Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

WebTV

Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

«Ἰδού καιρός εὐσπρόδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας. Ἀποθώ­μεθα τά ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός». (Ἰδιόμελο τῶν Ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν φιλάνθρωπον χάριν τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμεθα σήμερα γιά μία ἀκόμη φορά στό κατῶφλι τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Αὐτή ἡ ἁγία περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας χρόνου μᾶς προετοιμάζει πνευμα­τικῶς γιά τήν βίωση τῶν μεγάλων καί κοσμοσωτηρίων γεγονότων τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως του Κυρίου μας. Δικαίως ὁ ἱερός τῆς Ἐκκλη­σίας μας ὑμνογράφος, δανειζόμενος τά θεόπνευστα λόγια τοῦ με­γάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Β’ Κορ. 6, 2) ὀνομάζει τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὡς καιρό εὐσπρόδεκτο, τουτέστιν κατάλληλο, δόκιμο, ἐνδε­δειγμένο χρόνο γιά νά βάλουμε μία νέα ἀρχή στόν πνευματικό μας ἀγῶ­να. Αὐτός ὁ ἀγῶνας μας ἔχει στόχο καί σκοπό. Τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Ἡ θεοκοινωνία εἶναι ἕνα γεγονός θεανθρώπινο, μία ποιότητα ἐλευθερίας καί ἀγάπης. Ὁ Θεός καλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ κοινωνία μαζί Του, καί ὁ ἄν­θρωπος ἀνταποκρίνεται ἤ ὄχι σέ αὐτό τό κάλεσμα. Μετά τήν ἐνανθρώπη­ση τοῦ Κυρίου μας ὁ χρόνος τῆς παρούσης ζωῆς, μοναδικός καί ἐξαιρετικά πολύτιμος γιά τόν καθένα μας, ἐξαγιάζεται, φωτίζεται καί ἐντάσσεται στό σχέδιο τοῦ φιλευσπλάχνου Θεοῦ γιά τήν σωτηρία καί ἀκεραιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός ὁ χρόνος στό σύνολό του ἀποτελεῖ ὅμως καί στάδιο ἀγωνισμάτων πνευματικῶν, καθάρσεως, ἁγιασμοῦ καί προετοιμασίας γιά τήν ὑποδοχή τῆς Ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ὁ χρόνος ἁγιάζεται ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποῖα ὡς τό μυστήριο τῆς φανερώσεως καί παρουσί­ας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, ἱεροποιεῖ τόν χρόνο καί τόν συνδέει μέ τό μυστή­ριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ὁ κατ’ἐξοχήν εὐπρόσδε­κτος καιρός πού φωτίζεται καί χαρακτηρίζεται ἀπό τήν μεγάλη ἀρετή τῆς μετανοίας. Ζώντας στόν χρόνο τῆς χάριτος καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε τά σωτήρια δῶρα τῆς θείας ἀγάπης στήν ζωή μας καί διά τῆς θεοδωρήτου μετανοίας νά ἀνανεώσουμε τίς βαπτισματικές μας ὑποσχέσεις, νά ἀσφα­λίσουμε τίς χαρισματικές δωρεές πού ἐλάβαμε ὡς μέλη τοῦ Παναγίου Σώ­ματος τοῦ Κυρίου μας, τῆς Ἐκκλησίας, νά καθαρισθοῦμε ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, νά ἐλκύσουμε καί νά μονιμοποιήσουμε στήν ζωή μας τήν σώζουσα καί θεραπεύουσα θεία χάρι. Λέγει ὁ Μέγας τῆς Καισαρείας Ἱε­ράρχης, ὁ θεῖος Βασίλειος, χαρακτηριστικῶς καί τά παρακάτω: «Οὗτος ὁ αἰών τῆς μετανοίας, ἐκεῖνος τῆς ἀνταποδόσεως, οὗτος τῆς ἐργασίας, ἐκεῖ­νος τῆς μισθαποδοσίας, οὗτος τῆς ὑπομονῆς, ἐκεῖνος τῆς παρακλήσεως». Αὐτό τό πνεῦμα καί τό ἤθος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς ἀκένωτη πηγή διδαχῆς, παρακλήσεως καί θεραπείας διαποτίζει μέ τά ζωηφόρα να­ματά της ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Ὁ Θεός καλεῖ ὅλους μας σέ κοινωνία μα­ζί Του. Ὅμως οἱ ἄνθρωποι φέρουμε μέσα μας τήν ροπή πρός τήν ἁμαρτία, τόν ἕτερο νόμο πού ἀντιστρατεύεται μέ πεῖσμα τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Τό φάρμακο αὐτῆς τῆς θλιβερῆς ροπῆς εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ μετάνοια, ὡς πνευματικός ὅρος καί ποιότητα ζωῆς ἐκφράζει μία ἐσωτερική μεταστρο­φή, τήν ἀλλαγή τοῦ νοῦ καί τοῦ φρονήματός μας, ἐνῶ ἡ συναφής ἔκφρα­σις ἐπιστροφή δηλοποιεῖ μιά πρακτική περισσότερο συμπεριφορά καί ἐνέργεια. Αὐτό τό γεγονός μᾶς ἐξηγεῖ ὁ θεῖος ὑποφήτης τῆς μετανοίας, ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ συγγραφεύς τῆς Κλίμακος, λέγων: «Μετάνοια ἐστίν ἀνά­κλησις βαπτίσματος… Μετάνοια ἐστί συνθήκη πρός Θεόν δευτέρου βίου… Μετάνοια ἐστί συνειδότος καθαρισμός». Ἡ μετάνοια εἶναι γιά τόν χρι­στιανό μόνιμη στάση ζωῆς, ἄθλημα ἐλευθερίας, θεμέλιο τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνος, μαρτυρία καί φανέρωση τοῦ ἤθους του. Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐ­πιστροφή ἔχουν ἕνα διπλό στόχο. Πρῶτον μέν τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία πού ὡς μία πραγματικότητα, μέ λογισμούς, λόγους καί ἔργα ἐ­νεργουμένη, συνιστᾶ μία θρασύτατη ἐναντίωση πρός τό θέλημα τοῦ Θε­οῦ. Ἡ ἁμαρτία εἶναι μία βαρύτατη πνευματική νόσος πού ἀρρωσταίνει τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἀγώνας μας πρέπει νά εἶναι συνεχής γιά νά ἀποτινά­ξουμε τά ἔργα τοῦ σκότους, τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς, τίς ἐφάμαρτες πράξεις. Δεύτερος στόχος αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος μας εἶναι νά ἐνδυθοῦμε τά ὅπλα τοῦ φωτός, τήν πανοπλία τοῦ πνεύματος. Αὐτή ἡ πα­νοπλία εἶναι οἱ χριστιανικές ἀρετές μέ τίς ὁποῖες, ἑλκύουμε τήν θεία χάρι στήν ζωή μας. Μέ τήν δύναμη αὐτῆς τῆς θείας χάριτος μποροῦμε νά κα­τανικοῦμε τίς μεθοδεῖες καί τά τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ. Ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας νά ἐνδυθοῦμε καί πάλιν τό θεῖον «ἔνδυμα», τόν Χριστόν (ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος), ὥστε Ἐκεῖνος νά κατοικήσει μέσα μας καί νά μᾶς καταστήσει Χριστοφόρους, θεοφόρους, ναοφόρους (Ἅγ. Ἰγνάτι­ος Ἀντιοχείας).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἔφθασε ὁ καιρός τῶν πνευματικῶν ἀγώνων. Ἡ ἁγία καί μεγάλη Τεσ­σαρακοστή. Ὁ εὐπρόδεκτος καιρός, ὁ καιρός τῆς μετανοίας. Ἄς τόν ὑποδε­χθοῦμε μέ χαρά καί ἄς τόν ἀξιοποιήσουμε μέ ἀρχοντικό φιλότιμο. Εὔχο­μαι νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους ὁ ἅγιος Θεός, μέ τίς φιλόστοργες πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς πνευματικῆς μας μητέρας καί τίς φιλάνθρωπες μεσιτεῖες ὅλων τῶν ἁγίων, «τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἀγωνίσασθαι, τόν δρό­μον τῆς νηστείας ἐκτελέσαι, τήν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι, τάς κεφαλάς τῶν ἀοράτων δρακόντων συνθλᾶσαι, νικητάς τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆ­ναι καί ἀκατακρίτως φθᾶσαι προσκυνῆσαι καί τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν». Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.

Μετ’εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12-04-2024

Από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης ανακοινώνονται τα εξής αναφορικώς με το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Παρασκευή 12 Ἀπριλίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ χοροστατήσει στὴν ἀκολουθία τῆς Δ’ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερὸ Ναὸ Κοιμ. Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου.

Τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Εὐκαρπίας.

Ποιμαντικῶς ἀποβλέπουσα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατά τήν ψυχοσωτήριο αὐτήν περίοδο τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τιμή, εὐλαβικό σεβασμό, ἀλλά καί βαθειά κατάνυξη, θά ὑποδεχθεῖ τήν τιμία Κάρα τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἐρχόμενη ἀπό τήν παλαιοτάτη ἱερά Μονή Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. Ἡ τιμία Κάρα θά εὑρίσκεται στόν ὡς εἴρηται ἱερό Ναό ἕως τήν Πέμπτη 18 Ἀπριλί­ου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀκολούθως, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπανός, Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Λαύρας, ὁ ὁποῖος θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἡ πίστη ὡς λυτρωτικὸ μέσο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Σταυρός: Η θύρα του Παραδείσου»

07-04-2024

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα ευφροσύνης και θρησκευτικής κατανύξεως, εορτάσθηκε λειτουργικώς η Κυριακή της «Σταυροπροσκυνήσεως» και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα, περικαλλέστατο ιερό Ναό Τιμ. Σταυρού Σερρών. 

Αφ’ εσπέρας της εορτής, Σάββατο 6 Απριλίου 2024, τελέσθηκε ο μέγας, πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγου.

Στον εποικοδομητικό λόγο του, ο Σεβασμιώτατος, εσημείωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία χρονική περίοδος του εκκλησιαστικού μας κυρίως έτους με σταυροαναστάσιμο πρόσημο, χρόνος χαρμολύπης και καιρός μετανοίας, κάλεσμα ελευθερίας και θεραπείας, στάδιο πνευματικών αγώνων και βίωση του χαροποιού πένθους. Πένθος για τις ποικιλόμορφες αμαρτίες, οι οποίες χωρίζουν τον άνθρωπο από την αγάπη του Θεού, αλλά και χαρά, διότι, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, έτοιμος πάντοτε να δεχθεί τον μετανοούντα άνθρωπο στην πατρική Του αγκάλη, την Εκκλησία.

Στο μέσον της πνευματικής αυτής προσπαθείας και ανηφορικής πορείας προς την Ανάσταση του Κυρίου μας, η μητέρα μας Εκκλησία, σοφά και άγια υψώνει το τρόπαιο της νίκης, το αιματοβαμμένο λάβαρο του παμβασιλέως Χριστού, προς προσκύνηση υπό των αγωνιζομένων πιστών, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, ώστε να μην απογοητευθούμε, να μην κουρασθούμε, να μην χάσουμε το θάρρος μας σ’ αυτόν τον πνευματικό αγώνα κατά του διαβόλου και της αμαρτίας, που έχει σκοπό την κάθαρση, τον φωτισμό και την ένωσή μας με τον Σωτήρα Χριστό.

Στον Σταυρό του Κυρίου μας, η αγία μας Εκκλησία προσβλέπει ως προς το νικητήριο και παντοδύναμο εκείνο όπλο, με το οποίο ο Χριστός εθριάμβευσε κατά των δυνάμεων του σκότους και κατά του ιδίου του διαβόλου.

Ο ζωηφόρος Σταυρός του Κυρίου μας είναι το αγιώτατο εκείνο θυσιαστήριο, στο οποίο ιερουργήθηκε άπαξ και διά παντός, από το ‘’άμωμον και αγιώτατον ιερείον’’, δηλαδή τον ίδιον τον Δεσπότη Χριστό, η σωτηρία του κόσμου. Είναι ο παγκόσμιος άμβωνας της αγάπης, της σοφίας και της δικαιοσύνης του Θεού, το αιώνιο σύμβολο της παντοτινής νίκης, το τρόπαιο της ειρήνης, η δύναμις η ακαταγώνιστος, δια της οποίας ο πιστός άνθρωπος νικά και θα νικά πάντοτε τις δυνάμεις του σκότους.

Στον πανσεβάσμιο και κοσμοπόθητο Σταυρό του Χριστού ψηλαφούμε τη δύναμη της θυσίας, της αγάπης, της ταπεινώσεως, της συγχωρητικότητος, της ελπίδος, τις οποίες, ως χριστιανοί, οφείλουμε να έχουμε ως πολυτιμότατα πνευματικά εφόδια στη ζωή μας και ως την πλέον εύλαλη και αξιόπιστη μαρτυρία της ίδιας της πίστεως και της ζωής μας.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος και Αναστάς Σωτήρας μας, είναι Εκείνος, ο Οποίος, μετέβαλλε δια της θυσίας Του το ποτέ ταπεινωτικό και ατιμωτικό όργανο θανατώσεως, τον Σταυρό, σε πηγή ακένωτης και συνεχούς ευλογίας για τους ανθρώπους, όπως μετέβαλε και την πικράν φύσιν του θανάτου δια του ζωοποιού θανάτου Του σε λυτρωτικό πέρασμα από την παρούσα ζωή στην ατελεύτητη μακαριότητα της παραδείσιας χριστοζωής.

Σ’ έναν κόσμο, όπως ο σημερινός, πικρό, μπερδεμένο και σκοτεινό κόσμο, όπου πληθαίνουν καθημερινώς οι κάθε είδους σταυρωτές της πίστεως, της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της αληθείας, της αρετής, της αγάπης, της ειρήνης, της καταλλαγής, ο πιστός άνθρωπος ατενίζοντας τον Σταυρό του Χριστού, λαμβάνει κουράγιο, υπομονή, έμπνευση, ευλογία και δύναμη για την τελική νικηφόρα έκβαση του αγώνος, που ανήκει αποκλειστικά και μόνον στον Χριστό, που είναι ο Ίδιος η αλήθεια, η αγάπη, η ζωή και η ειρήνη του κόσμου.

Μόνον ο Σταυρός του Κυρίου είναι λυτρωτικός, διότι μόνον αυτός ο Σταυρός ελευθερώνει. Ας κάνουμε τον Σταυρό του Χριστού και ιδικόν μας σταυρό. Ευλογημένοι όσοι, τους σταυρούς της ζωής, που η πρόνοια του Θεού επιτρέπει να σηκώνουν, τους κρατούν με πίστη, ελπίδα και υπομονή και τους ενώνουν με τον Σταυρό του Σωτήρος Χριστού. Μακάριοι όσοι ανεβαίνουν με ταπείνωση και εγκαρτέρηση τις τραχιές ανηφοριές της παρούσης ζωής και πορεύονται αναπαυόμενοι κάτω από την ζωογόνο σκιά του Σταυρού του Κυρίου μας. Αυτοί έχουν βεβαία ελπίδα αναστάσεως και ζωής αιωνίου».

Σήμερα, Γ’ Κυριακή των Νηστειών της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 7 Απριλίου, τελέσθηκε η πανηγυρική θ. Λειτουργία στον ως είρηται εορτάζοντα ιερό Ναό, ιερουργούντος του Σεβ. κ. Θεολόγου, με την συμπροσευχητική παρουσία πλήθους ευλαβών χριστιανών. 

Κατά την διάρκεια της θ. Μυσταγωγίας ανεγνώσθη το Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των ιερατικών κλήσεων» και τελέσθηκε η ακολουθία της «Σταυροπροσκυνήσεως», κατά το εκκλησιαστικό τυπικό. 

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, διένειμε το αντίδωρο και τα ευλογημένα «σταυρολούλουδα» στο πολυπληθές εκκλησίασμα, επικαλούμενος σε όλους την κραταιά προστασία και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ

Τήν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καὶ καθὼς βρισκόμαστε ἤδη στὸ μέσο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τὸ πολυτιμότερο κόσμημά της, τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο της, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου. Αὐτὸς ὁ Τίμιος Σταυρὸς προβάλλεται ἐνώπιόν μας ὄχι μόνο γιὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουμε ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὸ δικό μας χρέος· τὴν κλήση ποὺ κάνει ὁ Θεὸς σὲ κάθε πιστὸ μαθητή του: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει ὡς μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε σχέση μὲ τὸν κακὸ καὶ διεφθαρμένο ἑαυτό του, μὲ σταθερὴ τὴν ἀπόφαση νὰ σηκώσει σταυρό, νὰ ὑποστεῖ κάθε δοκιμασία, ἀκόμη καὶ θάνατο, καὶ τότε νὰ μὲ ἀκολουθήσει.

«Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»: Ὁ Κύριος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητές του τὴν τέλεια αὐταπάρνηση· νὰ σηκώσουν τὸν σταυρό τους μὲ ἀπόφαση θανάτου. Ποιὸς ὅμως εἶναι αὐτὸς ὁ σταυρὸς ποὺ καλεῖται νὰ ἀναλάβει κάθε πιστὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ;

1. ΝΕΚΡΩΣΗ ΠΑΘΩΝ

Ὁ σταυρὸς ποὺ καλεῖται νὰ ἀναλάβει κάθε πιστὸς εἶναι ἡ νέκρωση τῶν παθῶν καὶ τῶν σαρκικῶν φρονημάτων. «Οἱ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. ε΄ 24), σημειώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὅσοι ἀνήκουν πραγματικὰ στὸν Χριστό, νέκρωσαν τὸ σαρκικὸ φρόνημα, τὰ πάθη καὶ τὶς κακὲς ἐπιθυμίες τους.

Τί σημαίνει ὅμως πρακτικὰ τὸ νὰ σταυρώνει κανεὶς τὸν ἑαυτό του μὲ ἀπόφαση νὰ πεθάνει; Σημαίνει ὅτι ἀγωνίζεται νὰ ἀποκόψει ὁριστικὰ τὶς ἁμαρτωλὲς συνήθειες, τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἔχουν ριζώσει βαθιὰ μέσα στὴν ψυχή του. Ἀγώνας σκληρὸς καὶ ὀδυνηρός, ἀλλὰ καὶ σωτήριος! Πόσα πάθη μᾶς ταλαιπωροῦν καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ξεριζώσουμε; Ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, τὸ ψέμα, ἡ ἀπάτη, ἡ κατάκριση, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλαργυρία διατηροῦν μέσα μας ζωντανὸ τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ ἀφήνουν νὰ κυριαρχεῖ τὸ δικό μας ἐγώ.

Ὁ ἀγωνιζόμενος πιστός, ποὺ παίρνει ἀπόφαση νὰ νεκρωθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία, στέκεται ἀπέναντι στὸ κακὸ σὰν νεκρός: Πῶς εἶναι ἕνα νεκρὸ καὶ ἄψυχο σῶμα; Ἔτσι καὶ ὁ πιστὸς ποὺ νέκρωσε τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτό του. Δὲν βλέπει, δὲν ἀκούει, δὲν λέγει ὁτιδήποτε ἁμαρτωλὸ κι ἀνήθικο. Δὲν ἀντιδρᾶ ὅταν θίγουν τὸν ἐγωισμό του. Δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ τὸ συμφέρον του, ἀλλὰ διακονεῖ μὲ ἀγάπη τὶς ἀνάγκες τοῦ πλησίον. Γενικὰ δὲν ἀκολουθεῖ τὰ ἐγωιστικὰ θελήματά του, ἀλλὰ ὑποτάσσεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δὲν τὸν ἑλκύει ἡ ματαιότητα τοῦ κόσμου, οὔτε τὸν συγκινεῖ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἐφήμερη δόξα. Ἐκεῖνο ποὺ θέλγει τὴν ψυχή του εἶναι ἡ αἰώνια δόξα καὶ ζωή, τὸ ἄφθαστο κάλλος τοῦ οὐρανοῦ.

2. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ σταύρωση τῶν παθῶν, ποὺ εἶναι ἑκούσιος σταυρὸς γιὰ τὸν πιστό, ὑπάρχει καὶ ὁ ἀκούσιος σταυρός, ποὺ καλεῖται νὰ σηκώσει μὲ τὴν ἴδια ἀφοσίωση καὶ αὐταπάρνηση. Πρόκειται γιὰ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Μιὰ ξαφνικὴ ἀποτυχία, ἕνα ἀξεπέραστο πρόβλημα, μία ὁλοφάνερη ἀδικία, μία ἀνίατη ἀσθένεια, ἕνα ἀβάσταχτο πένθος… Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσει κανεὶς τέτοιες ὀδυνηρὲς καταστάσεις; Καὶ ὅμως… Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέχεται νὰ σηκώσει τὸν σταυρὸ αὐτὸ ὄχι μὲ ἀντίδραση ἐσωτερικὴ οὔτε μὲ μία παθητικὴ ἀποδοχή, ἀλλὰ πρόθυμα καὶ καρτερικά, μὲ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι Αὐτὸς ποὺ τοῦ δίνει τὸν σταυρὸ ποὺ θὰ βαστάσει δὲν εἶναι κάποιος ποὺ ὁρίζει σταυρὸ γιὰ τοὺς ἄλλους μόνο, ἀλλὰ Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρῶτος βάστασε τὸν Σταυρό, καὶ μάλιστα Σταυρὸ τέτοιας ὀδύνης, ποὺ κανεὶς ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀναλάβει κι οὔτε πρόκειται ποτὲ νὰ ἀναλάβει.

Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μάρτυρες! Χριστιανοὺς ἀποφασισμένους νὰ σηκώσουν τὸν σταυρό τους καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Χριστὸ μέχρι θανάτου. Μὲ τέτοιο ἡρωικὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα ἂς ἀναλάβουμε κι ἐμεῖς τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Κι ἂς γνωρίζουμε ὅτι στὴ σταυρικὴ αὐτὴ πορεία δὲν εἴμαστε μόνοι. Ἔχουμε βοηθοὺς καὶ ἀντιλήπτορες τοὺς Ἁγίους: Ἀποστόλους, Μάρτυρες, Ὁσίους, Ἀσκητές, Ὁμολογητές, ὅλους ὅσοι ἀγωνίστηκαν νὰ εὐαρεστήσουν στὸν Θεό, αἴροντες τὸν δικό τους σταυρό. Ἔχουμε σύμμαχο καὶ προστάτιδα τὴν ὑπερευλογημένη Θεοτόκο, ἡ ὁποία στεκόταν κοντὰ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, στέκεται δὲ καὶ κοντὰ στὸν ἀγώνα, τὸν πόνο καὶ τὴ δοκιμασία κάθε πιστοῦ. Πρωτίστως ὅμως ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἔχουμε δίπλα μας τὸν ἴδιο τὸν ἐσταυρωμένο Κύριο νὰ μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴ χάρη του, νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία.

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος»: ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος» 1.-.Ἡ βεβαία πίστις εἶναι μητέρα τῆς ἀποταγῆς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα εἶναι ἡ θύρα τῆς ἀπροσπαθείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν εἶναι αἰτία τῆς ξενιτείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου…

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν,…

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: Λόγος περί ἐλεημοσύνης

Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: Λόγος περί ἐλεημοσύνης Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος Ἀδελφοί καί Πατέρες Θά ἔπρεπε βέβαια νά μήν τολμῶ καθόλου νά ὁμιλῶ καί νά κρατῶ τή θέση τοῦ διδασκάλου καί καθοδηγητῆ ἐνώπιον τῆς ἀγάπης σας. Ἀλλά καί σεῖς γνωρίζετε ὅτι τό μουσικό ὄργανο, πού κατασκευάστηκε ἀπό τόν τεχνίτη, ἀποδίδει τόν ἦχο καί…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία εἰς τήν E΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἰδού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή [πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα] τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς…

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ομιλία στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ομιλία στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Υπάρχουν μερικά θαλάσσια μέρη που τρέφουν μεγάλα κητώδη θηρία. Όσοι λοιπόν πλέουν σ’ αυτά τα μέρη κρεμούν κώδωνες στα πλευρά των πλοίων, ώστε τα θηρία τρομαγμένα από τον ήχο τους να φεύγουν. Και του δικού μας βίου η θάλασσα τρέφει πολλά και φοβερώτερα…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Κρήσκης

Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὰ Μύρα τῆς Λυκίας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἡ Ἐκκλησία δεχόταν ἀνελέητα τὰ βέλη τῶν εἰδωλολατρῶν. Τότε ὁ Κρήσκης ἦταν γέροντας, ἀρκετὰ μεγάλος στὴν ἡλικία. Ὅμως, ἡ θερμή του πίστη καὶ ἡ ἀκατανίκητη δίψα γιὰ ὁμολογία Χριστοῦ, ἔδιναν φτερὰ νεότητας στὸ γέρικο κορμί του γιὰ ἀγῶνα. Μία μέρα, καὶ ἐνῷ θυσίαζε μία ὁμάδα εἰδωλολατρῶν, αὐτὸς πῆγε μὲ κατάλληλο τρόπο ἀνάμεσά τους καὶ προσπάθησε, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις μερικῶν, νὰ τοὺς πείσει γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστης. Αὐτό, βέβαια, τὸ ἔμαθε ὁ ἔπαρχος καί, ἀφοῦ τὸν κάλεσε, τοῦ εἶπε νὰ μὴ προβαίνει σὲ τέτοιες ἐνέργειες, διότι βάζει σὲ κίνδυνο τὸν ἑαυτό του καὶ εἶναι κρῖμα νὰ ὑποστεῖ μαρτυρικὸ θάνατο τώρα στὰ γεράματά του. Ὁ γέροντας Κρήσκης κοίταξε τὸν ἔπαρχο μὲ ἥσυχο βλέμμα καὶ τοῦ ἀπάντησε: «Ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τοὺς θριάμβους τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, γιὰ μένα τὰ βασανιστήρια θὰ ἀποτελοῦν ἡδονὴ καὶ τρυφή, διότι οἱ χριστιανοὶ θεωροῦν εὐεργέτημα νὰ ἀγωνιστοῦν καὶ νὰ πάθουν γιὰ τὸ Χριστό». Ἀμέσως, τότε, διατάχθηκε νὰ τὸν βασανίσουν καὶ ἔτσι μαρτυρικὰ παρέδωσε τὴν ψυχὴ τοῦ στὸ Θεό.

Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Οἱ Ἁγίες Ἀναστασία καὶ Βασίλισσα

Ἦταν καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴν Ῥώμη, εὐγενεῖς καὶ πλούσιες (ἐπὶ Νέρωνος 54-68). Καὶ ἦταν ἀπὸ τὶς γυναῖκες ἐκεῖνες, ποὺ μέσα στὴ διαφθορὰ ποὺ κατέκλυζε τὸ λαὸ καὶ τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς κοσμοκράτειρας πόλης, διατηροῦσαν σεμνὰ ἤθη ἄξια τῶν μεγάλων χρόνων τῆς ῥωμαϊκῆς ἀκμῆς. Σὲ τέτοιο ἠθικὸ ἔδαφος, βλάστησε ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ οἱ δυὸ δέχτηκαν τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὲ τὴν ἀγαθοεργὴ διανομὴ τῶν ὑπαρχόντων τους, ἔγιναν παρηγοριὰ καὶ στήριγμα τῶν χριστιανῶν τῆς Ῥώμης. Ὅταν ὁ Παῦλος καὶ ὁ Πέτρος, ἔπεσαν ἱερὰ σφάγια στὸν πρῶτο διωγμὸ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸ Νέρωνα, τότε ἡ Ἀναστασία καὶ ἡ Βασίλισσα παρέλαβαν καὶ ἔθαψαν τὰ τίμια λείψανά τους. Μετὰ ἀπὸ λίγο συνελήφθησαν. Κατηγορήθηκαν ὅτι ἀνήκουν σὲ ὁμάδα χριστιανῶν. Ἐκεῖνες, ὄχι μόνο δὲν τὸ ἀρνήθηκαν, ἀλλὰ καὶ δήλωσαν ὅτι καυχῶνται γι᾿ αὐτό, καὶ εὐχήθηκαν, ὅλος ὁ κόσμος νὰ γίνει ἄξιος της ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἀπειλὲς καὶ βασανισμοὶ δὲν ἴσχυσαν νὰ μεταβάλουν τὴν γνώμη τους. Καὶ ἐνῷ εἶχαν κόψει τὰ χέρια καὶ τὴν γλῶσσα τους, τὸ φρόνημά τους παρέμεινε ἀπτωτο. Τελικὰ τὶς ἀποκεφάλισαν καὶ ἔτσι ἀξιώθηκαν τῶν λαμπρότερων μαρτυρικῶν στεφάνων.

Οἱ Ἅγιοι Θεόδωρος ὁ Πρεσβύτερος καὶ Παυσολύπιος

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους. Ἡ δὲ σύναξή τους τελεῖται στὸ γηροκομεῖο τοῦ Μελοβίου.

Ὁ Ἅγιος Ἀνανίας ὁ Ἱερομάρτυρας μητροπολίτης Λακεδαιμονίας (1750-1767 ἢ 1764)

Ἦταν λόγιος κληρικὸς καὶ ἡγετικὴ φυσιογνωμία τῆς ἐποχῆς του. Χρημάτισε προηγουμένως ἀρχιεπίσκοπος Δημητσάνας (1747-1750), ἀπέκτησε δὲ τεράστιο κῦρος ὄχι μόνο ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ καὶ στοὺς Τούρκους. Τὸ 1762 ἡγήθηκε ἀποστολῆς στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πέτυχε τὴν ματαίωση τῆς μετάθεσης τοῦ μετριοπαθοῦς μόρα-Βαλεσὴ Ὀσουμάν, τὸν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι ἀγάδες τῆς Πελοποννήσου προσπαθοῦσαν νὰ διώξουν γιὰ τὰ φιλελληνικά του αἰσθήματα καὶ γιατὶ στεκόταν ἐμπόδιο στὶς αὐθαιρεσίες τους. Ἀνέλαβε ἡγετικὸ ῥόλο στὴν ὀργάνωση καὶ στὸν συντονισμὸ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων τῆς Πελοποννήσου, ποὺ εἶχε ζητήσει μὲ εἰδικοὺς ἀπεσταλμένους ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη τῆς Ῥωσίας. Συνεργάστηκε μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Πελοποννήσου, τοὺς προκρίτους καὶ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς γιὰ τὴν ὀργάνωση τῶν πρώτων πυρήνων τῆς ἐξεγέρσεως. Ἡ προσπάθεια ὅμως αὐτὴ ἀπέτυχε, ὁ δὲ διάδοχος τοῦ Ὀσουμάν, ὁ Χαμζᾶ πασάς, πληροφορήθηκε τὶς προετοιμασίες καὶ τὸν ἀποκεφάλισε στὸν Μυστρὰ τὸ 1767. Ὁ μαρτυρικὸς θάνατός του, ποὺ ἐνέπνευσε τὸ δημοτικὸ τραγούδι, ὑπῆρξε μεγάλη συμφορὰ καὶ θρηνήθηκε ἀπὸ τὸν λαό.

Ημερολόγιο 2024

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]