Εγκύκλιον Σημείωμα – 28η Ὀκτωβρίου (20-10-2020)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἱερή συγκίνηση συνέχει τίς ψυχές μας, καθώς, ἐφέτος μάλιστα κά­τω ἀπό ἰδιαίτερα δύσκολες γιά τήν πατρίδα μας συνθῆκες, λόγῳ τῆς γνωστῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἡ ὁποῖα ἀπαιτεῖ σύνεσιν, προσοχήν καί ἐφαρμογήν ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων πρός ἀποφυγήν δυσαρέστων ἐξελίξεων, ἀλλά καί τῶν σοβούντων σοβαρῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἕνε­κα τῆς προκλητικῆς καί ἐκνόμου συμπεριφορᾶς τῆς γείτονος Τουρκίας, ἑτοιμαζόμε­θα νά ἑορτάσουμε μία μεγάλη ἐπέτειο, ἕνα φωτεινό ὁρόσημο τῆς ἱστο­ρίας μας, τό μεγάλο καί δοξασμένο ΟΧΙ, πού δείχνει τό θάρρος, τήν δύ­ναμη καί τήν φιλοπατρία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἄσβεστη, ἡ ἀκοίμητη φλόγα τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας πού καί­ει μέ­σα σέ κάθε ἑλληνική ψυχή, ἔδωσε τήν τόλμη στούς λιγοστούς Ἕλληνες στρατιῶτες νά ὀρθώσουν ἀνάστημα καί νά ἀντιστα­θοῦν στίς πάνοπλες στρατιές τῶν ἐπιδρομέων. Στά βουνά τῆς Ἀλ­βανίας οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στήν ἀνθρωπότητα ὅτι ἡ ὑπεροχή δέν ἀνήκει στό πλῆ­θος, ἀλλά ἀνήκει σέ ἐκείνους πού πιστεύουν στήν ἐλευ­θερία, σέ αὐτούς πού φλογίζονται ἀπό ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, σέ αὐτούς πού ἐν­στερνί­ζονται τίς μεγάλες, διαιώνιες καί πανανθρώπινες ἀρχές τῆς δικαιο­σύνης καί τῆς ἀληθείας, ἀψηφώντας τούς κινδύνους καί τό θάνατο. Τά μηνύματα τῆς ἀθάνατης ἐποποιίας τοῦ 1940 εἶναι ἰδιαιτέ­ρως χρήσιμα γιά τίς παροῦσες ἱστορικές συγκυρίες πού διέρχεται ἡ πατρί­δα μας.

Δέν ὑπάρχει δοκιμασία τοῦ Ἔθνους μας στήν μακραίωνη ἱστορία του, πού νά μήν ἔσπευσε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Θεοτόκος φιλοστόργως νά ἐνισχύσῃ τόν μεγαλειώδη ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων, ἐμπνέοντας καί τονώνοντας τό γενναῖο τους φρόνημα γιά τήν ἐλευθερία. Ἡ Παναγία μας στάθηκε ὁλοφάνερα στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καί στό ἔπος τῆς Ἀλβανίας, στηρίζοντας τόν σκληρό κατά τῶν εἰσβολέων ἀγῶνα τους. Ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός προσέτρεξε στήν κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά ἀντιμετωπίσῃ μέ πίστη καί δύναμη ψυχῆς τήν πρόκληση τοῦ ἐχθροῦ τῆς Πατρίδας. Ἡ ἔνδοξη δε πόλις μας κατ’ ἐκεῖνες τίς μεγάλες στιγμές τοῦ ἄφθαστου μεγαλείου καί τῆς ὀδύνης κατέφυγε στό πανθαύμαστο παλλάδιό της, τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας, ἀποζητοῦσα τήν προστασία της γιά τά ἡρωϊκά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος», πού πολεμοῦσαν πάνω στήν χιονισμένη Πίνδο γιά τήν μητέρα Πατρίδα.

Κάθε χρόνο ἐτούτη τήν μεγάλη ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὅρισε νά τι­μᾶται μέ τήν ἁρμόζουσα πρός τό πανίερο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτό­κου λαμπρότητα καί πνευματική κατάνυξη ἡ ἱερά μνήμη τῆς Παναγίας τῆς Πονολύτριας, τῆς φιλοστόργου προστάτιδος τῆς πόλεώς μας, μέ ἐπίκεν­τρο τόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν, ὅπου ἔχει ἐνθρονι­σθεῖ τό χαριτόβρυτο εἰ­κόνισμά της. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς μεγά­λης Θεομητορικῆς ἑορτῆς θά τελεσθεῖ τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου στίς 6:00 τό ἀπό­γευμα στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἐνῶ τήν ἑπομένη, Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, θά τελεσθεῖ ἡ πα­νηγυ­ρική Ἀρχιερα­τική Θεία Λειτουργία.

Αὐτά ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας καί διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεολόγου για την νέα σχολική Χρονιά (2020)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

10/9/2020

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ, ἐπιστρέψατε στὸν γνώριμο χῶρο τοῦ σχολείου σας. Ἡ μελέτη, ἡ προσπάθεια, ἡ μεθοδικότητα, πού καλεῖσθε καί πάλιν ἐφέτος νά καλλιεργήσετε, δημιουρ­γοῦν τὶς προϋποθέσεις τῆς ἐπιτυχίας τῶν εὐγενῶν στόχων σας. Μὲ τὸ μυαλὸ ξεκάθαρο καὶ τὴν ψυχὴ ξεκούραστη, ἀντικρύζετε τὴν νέα χρονιά, ἡ ὁποῖα ἀρχίζει ὑπό πρωτόγνωρες συνθῆκες, ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ζοῦμε σὲ μιὰ περί­οδο πρωτοφα­νῶν προκλήσεων καί κινδύνων. Χρειάζεται προσοχή καί ὑπευθυνότητα. Τό ἀγαθό τῆς ὑγείας ἔχει δωρηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά τό δι­αφυλάξουμε μέ σύνεση, σοφία, ψυ­χραιμία καί ἐμπιστοσύνη στήν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη πού ὡς δῶρο Θεοῦ δημιουργεῖ ἐλπιδοφόρες προϋποθέσεις ἐξόδου ἀπό τήν κρίση.

Σήμερα ἀνοίγεται μπροστά σας μιὰ καινούργια χρονιά, τήν ὁποία σᾶς προτρέπω νὰ ἀξιοποιήσετε ὡς μία εὐκαιρία γιά νὰ ἀνακαλύψετε τὴν ὀμορφιά τῆς γνώ­σεως, πού εἶναι δύναμη ἀλλά καί στολίδι γιά τόν ἄνθρωπο. Εἰδικότερα ἡ χρονιά πού θά ἀνατείλει σέ λίγους μῆνες, τό 2021, εἶναι γεμάτη μέ τέτοιες εὐκαιρίες, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί τά ἱστορικά γεγονότα πού τήν συνοδεύουν. Οἱ ἡρωικές μορφές τοῦ ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας προβάλλουν ὡς φάροι φωτεινοί στήν ὀμίχλη τοῦ σύγχρονου κόσμου καί ὡς πρότυπα ἀξεπέραστα γιά τήν παιδεία τοῦ 21ου αἰώνα. Σπουδαία ὑπῆρξε ἡ συμβολή καί ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στόν ἀγώνα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί στήν πνευματική τροφοδοσία τοῦ Γένους.

Ἀπό τόν ἱερό κλῆρο καί τόν μοναχισμό προέρχονται σωρεία νεο­μαρτύρων, ἐθνομαρτύρων καί ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ὑπέρ πί­στεως καί πατρίδος καί πότισαν μέ τό ἴδιο τους τό αἷμα τους τό δένδρο τῆς Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας. Ἐκείνη τήν περίοδο ἡ Ἐκκλησία δέν περιορίστηκε στήν ὀρθό­δοξη κατήχηση καί τόν ἁγιασμό τοῦ χειμαζομένου λαοῦ, ἀλλά ἐργάστηκε συστηματικά καί γιά τήν συντήρηση τῆς Ἑλληνικῆς ταυτό­τητος καί συνειδήσεως καί τήν καλλιέργεια τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Μικρά καί μεγάλα, κρυφά καί φανερά σχολεῖα ὑπῆρξαν φυτώρια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀλλά καί τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν. Ἐκεῖ διατηροῦνταν ἀναμμένο τό λυχνάρι τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, μέ τήν φροντίδα τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας πού ἔσωσε τό Γένος ἀπό τήν βαρβαρότητα, τήν καταστροφή καί τόν ἐξισλαμισμό.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη, καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία. Προσεύχομαι γιά σᾶς, γιά τούς καθηγητές σας καί τίς οἰκογένειές σας, ὥστε νά ἔχετε πλούσια τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μας στήν προσπάθειά σας γιά ἕνα καλύτερο κόσμο. Καλή ἀρχή. Ὁ Θεός νά σᾶς χαριτώνει.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, καθώς ἀρχίζουν τά μαθήματα στίς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου σας, ὅλων ἡ προσοχή καί ἡ προσευχή εἶναι στραμμένη ἐπάνω σας, λόγῳ καί τῶν γνωστῶν δυσκολιῶν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πνευματική Μητέρα μας Ἐκκλησία τέλεσε τόν ἁγιασμό, ὥστε νά ἔχετε τόν φωτισμό καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ἀγώνα σας, ἀλλά καί ὑγεία καί δύναμη στήν ζωή σας. Σήμερα ἔχετε τὴν χαρὰ νά ξανασυναντηθεῖτε μέ τοὺς ἀγαπημένους φίλους καὶ συμ­μαθητές σας μετά ἀπό μία «πικρή» ἄνοιξη. Οἱ γονεῖς σας καμαρώνουν γιά σᾶς. Οἱ δάσκαλοί σας χαίρονται πού σᾶς ξανασυναντοῦν καί ὅλη ἡ κοινωνία μας ἐπενδύει σέ σᾶς τίς καλύτερες ἐλπίδες.

Ὁ εὐλογημένος τόπος στὸν ὁποῖο ζοῦμε, ἡ Ἑλλάδα μας, δημιούρ­γησε μία δυνατή καί φιλάνθρωπη παράδοση ποὺ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ ζωή. Ὁ τόπος μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ λαός μας, γέννησε ἕναν μοναδικὸ πολιτισμό, ποὺ ὁμολογεῖται ἀπὸ ὅλους. Τὸ ἀθάνατο Ἑλληνικό πνεῦμα ἀνέστησε σοφούς, ἥρωες καὶ ἁγίους, ποὺ ἔβαλαν τὴ σφραγῖδα τους στὴν ἐθνική ἀλλά καί τήν παγκόσμια ἱστορία. Ὅλο αὐτὸ τό θαῦμα ἔγινε χάρη καί στήν παιδεία. Μία παιδεία ποὺ μόρφωσε καὶ καταξί­ωσε τὸν ἄνθρωπο καί ποὺ στηρίχθηκε σὲ τρεῖς ἀκλόνητες βάσεις: τὴν ἀρετή, τὴν ἀριστεία καὶ τὴν πίστη. Ὁ ἑορτασμός, κατά τό ἐπόμενο ἔτος 2021, τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική ἐπανάσταση, ἀποτελεῖ μία θαυμάσια εὐκαιρία νὰ καλ­λιερ­γήσουμε τὴν ἀρετὴ, ἡ ὁποία ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο, νά προβάλλουμε τὴν ἀριστεία, πού κτίζει ὁλοκληρωμένες καί φωτισμένες προσωπικότητες καί νά διδάξουμε τὴν χριστιανική πίστη, πού ἱεροποιεῖ καί ὡραιοποιεῖ τόν ἄνθρωπο.

Εὔ­χο­μαι πατρικῶς νά ζεῖτε τήν χα­ρά αὐτῆς τῆς πα­ρου­σί­ας τοῦ Θε­οῦ στήν καρδιά σας καί νά δεῖ­τε τούς κό­πους σας νά ἀν­τα­μεί­βον­ται δί­καια. Νά ἀγαπᾶτε τούς γο­νεῖς σας, νά σέβεσθε τούς δασκάλους σας, νά τιμᾶ­τε τούς συμ­μα­θη­τές σας, νά προσέχετε τήν ὑγεία σας, ἔτσι ὥστε ἡ κά­θε σχο­λι­κή σας χρο­νιά νά εἶναι ἕ­να ἀ­κό­μη σκα­λο­πά­τι ἐ­πι­τυ­χί­ας στή ζω­ή σας.

Κα­λή, εὐ­λο­γη­μέ­νη καί δη­μι­ουρ­γι­κή χρο­νιά σέ ὅ­λους σας μέ ὑγεία καί κάθε εὐλογία. Ὁ Κύριος καί Θε­ός μας, εἴ­θε νά ἁγιάζει καί νά φωτίζει ἐ­σᾶς, τούς καλούς σας δασκάλους καί τούς γο­νεῖς σας. Προσεύχομαι γιά σᾶς μέ πατρική ἀγάπη καί στοργή. Καλή ἀρχή!

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος