Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

 
<< Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χωρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον μεθόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως... ὡς μήτηρ ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή μόνη εἶναι, ὄχι μόνον ὁ θησαυροφύλαξ ὅλου τοῦ πλούτου τῆς Θεότητος, ἀλλά καί ὁ διαμοιραστής εἰς ὅλους, καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἀπό Θεοῦ διδομένων εἰς τήν κτίσιν ὑπερφυσικῶν ἐλλάμψεων καί θείων καί πνευματικῶν χαρισμάτων. Καί δέν εἶναι τινάς πού νά τήν ἐπεκαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν ὑπήκουσε μέ εὐσπλαχνίαν. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μᾶς βοηθῆ πρός σωτηρίαν μας. >>
 
(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)
 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!  
 
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πάντοτε ἐργαζομένη πρός τήν κατεύθυνση τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς, τῆς τονώσεως καί ἀναζωογονήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, θά πραγματοποιήσει ὑπό τήν πνευματική της αἰγίδα καί στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της δραστηριότητας μεγάλη προσκυνηματική ἐκδρομή στούς Ἁγίους Τόπους, ἀπό 20 ἕως καί τίς 28 Αὐγούστου 2016.
 
Τό πρόγραμμα τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας περιλαμβάνει ἐπίσκεψη στά Πανάγια σεβάσματα τῆς ἁγίας γῆς, ὅπως στό Σπήλαιο καί στό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ, στόν Γολγοθᾶ καί στόν Πανάγιο Τάφο, στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως, στήν Ἁγία Σιών, στήν Γεθσημανῆ, στή Ναζαρέτ, στόν Ἰορδάνη ποταμό. Στό πρόγραμμα προβλέπεται ἡ τέλεση θείας Λειτουργίας στόν Πανάγιο Τάφο καί στό Θεομητορικό μνῆμα. 
 
Οἱ προσκυνητές θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πολλαπλές ξεχωριστές πνευματικές ἐμπειρίες πού σχετίζονται μέ τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια, νά νοιώσουν τήν ἀναζωπύρωση καί τήν ἀναγέννηση τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ αἰσθήματος καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τά ἁγιοβάδιστα μέρη πού ἀναφέρονται στά Εὐαγγέλια, ἐκεῖ ὅπου γεννήθηκε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὁ Κύριός μας. Ἡ συμμετοχή στό μεγάλο αὐτό προσκύνημα θά ἀποτελέσει ἀφορμή μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐλογίας. 
 
Ὅσοι ἀπό τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στήν προσκυνηματική αὐτή ἐκδρομή μπο-ροῦν νά ἀπευθύνονται γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές στόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, π. Θωμᾶ Τσιάγγα καί στό τηλέφωνο 23210 68102. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τά δελτία ἐγγραφῆς πρέπει νά κατατεθοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι τό ἀργότερον τήν 30ην τοῦ μηνός Ἰουνίου ἐ. ἔ.   
 
Ἐπικαλούμενος δέ σέ ὅλους σας τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ,

Μετ’ εὐχῶν ὁλοθύμων καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
30η Ιουλίου

Ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μία του Επιστολή· "...τα πάντα εζημιώθην και ηγούμαι σκύβαλα είναι ίνα Χριστόν κερδήσω και ευρεθώ εν αυτώ...". Στην ιστορία της Εκκλησίας πολλοί Aγιοι επανέλαβαν τα λόγια του Αποστόλου, ανάμεσα στους οποίους είναι η αγία Μάρτυς Ιουλίττα, της οποίας την μνήμη τιμά σήμερα η Εκκλησία. Το μαρτύριό της το εγκωμίασε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα του λόγο, που είναι κι αυτό δείγμα της θέσεως που κατέχει η Αγία μεταξύ των μαρτύρων και της τιμής που της είχαν στην πατρίδα της, την Καισάρεια της Καππαδοκίας. Είναι πολύ ηρωική και αξιοθαύμαστη η απάντηση που έδωκεν η Ιουλίττα - μία γυναίκα, αν πρέπη να την ονομάζουμε γυναίκα, όπως λέει ο Μ. Βασίλειος - στους δημίους της, η απάντηση που τη ζηλεύομε σήμερα. Εκείνοι της επρότειναν να αρνηθή τον Χριστό κι εκείνη απάντησε· "Ας χαθούν όλα... Ας χαθή και το κορμί μου. Τον Χριστό δεν θα τον αρνηθώ ποτέ".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ