Εγκύκλιον Σημείωμα – Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις (04-06-2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Σέ λίγες ἡμέρες ἕνας ὡραῖος ἀγώνας ξεκινᾶ. Εἶναι ὁ ἀγώνας σας γιά τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας. Οἱ κόποι μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς, πικρῆς, δύσκολης, πρωτόγνωρης λόγῳ τῆς πανδημίας covid-19, θά ἀγωνισθεῖτε νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων. Εὔχομαι νά τό ἐπιτύχετε.

Αὐτή τήν ὥρα θά ἤθελα ὅμως νά γνωρίζετε ὅτι κοντά σας εἶναι μαζί μέ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους σας καί ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ἡ φιλό­στοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Οἱ ἐξετάσεις αὐτές εἶναι σίγουρα μιά πολυ­επίπεδη πρόκληση. Σέ αὐτή τήν πρόκληση ὅμως δέν ἀπαντᾶμε μέ βιασύνη, προχειρότητα καί ἀπολυτότητα. Ἡ διαχείριση τῆς ἐπιτυχίας ἤ τῆς ἀποτυχίας ἀπαιτεῖ σύνεση, μετριοφροσύνη καί σεμνότητα. Ἡ ζωή δέν κρίνεται στούς ἐνδιάμεσους σταθμούς, ἀλλά συνολικῶς καί καθολικῶς. Ὅτι σήμερα ὀνομάζουμε ἐπιτυχία αὔριο μπορεῖ νά γίνει ἀποτυχία, ὅταν τήν προσεγγίσουμε μέ ἐπιπολαιότητα καί ἐγωϊσμό. Ἡ δε σημερινή ἀποτυχία μέσα ἀπό τήν πίστη, τήν ἐγρήγορση καί τόν δημιουργικό ἀγώνα μπορεῖ νά προετοιμάσει τόν δρόμο γιά τήν αὐριανή ἐπιτυχία. Ὁ Θεός, παιδιά μου, μέσα στήν φιλάνθρωπη ἀγάπη Του ἔχει γιά τόν καθένα μας τήν μέριμνά Του. Μήν τό ξεχνᾶτε αὐτό!

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὡς ἄριστοι παιδαγωγοί καί ἀνατόμοι τῆς ἀνθρώ­πινης ψυχῆς μᾶς διδάσκουν νά ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τῆς ζωῆς μας μέ πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ προσευχή καί ἀγώνα γιά ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων πού μᾶς χαρίζει ἠ πρόνοιά Του.

Σᾶς εὔχομαι λοιπόν ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας, στόν ἀγώνα σας γιά ἐπιτυχία καί καταξίωση. Καλό διάβασμα, παιδιά μου μέ μεθοδικότητα, ἀφοσίωση στά ὁράματά σας καί πίστη στόν Ἅγιο Θεό. Ἡ χαρά καί τό Φῶς τῆς Ἀναστά­σεως εὔχομαι νά ριζώνῃ στίς καρδιές σας καί νά ἀποτελῇ τό μόνιμο ὁδηγό σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ὑποδο­χή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν (20-05-2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες. Πάντα ταῦτα, τά πανίερα τῆς πίσεώς μας σεβάσματα, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἀρχαῖα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἀποσκοποῦσα κατά ἱερόν χρέος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατ’ αὐτούς τούς πικρούς χρόνους, μέ ἀφορμή καί τόν ἐπί θύραις εὑρισκόμενον λειτουργικόν ἐγκαινισμόν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν τό Σάββατο 5 καί τήν Κυριακή 6 Ἰουνίου ἐ. ἔ., μέ σεβασμό ἀλλά καί χα­ρά πνευματι­κή θά ὑποδεχθεῖ τήν χαριτόβρυ­τον δεξιάν χεῖρα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυμα­τουργοῦ, Ἐπισκό­που Τριμυ­θοῦντος, ἡ ὁποῖα εὑρί­σκεται ἀποθησαυ­ρισμένη στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς νήσου Κερκύρας. Ἡ ὑποδο­χή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου θά πραγματοποιη­θεῖ, σύν Θεῷ, τήν Τετάρτη 2ᾳ Ἰουνίου ἐ. ἔ., στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν καί ἀκολούθως θά τελεσθεῖ ὁ Ἀρχιε­ρατικός Ἑσπερι­νός. Τό ἱερό Λείψα­νο θά παραμείνῃ πρός προ­σκύ­νηση στόν ὡς εἴρηται Ἱερό Ναό μέχρι τήν Πέμπτη 10η Ἰουνίου, ἑορτή τῆς θείας Ἀναλήψεως, ὅπου καθημε­ρινῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολου­θίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευ­ματική ἐνίσχυση τῶν πι­στῶν, ἀλλά καί τῶν μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν πού προσεχῶς θά δι­α­γω­νισθοῦν στὶς ἐ­φε­τι­νὲς Πα­νελ­λή­νι­ες ἐ­ξε­τά­σεις.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ δοξολογική διάθεση πρός τόν ἅγιο Θεό, ἀλλά καί ἐφαρμόζοντες μετά προσοχῆς μεγάλης ὅλα τά ὑγειονομικά μέτρα προστασίας τοῦ θεοδωρήτου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Τρισάγιον Θεόν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος