Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Αἰνεσάτωσαν ἔθνη καί λαοί Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν, τόν ἑκουσίως
δι' ἡμᾶς σταυρόν ὑπομείναντα καί ἐν τῷ Ἅδῃ τριημερεύσαντα καί
προσκυνησάτωσαν αὐτοῦ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν δι' ἧς
πεφώτισται πάντα τά τοῦ κόσμου πέρατα». 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
 
«Τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, κατά τήν λαμπράν αὐτήν καί ὁλόφωτον νύκτα τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου «ἕαρ μυρίζει καί καινή κτίσης χορεύει». Μετά τόν δριμύ χειμώνα τῆς ἀγωνίας καί τῆς ἔμπονης ἀλλά λυτρωτικῆς πορείας πρός τόν Σταυρό, ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας σήμερα νά ἑορτάσουμε τήν μεγαλειώδη νίκη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου,  τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου.Ἡ λαμπροτάτη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ «καλλίστη καί περιφανεστέρα» ἑορτή τῆς πίστεώς μας, ξεπερνᾶ σέ δόξα καί μεγαλεῖο ὅλες τίς ἄλλες ἑορτές, «ὅσον ἀστέρας, ἥλιος» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, τό Πάσχα τῆς χάριτος, ἁγιάζει τούς πιστούς καί φωτίζει τά σύμπαντα. Ἡ κορυφαῖα αὐτή ἑορτή τῆς πίστεώς μας σηματοδοτεῖ τήν ὑπαρξιακή ἀνακαίνιση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τήν ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν φανέρωση τῆς καινῆς κτίσεως. 
 
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνέστη ὁλόφωτος καί δεδοξασμένος ἐκ τοῦ τάφου καί συνανέστησε φιλανθρώπως παγγενῆ τόν ἐκπεσόντα Ἀδάμ. Ὁ ἀφεγγής Ἅδης στήν συνάντησή του μέ τόν ὁλόφωτον ἥλιον τῆς ζωῆς, Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπικράνθη καί καταργήθηκε. Αὐτό τό πολυτίμητο δῶρο τῆς θείας ἀγάπης, ἡ Ἀνάστασις, κατέστη κοινό κτῆμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Γιά μέν τούς «φίλους καί συνοδοιπόρους τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἀνάστασις ζωῆς καί χαρᾶς ἀτελευτήτου, γιά δε τούς ἐναντίους καί ραθύμους ἀνάστασις κρίσεως καί αὐτοκαταδίκης. Τό μέγα θαῦμα τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως καταλαμπρύνει τόν κόσμο, ὁρατό καί ἀόρατο, μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς θεότητος. Ὁ Ἀναστάς Κύριός μας, ἡ ἀέναος πηγή τῆς ἀρρήτου αὐτῆς εὐλογίας καινοποιεῖ καί ζωογονεῖ τά σύμπαντα. Μέ τήν ἐκ νεκρῶν θεοπρεπῆ ἔγερσίν Του ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, φανερώνει τήν νίκη Του κατά τοῦ θανάτου, καταργεῖ τό κράτος τοῦ διαβόλου, κατακρίνει τήν ἁμαρτία καί γίνεται ὁ ἴδιος πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἡ εὐλογημένη ἀρχή τῶν κεκοιμημένων, τό «αἰώνιο Πάσχα» τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁδός πρός τήν ὄντως ζωή, ἡ ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως, ἡ θύρα τῆς σωτηρίας, ἡ πηγή τῆς ἀναστάσεως. 
 
Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας προσκαλεῖ ὅλους μας νά ἑορτάσουμε μέ πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἡ ἁγία  Πασχαλινή ἐμπειρία προσφέρει ἀπό τώρα τήν μέθεξη τῆς χάριτος τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς, πού ὁ Κύριός μας προσφέρει μέσα ἀπό τήν ζωή καί τά θειότατα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα «Χριστός Ἀνέστη» γίνεται γιά τήν προσωπική ζωή τοῦ καθενός μας παιάνας νίκης καί δυνάμεως, κάλεσμα γιά κοινωνία πίστεως, ζωῆς, αἰωνιότητος, σωτηρίας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὡς ἱστορικό γεγονός συνετελέσθη μέν σέ συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο, ὡς βίωμα ὅμως πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό, δυνατότητα καί ποιότητα ζωῆς γίνεται μεθεκτό μέσα ἀπό τήν πίστη καί τό ἦθος τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι καί ὀνομάζεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ διανοίγει τόν ὁρίζοντα τῆς αἰωνιότητας, θεμελιώνει μία νέα προοπτική στήν ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ὁποῖα ξεπερνᾶ τήν ἴδια τήν ἱστορία καί ὁδηγεῖ στήν πληρότητα τῆς  ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς χαρᾶς. Μέ τήν ἐκ νεκρῶν πανένδοξη καί αὐτεξούσια ἔγερσή Του ὁ Κύριός μας «ντύνει» τό ἀνθρώπινο γένος συνολικῶς μέ τήν δόξα, τήν εὐπρέπεια, τό κάλλος καί τήν προοπτική τῆς ἀναστάσεως. 
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 
Ὅλα γέμισαν μέ φῶς καί χαρά μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Πάνω σ’ αὐτό τό μοναδικό γιά τήν ἀνθρώπινη ἱστορία λυτρωτικό γεγονός ἔχει στερεωθεῖ ἀκλόνητα ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος κόσμος. Μέσα στήν ἀναστάσιμη αὐτή λαμπρότητα, ἡ καρδιά μας ἄς πλατυνθεῖ, γιά νά γνωρίσουμε καί νά ἀγαπήσουμε «τόν Χριστόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ». Ἄς γεμίσει ἡ ψυχή μας μέ τήν ὀμορφιά τῆς ἐλπίδος πού χαρίζει στήν ζωή μας πλουσίως ἡ θεοπρεπεστάτη Ἀνάστασή Του! Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τόν ἑαυτόν μας σέ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή», «τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια», ἡ συγγνώμη καί ἡ καταλλαγή. Στόν φιλάνθρωπο Κύριο καί Σωτῆρα μας, τόν ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Ἰησοῦν Χριστόν, ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
29η Απριλίου

"Ασπάζονται υμάς Ιάσων και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου", γράφει σε μια του επιστολή ο Απόστολος Παύλος, για τους Αγίους που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Δεν είναι βέβαια συγγένεια "εξ αίματος" αυτή για την οποία ομιλεί ο Απόστολος· είναι η πνευματική συγγένεια των χριστιανών. Ποιός άλλος όμως σφιχτότερος δεσμός μπορεί να ενώση τους ανθρώπους σε μια οικογένεια εκτός από τό αίμα του Χριστού, εκτός από την πίστη πως όλοι οι άνθρωποι είναι τέκνα του ουρανίου Πατρός και άρα και μεταξύ τους αδελφοί; Με κανένα άλλο όνομα δεν εκφράζεται καλύτερα μια αγία ενότητα μεταξύ των ανθρώπων παρά με το "αδελφός". Αυτό φανερώνει την πνευματική συγγένεια, την κοινή πίστη, τον κοινό Πατέρα των ανθρώπων που είναι ο Θεός. Κι αυτό τον τίτλο "εν ονόματι" του Χριστού χρησιμοποιούν πάντα οι Απόστολοι στις επιστολές τους, όταν γράφουν στις διάφορες κατά "τόπους" Εκκλησίες.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ