Εγκύκλιον Σημείωμα – ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (24/03/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, ὡς εἶναι καί ὁ Μεγάλος Ἱεράρχης Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντωρ Βασί­λειος, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ πανσθενής τοῦ Θεοῦ χάρις μεταφέρεται μυστικῶς στούς χριστιανούς, πού μέ θερμή πίστη, φόβο Θεοῦ καί συντριβή καρδίας προ­σέρχονται, δοξάζοντες τόν Θεόν πού ἐθαυμάστωσε ὄντως τούς ἁγίους Του ἐπάνω στήν γῆ καί ἐκζητοῦν τίς ἱερές πρεσβεῖες τους πρός Αὐτόν. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶ­ναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύμα­τος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγά­ζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἀποσκοποῦσα κατά ἱερόν χρέος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν ἁγια­σμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατ’ αὐτούς τούς δυσκόλους χρόνους, μέ ἀφορμή ἀφενός μέν τά ἐπί θύραις εὑρισκόμενα λειτουργικά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, ἀφετέρου δέ τήν εἴσοδόν μας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί πνευματική κατάνυξη θά ὑποδεχθεῖ τό ἱερόν Λείψα­νον τῆς χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένον στήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, προερχόμενον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μεταφερθέν στήν Ἑλλάδα μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου θά γίνει τό προσεχές Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 16 Ἀπριλίου, στίς 5:30 μ.μ., στόν νεότευκτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν ὁμώνυμο ἱερό ναό τοῦ Κάτω Λευκῶνος μέχρι τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου, ὅπου καθη­μερι­νῶς θά τελοῦ­νται, κατά τό ἱερό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Τά θυρανοίξια τοῦ παραπάνω ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας ἐντάσσονται στό εὑρύτερο πλαίσιο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί ἐκδη­λώσεων ἱστορικῆς μνήμης μέ ἀφορμή τήν πικρή, ἀλλά καί ἰδιαιτέρως δι­δακτική, ἐφετεινή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 100 χρό­νων ἀπό τῆς Μικρα­σιατικῆς καταστροφῆς (1922). Μυρίπνοο βλάστημα τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς Μικρασιατικῆς γῆς τῆς Καππαδοκίας ὑπῆρξε καί ὁ Μέγας Βα­σίλειος, ἕνας, ἀπό τούς μεγαλύτερους ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκ­κλησίας πού ἔλαμψε τόν 4ο μ.Χ. αἰώνα καί ἐξακολουθεῖ νά λάμπει, νά φωτίζει καί νά μιλᾶ στίς καρδιές ὅλων ἐκείνων πού ζητοῦν τίς πρός τόν Κύριον πρεσβείες του, μελετοῦν τά συγγράμματά του, ἐμπνέονται καί κα­θοδηγοῦνται ἀπό τήν ἁγία ζωή του καί τήν χριστοφιλῆ διακονία του. Ἡ χριστομίμητος ζωή του καί οἱ ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀνέβασαν στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Καισαρείας. Μέ σταθε­ρότητα καί γενναῖο φρόνημα ἀγωνίσθηκε γιά τήν ὀρθόδο­ξη πίστη. Κατεκόσμησε «τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη», σύμφωνα μέ τό ἀπολυτίκιό του. Ἐκεῖνος μέ τή θεία διδασκαλία του καί τό ἁγιοπνευματικό του ἦθος στόλι­σε μέ ἀρετές τά ἦθη καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ποιμαντορική καί φι­λανθρωπική δράση του ὑπῆρξε ἀπαράμιλλη. Δημιούρησε τήν περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα μέ εὐαγή ἱδρύματα, ὅπως φτωχοκομεῖο, νοσο­κομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, γηροκομεῖο, ὅπου βρῆ­καν περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες καί ἐνδεεῖς. Ἡ ἀκτι­νοβόλος πνευ­ματική παράδο­ση τῆς Καππα­δοκίας, γενέτειρας γῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων ἁγίων, ὅπως οἱ νεοφανεῖς Ἅγιοι Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καί Παΐσιος, μέ τούς θαυμασίους λαξευμέ­νους ναούς στούς βρά­χους ἦταν ἡ μυστική ἐκείνη πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀνα­βαπτιζόταν συνεχῶς καί ἀδιαλεί­πτως στήν ἱστορική καί θρησκευτική τους μνήμη καί συνείδηση κατά τούς ἀπαρά­κλητους χρόνους τῆς πι­κρῆς σκλα­βιᾶς. Ἀγαθή ἀνάμνηση καί εὐλαβική συνέχεια αὐτῆς τῆς μεγαλωνύμου πνευματικῆς κληρονομιᾶς ἀποτελεῖ καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε τό 2010 γιά τήν κάλυψη τῶν αὐξημένων λατρευτικῶν καί τῶν πνευματικῶν ἀνα­γκῶν τῶν κατοί­κων τῆς ἀναπτυσ­σόμενης περιοχῆς αὐτῆς. Εἶναι ὁ μοναδικός ναός τῆς μη­τρο­πολιτικῆς μας ἐπαρχίας πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἁγίου τῆς πίστεώς μας καί οἰκουμενικοῦ διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, τήν σκέπη τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τήν συγκινητι­κή συ­μπα­ράσταση τοῦ φιλαγίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ προχωροῦν, παρά τό δυ­σμενές ἐξωτερικό κλῖμα, οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως τοῦ ὡς εἴρηται ἱεροῦ ναοῦ, ὤστε νά ἀξιωθοῦμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, συντόμως καί τῆς λαμ­πρᾶς τελέσεως τῶν λειτουργικῶν αὐτοῦ ἐγκαινίων.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάζουμε πνευμα­τικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1), γιά νά ἀντι­μετω­πίζουμε ἁγιοπνευματικῶς τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμα­σίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατό­τητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄς σπεύσομεν λοιπόν, μέ εὐγνω­μοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προ­σκυνή­σουμε τιμητικῶς τόν Ἅγιο Βασίλειο τόν Μέγα, πού ἔρχεται στήν πε­ριοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρε­σβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κό­σμον.

Ἡ Χάρις τοῦ πρός τό ἑκούσιον Πάθος ἐρχομένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί πάντων τῶν ἁγίων Του, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ὑποδοχή ἱερό λείψα­νο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο­παιοφόρου (24/03/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεστάτους χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Καθώς διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς καί προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τό κενόν ζωηφόρον μνῆμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού σηματοδοτεῖ καί τό δικό μας πέρασμα στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς, ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία ἐντατικοποιεῖ τήν προσφορά της γιά τήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας αὐτός νά εἶναι νικηφόρος καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνε­ται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας αἰῶνες τώρα καί πού προσφέρονται στήν καλή διάθεση καί ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας, παλαιότεροι καί νεότεροι, καρποί εὐλογη­μένοι τοῦ ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ εὐσκιόφυλλου καί θεοφύτευτου δένδρου τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ φιλόθεοι ἀγωνιστές καί φιλάνθρωποι προστάτες τοῦ κόσμου, μᾶς ἐνισχύουν, μᾶς ἐμπνέουν δημιουργικῶς καί μᾶς σκεπάζουν φιλοστόργως μέ τίς θεοπειθεῖς καί ἐνδύναμες προσευχές τους πρός τό Θεό. Τά δέ ἱερά τους λείψανα, στά ὁποία ἐπαναπαύεται ἡ παντοδύναμη καί πανσθενής Χάρις τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν ἀστείρευτους ποταμούς θαυ­μάτων καί ἰαμάτων γιά ὅλους ἐκείνους πού τά ἀσπάζονται μέ αὐθεντική εὐλάβεια καί ὑγιή πίστη, ζητώντας μέ θέρμη καρδιᾶς τήν πρός τόν ἅγιο Θεό μεσιτεία τῶν ἁγίων. Ἡ δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς ἁγίας Ὀρθοδό­ξου Ἐκκλησίας μας, διδάσκει τήν βαθειά τιμή, τήν εὐλάβεια καί τήν ἔν­θερμη ἀγάπη πρός τούς ἁγίους μας πού ὡς ζωντανές καί ἀκέραιες εἰκό­νες τοῦ Θεοῦ, κατά χάριν Χριστοί, βάδισαν μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση ἕως θανάτου στά χνά­ρια τοῦ Κυρίου μας καί δοξάσθηκαν ἀπό Αὐτόν καί ὅσο ζοῦσαν καί μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό αὐτή τήν ζωή, μέ πλῆθος σημείων καί θαυμάτων.

Μέσα, λοιπόν, σέ αὐτό τό πνευματικό πλαίσιο καί πρός πνευματι­κή ἐνίσχυση τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού τόσο δοκιμά­ζεται, ὅπως καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος, ἀπό τήν πανδημία, τά συναφῆ πρός αὐτήν προβλήματα, τάς ἀκοάς πολέμων καί τήν γενικωτέραν ἀκαταστα­σίαν, θά ἔλθει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης ἀπότμημα ἐκ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο­παιοφόρου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶ­ντος Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἐπίση­μη ὑποδοχή θά πραγματο­ποιηθεῖ στά προπύ­λαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης τήν Κυριακή 3 Ἀπρι­λίου ἐ. ἔ. στίς 5:30 τό ἀπό­γευμα. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης μέχρι τό Σάβ­βατο 9 Ἀπριλίου, ὅπου καθημερι­νῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάσουμε πνευμα­τικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1) νά ἀντιμετω­πίζουμε ἁγιοπνευματικῶς τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατό­τητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ θαυμα­τουργοῦ, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος