Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Σέρραις τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2018

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ πανσθενής τοῦ Θεοῦ χάρις μεταφέρεται μυστικῶς σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς μας, πού μέ πίστη καί συντριβή καρδίας προσέρχονται, δοξάζοντες τόν Θεόν καί ἐκζητοῦντες τίς πρεσβεῖες τους πρός Αὐτόν. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀποβλέπουσα στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή καί σεβασμό, θά ὑποδεχθεῖ στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἴωνος Δραγούμη καί Ἀθ. Χατζηπανταζῆ στὶς Σέρρες (ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων) τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, ἀπό τήν Ἱερὰ Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, τήν Δευτέρα 4η Ἰουνίου ἐ. ἔ., στίς 7:30 τό ἀπόγευμα. Τό ἱερό Λείψανο θά εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν μέχρι καί τῆς 11ης Ἰουνίου, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως μάλιστα τῶν νέων μας πού ἑτοιμάζονται γιά τίς ἐφετεινές Πανελλαδικές ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τους στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Καθημερινῶς πρός χάριν τῶν νέων θά τελοῦνται οἱ ἱερές παρακλήσεις. Τό βράδυ μάλιστα τῆς Δευτέρας 4ης Ἰουνίου ἀπό τίς 9:00 μ.μ, ἕως 12:30 π.μ. θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Ἀγρυπνία.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ἀδελφοί μου, ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τήν ἁγία Ἀναστασία τήν Ρωμαία, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες της πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας, τήν χειμαζόμενη Πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Αἱμοδοσία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Χριστός Ἀνέστη!

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν ὅτι ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν ἀρχή, τήν μεσότητα καί τό τέλος ὅλων τῶν ἀρετῶν. Εἶναι τό τελειότατο θεῖο δώρημα. Ἡ πηγή τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀγαθότητος, ὁ Θεός, ἑνοῦται ἐξ ἀγάπης μέ τόν ἄνθρωπο, διδάσκων συγχρόνως τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό εἶναι ἀπόρροια καί ἀπαύγασμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. «Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτός πρῶτος ἡγάπησεν ἡμᾶς, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενή ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόλυται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16). Σημεῖο δε τῆς ἀγάπης μας πρός τό Θεόν εἶναι ἡ τήρησις τοῦ λόγου καί τῶν ἐντολῶν Του.

Στά πλαίσια τῆς διακονίας ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας ἐντάσσεται καί ἡ αἱμοδοσία. Πρότυπο προσφορᾶς αἵματος πρός τόν ἔχοντα ἀνάγκη συνάνθρωπό μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού ἔδωσε τό αἷμα Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἐάν ἡ φιλανθρωπία ἀποβλέπει στή συντήρηση καί στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου μας, ἡ αἱμοδοσία στοχεύει στή διατήρηση καί διάσωση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Καί ἐπειδή ἡ ζωή στήν ὀρθόδοξη πίστη μας δέν ταυτίζεται μόνο μέ τήν βιολογική λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, τήν ἐπιβίωση, ἀλλά μέ τήν ὄντως ζωή, πού εἶναι ὁ Χριστός, κατανοεῖ κανείς γιατί ἡ αἱμοδοσία εἶναι πρωτίστως ἐπιλογή ἔμπρακτης συμμετοχῆς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, στήν ἀγάπη τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρῶτος Αἱμοδότης – Ζωοδότης τῆς ἀνθρωπότητας. Στά ἴχνη Του πορεύεται ὁ πιστός αἱμοδότης, γεγονός πού ἀποδεικνύεται μέ δύο τρόπους: α) μέ τήν συμμετοχή του στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατά τήν ὁποία γίνεται κοινωνός τοῦ ἁγίου Σώματος καί τοῦ τιμίου Αἵματός Του καί β) μέ τήν προσφορά τοῦ αἵματός του στόν πλησίον του, ὁ ὁποῖος λόγῳ τοῦ θείου βαπτίσματος εἶναι «συγγενής» του, δηλαδή μέ τήν πνευματική ἔννοια, ἀληθινός ἀδελφός του. Ἡ Ἐκκλησία Του, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία, συνεχίζει τό ἔργο τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία ὡς προσπάθεια ὑπέρβασης τοῦ «ἐγώ» ὁδηγεῖ τόν αἱμοδότη στήν συνάντησή του μέ τό «ἐσύ» τοῦ διπλανοῦ μας, μέ τόν ἄγνωστο ἀλλά ὄχι ἀνώνυμο συνάνθρωπό μας.

Ἰδιαιτέρως, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καλούμεθα νά ἀποδεικνύουμε ἐμπράκτως τήν θυσιαστική μας ἀγάπη πρός τόν πλησίον, μέσῳ τῆς μικρῆς αὐτῆς ἔστω προσφορᾶς, ἡ ὁποία τυγχάνει ὅμως οὐσιαστικωτάτη, δεδομένου ὅτι ἡ χώρα μας στατιστικῶς εὑρίσκεται στά χαμηλότερα ἐπίπεδα ἐθελοντικῆς προσφορᾶς αἵματος. Χιλιάδες εἶναι οἱ μονάδες αἵματος πού συγκεντρώνονται ἐτησίως ἀπό τούς πιστούς σ’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, χάρις στήν δραστηριότητα αὐτή τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Ἀνάλογες προσπάθειες γίνονται καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πρός τήν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας στήν προσφορά αἵματος, μέ σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ πονεμένου, τραυματισμένου ἤ ἀσθενοῦς ἀδελφοῦ μας πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό αἷμα. Πατρικῶς σᾶς συνιστῶ καί σᾶς παρακαλῶ νά συμμετάσχετε στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία, πού διοργανώνει, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν τήν Κυριακή 13 Μαΐου ἐ. ἔ. στόν εἰδικῶς γιά τόν σκοπό αὐτό διαμορφωμένο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, πλησίον τοῦ ἀνωτέρου Ἱεροῦ Ναοῦ, βέβαιοι ὄντες ὅτι μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο θά ἐπιτελέσητε.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος  καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται. Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι, ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, ἀπό ἡττήματος κατέστημεν νικηταί». (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Ὅλα γέμισαν μέ φῶς, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει γεμάτη χαρά ἡ Ἐκκλησία μας ἀπόψε κατά τήν ὁλόφωτη λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, καλώντας μας καί πάλι νά ἑορτάσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζωογονηθοῦμε ἀπό τό «φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα». Τό ἀκτινοβόλο πρόσωπο τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διαλύει τή νύχτα τοῦ θανάτου, συντρίβει τήν φθορά, κατακρίνει τήν ἁμαρτία, ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί καινοποιεῖ τά σύμπαντα.

Πάσχα γιορτάζουμε σήμερα, «ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρη πανηγύρεων». Πάσχα ζωῆς καί ἐλπίδος. Πέρασμα δηλαδή, ἀπό τήν ἀφιλόξενη χώρα τῶν παθῶν, τῆς ὑπαρξιακῆς φτώχειας, τῆς πνευματικῆς σκλαβιᾶς, στήν ἀληθινή πατρίδα τῆς θεοκοινωνίας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γύρω μας μαίνεται ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας. Τό Πάσχα ὅμως μπορεῖ νά γίνει τό δικό μας πέρασμα στή μετάνοια, στόν ἁγιασμό, στήν ἀγάπη, στήν ἀρετή, στήν ἀλήθεια, στήν δικαιοσύνη, στήν ἐλευθερία, στή ζωή. Τότε θά συνειδητοποιήσουμε πώς αὐτή ἡ κόλαση πού δημιουργεῖ ὁ ἀφώτιστος, ἀμετανόητος καί αὐτοκαταστροφικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀγγίξει, γιατί δέν μᾶς ἀφορᾶ πλέον.

Τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ἔχει μέσα του τήν δύναμη τοῦ οὐρανοῦ, γι’ αὐτό καί μᾶς ζωογονεῖ ὀντολογικῶς, σπάζει τίς πλάκες πού στέκουν βαριές ἐπάνω στήν καρδιά μας καί μᾶς ὁδηγεῖ λαμπροφόρους σέ μία νέα ζωή. Αὐτή ἡ “ἄλλη βιοτή”, πού ἀνατέλει ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χαρίζεται ἀπό τόν Κύριό μας στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς δυνατότητα ἐλευθερίας καί προσωπικῆς εὐθύνης. Ἐκεῖνος πού ζεῖ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς προσωπικό γεγονός, γιορτάζει κάθε στιγμή τήν βεβαιότητα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος καί πλέον «ζωή πολιτεύεται». Μέ τόν ζωηφόρο θάνατό Του καί τήν ἐκ νεκρῶν ἁγία Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄλλαξε τήν φύση τοῦ θανάτου. Τόν ἔκανε πέρασμα, μία στιγμή στήν πορεία μας πρός τήν αἰωνιότητα, Πάσχα στήν ζωή, μεταμορφώνοντας τήν πιό ἐπώδυνη ἀνθρώπινη τραγωδία σέ αἰώνιο θρίαμβο. «Μηδείς, λοιπόν, φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος» (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Ὁ Ἀναστάς Χριστός μᾶς χαρίζει τήν δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Ὅταν οἱ διάφορες δοκιμασίες σκοτεινιάζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας, ἡ γεμάτη ἀθανασία καί φῶς ἐλπίδα πού ἀναβλύζει ἀπό τό ζωηφόρο πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐνισχύει, μᾶς χαριτώνει, μᾶς λυτρώνει. Ἡ πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, γαληνεύει τήν συνείδησή του, φωτίζει τό σκότος, ἱεροποιεῖ, ὡραιοποιεῖ καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτόν μας σέ Ἐκεῖνον,  τοῦ Ὁποίου ὁ ἐκούσιος θάνατος ἔγινε γιά ἐμᾶς ζωή. Αὐτός μόνος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. ια’, 25), «τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. η’, 12- ιδ’ 6) τοῦ κόσμου. Χωρίς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλα στήν ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἀδύναμα, χλωμά, ἀδιέξοδα, τραγικά, ἀχάριστα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας δέν κρατήθηκε αἰχμάλωτος ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου, ἀλλά ὡς παντοδύναμος Θεός, μέ τήν θριαμβευτική κάθοδό Του στόν Ἅδη, ἔλυσε τά δεσμά τῆς ὑπαρξιακῆς σκλαβιᾶς τῶν ἀνθρώπων στόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν φόβο καί μᾶς συνανέστησε στήν δόξα καί τήν ὀμορφιά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τήν νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα, τό εὐαγγέλιο τῆς χαρᾶς καί τῆς ζωῆς, διακονεῖ διαχρονικά μέσα στόν κόσμο ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκείνη, ὡς φιλόστοργη μητέρα, μᾶς προσκαλεῖ νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά κτίσουμε ἦθος ἀναστάσιμο, νά κοινωνήσουμε τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐλογίας τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς ἡμέρας, νά στερεώσουμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας στήν θεμελιώδη πίστη τῆς Ἀναστάσεως, χωρίς τήν ὁποῖα χριστιανός δέν νοεῖται οὔτε καί ὑπάρχει. Εὔχομαι ὁλοθύμως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας νά γίνει τό δικό μας Πάσχα, τό προσωπικό πέρασμα τοῦ καθενός μας στήν ἁγιότητα, τήν χαρά, τήν εὐλογία, τήν ζωή καί τελικῶς στόν ἴδιο τόν Χριστό, τό αἰώνιο καί μυστικό μας Πάσχα. Ἡ δε χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ μετά πάντων ὑμῶν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος