Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

31-10-2014

Σήμερα στίς 10:00 τό πρωί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων τό 5ο Δημοτικό Σχολεῖο Σερρῶν καί ὁμίλησε ἐποικοδομητικῶς πρός τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ Σχολείου. Μετά τό τέλος τῆς συνάντησης τά παιδιά παρέδωσαν σημαντική ποσότητα εἰδῶν διατροφῆς καί πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μαθαίνοντας στήν πράξη τίς μεγάλες ἀρετές τίς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Ἐπίσης τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν Σερρῶν «Κιβωτός Ἀγάπης» ἐπισκέφθηκε τό μεσημέρι τῆς  Παρασκευῆς 31 Ὀκτωβρίου ἡ Α’ τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Σερρῶν καί προσέφερε τρόφιμα, τά ὁποῖα συγκεντρώθηκαν ἀπό τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ σχολείου μέ τήν προτροπή τῶν καθηγητῶν τους. Στούς ἐκπαιδευτικούς καί στούς μαθητές ὁμίλησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας καταλλήλως γιά τήν ἀρετή τῆς φιλανθρωπίας, ἐνῶ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου π. Ἠλίας Βλάχος ἐξήγησε τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας φιλοξενεῖ τό, ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν, διοργανούμενο 13ο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα» (Ἑβρ 1, 7). Ἄγγελοι καί Πνεύματα στήν Ἁγία Γραφή, στό ὁποῖο θά συμμετάσχουν μέ ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις τους, κορυφαῖοι καθηγητές τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, καθώς καί ἄλλοι ἐπιστήμονες ἀπό Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές, οἱ ὁποῖοι θά ἀναφερθοῦν, ἐξ ἐπόψεως ἐπιστημονικῆς, στίς ἐμφανίσεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων στήν Ἁγία Γραφή. Τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, πού θά πραγματοποιηθεῖ στό ξενοδοχεῖο “Elpida Resort” στίς Σέρρες, ἀπό τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 7 ἕως τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 9 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ὅλοι σας.

Ἡ φιλοξενία ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἑνός τόσο σημαντικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, πού τελεῖ μάλιστα ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πιστεύομεν ὅτι θά ἐνισχύσει τήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή τοῦ τόπου μας καί θά προσφέρει τήν δυνατότητα γιά γόνιμο προβληματισμό στόν πνευματικό κόσμο καί τόν φιλογράμματο λαό τῶν Σερρῶν. Ἐπιπροσθέτως οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπτες θά γνωρίσουν τήν πόλη καί τήν εὑρύτερη περιοχή μας, γεγονός τό ὁποῖον θά ὡφελήσει ποικιλοτρόπως τόν τόπο μας. Τά ἀνωτέρω γνωρίζοντες σέ ὅλους σας καί προτρεπόμενοι πατρικῶς ὅλους σας νά παρακολουθήσετε τίς ἐργασίες τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἀπό 7ης ἕως 9 ης Νοεμβρίου, ἐπικαλούμεθα στήν ζωήν καί τά ἔργα σας, μέ τίς διάπυρες πρεσβεῖες τοῦ ἁγίων ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων θείων δυνάμεων, τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πλουσίαν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί  διατελοῦμεν

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χα-ριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ μεταφέρεται μυστικῶς σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς μας, πού μέ πραγματική πίστη τήν ἐπιζητοῦν.

Σέ αὐτό ἀποβλέπουσα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τόν ἁγιασμό δηλαδή, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδεχθεῖ τήν σεβασμία, θαυματουργό καί ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Μαλεβῆς ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μαλεβῆς Ἀρκαδίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, τήν Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Ἡ θαυματουργός ἱερά Εἰκόνα, τήν ὁποία θά προσκομίσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, θά εὑρίσκεται πρός προσκύνηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἕως τήν 10η Νοεμβρίου, ὅπου καθημερινῶς τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ἐμπρέπει καί νά ἀσπασθοῦμε μέ βαθειά πίστη καί εὐλάβεια τήν Παναγία μορφή τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες της πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κόσμον.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας καί Ἀειπαρθένου Θεοτόκου εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν γεννηθέντα Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
1η Νοεμβρίου

Μεγάλη είναι η διαμάχη των σοφών για να καθορίσουν τί αντιπροσωπεύει το χρήμα στη ζωή των ανθρώπων. Εκείνο, όμως που μένει πάντα σαν γεγονός είναι ότι το χρήμα διευθύνει τον κόσμο. Οι άνθρωποι προσκυνούν τη θεότητα του χρήματος και στην ουσία είναι ειδωλολάτρες κι όταν ακόμη πιστεύουν πως είναι Χριστιανοί. Όποιος πραγματικά μπόρεσε να απαλλαγεί από την αγάπη προς το χρήμα, από την φιλαργυρία, ενίκησε το πρώτο και μεγάλο κακό στη ζωή, ξερίζωσε από μέσα του τη ρίζα "πάντων των κακών". Το χρήμα, καθώς κι η λέξη φανερώνει, δεν είναι παρά ένα μέσον "εις χρήσιν" του ανθρώπου. Από τη στιγμή όμως που το μέσον θα γίνει σκοπός, το χρήμα διευθύνει τον άνθρωπο κι όχι ο άνθρωπος το χρήμα. Γι΄αυτό η Εκκλησία, όχι χωρίς λόγο και βαθύτερη σημασία, έδωκε τον τίτλο των "αναργύρων" στους αγίους Κοσμά και Δαμιανό, των οποίων σήμερα γιορτάζει τη μνήμη.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ