Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἱερά μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (27-6-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

27-6-2019

Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία ἀρίστη εὐκαιρία, πρῶτον μέν ὁλοθύμου δοξολογίας τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν φιλόστοργη πρόνοιά Του, ὕστερον δε γιά τήν ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, οἱ ὁποῖες συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχάρισαν μία ἐλεύθερη πατρίδα μέσα στήν ὁποῖα μποροῦμε νά ζοῦμε, νά κινούμεθα ἐλευθέρως, νά ἐκφραζόμεθα καί νά δημιουργοῦμε. Ἡ ἁγνή, μακρυά ἀπό ἀκρότητες, φανατισμούς καί ἐξαλλοσύνες, φιλοπατρία συνιστᾶ γιά τόν Ἕλληνα διαχρονικῶς κορυφαῖα ἀρετή, πού στήν αὐθεντική της ἔκφραση δέν ἀντίκειται στό οἰκουμενικό πνεῦμα τοῦ χριστιανισμοῦ.

Στίς 29 Ἰουνίου, πού ἡ Ἐκκλησία μας μέ λαμπρότητα ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καί ὁ πνευματικός πατέρας καί θεμελιωτής καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἑορτάζει καί ἡ μεγαλομάρτυς καί πανένδοξος πόλις τῶν Σερρῶν τήν 106η ἐπέτειο ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τούς Τούρκους δυνάστες, μετά ἀπό φρικτή δουλεία 531 ἐτῶν, ἀλλά καί ἀπό τούς Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς. «Τό μέγα καί θαυμαστόν ἄστυ» κατά τούς βυζαντινούς ἱστορικούς, ἡ ἑλληνικωτάτη πόλις τῶν Σερρῶν ὑπέστη κατά τήν μακραίωνα καί πολυκύμαντη ἱστορική της διαδρομή πολλές καί μεγάλες καταστροφές ἀπό τούς κατά καιρούς κατακτητές. Οἱ φιλότιμοι ὅμως καί φιλοπρόοδοι Σερραίοι μέ κόπο καί μέ στήριγμα πάντοτε τήν βαθειά πίστη τους καί τήν φιλοπατρία ἀνέστησαν τήν πόλιν τους ἀπό τῆς τέφρας, ὥστε νά ἐπιβεβαιοῦται ὁ λόγος τοῦ συγχρόνου Σερραίου ἱστορικοῦ Πέτρου Πέννα (1966), ὁ ὁποῖος στό περίφημο ἔργο του «Ἱστορία τῶν Σερρῶν» ἔγραφε: «Σπανίως συναντᾶ κανείς πόλιν, διαρκῶς ὑφισταμένην τάς καταιγίδας τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν περιπετειῶν, ἀλλά καί διαρκῶς ἐκ τῆς τέφρας καί τῶν ἐρειπίων ἀναθάλλουσαν ἑκάστοτε ὡραιοτέραν, ὡς ἡ πόλις τῶν Σερρῶν». Ἡ πάνδημη συμμετοχή ὅλων μας στούς ἑορτασμούς τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πού θά κορυφωθοῦν ἀνήμερα τῆς 29ης Ἰουνίου μέ τήν τέλεση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς δοξολογίας καί τῆς παρελάσεως στό κέντρο τῆς πόλεως, εἶναι καθῆκον καί ὑποχρέωσις ὅλων μας. Ἡ ὁλοπρόθυμη συμμετοχή μας στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις εἶναι μία ἐξαίρετη εὐκαιρία οὐσιαστικοῦ ἀναβαπτισμοῦ στίς ὑπερούσιες, ζωηφόρες καί διαχρονικές ἀξίες καί παραδόσεις τῆς πατρίδος μας, τήν ὁποία ὅλοι ὀφείλουμε νά ἀγαποῦμε καί νά τιμοῦμε, ἀναδεικνυόμενοι μέ τούς ἀγῶνες μας, τό ἦθος μας καί τήν καθημερινή μας μαρτυρία ἀντάξιοι ἀπόγονοι ἡρωϊκῶν καί θαυμασίων πατέρων.

Ταῦτα γνωρίζοντες εὐχόμεθα ἡ πλουσιόδωρος εὐλογία καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά χαριτώνουν ὅλους σας, ὥστε νά ἀναδεικνύεσθε ἄξιοι τοῦ μεγάλου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας πού Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε καί γιά τήν ὁποῖα οἱ πατέρες μας ἀγωνίσθησαν θυσιαστικῶς.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἀπολυτήριες Σχολικές Ἐξετάσεις (6-6-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

6-6-2019

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πού διαγωνίζονται στίς Ἀπολυτήριες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,

Ἡ σχολική χρονιά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν καί οἱ ἡμέρες τῶν ἀπολυτηρίων πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἐαυτό καί νά ἀγωνισθεῖτε γιά τήν εἰσαγωγή σας στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, πού ἀποτελεῖ γιά σᾶς ἕναν στόχο ζωῆς.

Οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τά Α.Ε.Ι. καί Α.Τ.Ε.Ι., ἡ προσδοκία, ἡ ἀγωνία, ἡ ἐλπίδα, ὁ ἀγώνας, τό ὅραμα, εἶχαν πάντοτε μία ἰδιαίτερη ἀξία ὄχι μόνο γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, ἐπειδή συνδέθηκαν αὐτές κυρίως μέ τό μέλλον τους, ἀλλά καί γιά τίς οἰκογένειές τους καί γιά τήν κοινωνία μας ὁλόκληρη.

Ἡ οἰκοδόμηση ἑνός ἐλπιδοφόρου μέλλοντος ἀπαιτεῖ πίστη, ἐργατικότητα, ἐπιμέλεια, ὑπομονή, μεθοδικότητα, ἐπιμονή καί ὅραμα. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή ὡς ἄριστοι παιδαγωγοί γνώριζαν καλά τόν ἄνθρωπο σέ ὅλο τό βάθος τῆς ζωῆς του, ἀντιμετώπισαν κάθε περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί μᾶς δίδαξαν τήν ἀξία τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγῶνος, ἀλλά καί τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐμπιστοσύνης στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία μας, διδάσκει νά ἀπευθυνόμαστε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας μέ ἀγάπη καί ἁπλότητα καί νά τόν παρακαλοῦμε νά φωτίζῃ, νά δυναμώνῃ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωήν μας μέ τό ἀνέσπερο Φῶς Του, πού πολλαπλασιάζει καί ἁγιάζει τούς καρπούς τῶν ἀγώνων μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κατ’ αὐτήν τήν σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς σας σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καλή δύναμη στήν εὐγενική αὐτή προσπάθειά σας γιά εἰσαγωγή στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καί ἐκπλήρωση τῶν ὡραίων καί ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν σας. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή ἐπιτυχία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἅγιος Λουκᾶς (4-6-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4-6-2019

Πρός τούς εὐσεβείς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.

Ἡ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πιό δυνατό τρόπο τόν πραγματικό σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἁγιασμό μας, πού ἀποτελεῖ τό ἁγιώτατο θέλημα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πίστευσαν, ὑπηρέτησαν καί ἐβίωσαν αὐθεντικῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι, παλαιοί καί νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν φίλοι γνήσιοι τοῦ Χριστοῦ, θεούμενοι ἄνθρωποι, ἐπιστολή Χριστοῦ, γνήσια πρότυπα ἀρετῆς καί ἦθους, ἀκοίμητοι πρεσβευτές καί ὁδηγοί μας πρός τόν Κύριον, κοινωνοί τῶν παθημάτων καί τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἀξεπέραστα πρότυπα πίστεως καί ζωῆς. Γι’ αὐτήν τήν ἰδιαίτερη λειτουργία καί προσφορά τους συνολικῶς στό ἀνθρώπινο γένος τιμῶνται κατά χρέος ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Μέσα σέ αὐτό τό ὁλοφώτεινο νέφος τῶν ἁγίων ἰδιαιτέρα θέση κατέχει, ὡς ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Του, ὁ ἅγιος πατέρας μας, Ἐπίσκοπος καί ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας μας στά νεώτερα χρόνια, Λουκᾶς ὁ ἰατρός καί Ποιμένας. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ἔζησε στά σκληρότατα χρόνια τῆς διακηρυγμένης ἀθεΐας στήν Ρωσία καί ἀνεδείχθη μέσα ἀπό τήν μαρτυρική του ζωή, τύπος τοῦ ἀληθοῦς καί φιλοστόργου Ποιμένος πού προσέφερε τήν ζωή του θυσιαστικῶς ὑπέρ τῆς Εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί τοῦ ποιμνίου του. Ἀπό τό ἀθεϊστικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς διώχθηκε, ἐξορίσθηκε, ταπεινώθηκε, συκοφαντήθηκε, ὑπέστη ψυχικά καί σωματικά μαρτύρια γιά χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς στήν Συμφερούπολη τῆς Κριμαίας τήν 11η Ἰουνίου 1961 καί ἔκτοτε τό πλῆθος τῶν θαυμάτων του τόν καθιέρωσαν στήν συνείδησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἡ ἱερά μνήμη του τιμᾶται τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του πανδήμως καί στήν πατρίδα μας. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι τό ὄμορφο ναΰδριο στό προαύλιο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου, πού τιμᾶται ἀπό τό 2009 στό ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Στό ἱερό αὐτό μάλιστα Παρεκκλήσιο φυλάσσεται ὡς πολύτιμος πνευματικός θησαυρός ἕνα ἀπότμημα ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, δῶρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συμφερουπόλεως κ. Λαζάρου στήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί τῆς μετακομιδῆς καί μονίμου ἁγιαστικῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, θά ἔλθει στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ὁ περίφημος Σταυρός τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν αὐτοκρατόρων τῆς Τραπεζούντος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ, πού περιέχει ἀπό τά μεγαλύτερα στόν κόσμο τεμάχια τοῦ ἀληθοῦς Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πρός ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή θά πραγματοποιηθεῖ στά προπύλαια τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου ἐ. ἔ. στίς 7:00 τό ἀπόγευμα. Τό πανάγιον ξύλον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση στό ἱερό Παρεκκλήσιο ἕως τῆς Παρασκευῆς 14 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἰδίως μάλιστα τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν πού αὐτές τίς ἡμέρες διαγωνίζονται στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις. Τό πρόγραμμα τῆς ἐφετεινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ προβλέπει τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τήν Δευτέρα 10 Ἰουνίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα καί τῆς Θείας Λειτουργίας τό πρωί τῆς Τρίτης 11 Ἰουνίου.

Ἐπίσης, στό πλαίσιο τῶν ἐφετεινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διοργανώνει τήν προσεχῆ Κυριακή 9 Ἰουνίου, στίς 8:30 τό ἀπόγευμα, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου, ἐπιστημονική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους, στήν ὁποία θά ὁμιλήσει ἡ δ. Βασιλική Κώστα, ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ἅγιος Λουκᾶς, ὁ φιλάγιος καί φιλάνθρωπος Ἐπίσκοπος» καί θά ψάλλει ἐπίκαιρους ὕμνους ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.

Εἴθε στά δύσκολα χρόνια πού διανύουμε τῶν πολλῶν κρίσεων, τῆς ὀλιγοπιστίας καί τῶν δυσχερειῶν, νά κρατήσουμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί νά ἀξιοποιήσουμε τίς παρεχόμενες ἀπό τήν ἁγία Ἐκκλησία μας πνευματικές εὐκαιρίες πρός ἁγιασμόν, ὠφέλειαν καί στηριγμόν μας. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν ἀδελφοί.

Εὐχέτης σας πρός τόν ἅγιον Θεόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος