Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.


Ἀγαπητά μου παιδιά,

Οἱ ὄμορφες ἡμέρες τῶν ἐφετεινῶν καλοκαιρινῶν σας διακοπῶν ἔφθασαν στό τέλος τους. Τώρα λοιπόν, μέ τό μυαλό ξεκάθαρο καί τήν ψυχή ξεκούραστη, ξανασυναντᾶσθε μέ τούς ἀγαπημένους φίλους καί συμμαθητές σας καί ξαναντικρύζετε τούς καλούς σας δασκάλους. Ἀπευθύνομαι πρῶτα σέ σᾶς παιδιά μου, γιά νά σᾶς εὐχηθῶ γιά τήν νέα σχολική χρονιά, πού ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, νά ἔχετε πρόοδο σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς  προσπάθειάς σας, ἰδιαιτέρως ὅμως στήν ἀρετή καί στήν ἀπόκτηση νέων ὠφελίμων γνώσεων. Ὁ Κύριος μας νά σᾶς δίδει ὑγεία, σοφία καί φωτισμό γιά τίς σπουδές σας, νά σᾶς δυναμώσει μέ ἰσχυρή θέληση γιά τούς πνευματικούς ἀγῶνες σας, νά σᾶς προστατεύσει στά βήματά σας, καί νά σᾶς βοηθήσει νά ἐπιτύχετε κάθε ἀγαθό καί εὐλογημένο σκοπό τῆς ζωῆς σας.

Ἀπευθύνομαι ἐπίσης στούς σεβαστούς καί ἀξίους τιμῆς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας. Γνωρίζετε καλῶς, ἀγαπητοί μας ἐκπαιδευτικοί,  ὡς παιδαγωγοί πρωτίστως, ὅτι ὁ ρόλος καί ἡ ἀξία τῶν εὐγενικῶν κινήτρων ἔχει μεγάλη σημασία καί γιά τόν δάσκαλο καί προφανῶς καί γιά τούς ἴδιους τούς μαθητές. Παρά τό γεγονός ὅτι πολλοί μαθητές δέν ἔχουν χάσει τήν φιλομάθειά τους, διότι σεῖς οἱ δάσκαλοί τους φιλοτίμως καί θυσιαστικῶς προσφέρετε εὐκαιρίες πού ταιριάζουν μέ τό ἐπίπεδο τῆς ἐπιδεξιότητας τῶν μαθητῶν σας, φαίνεται ὅτι κάτι ἤ μᾶλλον ἡ παρουσία «Κάποιου», χρειάζεται περισσότερο γιά νά «ἐμπνεύσει» τούς μαθητές καί νά τούς ὠθήσει νά ἀνοιχτοῦν μέ ἀσφάλεια στό πέλαγος τῆς ἀληθείας καί τῆς γνώσεως. Βοηθῆστε, σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν τά παιδιά μας, ὅπως ἐξάλλου τό πράττετε, ὥστε μαζί μέ τίς γνώσεις, νά ἔχουν ὑψηλά ἠθικά ὁράματα καί εὐγενεῖς προορισμούς πού θά καταξιώνουν πρωτίστως τήν ψυχή καί τήν ὕπαρξή τους.

Στρέφομαι τέλος καί πρός ἐσᾶς τούς ἀξίους ἐπαίνου καί τιμῆς γονεῖς τῶν παιδιῶν, γιά νά σᾶς πῶ, ὅτι ὁ Θεός σᾶς χάρισε τό ὕψιστο δῶρο τῆς τεκνογονίας, σᾶς ἀξίωσε νά γίνετε γονεῖς, νά χαίρεσθε τήν πατρότητα καί τήν μητρότητα καί νά ἀκοῦτε ἀπό τά βλαστάρια σας τήν γλυκόφθογγη προσφώνηση πατέρα ἤ μητέρα. Μέσα  στήν σύγχυση τῶν καιρῶν μας καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν τά παιδιά κινδυνεύουν νά χάσουν τόν προσανατολισμό τους, γι’ αὐτό καλεῖσθε καί ἐσεῖς νά τούς δώσετε πρωτίστως τά ἠθικά καί πνευματικά ἐκεῖνα κίνητρα, γιά νά ἀνακαλύψουν τήν ἱερότητα τῆς ζωῆς, τήν ἀπαράμιλλη ὀμορφιά τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τίς ἀξεπέραστες ἐκεῖνες ἠθικές καί πνευματικές χριστιανικές ἀξίες πού θά τά καταξιώσουν ὡς ἀνθρώπους, θά τά θωρακίσουν ἀποτελεσματικά στίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς, καί θά ἀναδείξουν τό κάλλος τῆς ψυχῆς τους. Εἶναι τό σπουδαιότερο δῶρο πού μπορεῖτε νά προσφέρετε στά παιδιά σας, μαζί μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη σας.

Ἀγαπητοί μου,

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, μέ ὅλην μου τήν πατρική ἀγάπη, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει δαψιλῶς τή νέα σχολική χρονιά καί νά ἐνισχύει τίς φιλότιμες προσπάθειές σας γιά τήν ἐπιτυχία τῶν καλῶν σας στόχων. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργη μητέρα ὅλων μας στέκεται κοντά στόν καθένα σας καί προσεύχεται γιά ὅλους, μαθητές, ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά! Ὁ Κύριος εἴθε νά εἶναι μαζί σας. 

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
23η Σεπτεμβρίου

Η χριστιανική οικογένεια είναι αγιασμένη με αίματα αγίων Μαρτύρων. Πατέρες με τους γιους, μητέρες με τις θυγατέρες, γονείς με τα παιδιά τους πολλές φορές επορεύθηκαν μαζί στο μαρτύριο. Σήμερα πάλι η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη αγίων Μαρτύρων, του Ιωάννου και των δύο γιων του Πέτρου και Αντωνίου. Εμαρτύρησαν πρώτα οι δυο αδελφοί και τελευταίος, επάνω στα σώματα των παιδιών του, απέθανε ο πατέρας. Όλα τα τέτοια περιστατικά, από την ιστορία των διωγμών αγίων οικογενειών, που έγιναν ναοί και θυσιαστήρια της πίστεως, μας κάνουν να ευλαβούμεθα τον θεσμό της χριστιανικής οικογενείας και τόσο περισσότερο να θλιβώμεθα στις ημέρες μας, όταν βλέπωμε χαλαρωμένα τα οικογενειακά μας ήθη. Στις επιστολές του ο άγιος Παύλος μιλεί για υποδειγματικές οικογένειες χριστιανών και τις ονομάζει "κατ' οίκον" εκκλησίες. Εκκλησία είναι πραγματικά μία καλή χριστιανική οικογένεια.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ