Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιοι

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας καλεῖσθε νά συνεχίσετε τήν πολύμοχθη ἀλλά ὡραῖα προσπάθειά σας γιά νά ἀποκτήσετε γνώσεις καί νά κτίσετε μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, μέ ἀξίες καί ἤθος.

Σήμερα, τό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους σηματοδοτεῖ γιά ἐσᾶς τήν συνέχεια τοῦ ταξιδιοῦ. Ἡ ἐργώδης αὐτή προσπάθεια συνοδεύεται ἀπό κόπο, ἀλλά παράλληλα καί ἀπό χαρά, ἐνθουσιασμό, ἀδημονία. Ὁ ἀγώνας σας, θά σᾶς προσφέρει νέες προοπτικές ζωῆς και δυνατότητες ἐπιτυχίας. Στό σχολεῖο, ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά κτίσετε μοναδικές καί ἴσως καί παντοτινές φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα εὐγενοῦς ἄμιλλας, θετικοῦ συναγωνισμοῦ, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ. Αὐτές οἱ ἀξίες παιδιά μου, εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή ἀφοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, τίς ἐδίδαξε καί τίς ἐφήρμοσε.

Στόν διπλό αὐτό ὡραῖο ἀγῶνα σας ἀφενός μέν γιά τήν ἀνακάλυψη τῆς μοναδικῆς ἀξίας καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὡς εἰκόνος τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. ἀφετέρου δε γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως ὡς ἐφοδίου ζωῆς, ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς στοργική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά σᾶς βοηθήσει μέ τήν προσευχή της, θά σᾶς ἐμπνεύσει μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, θά σᾶς χαρίσει ἐλπίδα, κουράγιο καί προοπτική γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τήν ζεστή ἀγκαλιά τῆς πνευματικῆς σας οἰκογένειας, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία, τήν συμπαράσταση καί τήν παράκληση. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού ἱεροποιεῖ, ὀμορφαίνει καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή ὅλων μας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ πίστη, χαρά, ἀγάπη καί φῶς καί τήν δική σας ὕπαρξη.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καί μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει τή νέα σχολική σας χρονιά, χαριτώνοντάς σας μέ ἀρετές καί πολλές ἐπιτυχίες. Ἡ δε πνευματική μας Μητέρα, ἡ Παναγία, προσεύχομαι νά σκεπάζει καί νά στηρίζει ἐσᾶς καί τούς καλούς σας δασκάλους, στόν ὄμορφο ἀγῶνα σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ καλοῦ Θεοῦ ἀρχίζει σήμερα μιά νέα σχολική χρονιά. Ξεκούραστοι ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ, πλημμυρίσατε καί πάλιν ἐφέτος τίς αὐλές τῶν σχολείων σας καί οἱ χαρούμενες καί γεμάτες ζωή φωνές σας ἀντηχοῦν εὐχάριστα μέσα στό σχολικό σας περιβάλλον. Κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς νέας χρονιᾶς μέ τήν βοήθεια τῶν καλῶν σας δασκάλων θά μάθετε νέα πράγματα, ἀσφαλῶς πολύ χρήσιμα γιά τήν ζωή σας.

Μαζί ὅμως μέ τίς γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων πού προβλέπονται ἀπό τό ὡρολόγιο πρόγραμμά σας, θά σᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσετε καί τήν ἀγάπη τοῦ κοινοῦ στοργικοῦ Πατέρα μας, τοῦ Θεοῦ, νά χαρεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ παιχνιδιοῦ, νά δημιουργήσετε φίλους μέσα ἀπό τόν κύκλο τῶν συμμαθητῶν σας, νά ἀνοίξετε σιγά-σιγά τά πανιά σας στόν κόσμο τῆς γνώσεως.

Καθώς ζεῖτε τήν ὀμορφότερη καί τήν πιό ξέγνοιαστη περίοδο τῆς ζωῆς σας, αὐτήν δηλαδή τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀξιοποιήστε την παιδιά μου, μέ τήν σοφή καθοδήγηση τῶν γονιῶν σας καί τῶν διδασκάλων σας.

Ὁ δε Χριστός, ὁ ὁποῖος τόσο πολύ ἀγαπᾶ τά παιδιά γιά τήν ἀθωότητά τους καί τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς τους, εὔχομαι νά σᾶς σκεπάζει φιλόστοργα καί προστατευτικά καί κατά τήν διάρκεια τῆς νέας αὐτῆς σχολικῆς χρονιᾶς καί νά χαρίζει σέ σᾶς, τίς οἰκογένειές σας, τούς καλούς σας δασκάλους, ὑγεία, χαρά, ἐπιτυχία, πρόοδο καί κάθε εὐλογία Του. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιος – Κοίμηση της Θεοτόκου – 2018

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τοιχογραφία καθολικού Ι.Μ. Βατοπαιδίου (1312 μ.Χ.) «Ἐκ τῶν χρηστῶν δι’ ἡμῶν ἦλθε τὰ λυπηρά, διά σοῦ ἐκ τῶν λυπηρῶν ἐπανῆλθεν ἡμῖν τὰ χρηστότερα. Καὶ πῶς θανάτου γεύσῃ ἡ ἄχραντος; Σοὶ πρὸς τὴν ζωὴν γέφυρα, καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανόν, καὶ πρὸς ἀθανασίαν ὁ θάνατος πορθμεῖον γενήσεται. Ὄντως μακαρία σύ, παμμακάριστε». (Ἅγ. Ἰω. Δαμασκηνός, Β’ λόγος εἰς τήν Κοίμησιν). Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Μέ αἰσθήματα ψυχικῆς ἀνατάσεως ἑορτάζουμε σήμερα τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ, τήν ζωηφόρο Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποῖα ὡς ἀληθής μητέρα τῆς ζωῆς μετέστη πρός τήν ἀθάνατον καί οὐράνιον ζωήν, χωρίς ὅμως νά ἐγκαταλείψει τόν ἀνθρώπινον κόσμον, τόν ὁποῖον περισκέπει καί περιφρουρεῖ μέ τίς ἅγιες εὐχές Της. Ἡ ἱερά μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶναι ὑπόθεσις ἑορτῆς καί χαρᾶς παγκοσμίου. Μιᾶς ἑορτῆς πού ἀναδίδει εὐωδία ἀναστάσεως καί ἀθανασίας. Γι’αὐτό καί ὁ θεῖος…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Η Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης στο πλευρό των πυροπαθών (25-7-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ἐν Σέρραις τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2018 Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ὡς εἶναι γνωστὸν, ἡ πατρίδα μας ὁλόκληρη βιώνει τόν βαθύ πόνο μιᾶς ἀνείπωτης τραγωδίας. Ἡ Δυτική καί Ἀνατολική Ἀττική κυρίως ἀλλά καί ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδος μας, δοκιμάζονται σκληρά ἀπό πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας, ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας, ἀλλά τό καί χειρότερον ἀφήρεσαν ζωές πολλῶν δεκάδων συνανθρώπων μας, ἀκόμη καί μικρῶν παιδιῶν καί ὁδήγησαν πολλούς βαρύτατα τραυματισμένους σέ νοσοκομεῖα. Ἡ φιλόστοργη Μητέρα μας, ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρακολουθοῦσα μὲ βαθύτατη θλίψη καὶ ὀδύνη τὴν συγκλονιστική αὐτή καταστροφή καὶ συμμετέχουσα στὸ ἐθνικὸν πένθος τῆς πατρίδος μας, ἀπεφάσισεν ὅπως τελεσθῇ ἱερὸν τρισάγιον στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πατρίδος μας, τήν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκῳ καὶ φρικτῷ θανάτῳ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλωθέντων ἀδελφῶν καί ὑπέρ τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πυροπλήκτων…

Δελτία Τύπου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20-9-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στὴν θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στὴν ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν. Στήν συνέχεια, στὸ ἀρχονταρίκι τῆς ὡς εἴρηται Ἱερᾶς Μονῆς, θὰ λάβει χώρα ἡ σύναξη τῶν συνεργατῶν, παραγωγῶν καί ἠχοληπτῶν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ράδιο Κιβωτός», πού μέσα ἀπό τήν συχνότητα τῶν 99,2 τῶν FM προσφέρει τόν πάντοτε σωστικό καί ἀληθινό λόγο τοῦ Κυρίου.

Τήν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Χρυσοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας θὰ τελέσει τήν εἰδική ἀκολουθία «ἐπί σαλευθείσῃ ἁγίᾳ Τραπέζῃ».

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν σύναξη τῆς ἱερᾶς εἰκόνος «Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης», θὰ χοροστατήσει στὸν πανηγυρικό, Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ, πού θά τελεσθεῖ στήν Ἱερὰ Μονὴ Προφ. Ἡλιού Ἁγ. Πνεύματος.

Τήν Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, στίς 8:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά τελέσει τόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Νικ. Νικολάου 21).

Τό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν ἀνύστακτη φροντίδα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ μία πνευματική κυψέλη, ὅπου ἐκτός τῶν παραπάνω Σχολῶν λειτουργοῦν ἡ Σχολή Γονέων, ἡ παιδική χορωδία – ὀρχήστρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ χορωδία βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς, τά μαθήματα κλασσικῆς παιδείας, ἡ Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη «Μυριόβιβλος», τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Προβλημάτων Οἰκογένειας καί Νεότητας, τό Ἰατρεῖο καί τό Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης.

Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας συνεχίζονται καθημερινῶς στίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες στά γραφεῖα τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου (Ν. Νικολάου 21, τηλ. 23210-53765). Τμήματα ἐκμάθησης τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς θά λειτουργήσουν καί στήν πόλη τῆς Νιγρίτης.

Τήν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στὸν πανηγυρικὸ, Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ψυχικοῦ.

Τήν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρικὴ, Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (13-9-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-9-2018 Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: Σήμερα, Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ συμμετάσχει στὸν πανηγυρικὸ πολυαρχιερατικὸ Ἑσπερινό, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καστορίας κ. Σεραφεὶμ καὶ Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. Τήν Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τιμῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Σεβ. θά συμμετάσχει στήν πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία καί στήν τελετή Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Τήν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

«Εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον καὶ
εὐαγγελιστὴν καὶ τῷ Χριστῷ ἐξόχως
ἠγαπημένον Ἰωάννην τὸν θεολόγον»

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι κυρίως γνωστὸς ὡς δογματικὸς θεολόγος, ὡς ὁ θεολόγος τοῦ ἀκτίστου φωτός. Ἀλλὰ διέπρεψε καὶ ὡς κήρυκας τοῦ θείου λόγου. Ἐξεφώνησε ὡραιότατες ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν ἰδίως τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας του, τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ ὁμιλίες τοῦ αὐτές, ἐφόσον ἐκφωνοῦνταν ὡς προφορικὸς λόγος θείου κηρύγματος τὴν ὥρα τῆς θείας λατρείας, δὲν καταγράφηκαν ὅλες. Κι ἀπὸ αὐτὲς ποὺ καταγράφηκαν χάθηκαν πολλές. Ἀλλὰ σώζονται ἑξήντα τρεῖς χαριέστατες ὁμιλίες του.

Ἡ τεσσαρακοστὴ τέταρτη εἶναι ἀφιερωμένη «Εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν καὶ τῷ Χριστῷ ἐξόχως ἠγαπημένον Ἰωάννην τὸν θεολόγον» (ΕΠΕ 11, 4650). Ἐκφωνήθηκε στὶς 26 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ποὺ γιορτάζουμε τὴν ἑορτὴ τῆς μεταστάσεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Ἀπό τὴν ὁμιλία του αὐτὴ θὰ παραθέσουμε μερικὰ εὐώδη ἄνθη σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση ἐννοιῶν, γιὰ νὰ τὰ ἀφιερώσουμε κι ἐμεῖς στὴ μνήμη τοῦ ἀγαπημένου Ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

«Γιορτάζουμε σήμερα τὴ γιορτὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς προκρίτους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Του πλέκουμε ἐγκώμιο, γιατί τὸν θεωροῦμε πατέρα ὅλων ὅσοι φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τὸν θεωροῦμε πατριάρχη ὅσων γεννήθηκαν ὄχι ἀπὸ αἵματα, οὔτε ἀπὸ θέλημα σαρκός, οὔτε ἀπὸ θέλημα ἀνδρός, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Δώδεκα γιοὺς εἶχε ὁ Ἰακώβ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δημιουργήθηκαν οἱ δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Δώδεκα μαθητὲς ἐπέλεξε καὶ ὁ Χριστός, γιὰ νὰ μαθητεύσουν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ νὰ κρίνουν τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Ἰωάννης ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους ἔχει ὅλα τὰ κοινὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων Ἀποστολῶν, ὅπως κοινὴ ἔχει καὶ τὴν ὑψηλὴ κλήση ποὺ τοὺς ἔκανε ὁ Κύριος νὰ τοὺς καλέσει στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ γνωρίσματα ποὺ ἀποδίδονται μόνο στοὺς τρεῖς πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη.

Θεολογικά κείμενα στήν
Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται. Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλη ἡ οἰκουμένη φωταγωγεῖται καί γεμίζει μέ ἀκτῖνες θεϊκῆς χαρᾶς. Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου τό σκοτάδι (τῆς ἁμαρτίας) ἐδιώχθη, καί ἦλθε τό φῶς (τῆς ἀρετῆς). Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὑψούμεθα πνευματικῶς μαζί μέ τόν Σταυρωθέντα Σωτῆρα μας, ἀφήνοντας κάτω τήν γῆ…

Λόγος εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί εἰς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν

Λόγος εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί εἰς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν Άγιος Σωφρόνιος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Σταυρού πανήγυρης και ποίος να μην σκιρτήσει; Αναστάσεως διακήρυξις και ποίος χαρούμενα να μην γελάση; Ναι, ανασκίρτησις δια τον Σταυρόν: Διότι όταν αυτός ενεπήχθη εις τον τόπον του Κρανίου έχοντας καρφωμένο επάνω του τον Δεσπότην της κτίσεως, Εσχισε το εις βάρος μας χρεωστικόν έγγραφον, το όποιον είχεν υπογράψει ό προπάτωρ μας ό Αδάμ, όταν παρέβη τάς εντολές του Θεού. Οΰτως ό Σταυρός μας ελευθέρωσε…

Εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Φιλοθέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως α´ ᾿Επειδή ἀπεκόπημεν ἀπό τήν πρώτη καί θεία καί μακαρία ζωή λόγῳ τῆς παραβάσεως τοῦ προπάτορος, καί μακρυνθέντες ἀπό τόν Θεόν, ἐγίναμε ἐξόριστοι τοῦ Παραδείσου, καί ξεπέσαμε εἰς μία πολύ ἁμαρτωλή ζωή, καί κατεκρίθημεν εἰς τό νά ἀποθάνωμε, καί κατατεμαχισθήκαμε σέ ἀναρίθμητες γνῶμες, καί πλάνες καί ἀσέβειες, ὡς δοῦλοι τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου μέ τίς φιληδονίες καί τά πάθη τῆς σαρκός, καί διά τοῦτο εἴχαμε ἀνάγκη νά σαρκωθῇ ὁ Θεός,…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Αντιαιρετικά

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στις Σέρρες (ΒΙΝΤΕΟ) 17/4/2015

Συναξάρι της Ημέρας

22η Σεπτεμβρίου

Η αξία του χριστιανικού μαρτυρίου έγκειται στο γεγονός ότι οι άγιοι Μάρτυρες είναι εκούσια θύματα στον βωμό της πίστεως. Ακολουθούν και σε τούτο πιστά στα ίχνη του Σωτήρος Χριστού, που παρεδόθη εκουσίως και απέθανε για τις αμαρτίες του λαού. Ο άγιος Μάρτυς Φωκάς ο κηπουρός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη, εφιλοξένησε πρώτα και περιποιήθηκε τους στρατιώτας που τον αναζητούσαν. Όταν έπειτα πληροφορήθηκε ποιός ήταν ο σκοπός τους, δεν τους απέκρυψε πως εκείνος ήταν αυτός που ζητούσαν. Κι όταν εκείνοι λυπήθηκαν και σκέφθηκαν πώς να σώσουν τον Αγιο, αυτός τους παρακάλεσε να εκτελέσουν την διαταγή που έλαβαν... Πρέπει να πιστεύη κανείς πολύ, πρέπει νάχη πολύ εκτιμήσει στη συνείδησή του την αξία του μαρτυρίου, πρέπει να ξέρη πως ο μαρτυρικός θάνατος είναι υψίστη τιμή του Θεού, για να πορεύεται με την θέλησή του και με χαρά προς το μαρτύριο.

Ημερολόγιο 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Αρχιδιάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]