Εγκύκλιος – Κοίμηση της Θεοτόκου – 2020

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τοιχογραφία καθολικού Ι.Μ. Βατοπαιδίου (1312 μ.Χ.)

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί Παρθένε Ἄχραντε. Παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωή προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετά τόκον Παρθένος καί μετά θάνατον ζῶσα, σώζοις ἀεί, Θεοτόκε τήν κληρονομίαν σου» (Εἱρμὸς θ’ Ὡδῆς).

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Μέ ἱερό θάμβος, δέος καί ὑπό πρωτόγνωρες, ἕνεκα τῆς πανδημίας συνθῆκες, στεκόμεθα σήμερον ἐνώπιον τῆς ὁλόφω­της μορφῆς τῆς Παναγίας καί ἐπιποθοῦμε μέ ὅση δύναμη ἔχουμε νά ὑμνήσουμε, νικώντας τόν φόβο μέ τόν πόθο, ἐκείνη πού εἶναι τό «πανάρ­ρητον τῆς οἰκονο­μίας κειμήλιον» κατά τόν ἅγιον Ἐπιφάνιον Κύπρου, «τό κάλλος τῆς ἀνθρώπινης φύσεως» κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκη­νό καί «τό μεθόριον κτιστοῦ καί ἀκτίστου» κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα­λα­μᾶ.

Ἡ εὐκλεής μνήμη τῆς ἐνδό­ξου Κοιμήσεως τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου εἶναι, παρά πᾶσαν ἀν­θρωπίνη λογική, χαρμόσυνη ἑορτή καί παγκό­σμια πανήγυρις, καθώς ὄχι μόνο ἀνα­νεώνει τή μνήμη τῶν θαυμα­σίων Της, ἀλλά καί ἐπιχορη­γεῖ μέ ἐλπίδα καί δύναμη ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Αὐτῆς τῆς μεγάλης παγκο­σμίου πνευματικῆς χαρᾶς καλούμεθα σήμερον ὅλοι μας νά γίνου­με μέτοχοι καί κοινωνοί. Τήν ἁγία καί φωτο­φόρο χάρη Της ἐπιζητοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς πάντοτε καί μέ πί­στη προσ­τρέχουμε στήν ἁγία σκέπη Της, γιά νά ἀντλήσουμε δύναμη, ἔμπνευση, χαρά, εὐλογία. Σέ αὐτήν μέ ἐμπιστοσύνη ἀναθέτουμε τίς ἐλπί­δες μας γιά τήν πα­ροῦσα καί γιά τήν μέλλουσα ζωή. Αὐτῆς τίς φιλό­στοργες καί μητρικές προσευχές πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό ἐπικα­λούμεθα ὡς προ­στασίαν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς «ὁρατῶν καί ἀορά­των ἐχθρῶν», ἱδιαιτέρως σήμερον πού ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἀπειλεῖται ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ φονικοῦ ἱοῦ καί ἡ πατρίδα μας ἀντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις και πειρασμούς.

Στούς ἀποκαλυπτικούς καί σκληρούς καιρούς μας, ὅπου τά φρικώδη φαντάσματα τῆς ἀνασφάλειας, τῆς πανδημίας, τῆς καταπατήσεως νόμων δικαίου καί κανόνων ἠθικῆς στοιχειώνουν τήν ἀνθρώπινη ζωή ὅπου γῆς, ἄς ὑψώσουμε ἱκετευτικῶς νοῦν καί καρδίαν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐπαναλαμβάνοντας μέ ὅση δύναμη ἔχουμε τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ πρός Ἐκείνη «Χάρισε, Δέσποινα πλουσιοπάροχα στόν λαό σου, στόν δικό σου αὐτό κλῆρο, τό ἔλεος καί τήν χαρά. Δώσε λύση σέ ὅλα αὐτά τά δεινά πού σκιάζουν τήν ζωή μας. Ἐσύ βλέπεις πόσες καί ποιάς σκληρότητας θλίψεις μᾶς δοκιμάζουν. Ἐσύ μέ τήν δύναμή σου μπορεῖς νά μεταβάλλεις τίς θλίψεις μας πρός τό καλύτερο, χαρίζουσα εἰρήνη καί ἀγάπη. Ἀντιστάθμισε εὐσπλαχνικά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί τά λάθη μέ τόν πλοῦτο τῆς βοηθείας σου καί τῆς θεραπείας, χαρίζουσα στίς ψυχές καί τά σώματά μας πλούσια καί συνεχῆ τήν χάρη σου».

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ φιλοπάρθενος λαός τοῦ Θεοῦ, σήμερα συνεορτάζουμε πνευματι­κῶς τήν ἔνδοξη καί πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Παναγίας μας καί ὑμνοῦμε ὀφειλετικῶς τό θεῖο καί ἄρρητο κάλλος Της. Μέ εὐλάβεια, σεβασμό, τιμή καί ἀγάπη, ἄς τιμήσουμε σήμερα καί πάντοτε ἐκείνη πού εἶναι τό ἀσφαλέστατο κατάφύγιο τῶν ἀπελπισμένων, ἡ ἑτοίμη ἰατρός τῶν νοσούντων, ἡ κραταιά προστασία καί τό καύχημα τῶν πιστῶν, ἡ ἀνεξάντλητη βοήθεια τῶν ἀβοήθητων, ἡ φιλόστοργη παρηγορία καί ἡ ἐλπίδα τῶν ἁμαρτανόντων, ἡ παράκλησις τῶν θλιβομένων, ἡ σκέπη τοῦ κόσμου, ἡ ἀκένωτος πηγή τοῦ θείου ἐλέους, ὁ ἀστείρευτος ποταμός τῶν θαυμάτων, τό ἀπροσμάχητον τεῖχος γιά τό εὐλογημένο ἔθνος μας. Ἄς τήν παρακαλέσουμε τέλος, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας νά πρεσβεύῃ συνεχῶς πρός τόν Υἱόν Της, τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Κύριόν μας καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, νά ἁγιάζῃ, νά περιφρουρῇ καί νά προστατεύῃ «τήν κληρονομίαν Της». Ἀμήν!

Χρόνια πολλά, Εὐλογημένα καί Θεοχαρίτωτα.

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός τόν Κύριον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Εορτασμός Ελευθερίων της πόλεως των Σερρών (22-6-2020)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Σέρραις τῇ 22ᾳ Ἰουνίου 2020

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία ἀρίστη εὐκαιρία, πρῶ­τον μέν ὁλοθύμου δοξολογίας τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν φιλόστοργη πρόνοιά Του, ὕστερον δε γιά τήν ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, οἱ ὁποῖες συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχάρισαν μία ἐλεύθερη πατρί­δα μέσα στήν ὁποῖα μποροῦμε νά ζοῦμε, νά κινούμεθα ἐλευθέ­ρως, νά ἐκ­φρα­ζόμεθα καί νά δημιουργοῦμε. Ἡ ἁγνή φιλο­πατρία συνιστᾶ γιά τόν Ἕλληνα διαχρονι­κῶς κορυ­φαῖα ἀρετή, πού στήν αὐθεντική της ἔκφραση δέν ἀντίκει­ται στό οἰκου­μενικό πνεῦμα τοῦ χρι­στιανισμοῦ.

Τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου, πού ἡ Ἐκκλησία μας μέ λαμπρότητα ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καί ὁ πνευματικός πατέρας καί διδάσκαλος τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος, ἑορτάζει καί ἡ πανένδοξος πόλις τῶν Σερρῶν τήν 107η ἐπέτειο ἀπό τῆς ἀπελευθερώ­σεώς της ἀπό τούς Τούρκους δυνάστες, μετά ἀπό φρικτή δουλεία 530 ἐτῶν (1383-1913), ἀλλά καί ἀπό τούς Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς. Μέ αὐτήν τήν εὐκαιρίαν ἄξιος μνημονεύσεως εἶναι ὁ λόγος τοῦ συγχρό­νου Σερραίου ἱστορι­κοῦ Πέτρου Πέννα (1966), ὁ ὁποῖος στό περίφημο ἔργο του «Ἱστορία τῶν Σερρῶν» ἔγραφε γιά τήν μεγαλομάρτυ­ρα πόλιν: «Σπανίως συναντᾶ κανείς πόλιν, διαρκῶς ὑφισταμένην τάς καταιγίδας τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν περιπετειῶν, ἀλλά καί διαρκῶς ἐκ τῆς τέφρας καί τῶν ἐρειπί­ων ἀναθάλ­λουσαν ἑκάστο­τε ὡραιο­τέραν, ὡς ἡ πόλις τῶν Σερρῶν». Ἡ συμμε­τοχή μας στούς ἑορ­τα­σμούς τῶν Ἐλευθε­ρίων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πού θά κορυφωθοῦν τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου μέ τήν Ἀρχιερατι­κή θεία Λει­τουρ­γία καί τήν δο­ξολογία, πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Μητρο­πολιτικό μας Ναό, τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση καί τήν κατάθεση στεφάνων στό ἡρῶον τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πό­λεως τῶν Σερρῶν, εἶναι ἱερόν χρέος μας. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συν­θηκῶν πού ἐπικρατοῦν καί στήν πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἁρμοδίων πολιτικῶν ἀρχῶν, δέν θά πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιε­ρωμένη παρέ­λαση τῶν μαθη­τικῶν καί στρατιωτικῶν τμημάτων. Ἡ ὁλο­πρόθυμη ὅμως συμ­μετοχή μας, συμφώνως πάντοτε πρός τίς ἰσχύουσες ὑγειονομικοῦ χα­ρακτῆρος ὁδηγίες, στίς λατρευτικές τουλάχιστον ἀκολουθίες, εἶναι μία ἐξαίρε­τη εὐκαιρία οὐ­σιαστικοῦ ἀ­να­βαπτισμοῦ στίς ὑπε­ρούσιες, ζωηφόρες καί διαχρονικές ἀξί­ες καί παρα­δόσεις τῆς πατρίδος μας, τήν ὁποία ὅλοι ὀφεί­λουμε νά ἀγα­ποῦμε καί νά τιμοῦμε.

Ταῦτα γνωρίζοντες εὐχόμεθα ἡ πλουσιόδωρος εὐλογία καί τό ἄπει­ρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά χαριτώνουν ὅλους σας, ὥστε νά ἀναδει­κνύεσθε ἄξιοι τοῦ μεγάλου ἀγα­θοῦ τῆς ἐλευθερίας πού Ἐκεῖνος μᾶς ἐχάρισε καί γιά τήν ὁποῖα οἱ πατέρες μας ἀγωνί­σθησαν θυσιαστικῶς.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος