Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Ανακοινώσεις

WebTV

Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλό­χριστον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα». (Ἰδιό­μελον τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ φιλόστοργη πρόνοια τοῦ Κυρίου μᾶς ἀξιώνει καί πάλιν ἐφέτος νά δρασκελίσουμε τό κατῶφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς καί νά εἰσέλθουμε στό ὁλό­φωτο στάδιο τῶν ἁγίων ἀρε­τῶν, ὅπου μᾶς μυσταγωγεῖ ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὁ λόγος τῆς ὁποί­ας εἶναι ἕνα κάλεσμα πίστεως, ἀγάπης, μετα­νοίας καί σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία μας μέ περισσή φροντίδα διαζώζει καί κηρύττει τούς λό­γους τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Μετανο­εῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17). Ὁ δε λόγος περί μετα­νοίας εἶναι λόγος ἀληθεί­ας, ἐλευθερίας, ζωῆς, δυνάμεως καί σωτη­ρίας καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας, καθώς «οὐδείς καθα­ρός ἀπό ρύ­που κἄν μία ἡμέρα ἡ ζωή αὐ­τοῦ» (Ἰώβ 14, 4-5). Ἡ ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλη­σία διδά­σκει ὅτι ἡ ἁμαρτία, ὡς ὀντο­λογική ἀπομά­κρυνση καί ἀποξένωση ἀπό τόν Θεό, ὡς ἄρνη­ση τῆς ἀγάπης Του, ρυπαίνει, πληγώνει, σκοτίζει καί ἀρρωσταίνει τήν ἀν­θρώπινη ψυχή. Ὁ ρύπος αὐτός ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά προσεγγί­σει τόν ἅγιο Θεόν. Στό πολύ διδακτικό συνα­ξάριο τῆς ἁγί­ας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας δια­βάζουμε ὅτι ἡ ἁμαρτωλή ζωή της, τήν ἐμπόδιζε νά εἰ­σέλθῃ καί νά προσκυνήσῃ στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ἁμαρτία πράγματι ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά πλησιάσει τόν Θεό, γεμίζει τήν ψυχή του ταραχή, φυγαδεύει τήν εἰρήνη, ἀδρανο­ποιεῖ τήν προσευχή, ψυχραί­νει τήν ἀγάπη, καλλιεργεῖ τήν φιλαυτία καί ὅλα τά πάθη, τόν ἀποστερεῖ τῆς ζωογονούσης χάριτος καί τῆς εὐ­λογίας τοῦ Θεοῦ.

Στόν πνευματικό μας αὐτόν ἀγώνα δέν εἴμεθα ὅμως μόνοι. Ἐνισχυόμεθα καί ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν χάριν τοῦ Θεοῦ. Θεμέλιο αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος εἶναι ἡ ἀρετή τῆς μετανοίας. Αὐτή ξεκινᾶ ἀπό τήν συνειδητοποίηση ὅτι ἡ μακράν τοῦ Θεοῦ ἄσωτος ζωή εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο μία ἐπικίν­δυνη καί καταστροφική περιπέτεια, πού μόνο συμφορές, ἀπογοήτευση, ὑπαρξια­κή μο­ναξιά, ἐνοχές, πνευματικό κατακερματι­σμό καί θρῆνο τοῦ προ­σφέρει. Ὁ ἄνθρωπος φεύγοντας μακριά ἀπό τό σπίτι τοῦ οὐρανίου Πατέρα του, στήν ξένη χώρα τῆς ἁμαρτίας, ἀγριεύει κατά τήν ψυχήν, ἐκδαπανᾶται σέ ἄσκο­πες περι­πλανήσεις, χρεωκο­πεῖ πνευματικῶς καί σωματικῶς, λιμοκτονεῖ, πληγώνει καί πληγώ­νεται, ἀσχημονεῖ πρός τήν φύση καί τόν συ­νάνθρωπο, ἀμαυρώνει τήν ἔσωθεν εὐγένεια καί ἐν τέλει ἀποκτηνώ­νε­ται καί δαιμονοποιεῖ­ται. Ἡ μετάνοια ὡς ἐπιλογή ἐλευθερίας προϋ­ποθέτει βαθειά γνώση τοῦ ὕψους γιά τό ὁποῖο πλαστήκαμε ἀλλά καί τοῦ ὑπαρξιακοῦ βάθους πού μᾶς ἔριψε ἡ ἁμαρτία. Ἡ πραγματι­κή με­τάνοια εἶναι μία ὑπεύ­θυ­νη καί βαθειά συνειδητοποιημένη στα­ση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας, πού ἐκφράζεται στήν πράξη μέ τήν εἰλικρινῆ ὁμολογία καί παραδοχή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς ἀποτυχίας μας νά πραγματώ­σουμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, μέ τό χαροποιόν πένθος, τήν συν­τρι­βή καί τά καθαρτικά δάκρυα πού προέρχονται ἀπό τήν πραγματική ἐπίγνωση τῆς πνευ­ματι­κῆς μας φτώχειας, μέ τήν ἀληθῆ ταπεινο­φροσύνη πού συν­τρί­βει τόν ψυχοκτόνο ἐγωισμό, μέ τήν ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στό πα­τρικό μας σπίτι, μέ τήν ἐμπιστο­σύνη μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς περιμένει πάντοτε μέ ἀνοιχτή ἀγκαλιά.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό πνευματικό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἄνοιξε. Ἡ ἁγία μας Μη­τέρα Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας νά εἰσέλθουμε σ’ αὐτό τό στάδιο, μέ χα­ρά, γενναῖο φρό­νημα, πνευματική φιλοτιμία καί νά ἀγωνι­σθοῦμε γιά τήν σωτηρία μας. Ἡ θεάρεστος νηστεία, ἡ θερμή προ­σευχή, ἡ φι­λάδελφη ἐλεημοσύνη, ἡ καθαρή ἐξομολόγηση, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ καρδιακή συμμετοχή μας στό πλούσιο λει­τουργικό πρό­γραμμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως στήν ψυχοτρόφο Τράπεζα τοῦ Κυρίου, ἡ ἀνεξικακία καί συγχω­ρητικότητα πρός ὅλους, ἡ ἀπο­φυγή τῆς κατά­κρίσεως καί προπάντων ἡ πρός τόν Θεόν πίστη καί ἀγάπη, ἀποτε­λοῦν τό πνευματικό μας ὁπλοστάσιο μέ τό ὁποῖο θά μπορέσουμε, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀντιμετω­πίσουμε νικη­φόρα τίς μεθο­δεῖες καί τά ἔργα τοῦ πονηροῦ.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, διά τῆς πανσθενουργοῦ χάριτος τοῦ Κυρίου μας νά διέλθετε ὅλοι σας τήν ψυχωφελῆ καί σωτήριο αὐτή περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους μέ ἀπερικλόνητη ὑγεία, πνευματική καί σωματική, μέ δύ­ναμη, ὑπομονή καί εἰρήνη στήν καρδιά σας. Ὁ δε φιλάν­θρωπος Δε­σπότης καί Κύριος τῆς ζωῆς μας ἄς εἶ­ναι ὁ ἐμπνευστής, βοηθός, σκεπαστής καί συμπαραστάτης σ’ αὐ­τή τήν ἁγία πορεία, πού ἔχει ὡς τελικό προορισμό τό κοσμοσωτήριο Πάθος καί τήν λαμπρο­φόρο Ἀνάστασή Του, ὅπου εἴθε ὅλοι μας νά συναντηθοῦμε εὐφραι­νόμενοι καί ἀπα­στράπτοντες τήν καλήν καί εὐπρεπεστάτην ἀλλοίωσιν. Ἀμήν.

Εὐλογημένη καί σωτήρια Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Καλή Ἀνάσταση!

Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Ελπίδα αναστάσεως έχουν όσοι σταυρώνουν
εντός τους τον παλαιόν άνθρωπον για χάριν του Χριστού»

 

20-03-2023

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα ευφροσύνης και θρησκευτικής κατανύξεως, εορτάσθηκε λειτουργικώς η Κυριακή της «Σταυροπροσκυνήσεως» και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα περικαλλέστατο ιερό Ναό Τιμ. Σταυρού Σερρών.

Τήν, Γ’ Κυριακή των Νηστειών της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, 19 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε η πανηγυρική θ. Λειτουργία στον ως είρηται εορτάζοντα ιερό Ναό, ιερουργήσαντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, με την συμπροσευχητική παρουσία των Βουλευτών Σερρών κ. κ. Αν. Χατζηβασιλείου, Θ. Λεονταρίδη, Ελ. Αβραμάκη και Κ. Μπούμπα, του Δημάρχου Σερραίων κ. Αλ. Χρυσάφη, του Συνταγματάρχου του 10ου Συντάγματος Πεζικού Σερρών, του Δ/ντου της Αστυνομικής Διευθύνσεως Σερρών του Διοικητού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών και πλήθους ευλαβών χριστιανών.

Κατά την διάρκεια της θ. Μυσταγωγίας ανεγνώσθη το Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των ιερατικών κλήσεων» και ετελέσθη το μυστήριο της εις διάκονον χειροτονίας του ευλαβεστάτου νέου κ. Ραφαήλ Ρούσου.

Στην ομιλία του προς το νέο έγγαμο διάκονο της Εκκλησίας των Σερρών, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, απηύθυνε πατρικές νουθεσίες και πνευματικές προτροπές, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Αγαπητό μου παιδί, Ραφαήλ, ιδού ότι επέστη ο χαρμόσυνος καιρός της προσωπικής σου Πεντηκοστής. Προσέρχεσαι ενώπιον του Κυρίου σήμερον, δοξάζων, χαίρων και τρέμων, με βεβαίαν όμως απόφασιν να Τον υπηρετήσεις με όλην σου την ψυχήν.

Σήμερα, εισέρχεσαι στον ολόφωτο γνόφο της θείας ιερωσύνης, που ακτινοβολεί το φως του Σταυρού του Κυρίου μας και την δόξαν της Αναστάσεώς Του. Καλείσαι να υπηρετήσεις από θέσεως ευθυνοφόρου το μυστήριο της πίστεως και της σωτηρίας των ανθρώπων με ήθος ευχαριστιακό, με ταπείνωση και με υπακοή στο άγιο θέλημά Του, να αποτελέσεις κι εσύ έναν τίμιο κρίκο στην χρυσή εκείνη πνευματική αλυσίδα, η οποία ξεκινά από τον Δεσπότη Χριστόν και έχει ως πρώτους κρίκους τους αγίους Αποστόλους, τους ταπεινούς, τους μικρούς και ασήμαντους ψαράδες κατά το πνεύμα του κόσμου, αυτούς που με την δύναμιν του Χριστού και την χάριν του Αγίου Πνεύματος άλλαξαν σωτηριωδώς τον ρουν της ανθρωπίνης ιστορίας. Οι μικροί και ταπεινοί ψαράδες της Γαλιλαίας εταπείνωσαν τους νομιζομένους υψηλούς και ισχυρούς, τα προβάτια του Χριστού ενίκησαν τους σκληρότατους λύκους της αθεΐας και της ειδωλολατρίας.

Αυτό είναι το μυστήριο της αγίας ιερωσύνης, παιδί μου, του οποίου υπηρέτης και διάκονος καθίστασαι και εσύ σήμερα. Είναι η φανέρωσις της εν ταπεινώσει κρυπτομένης αλλά θαυματουργικώς ενεργούσης δόξης του Χριστού, όπως αυτή γνωρίζεται στο μυστήριο του Σταυρού. Είναι η ακαταγώνιστος δύναμις του Θεού, η οποία τελειούται μέσα στην ανθρωπίνη ασθένεια και ταπείνωση. Η ιερωσύνη, παιδί μου, είναι σταυρός, όχι αδιέξοδος, αλλά σταυρός που προετοιμάζει, φανερώνει και οδηγεί στην Ανάσταση.

Ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Εκείνος, ο οποίος και σήμερα περιέρχεται την ανθρώπινη ιστορία και προσκαλεί τους νέους αποστόλους Του, τους αφοσιωμένους διακόνους Του, τους οποίους και αποστέλλει ως πρόβατα ανάμεσα σε λύκους για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας.

Από της μικροτάτης σου ηλικίας, παιδί μου, Ραφαήλ, δέχθηκες κι εσύ αυτό το κάλεσμα και αποφάσισες να υπηρετήσεις τον Κύριο σε δυσκόλους καιρούς, κατά τους οποίους διαμορφώνονται και στην πατρίδα μας δύο ισχυροί πόλοι. Ο πρώτος θέλει την Εκκλησία πειθήνια θεραπαινίδα ανθρωπίνων συστημάτων και εγκοσμίων επιδιώξεων, υποτεταγμένο μέρος ενός συστήματος που παράγει και αναπαράγει παρακμή και κρίσεις. Ο δεύτερος πόλος υποδεικνύει έναν τρόπο ζωής χωρίς καθόλου Χριστόν, χωρίς Εκκλησίαν, χωρίς ορίζοντα ζωής και πλεύση αθανασίας. Ο Χριστός και η Εκκλησία Του, σύμφωνα με αυτήν την θεώρηση, δεν ανήκουν στα ουσιώδη της ζωής μας. Ανήκουν σε ένα παρελθοντικό κόσμο που δεν έχει τίποτε να προσφέρει σήμερα. Ο άνθρωπος καθίσταται αυταξία και ο Θεός περιττεύει. Έτσι λέγουν! Πόσο λάθος κάνουν, όμως! Εσύ, παιδί μου, θα προσπερνάς με μακροθυμία και αγάπη τα ρέοντα και γεμάτα έπαρση και αλαζονεία ανθρώπινα φληναφήματα που γρήγορα μεταβάλλονται και μετά πατάγου κρημνίζονται. Εξάλλου, πάντα την ύβρη ακολουθεί η νέμεσις. Εσύ, οφείλεις να είσαι γεμάτος κατανόηση, αγάπη, αλήθεια και στοργή Χριστού, ώστε να υπηρετείς τον άνθρωπο στην ολότητά του. Αυτήν την παρακαταθήκη μας άφησε ο Κύριός μας. Η Εκκλησία μας ως αγαθοποιός δύναμις και πηγή αγιασμού και προόδου πορεύεται θυσιαστικώς, συλλειτουργικώς και συνεργατικώς μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είναι εκ του κόσμου αυτού. Είναι η «καινή κτίσις», η μικρά ζύμη που αναπλάθει και ζωογονεί όλο το ανθρώπινο φύραμα και την ιστορία του.

Δύναμις και έμπνευσίς σου να είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας, παρηγορία σου η ζωηφόρος αγία Τράπεζα, από την οποία θα αντλείς δύναμιν και ευλογίαν. Να είσαι δοτικός προς κάθε άνθρωπο, να αναγνωρίζεις στο πρόσωπο του κάθε αδελφού σου αυτήν την εικόνα του ιδίου του Θεού. Καθήκον σου, από σήμερα, είναι να θυσιάζεσαι καθημερινώς για την αγάπη Του, αφήνοντας πίσω ατέλειες που μας κρατούν στη γη.

Έργο σου ιερό, από σήμερον, είναι να ευαγγελίζεσαι με την ζωή, το ήθος σου, την διακονία σου, την ειρήνη, την δύναμη, την δικαιοσύνη και την σοφία του Σταυρού που φωτίζει το μυστήριο της Αναστάσεως και πιστοποιεί ότι «μεθ’ ημών ο Θεός». Δικαίωμα και ελπίδα αναστάσεως μπορούν να έχουν εκείνοι που αγωνίζονται προς χάριν του Χριστού να σταυρώσουν τον παλαιόν άνθρωπον που δουλεύει στα πάθη και τον θάνατο. Ο Χριστός είναι η ακλόνητη και συμπαγής πέτρα, στην οποία άλλοι μεν, με ασφάλεια οικοδομούν την ζωή τους, άλλοι δε, τυφλωμένοι από τον εγωϊσμό τους σκοντάφτουν, τσακίζονται και κρημνίζονται στον όλεθρο και την καταστροφή. Έργο σου, παιδί μου, θα είναι επάνω σ’ αυτήν την πέτρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να οικοδομήσεις την ιερατική σου διακονία.

Να μείνεις σ’ ολόκληρη την ζωή σου χριστοκεντρικός, ταπεινός, πιστός και ενσυνείδητος αγωνιστής για χάρη του Χριστού και της αληθείας Του. Να μην φοβηθείς, να μην δειλιάσεις. Να λέγεις την αλήθεια. Πάντα όμως με αγάπη και πόνο. Τότε, να γνωρίζεις, ότι η δύναμη του Χριστού θα σε σκεπάζει και θα σου χαρίζει ουράνιες παρακλήσεις, ώστε και συ, ως τίμιος λειτουργός Του να αναπαύεις τις ψυχές των ανθρώπων.

Πορεύου λοιπόν, παιδί μου, πορεύου κάτω από την σκιά του Σταυρού του Κυρίου μας. Αυτός να νοηματοδοτεί τη ζωή σου ολόκληρη και να αποτελεί το μέτρο της διακονίας σου. Απ’ αυτόν να λαμβάνεις φως και δύναμη, έμπνευσιν, υπομονήν και πλησμονήν χάριτος, έτσι ώστε να υπηρετείς ευόρκως τον άγιον Θεόν.

Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου, λάβε τον Σταυρό Του επί των ώμων σου και φύλαξέ τον ως πολυτίμητον θησαυρόν εις την καρδίαν σου. Με την δύναμή του, να υπηρετήσεις τον Θεόν, να αγαπάς τους ανθρώπους ειλικρινώς, ακόμα και μέσα στην ατέλειά τους και να αγιάσεις!».

Προ της απολύσεως της θ. Λειτουργίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου Σερρών, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Σερραίων ηρώων του 19ου Συντάγματος Πεζικού, οι οποίοι τον Μάρτιο του 1941 υπερασπίσθηκαν γενναίως το Ύψωμα 731 στην Κλεισούρα, σε μία από τις κρισιμότερες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, επικαλέσθηκε την κραταιά προστασία και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας στο νέο διάκονο π. Ραφαήλ και στην ζωή των ευλαβών πιστών.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Από όλα τα μεγαλειώδη έργα του
Χριστού το θαυμασιότερο και αγιώτερο είναι ο Σταυρός Του»

 

18-03-2023

Η κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησία, ποιμαντικώς αποβλέπουσα στον αγιασμό, την πνευματική στερέωση και ενίσχυση των πιστών και μάλιστα κατά την ψυχοσωτήριο αυτήν περίοδο της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, με τιμή, ευλαβικό σεβασμό, αλλά και βαθειά κατάνυξη, εν όψει μάλιστα και της μεγάλης εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως, υποδέχθηκε τα άγια και «Άχραντα Πάθη» του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, ερχόμενα από την παλαίφατη ιερά Μονή Ταξιαρ­χών Αιγιαλεί­ας, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, στις 6:00 το απόγευ­μα, στον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νιγρίτης.

Τα ονομαζόμενα «Άχραντα Πάθη», είναι τα ιερώτατα εκείνα κειμήλια της πίστεώς μας που σχετίζονται με το Πανάγιο Πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και περιλαμ­βάνουν τεμάχια: α) της κοκκίνης χλαμύδας που εφόρεσαν στον Κύριό μας οι σταυρωτές Του, β) του σπόγγου με τον οποίο ο Ρωμαίος στρατιώτης επότισε τον Σωτήρα του κόσμου όξος μεμιγμένο με χολή, γ) του ακάν­θινου στεφάνου που εδέχθη επί της κεφαλής Του ο λυτρωτής των ανθρώ­πων και τέλος δ) του Τιμ. Σταυρού επί του οποίου ιερούργησε την σωτηρία μας ο Σωτήρας του κόσμου Κύριός μας Ιησούς Χριστός.

Η υποδοχή των αρχαιοτάτων ιερών αυτών κειμηλίων, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, με την συμμετοχή του ευαγούς Κλήρου, εκπροσώπων των Αρχών του τόπου, των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής με τις παραδοσιακές ενδυμασίες και τα λάβαρά τους, καθώς και πλήθους ευσεβών χριστιανών, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία των Αχράντων Παθών του Κυρίου μας.

Ο Σεβ., αφού ευχαρίστησε δια θερμών λόγων τόσο τον Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο, πολυσέβαστο αδελφό του και συλλειτουργό, ως υπεγράμμισε, όσο και τους κομίσαντες τα «Άχραντα Πάθη», πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Γερβάσιο και ιερολογ. Διάκονο π. Αλέξανδρο, ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την μεγίστη αυτή ευλογία στην ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Ευρισκόμενοι ήδη με την χάριν του Θεού στο μέσον της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως αλλά και δοξολογίας προς το υπερύμνητο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υποδεχθήκαμε τα «Άχραντα Πάθη», τα οποία ήλθαν ως μία ευλογία εξαιρετική από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με την φιλάδελφη ευχή του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου, προς αγιασμόν και ενίσχυσιν του φιλοχρίστου λαού του Θεού.

Ρίγη συγκινήσεως συγκλονίζουν την ύπαρξή μας, καθώς στοχαζόμεθα το μέγεθος της ευλογίας που διασώζουν και μεταδίδουν τα ιερότατα αυτά δώρα της μεγάλης και ευσεβούς αυτοκρατορικής οικογενείας των Παλαιολόγων προς την ιερά και παλαίφατη Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας, τα οποία έχουν αναδειχθεί ένας ωκεανός θαυμάτων και μία νέα κολυμβήθρα του Σιλωάμ, στην οποία καταφεύγουν οι ψυχικώς και σωματικώς νοσούντες, για να λάβουν την ίαση, την ευλογία, την δύναμη, την χάρη, την παράκληση και την παρηγορία. Προσκυνούμε κυρίως και πρωτίστως τον Τίμιον και ζωηφόρο Σταυρό του Χριστού, εκείνο το τιμωρητικό όργανο της θνητότητος  πού γίνεται με το Πάθος του Χριστού εργαστήριο ζωής, πηγή αθανασίας, άμβων σωτηρίας, θυσιαστήριο αγιασμού, απολύτρωσις όλου του κόσμου. Όλα τα έργα και τα θαύματα του Κυρίου μας, όπως τονίζει ο ιερός Δαμασκηνός, είναι θεία, μέγιστα και θαυμαστά, ο Σταυρός Του όμως είναι το θαυμασιότερο, αγιώτερο και το πλέον εξαίσιο από όλα. Με τον Σταυρό και το Πάθος του Κυρίου μας καταργήθηκε ο θάνατος, λύθηκε η αμαρτία, γυμνώθηκε ο Άδης, ανέτειλε η ανάσταση, δόθηκε η δυνατότητα να περιφρονούμε τα παρόντα λυπηρά και τον ίδιο τον θάνατο, κατορθώθηκε η είσοδός μας στον Παράδεισο, μας χαρίσθηκε η θεία υιοθεσία και μακαριότητα, γίναμε και πάλι ουρανοπολίτες, τέκνα Θεού και κληρονόμοι.

Μεγίστη ευεργεσία απολαμβάνει σήμερον η ακριτική πόλις της Νιγρίτης και η Μητρόπολίς μας συνολικώς και διά τούτο δοξάζουμε το πανάγιο όνομα του Θεού και υμνολογούμε την φιλόστοργη πρόνοιά Του. Ας εμπιστευθούμε τους σταυρούς της καθ’ ημέραν ζωής μας, μικρούς και μεγάλους, στον μεγάλο Σωτήρα του κόσμου, Χριστόν, με την βεβαιότητα ότι Εκείνος θα μεταβάλει την πικρή τους φύση σε ευλογία, φωτισμό, κουφισμό, θεραπεία, χαρά και σωτηρία».

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης κ. Θεολόγος αμέσως μετά την πάνδημη υποδοχή, χοροστάτησε στην ακολουθία της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, που τελέσθηκε στον ως είρηται ιερό Ναό, με την συμμετοχή μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Προ της απολύσεως της ιεράς ακολουθίας, ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεολόγος, συγγραφεύς και ραδιοφωνικός παραγωγός κ. Εμμανουήλ Μελινός, εκήρυξε εμπνευσμένως τον θείο λόγο, με την ευλογία του Σεβ. κ. Θεολόγου, με θέμα: «Υπεραγία Θεοτόκος – Ρόδον το αμάραντον».

Τα αγιώτατα κει­μήλια του Πάθους του Κυρίου μας θα ευρίσκονται στον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νιγρίτης, έως την Πέμπτη 23 Μαρτί­ου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, προς αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἀρχὴ πνευματικῶν ἀγώνων

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι ἡ πιὸ κατανυκτική, ἡ πιὸ πνευματική, ἡ πιὸ ὡραία περίοδος τοῦ ἔτους.

Καλούμαστε πιὸ σοβαρά, πιὸ ὑπεύθυνα, πιὸ ὥριμα νὰ δοῦμε τὸ σπουδαῖο θέμα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, γιὰ ἕναν ἀληθινὸ καὶ πνευματικὸ ἑορτασμό.

Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ συγ­κεκριμένα τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἀρχίζει μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…». Λίγο πρὶν οἱ ὕμνοι μᾶς παρουσίασαν τὴ Μεγάλη Τεσσαρα­κοστὴ ὡς στάδιο ἀρετῶν, στὸ ὁποῖο ὅσοι θέλουν μποροῦν νὰ εἰσέλθουν καὶ ν᾿ ἀγωνισθοῦν. Καὶ τώρα μᾶς λέει ὁ ὑμνωδὸς πὼς ἔφθασε ὁ καιρὸς γιὰ ν᾿ ἀρχίσουν οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες, τὰ πνευματικὰ ἀθλήματα.

Μιὰ ἀπορία κυριαρχεῖ στὸ ἐσωτερικό μας: Τώρα ξεκινοῦν οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες; Σ᾿ ὅλη του τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς δὲν καλεῖται ν᾿ ἀγωνίζεται; Γιατί ἄραγε ἡ Ἐκ­κλησία μᾶς καλεῖ τώρα σὲ ἀρχὴ πνευματικῶν ἀγώνων;

Ἀσφαλῶς ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ βαπτίζεται, μπαίνει μέσα στὴν Ἑκκλησία καὶ ἀρχίζει ν᾿ ἀγωνίζεται· καὶ ἀ­γωνίζεται σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ὥστε ὅσον καιρὸ βρισκόμαστε σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, εἶναι ἀνάγκη νὰ παλεύουμε, καὶ ὅταν βρισκόμαστε στὸ σπίτι καὶ ὅταν πηγαίνουμε στὴν ἀγορὰ καὶ ὅταν τρῶμε καὶ ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι καὶ ὅταν εἴμαστε ὑγιεῖς» (ΕΠΕ 5, 240).

Καλεῖται λοιπὸν ὁ καθένας μας νὰ βαδίσει τὸν δύσκολο καὶ ἀνηφορικὸ δρόμο, νὰ περάσει μέσα ἀπὸ τὴ «στενὴ πύλη» καὶ τὴν «τεθλιμμένη ὁδό», νὰ σηκώσει τὸν σταυρό του «καθ᾿ ἡμέραν» (Ματθ. ζ΄ 14, Λουκ. θ΄ 23) καὶ ν᾿ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, νὰ παλεύει μὲ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτὸ καὶ νὰ περιφρονεῖ τὸ φρόνημα τοῦ κόσμου.

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔχει καὶ τὶς στιγμὲς τῆς ἀδυναμίας, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ψυχὴ λυγίζει, χαλαρώνει, κάποιες φορὲς ἀποπροσ­ανατολίζεται, ἀναστατώνεται μπροστὰ στὶς πολυποίκιλες παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ σταματᾶ. Χρειάζεται τότε μιὰ καινούργια ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς γιὰ μιὰ τέτοια ἀρχή. Διότι τὴν περίοδο αὐτὴ ὅλα βοηθοῦν ὥστε ἡ ψυχὴ νὰ ξεκινήσει πιὸ ἐντατικά, πιὸ συστηματικά. Νὰ ξεκινήσει καὶ πάλι αὐτὸν τὸν ἀγώνα καὶ ν᾿ ἀνεβεῖ πνευματικά. Νὰ θέσει στόχους συγκεκριμένους ποὺ θέλει νὰ ἐπιτύχει μὲ τὶς κατάλληλες συμβουλὲς τοῦ Πνευματικοῦ της καὶ νὰ προχωρήσει.

Ἔπειτα βοηθᾶ ἡ νηστεία τῆς περιόδου αὐτῆς, νηστεία στὰ ὑλικὰ καὶ στὰ πνευματικά. Ἡ προσπάθειά μας νὰ ἐγκρατευθοῦμε σὲ ὅλα μᾶς κάνει προσεκτικότερους στὸν ἑαυτό μας, εὐάρεστους στὸν Θεό.

Τὸ κατὰ Χριστὸν πένθος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, χωρὶς ὅμως ἀπογοήτευση ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλπίδα μας πάντοτε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, μᾶς βοηθᾶ νὰ φθάσουμε στὴν ἀληθινὴ μετάνοια.

Ἀκόμη οἱ πολλὲς καὶ ποικίλες ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ τοὺς κατανυκτικοὺς ὕμνους, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἀναγνώσματα μὲ τὰ πλούσια καὶ δυνατὰ μηνύματά τους μᾶς ἀνεβάζουν ψηλότερα.

Ἡ σκέψη πὼς ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ πιστοί, βρίσκονται σὲ ἀγώνα αὐτὴ τὴν περίοδο «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες» (Φιλιπ. α΄ 27), ἐνισχύει τὸν ἀγώνα μας. Ἕνας πνευματικὸς συναγερμὸς ἔχει ξεσηκώσει ὅλους. Αὐτὴ ἡ πνευματικὴ συνάθληση παρακινεῖ καὶ τοὺς πιὸ νωθροὺς κάτι νὰ κάνουν, κάτι νὰ προσφέρουν στὸν προσωπικό τους ἀγώνα.

Ἔφθασε λοιπὸν ὁ καιρὸς γιὰ νὰ γίνει «ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή». «Πρὸ τῶν ἐπάθλων ἀθλεῖν», πρὶν ἀπὸ τὰ βραβεῖα ἀπαιτεῖται ἀγώνας (ΕΠΕ 25, 126), θὰ μᾶς ὑπενθυμίσει τὸ χρυσὸ στόμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «οὗτος ὁ τῶν σκαμμάτων καιρὸς καὶ τῶν ἀγώνων, ἐκεῖνος δὲ τῶν στεφάνων καὶ τῶν βραβείων» (ΕΠΕ 5, 178).

Τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ὅλοι μας ἂς τὴν ἐκμεταλλευθοῦμε γιὰ νὰ κάνουμε ἕνα βῆμα μπροστὰ καὶ ἕνα ἅλμα στὴν πνευματικὴ ζωή, γιὰ νὰ φθάσουμε λαμπροφόροι στὴν Ἀνάσταση ποὺ προσμένουμε!

Πηγή: https://www.osotir.org/

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος» 1.-.Ἡ βεβαία πίστις εἶναι μητέρα τῆς ἀποταγῆς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα εἶναι ἡ θύρα τῆς ἀπροσπαθείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν εἶναι αἰτία τῆς ξενιτείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. 2.-. Τήν ὑποταγή τήν…

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν; Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό…

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: «Σταυρωθέντα καί ταφέντα…»

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: «Σταυρωθέντα καί ταφέντα…» Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ἀποσπάσματα ἀπό τήν ΙΓ’ Κατήχηση Εἶναι καύχημα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας βέβαια τό καθετί πού ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά τό καύχημα τῶν καυχημάτων εἶναι ὁ Σταυρός Του. Τοῦτο ἀσφαλῶς γνωρίζοντας ὁ Παῦλος, λέει: «ὅσο γιά μένα, ἄς μή γίνει νά καυχηθῶ γιά τίποτε ἄλλο, παρά μόνο γιά τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας,…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Αἴροντες τόν σταυρό, εὐαρεστοῦμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Τόν ἀκολουθοῦμε. Ἄν ἀκολουθοῦμε τόν ἑαυτό μας, δέν μποροῦμε νά ἀκολουθοῦμε Ἐκεῖνον. Ὅποιος δέν ἀπαρνηθῇ τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά Μέ…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Οἱ Ὅσιοι (44 κατὰ τὴν παράδοση) ἀναιρεθέντες Ἀββάδες τῆς Μονῆς Ἁγίου Σάββα

Ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα βρίσκεται στὴν Ἱερουσαλήμ. Στὰ χρόνια του Ἡρακλείου (620-641), ἐπέδραμαν σ᾿ αὐτὴ βάρβαροι Ἄραβες, διότι νόμιζαν ὅτι ἡ Μονὴ εἶχε πολλοὺς θησαυρούς. Ὅμως, διαψεύσθηκαν. Οἱ μοναχοὶ τὸ μόνο πλοῦτο ποὺ εἶχαν, ἦταν οἱ ἀρετές τους. Ἡ συντήρησή τους ἦταν λιτὴ καὶ γινόταν μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ προσώπου τους. Οἱ ἐπιδρομεῖς, ὅταν διαπίστωσαν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν λάφυρα στὸ μοναστήρι, ἐκνευρίστηκαν πολὺ κατὰ τῶν μοναχῶν. Καὶ ἀφοῦ τοὺς συγκέντρωσαν, τοὺς εἶπαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Ἐπειδή, ὅμως, κανένας δὲν δέχθηκε νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του, ἀποφάσισαν νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἔτσι, ἄλλους ἀποκεφάλισαν, ἄλλους ἔσχισαν στὴ μέση, ἄλλους ἔκοψαν σὲ πολλὰ κομμάτια καὶ ἄλλους κάρφωσαν μὲ τὰ ξίφη τους. Μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ πατέρες, ποὺ μέχρι τέλους κράτησαν σταθερὴ τὴν πίστη τους, πῆραν τὸ δρόμο γιὰ τὴν αἰωνιότητα, κοντὰ στὸ Χριστό. Ἀλλ᾿ αὐτὴ ἡ μεγάλη πίστη τῶν μοναχῶν δίνει ἀφορμὴ νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι «ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται», ὁ δίκαιος, δηλαδή, θὰ ζήσει καὶ θὰ σωθεῖ διὰ τῆς πίστεως. (Ἡ μνήμη τῶν ὁσιομαρτύρων αὐτῶν ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 16η Μαΐου).

Οἱ Ἁγίες Ἀλεξανδρία, Κλαυδία, Εὐφρασία, Ματρώνα, Ἰουλιανή, Εὐφημία καὶ Θεοδώρα (κατ᾿ ἄλλους Θεοδοσία), ποὺ μαρτύρησαν στὴν Ἀμισὸ τῆς Καππαδοκίας

Ἔζησαν στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ, ὅταν ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν συμπεριέλαβε καὶ τὴν Ἀμισὸ τῆς Καππαδοκίας. Μπροστὰ στὸ πλῆθος τῶν θυμάτων τῆς εἰδωλολατρικῆς τυραννίας οἱ ἑπτὰ αὐτὲς γυναῖκες, ἀγανακτισμένες γιὰ τὴν βαρβαρότητα τῶν εἰδωλολατρῶν, παρουσιάστηκαν στὸν ἔπαρχο καὶ διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τοὺς συνεχεῖς βασανισμοὺς καὶ θανάτους. Ἡ ἐνέργειά τους αὐτή, τὶς ὁδήγησε στὸ κριτήριο. Ἀλλὰ καὶ μπροστὰ στὸν βέβαιο κίνδυνο, διατήρησαν ὅλη τὴν εὐσεβὴ φλόγα τους. Ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ ἀκούστηκε ἀπὸ τὰ στόματά τους ἐπανειλημμένη, συχνή, θαῤῥαλέα, σταθερή. Τότε τὶς μαστίγωσαν, ἔσχισαν ἔπειτα τὶς σάρκες τους καὶ στὸ τέλος τὶς ἔριξαν μέσα στὸ καμίνι καὶ τὶς ἔκαψαν ζωντανές.

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής, ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος

Ὁ ἀθλητὴς αὐτὸς τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἔζησε στὰ χρόνια τῶν εἰκονομάχων. Ἡ εὐσέβεια καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές του, τὸν ἔφεραν στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Ἀπολλωνιάδος, πόλης τῆς Βιθυνίας, ποὺ ὑπαγόταν στὴ Μητρόπολη Νικομήδειας. Ἀκριβὴς γνώστης τῶν ἁγίων Γραφῶν, διδάσκαλος καὶ κήρυκας εὔγλωττος καὶ πρακτικότατος, διακρινόταν καὶ γιὰ τὴν ἄκρα ἀφιλοκέρδεια καὶ τὰ φιλάνθρωπα ἔργα του. Ἡ θύελλα τῶν εἰκονομάχων, ζήτησε νὰ τὸν παρασύρει στὸ κίνημά της κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων. Γιὰ τὴν ἄρνησή του καταδιώχθηκε καὶ ἐξορίστηκε, ὑποβλήθηκε δὲ καὶ σὲ πολλὲς ταλαιπωρίες καὶ κακουχίες. Ἀσθένησε ὅμως βαρειὰ καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸ Θεό, ἀφοῦ ἀξιώθηκε νὰ πάρει τὸ τίμιο στεφάνι τοῦ ὁμολογητῆ καὶ τῆς παντοτινῆς μνήμης ἀπὸ μέρους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἅγιος Ῥοδιανός

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Ἀκύλας ὁ Ἔπαρχος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Λολλίων ἢ Δολλίων

Μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν χτύπησαν μὲ γροθιὲς μέχρι θανάτου. Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ὁ ἴδιος Ἅγιος μ᾿ αὐτὸν τῆς 15ης Ἰουλίου, ποὺ ἀναφέρεται ὡς Λολλιανός.

Ὁ Ἅγιος Ἐμμανουήλ

Μαρτύρησε διὰ ξίφους. Ἴσως εἶναι ὁ ἴδιος με αὐτὸν τῆς 26ης Μαρτίου, ποὺ φέρεται ὡς Μανουήλ. Ἀπὸ ὁρισμένα Ἁγιολόγια, περιττῶς ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 27η Μαρτίου ἡ μνήμη του.

Ὁ Ἅγιος Σεϊμβλᾶς

Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται ἐπιγραμματικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας» 1959, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη του.

Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Κρητικός, νεομάρτυρας

Καταγόταν ἀπὸ τὸ Μεγάλο Κάστρο τῆς Κρήτης (σημερινὸ Ἡράκλειο). Γεννήθηκε ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ εὐγενεῖς γονεῖς, ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Δημήτριος, ὁ δὲ ἴδιος ἦταν πολὺ σεμνός, φρόνιμος καὶ ἀγαποῦσε ὑπερβολικὰ τὴν παρθενία. Ἔκανε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ῥάφτη καὶ ἐπειδὴ ἦταν πολὺ εὐσυνείδητος ἐπαγγελματίας, οἱ φθονεροὶ Τοῦρκοι τὸν συκοφάντησαν, ὅτι δῆθεν ἀποπλάνησε μία τουρκοπούλα. Ὅταν ὁδηγήθηκε στὸ κριτήριο, ἀπολογούμενος ἀπέῤῥιψε τὴν συκοφαντία, ἀλλὰ τοῦ ἐτέθη τὸ δίλημμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ ἢ τοῦ θανάτου. Ὁ μάρτυρας ἀποκρίθηκε ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστό, ἀλλὰ εἶναι ἕτοιμος καὶ νὰ πεθάνει γι᾿ Αὐτόν. Τότε τὸν βασάνισαν σκληρὰ καὶ τὸν ἔριξαν στὴ φυλακή. Ὅταν καὶ πάλι ὁδηγήθηκε στὸν κριτή, ὁ Μύρων ὁμολόγησε γιὰ δεύτερη φορὰ, σταθερά, τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ὅταν τὸν ὁδηγοῦσαν στὸν τόπο τῆς καταδίκης, ὁ μάρτυρας μὲ τὴν ἄδεια τῶν δημίων του, πλησίασε τὸν πατέρα του, ποὺ παρακολουθοῦσε τὸ μαρτύριο, ἔπεσε στὰ πόδια του καὶ τὰ φίλησε. Ἔπειτα πῆρε τὴν εὐχή του καὶ τράβηξε γιὰ τὸ μαρτύριο. Μετὰ ἀπὸ λίγο, δέχτηκε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου μὲ ἀγχόνη, τὸ ἔτος 1793.

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος (Ῥῶσος)

Ὁ Ἅγιος Cuthbert (Σκωτσέζος)

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Ημερολόγιο 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]