Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

«Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν· μετανοεῖτε·
ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μᾶς ἀξίωσε ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ νά φτάσουμε καί πάλιν ἐφέτος στήν πύλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς  κατανυκτικότερης καί πνευματικότερης περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους. Μπροστά μας ἀνοίγεται τό μέγα πέλαγος τῆς νηστείας καί τῆς ἀσκήσεως, τό ὁποῖον καλούμεθα πνευματικῶς πλησίστιοι νά διαπλεύσουμε. Στήν αὐγή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας ἀπό τήν τρισευδαίμονα πατρίδα μας, τόν ποθεινόν παράδεισον, φύγαμε ἐξόριστοι λόγῳ τῆς μισανθρωπίας τοῦ διαβόλου καί τῆς  δικῆς μας παρακοῆς καί ναυαγήσαμε σ’ αὐτόν τόν κόσμο, τόν ὁποῖο συμπαρασύραμε στήν φθορά καί τήν ὀδύνη. Τό γεγονός αὐτό ἐνθυμούμεθα τήν σημερινή Κυριακή. Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας θέλει μέ αὐτόν τόν τρόπον νά διδάξει σέ ὅλους μας πόσο καταστρεπτική εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου χωρίς Θεό.  Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ ἀποκλειστικῶς γιά τόν ἑαυτόν του, τελικῶς ἀπομονώνεται ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τόν συνάνθρωπό του καί δημιουργεῖ τίς πνευματικές προϋποθέσεις τῆς αὐτοτιμωρίας του. Αὐτό ἦταν τό μέγα λάθος τοῦ Ἀδάμ. Ἡ ζωή χωρίς Θεό. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ἦταν ἡ διατάραξη τῆς φυσικῆς ἁρμονίας, ἡ ἐνοχή, ἡ διαφθορά τοῦ κατ’ εἰκόνα, ὁ φόβος, ὁ σκοτασμός, τό μίσος, ἡ ἐξορία, ὁ θάνατος. Ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό ἄνοιξε βιαίως ἕνα ρῆγμα στήν ἀνθρώπινη ζωή μέσα ἀπό τό ὁποῖο εἰσῆλθε στήν ἱστορία ἡ ἁμαρτία, ἡ φθορά, ὁ θάνατος.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή προβάλλει ἐνώπιον ὅλων μας, πρωτίστως ὡς ἕνα σωτήριο κάλεσμα γιά μετάνοια. Γνωρίζοντας ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία τά ὀφέλη τῶν πνευματικῶν ἀθλημάτων, μᾶς προτρέπει νά εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν μετά χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀρχοντιᾶς, προκειμένου οἱ ἀρετές τοῦ Εὐαγγελίου νά φωτίσουν τήν ζωή μας, γιατί ὅπως λέγει χαρακτηριστικῶς ὁ Μέγας Βασίλειος, δέν στεφανώνεται ὁ ἄκαρδος καί δέν στήνει τρόπαιο ὁ κατηφής. Σκοπός μας εἶναι νά ζωογονήσουμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ τήν ἀποσταμένη ψυχή μας, ἀξιοποιώντας ὅλα τά θεραπευτικά φάρμακα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία πού ἰσχυροποιοῦνται καί ἀσφαλίζονται μέ τίς ἀρετές τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινοφροσύνης, φανερώνουν τήν εὐγένεια καί ἀνωτερότητα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτές οἱ ἀρετές καθιστοῦν τόν ἄνθρωπο ἱκανό νά νικᾶ ἀκόμα καί τούς δαίμονες (Ματθ. 17,21). Ἡ προσευχή φανερώνει ὅτι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χριστός, ὁ καλός Ποιμένας, πού ἦλθε στόν κόσμο νά ἀναζητήσει καί νά σώσει τό χαμένο πρόβατο, ἐνῶ ἡ
νηστεία, ὡς μία ἠθελημένη θυσία, μᾶς καθιστᾶ οἰκείους τοῦ Θεοῦ καί δεκτικούς τῆς θεραπευτικῆς Του Χάριτος.

Αὐτή τήν θεραπεία ἀπό τήν φοβερή κάκωση τῆς ἁμαρτίας προσφέρει ἡ μετάνοια. Τί εἶναι ὅμως μετάνοια, ἀδελφοί μου; Μήπως εἶναι μία ἀλλαγή τοῦ τρόπου σκέψεως καί ζωῆς; Μήπως εἶναι μία ἔντονη ἀλλά προσωρινή αὐτοκριτική γιά λάθη καί κακές ἐπιλογές; Μήπως μία ἐσωτερική στιγμιαῖα παρόρμηση χωρίς ὅμως συνέχεια; Ὅλα τά παραπάνω περιγράφουν μόνον μέρος τῆς πραγματικότητος καί κυρίως τά ἀποτελέσματά της. Γιά τόν Κύριό μας ὅμως, ἡ μετάνοια, πού ἀποτέλεσε καί τό πρῶτο δημόσιο κηρυγμά Του ἐπί γῆς εἶναι κάτι πιό οὐσιαστικό, πιό βαθύ, πιό ἐπαναστατικό. Ἡ πραγματική μετάνοια, ὡς συνεχές βίωμα καί στάση ζωῆς, μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς  ρήξεως καί τῆς ἐξόδου ἀπό τήν ἐγωιστική αὐτάρκεια καί αὐτοδικαίωση. Τό βαθειά αὐτό ἀνθρωποκεντρικό ἦθος, πού δέν ἔχει προοπτική αἰωνιότητος καί ἄρωμα θεοσέβειας, διαποτίζει πολλές ἀπό τίς ἐκφάνσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς, χωρίς ὅμως νά βοηθᾶ οὐσιαστικά τόν ἄνθρωπο στίς ἀνάγκες καί τίς ἀναζητήσεις του. Μετάνοια σημαίνει ἀμετάκλητη ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στόν Θεό, στήν πηγή τῆς ὄντως ζωῆς καί μακαριότητος. Στόχος τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ σωτήρια ἐπάνοδος στήν οἰκία τοῦ φιλεύσπλαχνου Πατέρα μας. Ὁ τρόπος τῆς μετανοίας μᾶς ὑποδεικνύεται μέσα ἀπό τήν ἐλεύθερη ὑπακοή στό θεῖο θέλημα, ὅπως αὐτό ἀποκαλύφθηκε στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καρπός τῆς μετανοίας θά εἶναι ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας συνολικῶς, πού θά ἔχει πλέον ὡς κέντρο ἀναφορᾶς ὄχι τό ἀνθρώπινο ἐγώ ἀλλά τόν θεάνθρωπο Χριστό.

Γιά νά μή μείνει ὅμως ἀργή ἡ μετάνοια, ὡς ἕνα ἁπλό ἰδεολόγημα, πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό τά ἀνάλογα ἔργα, πού συνιστοῦν «τῆς  θεωρίας τήν ἐπίβασιν». Τέτοια ἔργα ἀρεστά στόν Θεό καί ὠφέλιμα γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ πίστη, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ταπείνωση, ὁ τελωνικός στεναγμός, ἡ ἀγάπη, τό χαροποιόν πένθος, ἡ ἀποφυγή τῆς κατακρίσεως, ἡ συγχωρητικότητα. Ὅλες οἱ εὐαγγελικές ἀρετές μᾶς βοηθοῦν στήν ἔξοδό μας ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό καί τήν ὑπερηφάνεια. Ἡ νηστεία εἰδικότερον, ὡς ἕνα πνευματικό ἀγώνισμα δέν εἶναι ἕνα νεώτερο ἐφεύρημα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι κειμήλιο ιερό, πού παραλάβαμε ἀπό τούς πατέρες μας. Ἔχει μάλιστα τήν ἴδια ἡλικία μέ τήν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ νομοθετήθηκε ἀπ’ τόν ἴδιο τό Θεό στόν Παράδεισο. Αὐτή, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ἀποκρούει τούς πειρασμούς, ἑτοιμάζει πρός τήν εὐσέβεια, εἶναι σύνοικος τῆς νηφαλιότητος καί δημιουργός τῆς σωφροσύνης. Αὐτή ἁγιάζει τούς πιστούς καί φωτίζει τόν ἀγώνα μας». Ἡ ἀληθής νηστεία δέν περιορίζεται βεβαίως μόνον στήν ἀποχή ὡρισμένων τροφῶν, ἀλλά ἐπεκτείνεται κυρίως καί πρωτίστως στήν ἀποξένωσή μας ἀπό κάθε ἁμαρτία.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτείνει τόν δρόμο τῆς πνευματικῆς  ἀντιστάσεως σέ ὅτι εὐτελίζει τό κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένο ἀνθρώπινο πρόσωπο. Τό φρόνημα τῆς συνεχοῦς μετανοίας προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἐπιλογή συνεποῦς ζωῆς καί ἄθλημα ἐλευθερίας. Μόνη αὐτή θά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα νά ζήσουμε πραγματικά τό Πάσχα ὡς τό τέλος «τοῦ παλαιοῦ» μέσα μας καί ὡς τήν εἴσοδό μας στό «καινό». Κάθε ἔτος ἡ ἁγία Τεσσαρακοστή μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πιό διδακτικό τρόπο ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας καί μόνο μέσα ἀπό τήν κοινωνία μαζί Του μποροῦμε νά ζήσουμε πραγματικά. Ἡ μετάνοια εἶναι ὁ δρόμος πού πρέπει νά βαδίσουμε καί ὁ τρόπος ζωῆς πού καλούμεθα νά ζήσουμε γιά νά συναντήσουμε Ἐκεῖνον, πού μᾶς περιμένει πάντοτε μέ ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά τῆς ἀγάπης Του. Εὔχομαι στό τέλος αὐτῆς τῆς πνευματικῆς περιόδου νά συναντηθοῦμε ὅλοι μας, «λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι» στήν χαρά τοῦ Πάσχα, στήν ὁποία μᾶς μυσταγωγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, στή δόξα τῆς οὐράνιας Βασιλείας Του.

Εὐλογημένη καί σωτήρια Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Καλή Ἀνάσταση.
Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

 Αριθ Πρωτ. 187 18  Φεβρουαρίου 2015

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια προϊόντων διατροφής για το χρονικό διάστημα από 01-02-2015 έως 31-12-2015, στο πλαίσιο της υλοποίησης χρηματοδότησης προγράμματος σίτισης μεταξύ των :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ"

στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου : «Ενίσχυση των υλοποιούμενων από τις ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα ή άλλους εκκλησιαστικούς φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης». Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα την 5η Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00.

Ο διαγωνισμός και η κατακύρωση του μειοδότη θα διεξαχθεί στις 5/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, επί της οδού Κύπρου 10, 62122 Σέρρες, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, ώρες 10:00 - 13:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2321068104 (αρμόδιος π. Ευστράτιος Καρατσούλης) και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως www.imsn.gr

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ.
Ο ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ   ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
5η Μαρτίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την μνήμη του μεγάλου οσίου και ασκητού Μάρκου του θαυματουργού. Ο άγιος Μάρκος έφτασε εις τέτοιο σημείο αγιωσύνης και έκαμνε τέτοια θαύματα, που επήρε το επώνυμο του θαυματουργού. Και τα ασκητικά του συγγράμματα περιέχουν τόση πνευματική πείρα και πρακτική σοφία, που στην παλιά εποχή έλεγαν· "Πάντα πώλησον και Μάρκον αγόρασον". Αξίζει, αλήθεια, κάθε δαπάνη για ν' αποκτήση κανείς ένα καλό βιβλίο· το καλό βιβλίο είναι ο "μαργαρίτης" του Ευαγγελίου, που ο καλός έμπορος όλα τα πωλεί για να τον αποκτήση. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα έχασαν την αίσθηση του καλού βιβλίου. Διαβάζουν ό,τι εύρουν εμπρός των κι όχι μόνο δεν διδάσκονται και δεν μορφώνονται, αλλά και δηλητηριάζουν την ψυχή τους. Ο Τύπος γενικά στην εποχή μας είναι η μεγάλη δύναμη, μα όχι πάντα σε καλά και τίμια χέρια. Για πολλούς και σήμερα θάλεγε ο Προφήτης· "Ουαί τοις γράφουσι..."

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ