Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης.
Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά
τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται. Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι,
ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, ἀπόἡττήματος κατέστημεν νικηταί».
(Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα, αὐτή τήν λαμπρή καί ὁλόφωτη νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, «ἕαρ μυρίζει καί καινή κτίσης χορεύει». Σήμερα, ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά ἑορτάσουμε «φαιδρῶς ὁμοῦ καί θεοσεβῶς» μαζί μέ ὁλόκληρη τήν κτίση, τήν μεγαλειώδη νίκη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου.

Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς ἀναστήθηκε θεοπρεπῶς ἀπό τόν τάφον καί συνανέστησε φιλανθρώπως καί ὅλον τόν πεσόντα Ἀδάμ. Ὁ Ἅδης πικράθηκε, νικήθηκε καί καταργήθηκε, καθώς συνάντησε τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς, Ἐκεῖνον πού ἀφάνισε τήν δύναμή του καί ἐσύλησε «χειρί παντοδυνάμῳ» τά σκοτεινά ταμεῖα του, χαρίζοντας στό ἀνθρώπινο γένος τήν ἄφεση, τήν ζωή καί τό μέγα ἔλεος. Αὐτό τό ἀνεκτίμητοπρός ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος δῶρο τῆς ἀναστάσεως, γιά μεν τούς «φίλους καί συνοδοιπόρους τοῦ Χριστοῦ» γίνεται αἰτία μονίμουχαρᾶς καί εὐφροσύνης, ἀνάσταση ζωῆς, γιά δε τούς ἐναντίους καί ραθύμους γίνεται μέτρο κρίσεως καί ἀπωλείας. Αὐτό πού ἑορτάζουμε σήμερα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία τῆς ἀναστάσεως, ἀλλά ἡ βεβαιότητα τῆς ἀναστάσεώς μας πού ἤδη πραγματοποιήθηκεστό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρακτηριστικῶς, «Σήμερον τήν Ἀνάστασιν αὐτήν ἑορτάζομεν, οὐκ ἔτι ἐλπιζομένην, ἀλλ’ ἤδη γεγενημένην καί κόσμον ὅλον ἑαυτῆ συνάγουσαν» (Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα, λόγος με).

Ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως, «ἡ καλλίστη καί περιφανεστέρα» ἑορτή, πού «ὑπεραίρει πάσας τάς ἑορτάς …ὅσον ἀστέρας ἥλιος» (Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,ἐνθ’ἀνωτ.)εἰσοδεύει στόν κόσμο τό ἀνέσπερο φῶς καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων ἡ βασιλίς καί κυρία, τό «Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου τό καθάρσιον». Ὁ Ἀναστάς Κύριος, ἡ πηγή τῆς ἀρρήτου αὐτῆς καί ζωηφόρου ἐλλάμψεως, χαρίζει τό ζωαρχικόν Του φῶςσέ ὁλόκληρη τήν κτίση, καθώς ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, « ἐξ’ αὐτοῦ πάντα φῶς εἰσίν ὡς ἐκ φωτόςἡμῖν χορηγούμενα· ἡ ζωή φῶς, ἡ ἀθανασία φῶς, ἡ πηγή τῆς ζωῆς φῶς, τό ὕδωρ τό ζῶν φῶς, ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀλήθεια, ἡ θύρα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, φῶς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·… ὁ Χριστός ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτήρ καί Βασιλεύς τοῦ παντός φῶς· ὁ ἄρτος τῆς ἀχράντου σαρκός αὐτοῦ φῶς, τό ποτήριον τοῦ τιμίου αὐτοῦ αἵματος φῶς, ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ φῶς, τό πρόσωπον αὐτοῦ φῶς….» (Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, θεολογικός τρίτος, σ. 277). Μέ τήν ἐκ νεκρῶν ἔγερσή Του ὁ νέος γενάρχης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁ ἔσχατος Ἀδάμ, νικᾶ τόν θάνατον, ὡς ἐπιλογή ἀντίθετη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καθώς «ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων» (Σοφ. Σολ.1,13), ἀφανίζει ὅμωςκαί τόν φόβο τοῦ θανάτου, καταργεῖ τό κράτος τοῦ διαβόλου, κατακρίνει «ἐν τῆ σαρκί αὐτοῦ» τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας, μπολιάζει ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση ὄχι μόνο μέ τήν δυνατότητα τῆς ἀναστάσεως ἀλλά μέ κάτι πολύ πιό θαυμάσιο καί οὐσιῶδες,μέ τήν δύναμη τῆς ἀναστάσεως, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, ὑπερβαίνει τόνθάνατο, στήν διπλῆ του διάσταση, πνευματική καί βιολογική, καί ξηραίνει τήν πικρή ρίζα τῆς ἁμαρτίας πού δηλητηριάζει τήν φύση μας.Ὁ θεάνθρωπος Σωτῆρας Χριστός γίνεται ὁ ἴδιος μέ τήν πανένδοξη ἀνάστασή Του πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἡ εὐλογημένη ἀρχή τῶν κεκοιμημένων, τό πλήρωμα τῆς φανερώσεως τῆς ζωῆς στήν ἀνθρώπινη φύση, τό «αἰώνιο Πάσχα» τοῦ ἀνθρώπου στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ θύρα καί ἡ ὁδός πρός τήν ἀθανασία, ἡ ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλους μας νά ἑορτάσουμε στήν ὀμορφότερη ἐποχή τοῦ χρόνου, τήν ἄνοιξη, μέ πνευματική ἀνάταση τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ πασχαλινή ἐμπειρία προσφέρει τήν μέθεξη τοῦ μυστηρίου τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἄς προσέλθουμε προθύμως στό σωτήριο κάλεσμα τῆς προσωπικῆς μας μετοχῆς στήν ἀνεκλάλητη χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ ὁποία ὡς ἱστορικό γεγονός μεν συνετελέσθη σέ συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο, ὡςπνευματικό καί ἐκκλησιαστικό ὅμως βίωμα γίνεται μεθεκτό μέσα ἀπό τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καταυγάζεται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πίστη στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ διανοίγει τόν ὁρίζοντα τῆς αἰωνιότητας καί θεμελιώνει μία πραγματικά νέα προοπτική γιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Μέ τήν ἐκ νεκρῶν θεοπρεπῆ καί αὐτεξούσια ἔγερσή Του, ὁ Κύριός μας «ντύνει» τό ἀνθρώπινο γένος συνολικῶς μέ δόξα, εὐπρέπεια, ἀφθαρσία καί ἀθανασία.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πάνω στό μοναδικό καί λυτρωτικό γιά τήν ἀνθρώπινη ἱστορία γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἔχει στερεωθεῖ ἀκλόνητα ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος κόσμος. Μέσα στήν ἀναστάσιμη αὐτή φωτοχυσία, ἄς πλατυνθεῖ ἡ καρδιά μας, γιά νά γνωρίσουμε ἐμπειρικῶς στήν ζωή μας, «τόν Χριστόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ» ( Φιλιπ. γ, 10). Ἄς γεμίσει ἡ ψυχή μας μέ τήν ἐλπιδοφόρο βεβαιότητα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος, καταδικάσθηκε ἡ ἁμαρτία, ἐλεήθηκε ὁ ἁμαρτωλός.Ἄςπλουτίσουμε τήν ζωή μαςμέτην ὀμορφιά τῆς πίστεως στόν ἀναστημένο Κύριο. Αὐτή ἡ πίστη μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, ὑπερνικᾶ τίς κρίσεις, γαληνεύει τήν συνείδηση, ἀνατρέπει τά ἀδιέξοδα, ἱεροποιεῖ, ὡραιοποιεῖ καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τόν ἑαυτόν μας σέ Ἐκεῖνον, τοῦ Ὁποίου ὁ θάνατος ἔγινε γιά ἐμᾶς ζωή. Αὐτός μόνος, ὁ Κύριος καί Θεός καί Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. ια’, 25), «τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια»(Ἰω. η’, 12- ιδ’ 6) τοῦ κόσμου. Σ’ αὐτόν ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ!
Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα αὐτήν τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἐορτάζομεν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τήν ἐπισφράγιση τῆς νίκης τοῦ Κυρίου κατά τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου.
“Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτω θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος”. Ὕμνος σύντομος πού μᾶς δίδει ὅλο τό νόημα τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως.
Μέ τήν συντριβή τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καί τήν κατάργιση τοῦ θανάτου, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γίνεται ἡ ἀρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς για ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εἶναι συγχρόνως καί ἡ βεβαίωση γιά τήν δική μας ἀνάσταση καί νίκη, γιατί εἶναι δική μας ἀνάσταση, δική μας νίκη κατά τοῦ θανάτου καί τῶν ἀντιθέων δυνάμεων. Ἐδῶ βρίσκεται ὅλη ἡ οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ βάση τῆς σωτηρίας μας και ἡ μεγάλη μας αἰσιοδοξία γιά τήν τελική νίκη. Ὁ Κύριος νίκησε τόν θάνατο καί τόν Ἄδη, ὄχι μόνον σάν θεός, ἀλλά σάν θεάνθρωπος. Νίκησε καί ἡ δική μας φύση, ἡ ἀνθρώπινη, τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Γι'αὐτό καί ἡ καινούργια, ἡ λυτρωμένη ζωή τοῦ καθενός μας πηγάζει ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

16-4-2014

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Πάσχα ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης ἐντείνει, οὐσιαστικά καί δημιουργικά, τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας, πού στίς ἡμέρες μας ὅλο καί περισσότερο αὐξάνεται, καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τόσο τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού πρωτοστατεῖ στήν φιλανθρωπική διακονία, ὅσο καί τά ἐνοριακά προσέφεραν μέχρι στιγμῆς ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 800 οἰκογένειες πού εἶχαν ἀνάγκη.

Ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης» στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα διετέθησαν δωρεάν μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 16 Ἀπριλίου, 50 τόνοι τρόφιμα καί ἄλλα εἶδη πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης, σέ  500 οἰκογένειες ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας. Εἰδικῶς γιά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα ἐδόθησαν ἤδη σέ ὅλες τίς παραπάνω οἰκογένειες 600 καί πλέον κιλά κρέατος γιά τό γιορτινό τραπέζι. Τό κεντρικό Διαμητροπολιτικό Συσσίτιο προσφέρει ἐπίσης περί τίς 250 μερίδες ζεστοῦ φαγητοῦ καθημερινῶς σέ ἀνθρώπους πού τό ἔχουν ἀνάγκη. Εἰδικῶς γιά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα θά στρωθεῖ ἐφέτος τό γιορτινό τραπέζι γιά ὅλους τούς ἀδελφούς μας τούς ἐμπεριστάτους, ὥστε νά χαροῦν τήν μεγάλη ἑορτή. Ἐπίσης ἀπό τό κέντρο διανομῆς ρούχων «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» προσεφέρθησαν μεγάλες ποσότητες ρούχων.

Ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀλληλεγγύη, πού νοηματοδοτοῦνται αὐθεντικῶς ἀπό τήν ἁγία πίστη μας στόν Σωτήρα μας Χριστό, εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀπάντηση τῆς ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας στίς προκλήσεις τῆς πολυσχιδοῦς κρίσεως πού μαστίζει τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Απριλίου

Βαθειά είναι πάντα η αγάπη, που έχουν οι άνθρωποι για τον τόπο που γεννήθηκαν. Η ζωή τους είναι δεμένη με πρόσωπα και πράγματα, που τα γνώρισαν μόλις άρχισαν να καταλαβαίνουν τον κόσμο. Η ξενητειά είναι πάντα αφιλόξενη και το ψωμί της είναι πικρό, γι'αυτό και η νοσταλγία των ξενητεμένων είναι από τα πιό λεπτά ανθρώπινα συναισθήματα, καθώς το βλέπομε στα τραγούδια της ξενητειάς. ΄Εν' από αυτά τα τραγούδια τελειώνει με αυτά τα λόγια· "Χαράστον όπου νταγιαντά" - χαρά σε κείνον που αντέχει στην πικρή ζωή της ξενητειάς. Γι' αυτό κ' οι όσιοι ασκηταί επάλαιψαν και με τούτο το φυσικό συναίσθημα του ανθρώπου. Έφευγαν από τον τόπο τους κι έπαιρναν τον δρόμο για ξένα μέρη. Εκεί, άγνωστοι και μόνο "τω θεώ γινωσκόμενοι", απαλλαγμένοι από κάθε δεσμό σε πρόσωπα και πράγματα, εδίνονταν στον Θεό. Τέτοιος είναι ο όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης, τον οποίον γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ