Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Ανακοινώσεις

WebTV

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχο­λική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστι­κά ἀντι­κείμενα πού διδαχθήκατε στό σχολεῖο σας. Σκοπός σας, ἀσφαλῶς εἶναι, οἱ κόποι, οἱ προσδοκίες καί οἱ δικές σας ἐλπίδες, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν δασκάλων σας, νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων καί νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκ­παιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στήν πρόκληση τῶν ἐξετάσεων πού βρίσκονται μπροστά σας ὀφεί­λετε νά εἴσαστε ἐφοδιασμένοι μέ αἰσιοδοξία, θάρρος, καλό διάβασμα καί πίστη. Γι’ αυτό, σᾶς παρακαλῶ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό ὑπερβολικό ἄγχος, νά ὁλοκληρώσετε τήν μελέτη σας μέ με­θοδικότητα, ὑπομονή, καθαρό μυαλό καί ψυχραιμία, ὥστε νά ἔχετε τήν καλύτε­ρη δυνατή ἀπόδοση. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐφετεινῶν ἐξετάσεων, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν δική σας κυρίως πνευματική ἐνίσχυση, θά φέρει κοντά μας, στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, ἀπό τό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, τό ἱερό καί μυρίπνοο λείψανο τῆς πανσόφου καί πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Αἰκατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν, ὅσοι μπορεῖτε, νά ἀσπασθεῖτε, μέ θερμή πίστη, τό ἱερό λείψανό της, γιά νά λάβετε τήν χάριν της στήν προσπάθειά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι, μέ πατρική στοργή, κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Συγκεντρωθεῖτε στόν στόχο σας καί ἐργασθεῖτε μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή του. Ξεκινῆστε τήν προσπάθειά σας κάνοντας τόν σταυρό σας, ζητώντας τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὅλα θά πᾶνε καλά! Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὥρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προ­σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες. Πάντα ταῦτα, τά πανίερα τῆς πίστεώς μας σεβάσματα, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἀρχαῖα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δε­κτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱά­ματα καί θεραπεῖες.

Ἡ τιμητική προσκύνησις τῶν ἁγίων λειψάνων βασίζεται στό δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἡ ἐν Χριστῷ θέωσις, πού εἶ­ναι ὁ προ­ο­ρι­σμὸς κά­θε ἀν­θρώ­που, δέν ἀφορᾶ μόνον τήν ψυχή του, ἀλλά περι­λαμβάνει καί τό σῶμα του. Τό σῶμα μας θεώνεται ταυτόχρονα μέ τήν ψυ­χή μας. Τι­μοῦ­με στὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να τὴν θε­ο­δη­μι­ούρ­γη­τη κοι­νή μας ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση, τὴν ὑ­λι­κὴ κτί­ση, τῆς ὁ­ποί­ας αὐ­τὰ εἶ­ναι ὁ­μο­ού­σι­α καὶ τε­θε­ω­μέ­να μέ­ρη. Τὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να μᾶς γνω­ρί­ζουν καὶ μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καὶ τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ώς Του, καθώς εἶ­ναι θε­ο­ποι­η­μέ­να καὶ ἀφ­θαρ­το­ποι­μέ­να σώ­μα­τα καὶ μέ­λη τοῦ μυστι­κοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τύ­πον τοῦ ἐν­δό­ξως ἀ­να­στη­μέ­νου Σώ­μα­τος τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ (Α’ Κορ. 15, 44), ὁ Ὁ­ποῖ­ος φέ­ρει «ἐν ἑ­αυ­τῷ κι­νου­μέ­νην ζω­ήν… ἀ­ΐ­δι­ον καὶ μη­δε­νὶ θα­νά­τῳ πε­ρα­του­μέ­νην», κα­τὰ τὸν Ἅ­γι­ο Μά­ξι­μο τὸν Ὁ­μο­λο­γη­τὴ (PG 91, 1144). Ἡ πα­ρουσία ἁγίων λειψάνων σέ πόλεις ἀποτε­λεῖ γιά τόν ἱερό Χρυσόστομο ἰδι­αίτερη εὐλογία. «Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ – γράφει – ἀπό κάθε πλευρά ἡ πόλις μας μέ τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων τειχίζεται” (PG. 49, 393).

Μέσα σ’ αὐτό τό θεολογικό καί ἐκκλησιολογικό πλαίσιο ἡ τοπι­κή μας Ἐκ­κλη­σία θὰ ὑ­πο­δε­χθεῖ, γιά πρώτη φορά στήν πόλη μας, μὲ σε­βα­σμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, μέρος τοῦ ἱεροῦ, χαριτο­βρύ­του καί μυ­ροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυ­ρος Αἰ­κα­τερίνης τῆς πανσόφου, πού βρίσκεται ἀποθησαυ­ρισμένο στήν παλαί­φατο Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ. Τὸ μυροβόλο λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στήν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νός καί θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καί τὴν Δευ­τέ­ρα 6 Ἰουνίου, ὅπου καθη­με­ρινῶς θά τελοῦ­νται ἱε­ρές ἀκολου­θίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευ­ματική ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δέ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν πού ἐκεῖνες τίς ἡμέρες θά δι­α­γωνίζο­νται στὶς ἐ­φε­τει­νὲς Πα­νελ­λή­νι­ες ἐ­ξε­τά­σεις.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ δοξολογική διάθεση πρός τόν ἅγιο Θεό, αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς, νά ὑποδεχ­θοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμη­τικῶς τήν πάνσοφο Ἁγία Αἰκατερίνη, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας, ἐκζη­τοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Τρισάγιον Θεόν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25-05-2022

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθὼς παρέλαβε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες μας, σέβεται καὶ τιμᾶ τὰ ἱερὰ καὶ χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας λείψανα. Ἡ τιμητικὴ προσκύνησις τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μας, ὡς ἀρχαῖο καὶ πατροπαράδοτο ἔθος, βασίζεται στὸ δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Οἱ ἅγιοι μᾶς γνωρί­ζουν μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο, τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀναστάσε­ώς Του, καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι, νὰ γίνει μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, θεούμενο Πρόσωπο. Ἡ ἐν Χριστῷ βεβαίως θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀφορᾶ στὸν σύνολο ἄνθρωπο, ψυχὴ καὶ σῶμα.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ γνήσια θεολογικὸ πλαίσιο, ἡ τοπική μας Ἐκ­κλη­σία, ὑποδέχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πόλη μας, μὲ σεβασμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική, τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στὶς 7:00 το ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἀνδρώας Μο­νῆς Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, μέρος τοῦ μυροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, ποὺ βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο ἀπὸ πολλοὺς αἰώνες στὴν παλαί­φατο αὐτοκρατορικὴ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ, ὅπου ὁ Θεὸς παρέδωσε στὸν Προφήτη Μωϋσὴ τὶς πλάκες τῆς Διαθήκης.

Τὸ ἱερὸ λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στὴν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νὸς καὶ θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καὶ τὴν Τρίτη 7 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θὰ τελοῦ­νται ἱε­ρὲς ἀκολου­θίες, πρὸς ἁγια­σμὸ καὶ πνευματικὴ ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δὲ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μαθητριῶν ποὺ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες θὰ διαγωνίζονται στὶς ἐφετει­νὲς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας

21-05-2022

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδος, για την επιστροφή (;) στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα, αναθερμαίνεται και πάλι πιο δυνατά στην ψυχή μας και την ιστορική μας συνείδηση η εύλογος απορία όλων μας, όσοι κατοικούμε και διακονούμε στην ελληνική γη της Μακεδονίας: ‘‘Και με τα «ελγίνεια» της Μακεδονίας τι θα γίνει;’’, δηλαδή με τα ιερά κειμήλια, που αφηρέθησαν παρανόμως εκ των ιερών Μονών και Ναών της Μακεδονίας, υπό ομοδόξων γειτόνων επιδρομέων, κατά τα έτη 1913, 1917 και 1942 και παρακρατούνται στα Μουσεία και τις βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας;

Σήμερα, στην βιβλιοθήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev στην Σόφια, από τους κλαπέντες κώδικες της ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών ευρίσκονται 20 περγαμηνά χειρόγραφα Α, Β και Γ μεγέθους, καθώς και 21 χαρτώα χειρόγραφα Α μεγέθους, μεταξύ των οποίων με αρίθμηση D 80 το Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ο περίφημος Β αρχαίος κώδικας της παλαιφάτου ιστορικής Μονής. Ακόμη στην βι­βλιο­θήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev υπάρ­χουν 25 χαρτώα χειρόγραφα Β μεγέθους, μεταξύ των οποίων και ο Κώ­δικας που περιέχει το Τυπικό της παλαιφάτου και περιβλέπτου τιμιοπροδρομικής μάνδρας με αρίθμηση D 184.

Παρά τις κατά καιρούς έντονες διαμαρτυρίες της Σερραϊκής Εκκλησίας και του συνόλου της Σερραϊκής κοινωνίας, πού στηρίζονται σε αδιαμφισβήτητες επιστημονικές αποδείξεις για την παράνομη κατοχή των πολιτιστικών και θρησκευτικών μας θησαυρών, οι βόρειοι ομόδοξοι γείτονές μας δυστυχώς φαίνεται ότι δεν επιθυμούν συζήτηση για την επιστροφή τους στους φυσικούς τους χώρους.

Η Εκκλησία αλλά και η κοινωνία των Σερρών, διά πολλών εκκλήσεων και σχετικών υπομνημάτων σε Εκκλησιαστικούς, Πολιτειακούς και πολιτικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, σταθερώς, αγρύπνως, διακριτικώς, αλλά και ουσιαστικώς εργάζονται, προς την κατεύθυνση της επιστροφής των χειρογράφων και κειμηλίων από την βιβλιοθήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev, τα Μουσεία και τις ιερές Μονές της Βουλγαρίας, στην Εκκλησία των Σερρών, ώστε οι νέες γενεές να στερεώσουν την γνώση της πολιτιστικής διαδοχής πάνω σε αναμφισβήτητα ελληνικές πηγές και κείμενα που καταγράφουν πτυχές του εκκλησιαστικού γεγονότος αλλά και λεπτομέρειες της τοπικής μας ιστορίας. Συνεχής είναι ο αγώνας για την συνολική επιστροφή των περγαμηνών και χαρτώων χειρογράφων στους φυσικούς τους χώρους, καθόσον, σήμερα, τόσον η Ιερά Μητρόπολίς μας όσον και η παρά τας Σέρρας ιστορική Μονή Τιμίου Προδρόμου, που έχει τιμηθεί στο παρελθόν με εκκλησιαστικές ευλογίες, ως Σταυροπηγιακό και Πατριαρχικό βασιλομονάστηρο, διαθέτουν πλέον τούς απαραίτητους, για τόσο ευαίσθητους πολιτιστικούς θησαυρούς χώρους φυλάξεως.

Θεωρούμε, με χρηστές ελπίδες, ότι είναι καιρός πλέον, η Ορθόδοξος Εκκλησία και η έντιμος Πολιτεία της γείτονος και φίλης χώρας Βουλγαρίας, με την οποίαν μοιραζόμεθα κοινές πνευματικές και πολιτιστικές αξίες με κεντρικό άξονα την αγία ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και το όραμα της ειρηνικής συνυπάρξεως, συνεργασίας και ευημερίας, μέσα στον κοινό Ευρωπαϊκό μας οίκο, να προσφέρει ως πράξη υπερβάσεως των πολιτικών και επιστημονικών αγκυλώσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως, ως έκφραση δικαιοσύνης και ιστορικής αληθείας, την αναγκαία προς κάθε κατεύθυνσιν βοήθεια και συνδρομή, προκειμένου να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση τα αφαιρεθέντα και παρανόμως παρακρατούμενα μέχρι σήμερα ιερά κειμήλια του παλαιού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και άλλων ιερών Ναών της εκκλησιαστικής μας επαρχίας, ώστε, οι πατρώοι πνευματικοί θησαυροί μας να ξαναγίνουν κτήμα του χριστεπωνύμου πληρώματος της θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεώς μας, να κλείσουν οριστικώς οι «πληγές» του παρελθόντος, να οικοδομηθεί μια πραγματικά δυνατή, ειλικρινής και διαρκής σχέση καλής γειτονίας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Η πολιτική και ιστορική συγκυρία, με ένα σημαντικό για την ιστορία της Βουλγαρίας αίτημα, προς το Ελληνικό κράτος, να ευρίσκεται σε εκκρεμότητα, φαίνεται ότι είναι μάλλον ευνοϊκή για την κατά πάντα σύννομη διεκδίκηση από μέρους και της Ελληνικής Πολιτείας, του ηθικώς και ιστορικώς αυτονοήτου, της επιστροφής δηλαδή των ιερών κειμηλίων της Εκκλησίας των Σερρών στο φυσικό τους χώρου. Είναι έργο δικαιοσύνης και ιστορι­κής αληθείας, αλλά και προϋπόθεση για την δημιουργία ειλικρινούς και ανθεκτικού στον χρόνο κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ομόρων και ομοδόξων λαών.

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἀνέστη Χριστός, Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ

Του Φώτη Κόντογλου

Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ ̓ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ ̓ τὸ μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε, δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογική. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.

Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἄπιστοι. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητάδες τοῦ Χριστοῦ δὲν δίνανε πίστη στὰ λόγια τοῦ δασκάλου τους ὅποτε τοὺς ἔλεγε πὼς θ ̓ ἀναστηθῆ, μ ̓ ὅλο τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ εἶχαν σ ̓ Αὐτὸν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια του. Καὶ σὰν πήγανε οἱ Μυροφόρες τὴν αὐγὴ στὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ, κ ̓ εἴδανε τοὺς δυὸ ἀγγέλους ποὺ τὶς μιλήσανε, λέγοντας σ ̓ αὐτὲς πὼς ἀναστήθηκε, τρέξανε νὰ ποῦνε τὴ χαροποιὰ εἴδηση στοὺς μαθητές, ἐκεῖνοι δὲν πιστέψανε τὰ λόγια τους, ἔχοντας τὴν ἰδέα πὼς ἤτανε φαντασίες: «Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος (τρέλα) τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς»…

Βλέπεις καταπάνω σὲ πόση ἀπιστία ἀγωνίσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς μαθητάδες του. Εἶδες μὲ πόση μακροθυμία τὰ ὑπόμεινε ὅλα; …Καὶ μ ̓ ὅλα αὐτὰ, ἴσαμε σήμερα οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς εἴμαστε χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ μ ̓ ἕνα τοῖχο παγωμένον, τὸν τοῖχο τῆς ἀπιστίας. Ἐκεῖνος ἀνοίγει τὴν ἀγκάλη του καὶ μᾶς καλεῖ κ ̓ ἐμεῖς τὸν ἀρνιόμαστε. Μᾶς δείχνει τὰ τρυπημένα χέρια του καὶ τὰ πόδια του, κ ̓ ἐμεῖς λέμε πὼς δὲν τὰ βλέπουμε. Ἐμεῖς ψάχνουμε νὰ βροῦμε στηρίγματα στὴν ἀπιστία μας γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, ποὺ τὸν λέμε Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη. Ἡ λέξη Ἀνάσταση δὲν χωρᾶ μέσα στὰ βιβλία τῆς γνώσης μας… Γιατὶ «ἡ γνώση τούτου τοῦ κόσμου, δὲ μπορεῖ νὰ γνωρίσει ἄλλο τίποτα, παρεκτὸς ἀπὸ ἕνα πλῆθος λογισμούς, ὄχι ὅμως ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζεται μὲ τὴν ἁπλότητα τῆς διάνοιας».

Ναί, ἐκείνους ποὺ ἔχουνε αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἁπλότητα τῆς διάνοιας, τοὺς μακάρισε ὁ Κύριος, λέγοντας: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται». Καὶ στὸν Θωμᾶ, ποὺ γύρευε νὰ τὸν ψηλαφήσῃ γιὰ νὰ πιστέψῃ, εἶπε: «Γιατὶ μὲ εἶδες Θωμᾶ, γιὰ τοῦτο πίστεψες; Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν εἴδανε καὶ πιστέψανε».

Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει αὐτὴ τὴν πλούσια φτώχεια, καὶ τὴν καθαρὴ καρδιά, ὥστε νὰ τὸν δοῦμε ν ̓ ἀναστήνεται γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε κ ̓ ἐμεῖς μαζί του.

Αὐτὴ ἡ ἀνηξεριὰ (ἡ ἄγνοια) εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ γνώση: «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως». Καλότυχοι καὶ τρισκαλότυχοι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουνε.

Πηγή: https://orthodoxfathers.com/logos/Anesti-Christos-dokimasia-tou-logikou

Περί τῆς Σαμαρείτιδος

Περί τῆς Σαμαρείτιδος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ὅλη αὐτή τήν περίοδο πού διανύομε τώρα, ἐπεκτεινομένη σέ πενήντα ἡμέρες, ἑορτάζομε τήν ἀπό τούς νεκρούς ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δεικνύοντας μέ αὐτή τήν παράτασι τήν ὑπεροχή της ἀπέναντι στίς ἄλλες ἑορτές. ῎Αν καί βέβαια αὐτή ἡ περίοδος τῶν ἡμερῶν περιλαμβάνει καί τήν ἐπέτειο μνήμη τῆς ἐπανόδου στούς οὐρανούς, ἀλλά καί αὐτή δεικνύει τή διαφορά τοῦ ἀναστάντος…

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Σήμερα ὁ Χριστὸς διαλαλεῖ σὲ μᾶς τοὺς ἄθλους τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πρέπει τὸ φτωχὸ πλοιάριο τοῦ λόγου μου νὰ διαπλεύση τὸ πέλαγος τῶν κατορθωμάτων της. Βλέπω τὴν πίστη της καὶ θέλω νὰ φτιάξω τὸ ἐγκώμιό της καὶ μαζί σας νὰ ἐπαινέσω τὴν φτωχιὰ καὶ τὴν πλούσια, τὴν πόρνη καὶ τὴν ἀπόστολο, τὴν ἄσωτη καὶ τὴν πιστή, τὴν πολύγαμο καὶ πολυδύναμη, αὐτὴ ποὺ πολλοὺς ἐμόλυνε…

Ομιλία εις τον τυφλόν (Ιω. 9, 1-5)

Ομιλία εις τον τυφλόν (Ιω. 9, 1-5) Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί του, λέγοντες· Διδάσκαλε, ποῖος ἥμαρτεν, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, ὥστε νά γεννηθῇ τυφλός;» 1.«Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς». Ἐπειδή εἶναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος καί φροντίζει διά τήν σωτηρίαν μας καί θέλων νά κλείσῃ τά στόματα τῶν ἀχαρίστων, δέν παραλείπει νά κάνῃ…

Ὁμιλία εἰς τόν ἐκ γενετῆς τυφλόν

Ὁμιλία εἰς τόν ἐκ γενετῆς τυφλόν Τοῦ ἐν ἁγίοις πάτρος ἡμῶν Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας Μόλις ἀκούσαμε τὸν «υἱὸ τῆς βροντῆς», τὸν Ἰωάννη, ἢ μᾶλλον τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἀπὸ ἁλιέα καὶ χειροτέχνη τὸν ἔκαμε συγγραφέα καὶ κήρυκα Θείων ὄντως καὶ ὑψηλῶν ὑποθέσεων, νὰ μᾶς ἐκθέτει τὸ θαῦμα τῆς σωματικῆς καὶ πνευματικῆς ἀναβλέψεως τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο ἀνέλυσε τὴν πολλὴ καὶ ἐκτεταμένη διάλεξη τοῦ Κυρίου, μὲ τὴν ὁποία…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Πέμπτη 26 Μαΐου 2022
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Κάρπος ὁ Ἀπόστολος ἀπὸ τοὺς 70

Ὁ ἀπόστολος Κάρπος ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Νέρωνα (52 μ.Χ.), καὶ συναριθμεῖται μὲ τοὺς ἑβδομήκοντα μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης, ἦταν συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀπ᾿ ὅ,τι μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν Β´ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του (δ´ 13), ἐργάσθηκε γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Τρωάδα. Ἔπειτα, ἔγινε ἐπίσκοπος στὴ Βάρνα τῆς Θρᾴκης (ὁ δὲ Σ. Εὐστρατιάδης, ἀναφέρει Βέῤῥοια τῆς Θρᾴκης), ὅπου μὲ τὴν ἁγία του ζωὴ καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγινε πνευματικὸς ἀστέρας πρώτου μεγέθους καὶ φώτισε μὲ τὶς θεῖες διδασκαλίες του ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς ἐπισκοπῆς του. Στὸ ἔργο του ὁ Κάρπος ὑπέστη πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, ποὺ ἀντιμετώπισε μὲ μεγάλη γενναιότητα καὶ ὑπομονή. Δὲ φοβόταν τοὺς πόνους καὶ τὶς κακοπάθειες, ἀλλὰ ἔμπαινε δυναμικὰ στὴ μάχη, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὸ θυμὸ καὶ τὴν ὀργὴ τῶν τυράννων. Εἶχε κατασταλάξει μέσα του ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «ἐν τῷ κοσμῷ θλίψιν ἔξετε». Δηλαδή, ἐφόσον εἶστε μέσα στὸν κόσμο, θὰ ἔχετε θλίψη. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὸν Κύριο δὲν εἶναι στρωμένος μὲ ῥοδοπέταλα, ἀλλὰ μὲ δοκιμασίες, ποὺ μὲ συνεχὴ ἀγῶνα πρέπει νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε, σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ὁ Κάρπος πέθανε εἰρηνικά, φωτίζοντας μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ πολλοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ Ἅγιος Ἀλφαῖος ὁ Ἀπόστολος

Δὲν ὑπάρχουν σαφῆ βιογραφικά του στοιχεῖα, γι᾿ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφανθοῦμε μὲ βεβαιότητα ποιὸς Ἀλφαῖος εἶναι. Τὸ μόνο ποὺ γνωρίζουμε εἶναι, ὅτι ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ἅγιος Ἀβέρκιος

Στοὺς Συναξαριστὲς ἀναφέρεται ὅτι ἦταν γιὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἀλφαίου καὶ ἀφοῦ τὸν ἅπλωσαν σὲ μελισσῶνα, θανατώθηκε ἀπὸ τὶς μέλισσες.

Ἡ Ἁγία Ἑλένη

Στοὺς Συναξαριστὲς ἀναφέρεται ὅτι ἦταν ἀδελφὴ τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου καὶ μαρτύρησε διὰ λιθοβολισμοῦ.

Ὁ Ἅγιος Συνέσιος ἐπίσκοπος

Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται ἐπιγραμματικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» ἔκδοση «Ἀποστολικῆς Διακονίας» 1956, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη του αὐτὴ τὴν μέρα.

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Θεσσαλονικιός, ὁ Δερβίσης

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς ἀκόλαστες προθέσεις κάποιου Τούρκου, νέος ἀκόμα, ἦλθε στὴ Σμύρνη. Ἄγνωστο γιὰ ποιοὺς λόγους, στὴν πόλη αὐτή, ἐξισλαμίστηκε. Ἀργότερα πῆγε στὴ Μέκκα καὶ μπῆκε στὸ Τάγμα τῶν Δερβίσιδων. Ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὴν συνείδησή του καὶ προσπιούμενος τὸν τρελό, ἔχοντας πάντα τὸ σχῆμα τοῦ Δερβίση, περιόδευε γιὰ 18 χρόνια στὶς ὑπόδουλες χῶρες, ἐλέγχοντας δριμύτατα τὴν τούρκικη τυραννία. Πολλὲς φορὲς τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἐκδηλώσει τὴν πίστη του στὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἐκδήλωσε μὲ ἔργα ἀγαθά. Ὅταν ἦλθε στὴ Χίο παρακολούθησε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ σὲ χριστιανικὴ ἐκκλησιὰ ἄφοβα, ἔχοντας τὰ ῥοῦχα τοῦ Δερβίση. Ἀπὸ τὴν Χίο πῆγε στὴ Σμύρνη καὶ παρουσιάστηκε στὸν κριτὴ τῆς πόλης καὶ ὁμολόγησε ὅτι μετανόησε γιὰ τὴν προηγούμενη κατάστασή του καὶ ὅτι τώρα ἐπανέρχεται στὸν χριστιανισμό, ἀφοῦ πέταξε μπροστὰ στὸν κριτὴ τὰ ῥοῦχα τοῦ Δερβίση. Τὸν ἔριξαν τότε στὴ φυλακὴ καὶ τρεῖς φορὲς τὸν ἔβγαλαν καὶ προσπαθοῦσαν μὲ κολακεῖες καὶ φοβερισμοὺς νὰ κάμψουν τὸ φρόνημά του. Ἀλλ᾿ ὁ Ἀλέξανδρος παρέμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστη του καὶ στὴν ἀπόφασή του νὰ πεθάνει γι᾿ αὐτή. Ὅταν ὁδηγήθηκε στὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσής του, γιὰ μία ὥρα - ποὺ εἶχε ἀναβληθεῖ ἡ ἐκτέλεσή του - προσευχόταν γονατιστὸς καὶ ἀτάραχος μπροστὰ στὸ πολυάριθμο πλῆθος Τούρκων, Ἑλλήνων, Φράγκων καὶ Ἀρμενίων. Γεμάτος χάρη καὶ θάῤῥος ὑπέμεινε μὲ καρτερία τὸν μαρτυρικό του θάνατο μὲ ἀποκεφαλισμό, στὶς 26 Μαΐου 1794.

Ὁ Ἅγιος Augustine (Ἄγγλος)

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστοφόρου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ. Ἀθῆναι 1985.

Ημερολόγιο 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]