Εγκύκλιον Σημείωμα – ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Μεγαλοσπηλαιωτίσσης (04/11/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

04/11/2022

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγί­ων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ μεταφέρεται μυστικῶς σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς μας, πού μέ πραγματική πίστη τήν ἐπιζητοῦν.

Σέ αὐτό ἀποβλέπουσα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τόν ἁγιασμό δηλα­δή, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση ὅλων μας, μέ χαρά πνευματι­κή θά ὑποδεχθεῖ, σύν Θεῷ, τήν σεβασμία, θαυμα­τουρ­γό καί ἀποστολοχά­ρακτο ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Μεγαλοσπηλαιωτίσσης ἀπό τήν Ἱερά Μο­νή Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων στόν Ἱερό Μητροπολιτι­κό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξι­αρχῶν Σερρῶν, τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου στίς 5:30 τό ἀπόγευμα. Ἡ ἀρχαιοτάτη αὐτή ἱερά Εἰκό­να, τήν ὁποία θά μεταφέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος, θά εὑρίσκε­ται πρός προσκύνηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμ­με­­γίστων Ταξι­αρχῶν ἕως τήν 10η Νοεμ­βρίου, ὅπου καθημε­ρινῶς θά τε­λοῦ­νται ἱερές ἀκο­λουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευ­ματική ἐνίσχυ­ση τῶν πι­στῶν.

Ἡ θαυματουργός καί ἀποστολοχάρακτος ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλοσπηλαιωτίσσης κατέχει μία ἐξαιρετική καί διακεκριμένη θέση μεταξύ τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, μία ἐκ τῶν τριῶν πού ἱστόρησε ὁ ἀποστολικός χρω­στήρας καί σώζονται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες ἱστορικές μαρτυρίες ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἦταν ἰατρός καί ζωγράφος φορητῶν εἰκόνων καί ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο Παῦλο στά ἱεραποστολικά ταξί­δια του στή Βιθυνία, στή Μακε­δονία, στήν Κόρινθο, στήν Παλαιστίνη καί στή Ρώμη (50-58 μ.Χ.). Ἔδρασε καί στήν Ἀχαΐα, ὅπου κατά την μακροχρό­νια παραμονή του στήν περιοχή συ­νέγραψε τό Εὐαγγέλιό του καί τό ἱερό βιβλίο «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», πιθανότατα στό ἀπόμακρο καί ἀσφα­λές σπήλαιο τῶν Καλαβρύτων. Ἡ εἰ­κόνα εἶναι ἀνάγλυφη, φιλοτεχνημένη ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ Εὐαγγελιστή Λουκᾶ μέ τήν ἐγκαυστική τεχνι­κή, μέ κερί δηλαδή, μαστίχα καί ἄλλες χρωστικές ὕλες. Ὅταν, λοιπόν, ἦρθε στήν Ἀχαΐα ἔφερε μαζί του ἀπό τήν Πα­λαιστίνη καί τήν συγκεκριμέ­νη εἰκόνα, εὐλογημένη ἀπό τήν ἴδια τήν Πα­ναγία, τήν ὁποία ἀργότερα προσέφερε στήν πρώτη χριστια­νική κοινότητα τῆς περιοχῆς. Τήν ἐποχή τῶν διωγμῶν οἱ χριστιανοί τῆς περιοχῆς κατέφυγαν γιά ἀσφάλεια στό σπή­λαιο τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στά Κα­λάβρυτα, ὅπου καί τήν ἔκρυψαν. Ὅταν οἱ ἴδιοι ἐκοιμή­θησαν, ἡ εἰκόνα πα­ρέ­μεινε στό σπήλαιο μέχρι πού ἀ­νακαλύφθηκε κατά θαυμαστό τρόπο καί κατόπιν ὁράματος ἀπό τήν ποι­μενίδα ἁγία Εὐφροσύνη καί τούς αὐτα­δέλφους Θεσσαλονικεῖς κτίτο­ρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Συμεών καί Θεόδω­ρο. Στόν ἴδιο ἀκριβῶς χῶρο, τῆς εὑρέ­σεως δηλαδή τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, ἀνεγέρ­θηκε ἡ περίφημη Μο­νή τοῦ Μεγά­λου Σπη­λαίου στά μέσα τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος (362 μ.Χ.). Εἶναι ἡ ἀρχαιότερη χριστιανική Μο­νή σέ ὁλόκληρο τόν ἑλλαδικό χῶρο.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ἐμπρέπει καί νά ἀ­σπασθοῦμε μέ βαθειά πίστη καί εὐλάβεια τήν παναγία μορφή τῆς Ὑπε­ρευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώ­τατες πρεσβεῖες της πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κόσμον.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑ­περαγίας καί Ἀειπαρθένου Θεοτόκου εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

 

Εγκύκλιον Σημείωμα – 28η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας (24/10/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

24/10/2022

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἱερή συγκίνηση καί αἰσθήματα δοξολογικῆς εὐγνωμοσύνης πρός τό ὑπερύμνητον Ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ συνέ­χουν τίς ψυχές μας καθώς ἑτοιμαζόμε­θα νά ἑορτάσουμε τοῦτο μέν τήν Θεομητορικήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Σκέπης, τοῦτο δε μία μεγάλη ἐθνική ἐπέτειο, ἕνα φωτεινό ὁρόσημο τῆς ἱστο­ρίας μας, τό μεγάλο καί δοξασμένο ΟΧΙ, πού δείχνει τήν πίστη, τό θάρρος, τήν δύ­ναμη καί τήν φιλοπατρία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἀκοίμητη φλόγα τῆς ἐλευθερίας, πού καί­ει μέ­σα σέ κάθε ἑλλη­νική ψυχή, ἔδωσε τήν τόλμη στούς λιγοστούς Ἕλληνες στρατιῶτες νά ὀρθώσουν ἀνάστημα καί νά ἀντιστα­θοῦν στίς πάνοπλες στρατιές τῶν ἐπιδρομέων. Στά βουνά τῆς Ἀλ­βανίας οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στήν ἀνθρωπό­τητα ὅτι ἡ ὑπεροχή δέν ἀνήκει στό πλῆ­θος, ἀλλά ἀνήκει σέ ἐκείνους πού πιστεύουν στήν δικαιοσύνη, σ’ ἐκείνους πού φλογίζονται ἀπό ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, ἀψηφώντας τούς κιν­δύνους καί τό θάνατο. Τά μηνύματα τῆς ἀθάνατης ἐποποιίας τοῦ 1940 εἶναι ἰδιαιτέ­ρως χρήσιμα γιά τίς παροῦσες κρίσιμες ἱστορικές συγκυρίες πού διέρ­χεται ἡ πατρί­δα μας, λόγῳ καί τῆς ἀ­πρόκλητης ἐπιθετικότητας τῆς ἡγεσίας τῆς ἐξ’ Ἀνατολῶν γείτονος χώρας.

Δέν ὑπάρχει δοκιμασία τοῦ Ἔθνους μας στήν μακραίωνη ἱστορία του, πού νά μήν ἔσπευσε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Θεοτόκος φιλοστόργως νά ἐνισχύσῃ τόν μεγαλειώδη ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων, ἐμπνέοντας καί τονώνοντας τό γενναῖο τους φρόνημα γιά τήν ἐλευθερία. Ἡ Κυρία Θεοτόκος στάθηκε ὁλοφάνερα στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καί στό ἔπος τῆς Ἀλβανίας, στηρίζοντας τόν δίκαιο κατά τῶν εἰσβολέων ἀγῶνα τους. Ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός προσέτρεξε στήν κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά ἀντιμετωπίσῃ μέ πίστη καί δύναμη ψυχῆς τήν πρόκληση τοῦ ἐχθροῦ τῆς Πατρίδας. Ἡ ἔνδοξη δε πόλις μας κατ’ ἐκεῖνες τίς μεγάλες στιγμές τοῦ ἄφθαστου μεγαλείου καί τῆς ὀδύνης κατέφυγε στό πανθαύμαστο παλλάδιό της, τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας, ἀποζητοῦσα τήν προστασία της γιά τά ἡρωϊκά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος», πού πολεμοῦσαν πάνω στήν χιονισμένη Πίνδο γιά τήν μητέρα Πατρίδα.

Κάθε χρόνο ἐτούτη τήν μεγάλη ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὅρισε νά τι­μᾶται μέ τήν ἁρμόζουσα πρός τό πανίερο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτό­κου λαμπρότητα καί πνευματική ἀνάταση ἡ ἱερά μνήμη τῆς Παναγίας τῆς Πο­νολύτριας, τῆς φιλοστόργου προστάτιδος τῆς πόλεώς μας, μέ ἐπί­κεν­τρο τόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν, ὅπου ἔχει ἐνθρονι­σθεῖ τό σεπτό καί χαριτόβρυτο ἀνάγλυφο ἀρ­χαῖο εἰ­κόνισμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τό ὁρατόν ση­μεῖον συναντήσεως τῆς θείας ἀγάπης μέ τόν πολυώνυμο ἀνθρώπινο πόνο καί τήν λαχτάτα γιά σω­τηρία καί λύτρωση. Ὁ μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς μεγά­λης Θεομητορικῆς ἑορτῆς θά τελεσθεῖ τήν Πέμπτη 27 Ὀκτωβρίου στίς 6:00 τό ἀπό­γευμα στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἐνῶ τήν ἑπομένη, Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου, θά τελεσθεῖ ἡ πα­νηγυ­ρική Ἀρχιερα­τική Θεία Λειτουργία.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας καί διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος