Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος αὕτη ἡ σωτήριος νύξ, καί φωταυγής,
τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας, τῆς ἐγέρσεως οὖσα προάγγελος,
ἐν ἧ τό ἄχρονον φῶς ἐκ τάφου σωματικῶς πᾶσιν ἐπέλαμψεν».
(Ὠδή ζ’, καταβασία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως). 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει θριαμβευτικά ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, κατά τήν λαμπρή αὐτή καί ὁλόφωτη νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου «ἕαρ μυρίζει καί καινή κτίσης χορεύει». Μετά τόν σκληρό χειμώνα τῆς  ἀγω­νίας, τήν ἔμπονη ἀλλά λυτρωτική πορεία πρός τόν Σταυρό, ἡ ἁγία ὀρθόδοξος Ἐκ­κλησία μᾶς προσκαλεῖ σήμερα νά ἑορτάσουμε μαζί μέ ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν μεγαλει­ώδη νίκη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου.
 
Σέ μία περίοδο ὅπου ποικίλες ἀνησυχίες καί τραγικά γεγονότα χρωματίζουν μελαγχολικά τήν ζωή μας, ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως μέ τό ὀντολογικό καί σωτηριολογικό της ὑπόβαθρο, χαρίζει στήν ζωή μας ἐλπίδα καί προοπτική. Αὐτή ἡ ἐλπίδα δέν ἀναφέρεται σέ κάποια ἀόριστη ἰδέα, ἤ σέ μία ὑποκειμενική ψυχολογική ἐπιθυμία ὑπερβάσεως τῶν δυσκολιῶν τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλά συνδέεται ἄρρηκτα μέ τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, πού ὑπέστη μέν γιά χάριν τῆς σωτηρίας μας ἐκουσίως τά πάθη καί τόν Σταυρόν, ἀλλά τελικῶς ἐθριάμβευσε καί ἐνίκησε τόν ἴδιο τόν θάνατο καί κατήργησε «τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτ’ ἔστι τόν διάβολον» (Ἑβρ. β’, 14). Τήν νίκη Του αὐτή ὁ Κύριος τήν ἐχάρισε σ’ ὁλό­κληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του, ὁ λόγος, ἡ διδασκαλία, τά θαύματα, ἡ θυσία Του, ἀποκαλύ­πτουν μέ ἕναν μοναδικό τρόπο τήν ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ φιλεύσπλαχνου Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανική ἐλπίδα, πού εἶναι «ἀθανασίας πλήρης», φθάνει στήν ὑψηλότερη ἔκφρασή της, μέσα ἀπό τήν βεβαιότητα γιά τόν θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ πάνω στόν θάνατο καί τήν τελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, πού θά καταστεῖ πνευματικό, ἄφθαρτο καί ἀθάνατο, «εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καί ἀμίαντον, καί ἀμάραντον, τετηρημένη ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς» (Α’ Πέτρου 1, 4).
 
Στρέφοντας τό βλέμμα καί τήν καρδιά μας πρός τόν ἐνδόξως ἀναστά­ντα ἐκ νεκρῶν Κύριό μας, μποροῦμε μέ τήν δύναμή Του νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας μέ αἰσιοδοξία. Ὅταν οἱ δοκιμασίες, ὁ πόνος, ἡ ἀρρώστια, οἱ ποικίλες θλίψεις, σκοτεινιάζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας, ἡ ἐλπίδα καί ἡ πίστις μας πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο μᾶς παρηγοροῦν, μᾶς ἐνισχύ­ουν, μᾶς φωτίζουν, μᾶς λυτρώνουν. Γνωρίζουμε πλέον μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ θαύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ὅτι τό μέλλον τελικῶς, τόσο τό δικό μας ὅσο καί τῆς ἀνθρωπότητας συνολικῶς, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν μισάνθρωπη δράση τοῦ διαβόλου, οὔτε ἀπό τήν εὐτέλεια καί τούς μικρόψυχους καί ἀντίθεους σχεδιασμούς τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν. Τό φωτόλουστο κενό μνημεῖο τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι στόν Σωτῆρα μας δόθηκε «πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Μτθ. 28, 18), ὅτι Ἐκεῖνος πού μέ τόν ζωηφόρο θάνατό Του ἐπάτησε τόν θάνατο στήν κάθε μορφή του, παραμένει λυτρωτικῶς πάντοτε κοντά μας. 
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 
Ἡ βεβαία καί ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα πού πηγάζει ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, πού ἀποτελεῖ καί τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, προσφέρει στήν ζωή μας τήν θέαση ἀλλά καί τήν βίωση τῆς καινῆς κτίσεως. Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μᾶς χαρίζουν δύναμη γιά νά συγχωροῦμε τήν δειλία, τήν ὀλιγοψυχία, τήν προδοσία καί τήν ἀχαριστία πού συναντοῦμε σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας, νά μετανοοῦμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, νά νικοῦμε τόν φόβο τοῦ θανάτου καί νά ζοῦμε ἀπό τώρα μέσα στήν Ἐκκλησία μας τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Μέσα στήν ἀποψινή ἀναστάσιμη φωτοχυσία ἄς ἀνοίξουν οἱ ψυχές μας, γιά νά ζήσουμε ὅλοι μαζί ὡς πνευματική οἰκογένεια, τήν χαρά, τήν δύναμη, τήν ὀμορφιά καί τήν ἐλπίδα, πού προσφέρει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μέ τό λόγο μας, τήν ζωή μας, τό ἦθος μας, τήν μαρτυρία μας, τήν πίστη μας, ἄς μεταφέρουμε στήν ταραγμένη κοινωνία μας αὐτό τό ἀνέσπερο καί ἱλαρό φῶς τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας.
 
Ὁλόψυχα εὔχομαι σέ ὅλους σας, ἡ ζωή σας ὁλόκληρη νά καταυγάζεται καί νά ἁγιάζεται ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ δέ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου μας εἴθε νά εἶναι μετά πάντων ὑμῶν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
 

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν ἐνδόξως 
ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Κύριον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 
Ἡ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα μέ χαρά πνευματική καί αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ σέ λίγες, ἀπό σήμερα ἡμέρες θά ἔχει τήν εὐλογία καί τιμή νά ὑποδεχθεῖ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἐρχόμενο προφρόνως, κατόπιν προσκλήσεώς μας, γιά νά εὐλογήσει πρωθιεραρχικῶς τόν ἐδῶ κατοικοῦντα φιλογενῆ λαό τοῦ Θεοῦ καί νά λαμπρύνει μέ τήν ἁγία καί χαριτοφόρο παρουσία του τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ συμπολιούχου μας Νεομάρτυρος Νικήτα, πού θυσιάσθηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τήν δόξα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί τόν στηριγμό τῶν ἀδελφῶν του, τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 1808.
 
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά εὑρίσκεται πλησίον μας ἀπό τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 7 Μαΐου ἕως τῆς πρωίας τῆς 9ης τοῦ ἴδιου μῆνα, ὡς εὐλαβέστατος προσκυνητής τῶν ἱερῶν σκηνωμάτων τῆς πίστεως καί τῆς ἱστορίας τοῦ μαρτυρικοῦ μας τόπου, ὡς γλυκύς ἐμψυχωτής καί συμπαραστάτης τοῦ χειμαζομένου ἀπό ποικίλες δυσκολίες καί ἀνάγκες λαοῦ μας. 
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
 
Μέσα στήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία προετοιμάζεται πυρετωδῶς γιά τήν εὐλογητή ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας στήν πόλη καί τήν Μητρόπολή μας. Γι’ αὐτόν τόν λόγο, καλῶ ὅλους σας, τόν εὐαγῆ κλῆρο, τά περίσεμνα τάγματα τῶν μοναχῶν, τούς εὐγενεῖς ἄρχοντες, καί τόν φιλόχριστο λαό μας, νά ὑποδεχθοῦμε, μέ πηγαῖο ἐνθουσιασμό, εἰλικρινῆ σεβασμό καί χριστιανική ἀγάπη τόν σεπτό Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Σάββατο 7 Μαΐου ἐ.ἔ., στίς 7 τό ἀπόγευμα, στά προπύλαια τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν, καί ἀνήμερα, Κυριακή 8 Μαΐου, κατά τήν πανηγυρική Ἀρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία ἀλλά καί νά εἴμεθα παρόντες μέ θερμότητα ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί τιμῆς στήν τριήμερη εὐλογημένη πορεία Του στήν κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκκλησία.
 
Ἡ δε χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι νά ἁγιάζουν, νά εὐλογοῦν καί νά στηρίζουν τήν ζωή σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
6η Μαΐου

Έν' από τα πράγματα του κόσμου, που κι όταν είναι κι όταν δεν είναι στην διάθεση του ανθρώπου, αποτελεί εμπόδιο στη σωτηρία του, είναι ο πλούτος. Δυσάρεστο να είναι κανείς φτωχός, επικίνδυνο να είναι πλούσιος. Λίγοι άνθρωποι σηκώνουν με σοφία τον όγκο του πλούτου κι αντέχουν με υπομονή το βάρος της φτώχειας. Και στα δύο υπήρξε αξιοθαύμαστος ο πολύαθλος Ιώβ, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Όταν ήταν πλούσιος, στάθηκεν αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος και θεοσεβής κι όταν τα έχασε όλα, παιδιά και πλούτο, κι έμεινε λεπρός και πληγωμένος μακρυά από τους ανθρώπους κι έξυνε μ' ένα όστρακο τα έλκη του σώματός του, έλεγε διαρκώς κ' επανελάμβανε· "Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν δεχθήκαμε τα καλά από τον Θεό, τα κακά δεν θα τα υποφέρωμε;" Τούτα τα λόγια αν τα ήξεραν, θα ήσαν οι πλούσιοι δικαιότεροι κ' οι φτωχοί καρτερικώτεροι.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ