Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας ὁδήγησε καί πάλιν ἐφέτος τά βήματά μας στή νέα χρονιά, τό σωτήριο ἔτος 2020, πού ἀνοίγεται μπροστά μας γεμάτο χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί πιεστικά προβλήματα. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ζώντας μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο καί ταραχώδη κόσμο τῶν θεαματικῶν ἐπιτυχιῶν ἀλλά καί τῶν τραγικῶν πτώσεων, βιώνει ἀπό τήν μία πλευρά μιά ἐπίπλαστη καί ἐν πολλοῖς εἰκονική πραγματικότητα εὔθραυστης εὐτυχίας, χαρᾶς καί εὐδαιμονισμοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη τήν σύγχυση, τήν ἀνασφάλεια, τόν φόβο καί τήν ἀγωνία, προσωπική καί συλλογική, γιά τό αὔριο πού φαντάζει τόσο ἀπρόβλεπτο καί δύσκολο.

Ὁ χρόνος, ὡς ἐγκόσμιο μέγεθος, μετρήσιμο καί πρόσκαιρο, χαρίζεται ἀπό τήν θεία ἀγάπη στόν καθένα μας ὥστε μέ σύνεση, συνέπεια καί εὐλάβεια νά τόν ἀξιοποιήσουμε πρός χάριν τῆς σωτηρίας, ἔτσι ὥστε τό παροδικό καί ἐφήμερο νά ὑπηρετοῦν τό οὐράνιο καί τό αἰώνιο. Στά χρόνια τῆς παρούσης ζωῆς μας, μέ τά ὁποῖα μᾶς πιστώνει ἡ ἀγαθόδωρος πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε ὥστε νά γίνονται ἐφαλτήριο γιά γνώση Θεοῦ, γιά οὐρανοδρόμες ἀναβάσεις, γιά ὡρίμανση πνευματική, γιά ἐπίγνωση τοῦ θείου θελήματος, γιά εἰρήνη καί καταλλαγή μέ τόν ἑαυτό μας καί τόν πλησίον μας, γιά συνετή ὁριοθέτηση τοῦ σκοποῦ, τῶν ἀξιῶν καί τῶν προτεραιοτήτων τῆς ζωῆς μας, γιά ἔξοδο ἀπό τήν ἐγωπαθῆ αὐτάρκειά μας καί ἄνοιγμα στόν κόσμο τοῦ Θεοῦ. Μέσα στήν ἁγία Ἐκκλησία μας, ὅπου τά πάντα φωτίζονται, μεταμορφώνονται καί καινοποιοῦνται ἀπό τό ἀνέσπερο καί ἱλαρό φῶς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διδασκόμεθα νά ζοῦμε καί νά ἀγωνιζόμεθα μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως γιά «τό νῦν» ὡς ἀληθῆ πρόγευση καί προστάδιο τοῦ ἀτελεύτητου «ἀεί» τῆς ὑπέρχρονης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία πορεύεται μέσα στόν κόσμο, χωρίς νά εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, στολισμένη μέ τό φωτοστέφανο τῆς ἁγιότητος καί ζωσμένη πάντοτε τό λέντιο τῆς διακονίας καί τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο, διδάσκουσα τήν μόνη ἀλήθεια πού μπορεῖ νά φωτίσει, νά λυτρώσει καί νά ἁγιάσει τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀλήθεια αὐτή δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδέα ἀλλά ἕνα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας στό πρόσωπο τοῦ θείου Ἐμμανουήλ καί αὐτή ἡ ἀκατάλυτη ἀλήθεια κρατᾶ τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη μας ζωντανή καί τίς δυνάμεις μας ἀκμαῖες.

Ἀξίζει νά εἶναι αὐτός ὁ πρῶτος στόχος πού ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, θά θέσει ὡς προτεραιότητα ζωῆς. Ἡ ἀνακάλυψη δηλαδή μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμικῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, πού ἱεροποιεῖ καί ὡραιοποιεῖ ἀφάνταστα τόν ἄνθρωπο. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε, μέ συνέπεια, μέ σεμνότητα καί μέ ταπεινό φρόνημα, ὥστε μέ ὁδηγό τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ οἰκογένειά μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κόσμος ὁλόκληρος, θαλερό φυτώριο πίστεως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εἴθε ὁ φιλάγαθος Κύριος καί φιλόστοργος Δεσπότης τῆς ζωῆς μας νά εὐλογήσει ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2020 ἀπό τόν ἀκένωτο θησαυρό τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν εὐαγῆ κλῆρο, τούς ἄρχοντες, τά μοναστικά μας καθιδρύματα, τόν λαό τοῦ Θεοῦ, τήν πόλη καί τήν πατρίδα ἔτος σωτηρίας, μετανοίας, εὐλογίας, εἰρήνης, ὑγείας, φωτισμοῦ, προόδου καί εὐημερίας.

Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Αἴσιον καί σωτήριον τό νέον ἔτος 2020
Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πνευματική διδαχή επί τοις Χριστουγέννοις 2019

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα
τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός,
πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰω. 1, 14).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό ὑπερφυές μυστήριο τῆς ἐν χρόνῳ γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ φωτίζει καί πάλι χαρμονικῶς τήν ζωήν μας καί μᾶς προσκαλεῖ νά διέλθωμεν βιωματικῶς καί λειτουργικῶς στήν Βηθλεέμ τῆς πίστεως, γιά νά προσκυνήσουμε μέ εὐλάβεια, κατάνυξη καί δοξολογικό φρόνημα τό θεῖον βρέφος. «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», ὀνομάζει τά Χριστούγεννα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «γενέθλιο ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος» καί «κοινή ἑορτή πάσης τῆς κτίσεως» ὁ Μέγας Βασίλειος, «ἑορτή τῆς ἀναδημιουργίας» καί «σεισμόν γῆς» ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ ἀθάνατος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Εἷς τῆς Παναγίας Τριάδος, γεννᾶται ὡς ἄνθρωπος τέλειος ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου, χωρίς νά παύσει ποτέ νά εἶναι Θεός. Γίνεται ὁ Κτίστης καί Θεός μας, ὁ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἀδελφός μας» (Ρωμ. 8, 29). Αὐτό τό μοναδικό γεγονός τῶν αἰώνων, τό «μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» (Α’ Τιμ. 3, 16), ἡ πανευφρόσυνη ἀρχή ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν καί πανηγύρεων, φανερώνει στόν κόσμο, ὁρατό καί ἀόρατο, τήν ἀγάπη, τήν σοφία, τήν δικαιοσύνη καί τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός καί συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται καί υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Πουθενά ἀλλοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν εὑρίσκει τό βαθύτερο νόημα τῆς ὑπάρξεώς του καί τήν ἀπώτατη ὑπαρξιακή του καταξίωση, ὅσο στήν ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος ἑνώθησαν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀχωρίστως ἀδιασπάστως, ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως στό Θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἐκεῖνος ἐνηνθρώπησε, ὥστε ἐμεῖς νά γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Ἐκεῖνος ἐπτώχευσεν, ὥστε ἐμεῖς νά πλουτίσουμε, πλουτισμόν θεογνωσίας καί ζωῆς. Ἐκεῖνος ἐταπείνωσε «τό ἀταπείνωτον ὕψος Του», γιά νά ὑψωθοῦμε ἐμεῖς. Ὁ θεόκτιστος καί θεόπλαστος ἄνθρωπος, γίνεται πλέον καί θεοχώρητος.

Τό μεγαλειώδες θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, ξεπερνᾶ σέ μεγαλεῖο καί θάμβος ὅλα «ὅσα ἐποίησεν ὁ Κύριος». Ὑπερβαίνει ἀκόμη καί αὐτό τό θαῦμα τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου. Τότε ὁ Θεός δημιουργεῖ ἀπό τό μηδέν «δι’ ἄκραν ἀγαθότητα» τόν ἀόρατο καί ὁρατό κόσμο. Στήν πλάση τοῦ ἀνθρώπου, «τοῦ κρείττονος μετέδωκε»! Μέσα στό χῶμα ἔκρυψε τήν πνοή Του! Στήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Ἴδιος «ταπεινούμενος δι’ εὐσπλαγχνίαν», «μεταλαμβάνει τοῦ χείρονος», γίνεται δημιούργημα. Ὁ Κτίστης γίνεται κτῖσμα. Τί μεγαλύτερο καί ἁγιώτερο εἶδε ποτέ ὁ κόσμος; Τό ἄδυτο καί ἀνέσπερο Φῶς, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο, ἔλαμψε σωματικῶς μέσα στήν ἀχλύ τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, προσφέροντας «περίσσειαν χάριτος». Δέν χάρισε στόν βαρέως πάσχοντα ἄνθρωπο, ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος μόνο τό ἄριστο φάρμακο «ἀλλά καί ὑγείαν καί εὐμορφίαν καί τιμήν καί δόξαν καί ἀξιώματα πολύ τήν ἡμετέραν ὑπερβαίνοντα φύσιν» (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG 60, σ. 476). Τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς ἐν χρόνῳ γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ τήν ἀκριβεστάτη ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν φιλανθρωποτάτη ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ στήν ἐναγώνια προσδοκία καί τήν λαχτάρα ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσμου καί τόν ἐγκαινισμό τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ κτίσεως.

Εὐλογημένοι χριστιανοί μου,

Μέσα στήν παγκόσμια πνευματική σύγχυση, τήν οἰκονομική κρίση, τούς πολέμους καί τίς ἀκαταστασίες τῶν ἡμερῶν μας, ἀκούγεται καί πάλιν ἐφέτος ἀπό τῶν ὀρέων τῆς ἁγίας Βηθλεέμ, ὡς ἀπό ἄμβωνος ὑψηλοῦ, ἀγγελολάλητος ἡ εἰρηνοφόρος εἴδησις ὅτι, ὁ «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α’ Τιμ. 3, 16), ὅτι «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἔστιν Χριστός Κύριος» (Λκ, 2, 11).

Ὁ Χριστός «ἀεί γεννᾶται» διά τῆς Ἐκκλησίας Του μυστικῶς μέσα στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού ἀγωνίζονται νά ἔχουν στή ζωή τους τό ἡσυχαστικό καί ταπεινό φρόνημα τῶν ποιμένων, τόν ἔνθεο ζῆλο καί τήν ἁγία ὑπομονή τῶν Μάγων, τήν θαυμαστή πίστη καί τή στοργή τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ, τήν ἡλιόφωτη καθαρότητα καί τήν τελεία ὑπακοή τῆς ἁγίας Παρθένου. Ὁ Χριστός ἀεί γεννᾶται στίς καρδιές ὅσων δέν προσκυνοῦν τά ψεύτικα εἴδωλα πού ὑψώνουν ἡ μισανθρωπία τοῦ Διαβόλου καί ἡ ἀνθρώπινη παραφροσύνη. Ὁ Χριστός ἀεί γεννᾶται στίς καρδιές ἐκείνων πού ἐπιλέγουν νά ἀσφαλίσουν, νά ἁγιάσουν, νά φωτίσουν τήν ζωή τους μέσα στήν φιλόστοργη ἀγάπη καί τήν σωτήρια φροντίδα τῆς πνευματικῆς μητέρας ὅλων μας, τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ὁ μυστικός Οἶκος τοῦ οὐρανίου Ἄρτου, ἡ νοητή Βηθλεέμ, ὁ ἄσειστος «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμ. 3, 15).

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας σηματοδοτεῖ τήν ὀντολογική ἀναγέννηση καί ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος διά τῆς πίστεως ἀπολαμβάνει πλέον τό ἀκριβό προνόμιο τῆς θείας υἱοθεσίας. «Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰω. 1, 12). Ἄς κάνουμε μία νέα ἀρχή στήν ζωή μας. Ἄς ἀφήσουμε πίσω τό ψεύτικο, τό ἐπιφανειακό, τό κοσμικό, τό ἀφώτιστο. Νά τολμήσουμε νά ζήσουμε τά Χριστούγεννα τῆς πίστεως, τῆς εἰρήνης, τῆς ἡσυχίας, τῆς ἀγάπης, τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς ἀκολουθήσουμε μέ ὑπομονή, ἐγκαρτέρηση, πίστη καί ταπείνωση, τό φωτοβόλο ἄστρο τῆς θείας Βηθλεέμ. Ἐκεῖνο θά μᾶς ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στόν γεννηθέντα Κύριό μας, πού εἶναι ἡ ζωή καί ἡ σωτηρία.

Ἐλᾶτε, ἀδελφοί, νά παρακαλέσωμεν ἀπό καρδίας, σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «τόν γεννηθέντα Δεσπότην καί τήν αὐτόν γεννήσασαν Θεοτόκον Μαρίαν, νά μᾶς ἀξιώσουν νά περάσωμεν τάς ἡμέρας ταύτας τάς καλουμένας Δωδεκαήμερον μέ εὐταξίαν καί σεμνότητα, μέ σωφροσύνην καί χρηστοήθειαν, μέ ἐλεημοσύνην καί φιλοπτωχείαν, καί μέ κάθε ἄλλην ἀγαθοεργίαν καί ἀρετήν, καθώς πρέπει εἰς τούς χριστιανούς· ὄχι μέ τρυφάς καί ξεφαντώματα, ὄχι μέ τραγούδια καί παιγνίδια, ὄχι μέ χορούς καί ἄλλα μιαρά καί ἐθνικά ἔργα, εἰς τά ὁποῖα χαίρει μέν καί σκιρτᾷ ὁ Διάβολος, λυπεῖται δέ καί θρηνεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός»1.

Ἡ δέ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ δι’ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου εἴησαν μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Χρόνια εὐλογημένα καί ἅγια.

Διάπυρος πρός τόν γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Πηγή: 1) Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόμιον, ἐκ τῆς τυπογραφίας Νικολάου Γλυκῦ, ἐν Βενετίᾳ 1836, σ. 123.

Εγκύκλιον Σημείωμα – Απολογισμός Εράνου Αγάπης 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία τό Σάββατο 14, τήν Κυριακή 15 καί τήν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ἀπό τίς ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι, παρά τίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες λόγῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού ὑπάρχει, ὁ ἐφετεινός Ἔρανος κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἱκανοποιητικά ἐπίπεδα, παρουσιάζοντας αὔξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2018. Ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας (84 ἀπό τίς 114 συνολικῶς ἐνορίες) παρουσίασε σημαντική αὔξηση στό προϊόν τοῦ ἐράνου, γεγονός ἰδιαιτέρως παρήγορο και ἐλπιδοφόρο.

Ὅλοι ἐσεῖς, ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός τοῦ Θεοῦ, ὑπό τήν σκέπη καί ἐνθάρυνση τῶν πνευματικῶν σας πατέρων, ἀνταποκριθήκατε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί εὐγενικό στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό ἔργο της, ἀποδεικνύοντας γιά ἀκόμη μία φορά ὅτι διατηρεῖτε ἄσβεστη τήν λαμπάδα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς ἔμπρακτης συμπαράστασης στούς ἀδελφούς μας πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα. Μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς ἐλεύσεως τοῦ νέου ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θά συνεχίσει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν συμπαράσταση ὅλων σας καί θά ἐντείνει περαιτέρω τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει τήν ἀγωνία τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.

Συγκεκριμένα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἤδη χορηγοῦνται ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1150 οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς Ἐπίσκοπός σας αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως ὅλους σας, τούς κληρικούς καί λαϊκούς πολύτιμους συνεργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενεργήσατε καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική, εὐγενική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ, εὐχόμενος σέ ὅλους σας εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος