Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν». Ἀπόστολος Παῦλος, (Ἑβρ. ιγ’, 7-8).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς τήν χριστόλεκτον ποίμνην τῆς κατά Σέρρας καί Νιγρίταν συνεκλεκτῆς καί τήν διανυομένη ἐπέτειο 20 χρόνων ἀπό τοῦ ἐπισήμου ἐγκαινισμοῦ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου, τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου (7-11-1998), διοργανώνει λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις λόγου καί μνήμης τό Σάββατο 3 καί τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα.

Τό Σάββατο 3 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα καί στήν αἴθουσα «Γεώργιος Καφταντζῆς» τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μουσικῆς, στό πρῶτο μέρος τῆς ὁποίας ἡ Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου της κ. Γεωργίου Ζαρκαντζᾶ, θά ψάλει ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐνῶ στό δεύτερο μέρος ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς θά ἀναπτύξει τήν εἰσήγησή του μέ θέμα: «Τό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἀκολούθως καί μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως θά πραγματοποιηθοῦν στό παρακείμενο κτήριο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Ν. Νικολάου 21) τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ψηφιδωτῆς προσωπογραφίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου, κτίτορος καί μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ Ἱδρύματος.

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ὑπέρ τῆς ἀνακαινίσεως καί τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ὁποίου ἀόκνως ἐργάσθηκε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Μάξιμος, θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί τό ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου καί ἱερόν τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου του.

Μέ τήν συμμετοχή μας σ’ αὐτές τίς λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐκδηλώσεις ἀφ’ ἑνός μέν θά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικῶς, ἀφετέρου δε θά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλομένη τιμή καί τό σέβας στό σεπτό πρόσωπο καί τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάνατος φιλοθέως ἐπί 19 ὁλόκληρα χρόνια (1984-2003) τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ὑποδοχή τμήματος ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. «Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυρώθῃ· προσκυνεῖ ὁ Κόσμος καί φωτιζόμενος ἀνακράζει· Ὤ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει! Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωήν τήν ἀτελεύτητον». Στιχηρόν Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,…

Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2018

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ «Μετανοίας ὁ καιρός· προσέρχομαί σοι, τῷ πλαστουργῷ μου· ἆρον τόν κλοιόν ἀπ’ ἐμοῦ τόν βαρύν, τόν τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνός μοι δός παραπτωμάτων ἄφεσιν», (Α, 17), (Μέγας Κανών). Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Καθώς εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή τοῦ «εὐπροσδέκτου καιροῦ» (Β’ Κορ….

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15-3-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Παρασκευή 16 Μαρτίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἀκολουθία τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου.

Τό Σάββατο 17 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱερουργήσει καί θά τελέσει ἐτήσιο μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου ἱερέως Στεφάνου Παπαγεωργίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Προφ. Ἠλιού Βέργης.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Σταυρ. Οἰκονόμος Γεώργιος Παντούσης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Σουλίου.

Τήν Κυριακή Δ’ Νηστειῶν, 18 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Κάτω Μητρουσίου.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος Ἀντύπας Ἁγιορείτης.

Τὴν Τετάρτη 21 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ χοροστατήσει στὴν Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, πού θὰ τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελέσει τήν κουρά μεγαλόσχημης μοναχῆς τῆς ὡς εἴρηται Ἱερᾶς Μονῆς.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ ἱερουργήσει στὴν Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος.

Τήν Πέμπτη 22 Μαρτίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, θά πραγματοποιηθεῖ γενική σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. θά ὁμιλήσει γιά ἐπίκαιρα θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἱερό Κλῆρο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (9-3-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9-3-2018 Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: Σήμερα, Παρασκευή 9 Μαρτίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἀκολουθία τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Μελενικιτσίου. Τό Σάββατο 10 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱερουργήσει καί θά τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Μικρασιατῶν ἀδελφῶν μας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σερρῶν. Κατά δε τήν διάρκεια τῆς θ. Λειτουργίας θά τελέσει καί τό Μυστήριο τῆς εἰς πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ διακόνου Ἠλιού Τζελέπη. Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Τσιάγγας, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΟ ΜΑΞΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΟ ΜΑΞΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. 4-3-2018 Το σεπτό πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κυρού Μαξίμου, τίμησε η Εκκλησία των Σερρών, με την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, με σειρά λατρευτικών ακολουθιών και εκδηλώσεων. Αφορμή υπήρξε η συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων από της προς Κύριον εκδημίας του (5-3-2003) και η επέτειος 20 χρόνων από του επισήμου εγκαινιασμού υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως μας (7-11-1998), προσωπικού οράματος και έργου του μακαριστού Ποιμενάρχου της Εκκλησίας των Σερρών. Το απόγευμα του Σαββάτου 3 Μαρτίου 2018, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Σερρών τελέσθηκε πολυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεοκλήτου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου και του οικείου Ποιμενάρχου μας…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Πατερικά και θεολογικά κείμενα για την Δ΄ Κυριακή των Νηστείων (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο. Ποια δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν; Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στις Σέρρες (ΒΙΝΤΕΟ) 17/4/2015

Συναξάρι της Ημέρας

18η Μαρτίου

Η διδασκαλία των ιερών ποιμένων και η κατήχηση των πιστών είναι το πρώτο και κύριο έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι εξουσία και δύναμη πνευματική και δεν χρησιμοποιεί άλλα μέσα για να επιδράση ευεργετικά στους ανθρώπους κι άλλα όπλα για να πολεμήση τους εχθρούς της εκτός από το λόγο. Όποιοι γελάστηκαν και χρησιμοποίησαν υλικά και εγκόσμια όπλα εζημίωσαν την Εκκλησία. Γι' αυτό και σήμερα γίνεται κάθε προσπάθεια για να διαδοθή η αλήθεια με το κήρυγμα και την κατήχηση και με χρησιμοποίηση συγχρόνων τεχνικών μέσων, του Τύπου, του Ραδιοφώνου και ό,τινος άλλου. Ένας από τους ιερούς Πατέρας και Διδασκάλους της Εκκλησίας, που εργάστηκε πολύ στο έργο της κατηχήσεως των πιστών είναι ο άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, του οποίου σήμερα επιτελούμε την μνήμη. Το έργο του αγίου Κυρίλλου "Κατηχήσεις" είναι πλήρες και άρτιο σύστημα χριστιανικής διδασκαλίας.

Ημερολόγιο 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

icon_xristos

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

icon2

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

icon1

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

icon6

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: mitropoli@imsn.gr

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Διάκ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Διάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης
Τηλ.: +30 23210 68103