξιχνίαστο σχέδιό Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἀξιώνοντάς Την νά γίνει μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «νά γεννήσει, δηλαδή, Θεόν σεσαρκωμένον» (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).  
 
Ἡ Παναγία μας, «τό κάλλος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», «ἐφ' ᾧ ὁ δημιουργήσας εὐφράνθη Θεός», ἀποτελεῖ τό θειότατο βλάστημα τῆς γῆς καί τό ἱερώτατο κατοικητήριο τοῦ Παναγίου Πνεύματος καθώς συνιστᾶ κατά τήν πατερική διδασκαλία, τό τελευταῖο σύνορο μεταξύ τοῦ κτιστοῦ κόσμου καί τοῦ ἀκτίστου καί ἀνάρχου Θεοῦ (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Ἐκείνη ἔκανε τήν γῆ οὐρανό καθώς διά τοῦ θείου Τόκου Της, τοῦ μόνου Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεός ἐβημάτισε ὡς ἄνθρωπος στόν κόσμο. Ἐκείνη ἀνέδειξε καί πάλιν τόν ἄνθρωπο πολίτη τοῦ Οὐρανοῦ, τῆς πρώτης δηλαδή πατρίδος του, συνόμιλο τῶν Ἀγγέλων καί οἰκεῖο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλόφωτη ὕπαρξή της ἔγινε τό ἱερό ἐργαστήριο τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Θεό. Ἐκείνη «τήν ἄφατον τῆς τοῦ Θεοῦ πρός ἀνθρώπους ἀγάπης ἐδημοσίευσεν ἄβυσσον» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός). Ἐκείνη «ἡ δούλη καί Μήτηρ Θεοῦ» ἔγινε ἡ νοητή κλίμακα διά τῆς ὁποίας κατέβηκε στήν γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνη πάλι γίνεται ἡ γέφυρα πού μεταφέρει ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού μέ πίστη καί ὑπομονή ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, ἐμπι­στευόμενοι τήν ὕπαρξή τους διά τοῦ Χριστοῦ στήν ἄπειρη ἀγάπη καί στό ἀστείρευτο ἔλεος τοῦ φιλεσπλάχνου Θεοῦ.
 
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
 
Στήν ἁγία καί μητρική σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μποροῦμε νά βροῦμε στή­ριγμα καί ἀνακού­φιση στούς ποικίλους πειρασμούς καί τίς ταλαιπω­ρίες τῆς παρούσης ζωῆς. Σέ αὐτήν μέ ἐμπιστοσύνη ἀναθέτουμε, μετά Θεόν, τήν ἐλπί­δα μας γιά τήν παροῦσα καί γιά τήν μέλλουσα ζωή. Αὐτῆς τίς φι­λό­στοργες καί δραστικώτατες προσευχές πρός τόν «μόνον δυ­νάμενον σώζειν» φιλάνθρωπο Θεό ἀπο­ζητοῦμε ὅλοι μας, γνωρίζοντας τήν ἀστείρευτη ἀγάπη της γιά ἐμᾶς, πού εἴ­μεθα ἡ ἀπό τόν Θεόν δωρη­θεῖσα κληρονομία της. Τήν τιμοῦμε μέ λόγους ἱε­ρούς, μέ ὕμνους μελωδικούς, μέ ἱεροπρεπῆ σκιρτήματα καρδιᾶς καί λυτρωτικά δάκρυα ψυχῆς, ἀ­ξιοχρέως καί ὀφειλετικῶς ὡς ἀληθῆ Θεοτόκο. Κατακλείοντας τήν ἑόρτιο αὐτήν Ποιμαντορικήν μου διδαχήν ἐπιθυμῶ, γιά τήν δική σας πνευματική ὠφέλεια καί οἰκοδομή, νά ἐπαναλάβω διά γραφίδος ὅσα σοφά καί θεοφώτιστα ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Παναγιώτης Νέλλας περί τοῦ σε­πτοῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σημειώνοντας τά ἑξῆς: «Βρέθηκαν μερικοί μεγάλοι ἄθεοι, πού ὑπεστήριξαν μέσα στούς αἰῶνες ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γίνει Θεός. Κανείς ὅμως ποτέ, ἐκτός ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Πατέρες, δέν τόλμησε νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γεννήσει τόν Θεό. Κι ὅμως αὐτό τό μεγάλο παράδοξο εὐ­δόκησε ὁ Θεός νά ἀποτελεῖ τή μεγάλη ἀξία, ἀλλά καί τήν ὕψιστη "εὐ­γένεια'' τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ο Θεός ἀξίωσε τήν ἀνθρώπινη φύση νά γίνει ''θεοτόκος''. Ἡ ἀξία τῆς Παρθένου βρίσκεται ἀκριβῶς στό ὅτι πραγματοποίησε αὐτόν τόν σκοπό. Καί τόν πραγματοποίησε λέγοντας ''ἰδού ἡ δούλη Κυρίου''. Γιατί τό ἀληθινό μεγαλεῖο τοῦ  ἀνθρώπου ἔγκειται ἀκριβῶς στό νά πραγματοποιεῖ τόν ὕψιστο προορισμό πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, καί νά ἔχει ταυτόχρονα τή συνείδηση ὅτι ''δοῦλος ἀχρεῖός ἐστι'' (Λουκ. 17, 18)». Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.   
 
Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοσκέπαστα
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

16-8-2017

Mε ιδιαίτερη λαμπρότητα  εορτάσθηκε και εφέτος το «Πάσχα του καλοκαιριού», η Κοίμηση της Παναγίας μας στην τοπική Εκκλησία των Σερρών και ειδικώς στην ομώνυμη ενορία της πόλεως των Σερρών.
 
Την παραμονή, Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017, τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μεθ΄αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρών, χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. Νωρίτερα και ενώπιον του στολισμένου με άνθη <<Επιταφίου>> της Θεοτόκου ακούσθηκε ο ‘’Ύμνος της ψυχής’’, τα εγκώμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση του Ιερού Επιταφίου της επουράνιας Μητέρας μας.
 
Το πρωί της Τρίτης 15 Αυγούστου, τελέσθηκε η Αρχιερατική θεία Λειτουργία στον ως άνω εορτάζοντα Ιερό Ναό. Στις ευλογημένες στιγμές της λειτουργικής ευχαριστιακής Συνάξεως, προστέθηκε και η χαρά της εις Διάκονον Χειροτονίας του ευσεβούς νέου της τοπικής μας Εκκλησίας κ. Μηνά Μπάλιου. Ο Σεβ. απένειμε επίσης το οφφίκιο του Αρχιδιακόνου στον Διάκονο π. Πορφύριο Μπαρμπούτη. Επαίνεσε επίσης το κατά πάντα φιλότιμο και καρποφόρο έργο του Προϊσταμένου του Ι.Ν. Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ Παλιούρα και των συνεργατών του, κληρικών και λαϊκών στον πνευματικό, λειτουργικό και φιλανθρωπικό τομέα της πολυανθρώπου αυτής ενορίας της πόλεως.
 
Τέλος, ο Σεβ. ευχήθηκε πατρικώς, κάθε ευλογία του αγίου Θεού και επικαλέσθηκε την κραταιά προστασία της Παναγίας μας στη ζωή των πιστών και προσκυνητών που  συνέρευσαν ως ένα <<ανθρώπινο ποτάμι πίστεως και ελπίδος>> και εφέτος για να ανάψουν το κερί της ευλαβείας  τους, να πραγματοποιήσουν το τάμα τους και να ασπασθούν την εικόνα της Παναγίας μας, την οποία στόλισαν με τα άνθη του σεβασμού, της τιμής και της αγάπης τους.
 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Σεβ. στον <<βαρύ πειρασμό>> των πυρκαγιών που  πλήτει την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες και ευχήθηκε η Παναγία μας να απλώσει το  ιερό μαφόριον Της και να αποσοβήσει γρήγορα την δύναμη του πυρός και να παρηγορήσει τους αδελφούς μας που επλήγησαν απο την καταστροφική δύναμη της φωτιάς, στην Αττική, την Ζάκυνθο, την Ηλεία, τα Κύθηρα και σε άλλα μέρη της πατρίδος μας.
 
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
 
 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

17-8-2017

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

  • Τό πρωϊ τῆς  Κυριακῆς 20 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μεθ’ ὁμάδος 60 προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας θά ἀναχωρήσει γιά τήν προγραμματισμένη ἐτήσια προσκυνηματική ἐκδρομή στούς Ἁγίους Τόπους.
  • Τό πρόγραμμα τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας (20 - 28 Αὐγούστου), περιλαμβάνει ἐπισκέψεις στά ἱερά προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων, ὅπως στό Σπήλαιο καί στό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ, στόν Γολγοθᾶ καί στόν Πανάγιο Τάφο, στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως, στήν Ἁγία Σιών, στήν Γεθσημανῆ, στή Ναζαρέτ, στόν Ἰορδάνη ποταμό, καί τέλεση ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας θείας Λειτουργίας στόν Πανάγιο Τάφο.
  • Οἱ προσκυνητές θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά γνωρίσουν τήν φιλάδελφη φιλοξενία τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων, τῶν προμάχων αὐτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἀποκτήσουν πνευματικές ἐμπειρίες πού σχετίζονται μέ τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια, νά νοιώσουν τήν ἀναζωπύρωση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τό μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο πού ἀγωνίζονται νά ἐπιτελέσουν οἱ Ἁγιοταφίτες πατέρες, σέ συνθῆκες μάλιστα κατεξοχήν δύσκολες, οἱ ὁποῖοι ὡς φύλακες καί φρουροί τῶν παναγίων προσκυνημάτων παραμένουν ἐκεῖ, ἀγωνίζονται καί προσεύχονται γιά ὅλους μας στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
22η Αυγούστου

Σε μία του Επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει τούτα τα πολύ γνωστά λόγια· "ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος" Δηλαδή· ενώπιον του Χριστού δεν υπάρχει δούλος ούτε ελέυθερος, δεν έχει σημασία αν είναι κανείς δούλος ή ελεύθερος. Οι χριστιανοί, και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ανήκουν σε μια καινούργια τάξη, που καταργεί όλες τις κοινωνικές διακρίσεις και τάξεις. Οι χριστιανοί είναι αδελφοί. Γιαυτό πάλι σε μια του Επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει για ένα δούλο, που έγινε χριστιανός, προς τον κύριό του, που κι εκείνος ήταν χριστιανός· Σε παρακαλώ για το τέκνο μου τον Ονήσιμο· να τον δεχτής όχι πια σαν δούλο, "αλλ' υπέρ δούλον, αδελφόν αγαπητόν...". Στην ιστορία των αγίων Μαρτύρων έχομε πολλούς κυρίους και δούλους, που αδελφωμένοι επορεύθηκαν μαζί στο μαρτύριο, όπως είναι η αγία Ανθούσα, οι άγιοι Χαρίσιμος και Νεόφυτος οι δούλοι της και ο άγιος επίσκοπος Αθανάσιος, των οποίων η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά σήμερα την μνήμη.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ