Εγκύκλιον Σημείωμα – Σερρών Θεολόγος: Πράξη υπευθυνότητας ο εμβολιασμός – Η άρνηση του εμβολίου δεν είναι ομολογία πίστεως (1/10/2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 262

Ἐν Σέρραις τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2021

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ συνοχή καρδίας, ὑπεύθυνη σκέψη καί ποιμαντική ἀγωνία, πα­ρακολουθοῦμε συνεχῶς τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν διασπορά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών του. Ἡ πανδημία τοῦ Covid – 19, ὡς διαβεβαιώνουν ὑπευθύνως ἔγκριτοι ἐπιστή­μονες δέν εἶναι μία ἀνύπαρκτη ἀσθένεια ἤ μία ἁπλή ἴωση, ὅπως πολύ συχνά ὑπεραπλουστευμένα καί ἐπικίνδυνα διαδίδεται, ἀλλά μία ἐπώδυνη, ταχέως μεταδιδόμενη ἀσθένεια, πού τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο βασα­νίζει τόν κόσμο ὁλόκληρο καί τήν πατρίδα μας. Στήν περιοχή δε τοῦ Νο­μοῦ Σερρῶν πολλοί συνάνθρωποί μας ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή ἐξαιτίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ μέ θάνατο ἰδιαιτέρως ἀπαράκλητο, μοναχικό, πικρό καί πολλαπλάσιοι αὐτῶν νοσηλεύθησαν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἔχουσα πρό τῶν ὀφθαλμῶν της τόν πάντα ἐπίκαιρο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς «Τίμα ἰατρόν… καί γάρ αὐτόν ἔκτισεν Κύριος» (Σοφ. Σειρ. 38,1) καί «Κύριος ἔκτισε ἐκ γῆς φάρμακα καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς» (Σοφ. Σειρ. 38, 4), ἐδήλωσε ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας τόν αὐτονόητον σεβασμόν της καί τήν τιμήν πρός τούς ἰατρούς καί τήν συνεχῶς ἐξελισσόμενη, μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ἰατρική ἐπιστήμη, πού ἐργάζεται φιλόπονα γιά τήν θωράκιση καί διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας μας. Ἐκ παραλλήλου μέ κα­θαρό λόγο ἐκάλεσε τόν λαό νά τηρήσει μέ σχολαστικότητα τά ἐνδεικνυό­μενα ὑγειονομικά μέτρα.

Σύμφωνα μέ ὅλους τούς ἐπίσημους ἰατρικούς φορεῖς, τόν Παγκό­σμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί τήν Ἑλλη­νική Πολιτεία, ἡ αὐστηρή τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καί ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελοῦν μέχρι στιγμῆς τό μοναδικό ἀξιόπιστο καί ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο μέσο ἀντιμετώπι­σης τῆς θανατηφόρου πανδημίας. Ἀρχικῶς ὑπῆρχαν φό­βοι καί ἐπιφυλά­ξεις γιά τόν ἐμβολιασμό. Τά ἰατρικά ὅμως δεδομένα παγκοσμίως προσφέ­ρουν σήμερα σταθερό ἔδαφος γιά νά ἐμπιστευθοῦμε τά ἐμβόλια κατά τῆς Covid – 19. Ὁ ἐμβολιασμός μας σ᾿ αὐτό τό κομβικό σημεῖο πού βρισκόμα­στε εἶναι πράξη ὑπευθυνότητας καί ἀτο­μικῆς εὐθύ­νης, ἀλλά κυρίως εἶναι πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης καί κοινω­νικῆς ἀλλη­λεγγύης πρός τόν πλη­σίον μας, πρός τόν συνάνθρωπο καί ἀδελφό μας, ἀλλά καί πρός τόν ἴδιο τόν ἐαυτό μας. Ἐφόσον δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἀντενδείξεις, ἰατρικοῦ χαρακτῆρος, οἱ ἐπιστήμονες συμβουλεύουν ὑπευθύνως νά ἐμβο­λιασθοῦ­με γιά νά θωρακίσουμε τόν ἐαυτό μας ἀπό τόν θανατηφό­ρο ἱό τοῦ covid-19 καί τίς ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις του καί ταυ­τοχρόνως νά προστατεύ­σουμε τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ὑγεί­ας καί τῆς ζωῆς τῶν συναν­θρώπων μας, καθώς συμβάλλουμε στό χτίσιμο τοῦ λε­γομένου «τείχους ἀνοσίας».

Δυστυχῶς ὅμως, ὑπάρχει μία μερίδα ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἐλλιποῦς γνώσεως τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομέ­νων ἐπηρεάζονται ἀρνητι­κῶς ἀπό ἐπιστημονικῶς ἀστήρικτες θεωρίες καί ἐμμονές πού διακινοῦ­νται κυρίως μέσα ἀπό τό διαδίκτυο. Ὀφείλου­με ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι τό θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ covid-19 δέν εἶναι καθόλου πνευματικό, ἀλλά καθαρῶς ἐπιστημονικό καί ἰατρικό. Ἑπομένως, ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβο­λίου δέν ἔχει καμία σχέση μέ ὁμολογία πίστεως, οὔτε μέ τήν ὑπερά­σπιση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί τήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Αὐτή ἡ προσέγγιση κινεῖται σέ λαν­θασμένη καί ἐπικίνδυνη κατεύθυνση. Γιά ὅσους δέ, ἀλλαχόθεν ἀναβαί­νοντες, συνδέουν τήν παροῦσα πανδημία covid-19 μέ τήν ἀντιχριστολογία καί ἐσχατολογία, προσπαθώντας γιά ἰδι­οτελεῖς κάποιες φορές σκοπούς, νά ἐσπείρουν φόβο καί ἀνησυχία στίς ψυ­χές τῶν εὐσεβῶν κυρίως ἀνθρώπων, ἰσχύει τό λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητήν του Ἐπίσκοπον Τιμό­θεον: «Ἄνθρω­ποι πονηροί θά προχωροῦν ἀπό τό κακό στό χειρότερο, θά πλανοῦν καί θά ἐξαπατοῦν τούς ἄλλους, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι θά πλανῶνται καί θά ἐξαπατῶνται» (Β’ Τιμ. 3, 13).

Μέ πόνο ψυχῆς καί ἀγωνία ὡς Ἐπίσκοπός σας, παρατηροῦμε ὅτι στόν Νομό μας, ὅπου στό θέμα τῆς τηρήσεως τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας ἀπό τήν πανδημία covid – 19 παρατηρεῖται μία ἀνησυχητική «χαλαρότητα» ὑπάρχει καί σήμερα χαμηλή συμμετοχή στόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί συγχρόνως ἐκθετική αὔξηση τῶν νέων κρου­σμάτων λόγῳ καί τῶν νέων πιό ἐπιθετικῶν μεταλλάξεών του. Σᾶς παρα­καλοῦμε πατρικῶς καί σᾶς προτρέπουμε Ἐπισκοπικῶς μέ ἐμπι­στοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί σεβασμό στίς συστάσεις τῶν εἰ­δημόνων ἰα­τρῶν, πού στήν συντριπτική τους πλειονοψηφία συστήνουν τόν ἐμβολια­σμό, νά ἀκολουθή­σετε τίς ὁδηγίες, συστάσεις καί ὑποδείξεις τῶν ὑγειονο­μικῶν ἀρχῶν καί νά ἐφαρμόζετε μέ σχολαστικότητα ὅλα τά μέτρα ὑγειο­νομικῆς προστασίας, καί ἀφοῦ ἐρωτήσετε τούς ἰατρούς σας, τούς μόνους ἁρμοδίους νά σᾶς συμβουλεύσουν μετά λόγου γνώσεως, τό δέον γενέσθαι νά προχωρήσετε, ἐφόσον βεβαίως δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἰατρικές ἀντεν­δείξεις, λ.χ. ἀλλεργίες κ.λπ, στόν ἐμβολιασμό σας κατά τοῦ covid-19, χωρίς ἄλλη καθυστέρηση καί ἀναβολή. Οἱ καιροί οὐ μενετοί!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κατά τό λόγιον τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου παρακαλῶ θερμῶς ὅλους σας «σοφούς μέν εἶναι εἰς τό ἀγαθόν, ἀκεραίους δέ εἰς τό κακόν» (Ρωμ. 17, 19). «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακα­λεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Κορ. Β΄, 13, 11).

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεολόγου για την νέα σχολική Χρονιά (2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

02/9/2021

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά καινούργια σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά βρεθῶ μέ τήν σκέψη μου καί τήν καρδιά μου κοντά σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου ὥστε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ἔχετε καί αὐτή τήν χρονιά στήν ζωή σας χαρά, ὑγεία καί κάθε πρόοδο.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει παράλληλα γιά ἐσᾶς ἕνας ὡραῖος ἀγῶνας πού συνοδεύεται ἀπό ὀργανωμένη προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση νέων γνώσεων, πού θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας.

Στό σχολεῖο βέβαια, ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά θεμελιώσετε ἕναν ὡραῖο χαρακτῆρα καί νά δημιουργήσετε ὄμορφες φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα ὅμως δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς δασκάλους σας, πού ἀξίζουν τόν σεβασμό καί τήν τιμή ὅλων μας, νά σᾶς βοηθοῦν καί νά σᾶς στηρίζουν. Καί ὅλοι μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἔχουμε βοηθό, καί συμπαραστάτη τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά γιά τήν καθαρή τους καρδιά καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους πού δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τήν κακία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ Ἐκκλησία μας στέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας θά ξεπερνᾶτε πάντοτε κάθε ἐμπόδιο πού θά παρουσιάζεται μπροστά σας καί θά μπορέσετε νά πετύχετε τόν στόχο. Να γίνετε ἄνθρωποι!

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλογεῖ στήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶ ἡ καινούρια σχολική χρονιά καί ταυτόχρονα ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας μέσα ἀπό τόν ὁποῖο καλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόκληση τῆς γνώσης καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας. Ἡ ἀρχή κάθε προσπάθειας ἀποτελεῖ καί τό πιό κρίσιμο σημεῖο της, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιά τήν διαδικασία τῆς μάθησης, ἡ ὁποία σημειωτέον διαρκεῖ ὅσο καί ἡ ζωή μας. Ἀπό σήμερα κιόλας πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά θά πρέπει νά ἐργασθεῖτε μέ σοβαρότητα, νά ἀγαπήσετε τήν γνώση καί τό σχολεῖο, γιά νά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στόχους σας, πού δέν πρέπει μόνον νά εἶναι ἡ πρόσληψις κάποιων γνώσεων, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἡ διαμόρφωσις μιᾶς ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας, μέ ἤθος, ἀρετή καί ποιότητα.

Ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε πώς βρισκόμαστε σέ ἕνα κρίσιμο καί ὁριακό σημεῖο, τόσο ὡς χώρα, ὅσο καί ὡς κοινωνία. Καλούμεθα νά παραμείνουμε ὅτι μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός μας. «Πρόσωπα θεούμενα».

Μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τή γνώση εἶναι ἀπαραίτητο νά διαμορφώσουμε γνώμη καί συνείδηση γιά τό ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας. Ἀπέναντι στήν σύγχυση τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν, ὅπου κινδυνεύουμε νά χάσουμε τόν προσανατολισμό μας, χρειαζόμασθε μία πυξίδα πού θά μᾶς δείχνει σταθερά τίς αἰώνιες ἀξίες, τά γνήσια πρότυπα. Αὐτή ἡ πυξίδα εἶναι μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος, αὐθεντικά εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περπατήσῃ στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς». (Ἰωάν. 8, 12). Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό μέ πιστότητα καί δέν θά χαθεῖτε στό σκοτάδι τῆς ζωῆς. Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό καί ἐκεῖ θά βρεῖτε τήν μοναδική δύναμη πού διασώζει τίς ἀξίες καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί δίνει ἀσφάλεια καί ποιότητα στήν ζωή μας.

Στόν ἀγῶνα σας αὐτόν ἡ Ἐκκλησία, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά σᾶς βοηθήσει, θ’ἀκούσει τίς ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, θά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, θά σᾶς γεμίσει μέ ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τό ἤρεμο καί ἀπάνεμο λιμάνι, τήν ζεστή ἀγκαλιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγῶνα. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ ἐπιφανειακή μόρφωση καί ἡ γνώση χωρίς πνευματικό ὑπόβαθρο δέν ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού θά ὀμορφαίνει καί θά νοηματοδοτεῖ τήν ζωή σας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή σας.

Σέ αὐτόν σας τόν ὑψηλό καί ὡραῖο ἀγῶνα, μαζί μέ τούς καλούς σας γονεῖς καί τούς καθηγητές σας, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού τούς ἀξίζουν τιμή καί σεβασμός, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη τήν ἀγάπη καί τήν στοργή μου καί προσεύχομαι στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, καί νά σᾶς ἀξιώνει νά γεύεσθε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Καλή πρόοδο, μέ ὑγεία καί χαρά. Προσέχετε τήν ὑγεία σας καί πιότερο τήν ψυχή σας!

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος