Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

WebTV

Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ὁ Δεσπότης Χριστός μᾶς προσέφερε τά λείψανα τῶν ἁγίων, τά ὁποῖα γιά ἐμᾶς εἶναι πηγές σωτηρίας, ἀπό τά ὁποῖα πηγάζουν μέ πολλούς τρόπους εὐεργεσίες καί ἀναβλύζουν μύρον εὐωδίας». Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

18/04/2024

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς διαπλέουμε στό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός ἐνδυνάμωσή μας στόν πνευματικό μας ἀγώνα, πού ἀποσκοπεῖ στό πέρασμά μας στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἁγιότητος, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς. Ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία κατ’ αὐτή τήν κατανυκτική περίοδο ἐντατικοποιεῖ τό ἔργο της, ἀποβλέπουσα στήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας αὐτός νά εἶναι νικηφόρος καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνεται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας. Μέσα σ’ αὐτό τό ποιμαντικό πλαίσιο ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀπηυθήνθηκε πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, μέ τήν παράκληση τῆς μεταφορᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀποτμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, ἀποθησαυρισμένου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Ἅγιος Θεός μᾶς ἔχει χαρίσει ἕναν μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τά ἱερά λείψανα, πού καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε γιά τήν σωτηρία μας. Νά τιμοῦμε τά ἱερά σκηνώματα τῶν Ἁγίων Του μέ πολύ εὐλάβεια, μιμούμενοι πρωτίστως τήν ἁγία ζωή τους, ὥστε νά λαμβάνουμε πλούσια τή θεία Χάρη, ἡ ὁποία τονώνει τήν πίστη μας καί μεταμορφώνει τήν ζωή μας. Νά προσπαθοῦμε ἀκόμη, ὅσο καί ὅποτε μποροῦμε, νά παραμένουμε κοντά στίς λειψανοθῆκες τους καί νά ἀναπέμπουμε μέ ἱερό ζῆλο καί θερμή πίστη πολλές προσευχές, ζητώντας τήν συμπαράσταση, τήν μεσιτεία καί τήν βοήθεια τῶν μεγαλυτέρων ἀδελφῶν μας, τῶν ἁγίων. Κοντά στούς Ἁγίους μας καί μαζί μέ τούς Ἁγίους μας ὁ ἀγώνας μας θά εἶναι πραγματικά εὐλογημένος καί πνευματικά καρποφόρος. Αὐτή εἶναι ἡ πίστις καί ἡ ἀρχαία παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργαζομένη πάντοτε γιά τόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδεχθεῖ το χαριτόβρυτο ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης, τήν Δευτέρα 22 Ἀπριλίου ἐ. ἔ. στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Τό ἱερό λείψανο θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό μέχρι καί τῆς 27ης Ἀπριλίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ἐμπρέπει στούς ἁγίους μας καί νά ἀσπασθοῦμε μέ βαθειά πίστη καί εὐλάβεια τό χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κόσμον.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Η αγιότητα είναι απολύτως συμβατή
με την ανθρώπινη φύση, πορεία και επιδίωξη»

23-04-2024

Δύο γεγονότα, ιδιαιτέρας πνευματικής βαρύτητος, αποβλέποντα στην ενίσχυση και τον αγιασμό των πιστών και μάλιστα κατά την ψυχοσωτήριο αυτή περίοδο της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατεγράφησαν, την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στη ποιμαντική διακονία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

Συγκεκριμένως, στις 6:00 το απόγευμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, τέλεσε τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας, υπό τον τίτλο: «Αγιορειτικές Επισκέψεις», η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα «Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος» της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος» στον τρίτο όροφο του «Μαξιμείου» Ιδρύματος της Σερραϊκής Εκκλησίας. Μεταξύ των παρισταμένων στα εγκαίνια της εκθέσεως ήταν και η υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Β. Φλέσσα, η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Σερρών κ. Χρ. Αραπάκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Μαξιμείου», φίλοι, καθηγητές και σπουδαστές των Σχολών του Ιδρύματος.

Η ως είρηται έκθεση πραγματοποιείται υπό την πνευματική σκέπη της Εκκλησίας των Σερρών και αποτελεί ένα ευλαβικό οδοιπορικό του φιλότεχνου Σερραίου φωτογράφου κ. Μ. Κωνσταντινίδη στις αγιασμένες διαδρομές της Αθωνικής Πολιτείας.

Ο Σεβ. κ. Θεολόγος, στον σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε στον κ. Κωνσταντινίδη, εμπνευστή και δημιουργό της εκθέσεως και σε όλους εκείνους, που εκοπίασαν για την πραγματοποίησή της, πλούσια την χάρη του αγίου Θεού στη ζωή και τα έργα τους.

«Η έκθεσις αυτή, ετόνισε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος, παραμονές της αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, αποτελεί ένα ακόμη μέσον μυσταγωγήσεως στο μέγα μυστήριο της θείας αγάπης, όπως αυτό αποκαλύπτεται στον Σταυρό του Χριστού και στο κενό μνημείο Του και προσφέρεται ως ένας τρόπος προσεγγίσεως των ουρανοδρόμων και αθεάτων, αγιασμένων στιγμών της σταυροαναστασίμου μοναχικής ζωής».

Να σημειωθεί, ότι η φωτογραφική έκθεση: «Αγιορειτικές Επισκέψεις», θα λειτουργήσει για το κοινό, στην αίθουσα «Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος» της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος» του «Μαξιμείου» Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου, από 22 έως 27 Απριλίου, κατά τις ώρες 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ. και 5:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ..

Ακολούθως, στις 7:00 το απόγευμα, στον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νιγρίτης, με τιμή, σεβασμό, αλλά και χαρά πνευματική, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή αποτμήματος εκ του χαριτοβρύτου λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, προερχόμενο από την ιερά Μονή Αγ. Τριάδος Αιγίνης.

Η υποδοχή του θαυματοβρύτου ιερού λειψάνου, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως, από τον Σεβ. Ποιμενάρχη της κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησίας κ. Θεολόγο, με τη συμπροσευχητική συμμετοχή του ευαγούς Κλήρου, των Δημάρχων Σιντικής και Βισαλτίας κ. κ. Γ. Τάτσιου και Ευαν. Πλιάκου, του τέως Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθ. Μασλαρινού, του εκ Νιγρίτης καταγομένου Στρατηγού κ. Αγγ. Ιλαρίδη, του Διοικητού του 10ου Συντάγματος ΠΖ κ. Αδ. Σαρρή, εκπροσώπων των Αστυνομικών αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του τόπου, των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής με τις παραδοσιακές ενδυμασίες και τα λάβαρά τους, καθώς και πλήθους ευσεβών χριστιανών, από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μητροπολιτικής περιφερείας της Βισαλτίας και από τη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας, οι οποίοι, πληροφορηθέντες την έλευση του ιερού λειψάνου, προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη του λαοφιλούς αγίου Ιεράρχου Νεκταρίου.

Ο Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε δια θερμών λόγων τόσο τον Σεβ. Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, όσο και τον κομίσαντα προφρόνως το ιερό λείψανο, πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Πετράκο, ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την μεγίστη αυτή ευλογία στη ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Ευρισκόμενοι ήδη, με την χάριν του Θεού, στο τελευταίο στάδιο της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στα πρόθυρα της αγιωτάτης Εβδομάδος των πανσέπτων Παθών του Κυρίου μας, με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως, αλλά και δοξολογίας προς το υπερύμνητο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υποδεχθήκαμε το ιερό απότμημα εκ του χαριτοβρύτου ιερού λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, του συγχρόνου αυτού αγίου της αγάπης και της συγχωρητικότητος, ο οποίος ήλθε, ως μία ευλογία εξαιρετική, από την Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, με την φιλάδελφη ευχή και ευλογία του πολυσεβάστου Ποιμενάρχου της νησιωτικής αυτής επαρχίας κ. Εφραίμ, προς αγιασμόν και ενίσχυσιν του ενταύθα παροικούντος φιλοχρίστου λαού του Θεού.

Μεγίστη ευεργεσία απολαμβάνει σήμερον η πόλις της Νιγρίτης και η ακριτική Μητρόπολίς μας συνολικώς και διά τούτο δοξάζουμε το πανάγιο όνομα του Θεού και υμνολογούμε τη φιλόστοργη πρόνοιά Του.

Σε κάθε εποχή, ιδίως δε στις κρίσιμες σημερινές ημέρες, ο Άγ. Νεκτάριος με την αγία ζωή του, το αγιοπνευματικό του ήθος, αλλά και με το έργο του ως Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία, διακηρύττει ότι η αγιότητα είναι απολύτως συμβατή με την ανθρώπινη φύση, πορεία και επιδίωξη.

Νέκταρ του Θεού υπάρχων, ο συμπαθής μεγάλος Άγιος του αιώνος μας, έχοντας ο ίδιος σπλάχνα οικτιρμών ακούει τις προσευχές των πονεμένων και τσακισμένων από την αμαρτία ανθρώπων και διαποτίζει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκύτητα της παρουσίας του. Είναι τέτοια μάλιστα η παρρησία του Αγ. Νεκταρίου ενώπιον του Θεού, ώστε, το ιερόν Μοναστήριόν του στη νήσο της Αιγίνης, έχει αναδειχθεί ένας ωκεανός θαυμάτων και μία νέα κολυμβήθρα του Σιλωάμ, στην οποία καταφεύγουν οι ψυχικώς και σωματικώς νοσούντες, για να λάβουν την ίαση, την ευλογία, την χάρη, την παράκληση και την παρηγορία. 

Δοξάζουμε το υπεύμνητο Όνομα του αγίου Θεού, τιμούμε και σεβόμεθα υπερβαλλόντως τους αγίους μας, ως φανερώσεις του ιδίου του Κυρίου μας και ευχαριστούμε από μέσης καρδίας τον πολυσέβαστο αδελφό, Μητροπολίτη Εφραίμ για τη μεγίστη ευλογία, που με την ευχή του, σήμερα, όλοι απολαμβάνουμε στη πόλη της Νιγρίτης».

Αμέσως μετά τη Δοξολογία, επί τη υποδοχή του ιερού λειψάνου, τελέσθηκε η ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμ. Δώρων, με την πολυπληθή παρουσία ευλαβών χριστιανών, οι οποίοι προσήλθαν στον οίκο του Θεού, για να εκκλησιασθούν και να μεταλάβουν από το Ποτήριον της Ζωής.

Να σημειωθεί, ότι το ιερό λείψανο του Αγ. Νεκταρίου, θα ευρίσκεται στον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νιγρίτης, έως το «Σάββατο του Λαζάρου», 27 Απριλίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, προς αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη της υποψηφίας Ευρωβουλευτού κ. Φλέσσα και του
Διοικητού του 10ου Συντάγματος ΠΖ στον Μητροπολίτη Σερρών

23-04-2024

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο επισκέφθηκε, σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου 2024, στις 11:00 το πρωΐ, η υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Βίκυ Φλέσσα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στον Νομό Σερρών.

Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε την κ. Φλέσσα, στο Επισκοπείο Σερρών, συνοδευόμενη από τον πρώην Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαιδεύσεως Κ. Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιο, την Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Σερρών κ. Χ. Αραπάκη και την Δημοσιογράφο Σερρών κ. Δ. Μετόκη και συζήτησε μαζί τους ζητήματα επικαιρότητος.

Η κ. Φλέσσα ευχαρίστησε εγκαρδίως τον σεπτό Ποιμενάρχη της Εκκλησίας των Σερρών για την εγκάρδια δοχή και φιλοξενία, καθώς και για τις πολύτιμες σκέψεις του και τον γόνιμο διάλογο.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, προσέφερε στην κ. Φλέσσα και στους λοιπούς επισκέπτες, σε ανάμνηση της συναντήσεως, επετειακό πινάκιο, διασώζον την εξέχουσα και εμβληματική προσωπικότητα του μεγάλου Σερραίου Αρχιστρατήγου και πρωτεργάτου της εθνικής παλιγγενεσίας στην μαρτυρική Μακεδονία, Εμμανουήλ Παπά, καθώς και εκδόσεις της Σερραϊκής Εκκλησίας.

Ακολούθως, στις 12:00 το μεσημέρι, τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Επισκοπείο Σερρών, ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος ΠΖ κ. Αδάμ Σαρρής, με αφορμή την οσονούπω αποχώρησή του από την Διοίκηση του Συντάγματος και την μετάταξή του στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου Θεσσαλονίκης (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).

Ο κ. Σαρρής αφού ευχαρίστησε, με βαθειά συγκίνηση, τον Σεβασμιώτατο, για την συνεργασία και τη διαχρονική πατρική του αγάπη, του προσέφερε ως δώρο ένα ιστορικό κειμήλιο του 10ου Συντάγματος ΠΖ, έναν αυθεντικό στρατιωτικό φανοστάτη, προερχόμενο από το αμυντικό συγκρότημα του Οχυρού Ρούπελ.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλως ιδιαιτέρως τον κ. Σαρρή, για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του προς την τοπική Εκκλησία και τον Ποιμενάρχη Της, η οποία εκφράσθηκε και με την δωρεά του σπανίου αυτού κειμηλίου, προς μόνιμη φύλαξη και έκθεση στο Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο «Ψυχής Άκος» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, επαίνεσε εγκαρδίως τον κ. Συνταγματάρχη για την διετή (2022-2024) σεμνοπρεπή, ουσιαστική και καρποφόρο υπηρεσία του στην Διοίκηση του ενδόξου Συντάγματος των Σερρών, ευχόμενος την εξ ύψους ενίσχυση και ευλογία του αγίου Θεού στην ανάληψη των νέων υψηλών καθηκόντων του στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. Θεσσαλονίκης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του υποψηφίου Ευρωβουλευτή
κ. Αυτιά στον Μητροπολίτη Σερρών

22-04-2024

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο επισκέφθηκε, σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στη 1:30 το μεσημέρι, o υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γεώργιος Αυτιάς, στο πλαίσιο της περιοδείας του στον Νομό Σερρών.

Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε τον κ. Αυτιά, στο Επισκοπείο Σερρών, συνοδευόμενο από τους Βουλευτές Σερρών κ. κ. Θ. Λεονταρίδη και Αν. Χατζηβασιλείου, καθώς και από λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες και συζήτησε μαζί τους, σε κλίμα αμοιβαίας κατανοήσεως, ζητήματα επικαιρότητος.

Η Εκκλησία μας, ετόνισε ο Σεβασμιώτατος, εκτός του καθαρώς πνευματικού και αγιαστικού Της έργου, που είναι το πρώτιστον, εργάζεται αταλάντευτα και προς την κατεύθυνσιν της διασφάλισης της ενότητος, της κοινωνικής συνοχής, της σταθερότητος και της προόδου του τόπου μας.

Ο κ. Αυτιάς ευχαρίστησε, με τη σειρά του, εγκαρδίως τον σεπτό Ποιμενάρχη της Εκκλησίας των Σερρών για την εγκάρδια δοχή και φιλοξενία, καθώς και για τις πολύτιμες σκέψεις του και τον γόνιμο διάλογο.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, προσέφερε στον κ. Αυτιά, σε ανάμνηση της επισκέψεώς του, ακριβές αντίγραφο της Παναγίας «Πονολυτρίας», της οποίας το χαριτόβρυτο και θαυματουργό, ανάγλυφο εικόνισμα (11ος αιών) φυλάσσεται στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό Αγ. Θεοδώρων Σερρών.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα:
Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας!

Τὴν ὀνομασία «Νυμφίος» δὲν τὴ δώσαμε ἐμεῖς στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Ἴδιος ἐπανειλημμένως ὀνόμασε τὸν Ἑαυτό του ἔτσι· εἴτε μιλώντας μὲ παραβολές, σὰν αὐτὴν τῶν δέκα παρθένων ποὺ περιμένουν τὸν νυμφίο, τὸν γαμπρό, γιὰ νὰ εἰσέλθουν μαζί του στὸ γαμήλιο τραπέζι· εἴτε ἀποκαλώντας ἀπευθείας τὸν Ἑαυτό του μὲ τὴν ὀνομασία αὐτή (βλ. Ματθ. θ΄ 15).

Ἀλλὰ καὶ ὁ τίμιος Πρόδρομος εἶχε ὀνομάσει τὸν Χριστὸ Νυμφίο. Αὐτὸς εἶναι ὁ Νυμφίος, εἶχε πεῖ στοὺς μαθητές του. Ἐγὼ εἶμαι ὁ φίλος τοῦ Νυμφίου, ὁ παράνυμφος, ὁ νυμφαγωγός. Ὁ Νυμφίος, ὁ Χριστός, Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔχει τὴ Νύμφη (βλ. Ἰω. γ΄ 29).

Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι αὐτή;

Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει πάλι ὁ Κύριος. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὁμιλώντας διὰ στόματος τῶν προφητῶν, ὀνομάζει τὸν Ἑαυτό του νυμφίο, μνήστορα, ποὺ ἔχει μνηστευθεῖ τὴ Σιών, τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴ Συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων. Ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὴ δὲν Τοῦ ἔδειξε πίστη συζυγική, γι᾿ αὐτὸ διαρρηγνύει τὴ σχέση του μ᾿ αὐτὴν καὶ συνάπτει τὸν Ἑαυτό του μὲ τὴ νέα Σιών, τὴ νέα Συναγωγή, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία. Μάλιστα στὸν Ἡσαΐα (ξβ΄ [62] 5) ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴ στοργή, τὴν εὐφροσύνη του κοντὰ στὴ Νύμφη του, τὴ νέα Ἱερουσαλήμ: «καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφρανθήσεται νυμφίος ἐπὶ νύμφῃ, οὕτως εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ σοί».

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ δίδεται ἡ κατεξοχὴν περιγραφὴ τοῦ Νυμφίου, τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, καὶ μὲ ἀπαράμιλλο τρόπο ἐμφανίζεται ἡ ὡραιότητά του, εἶναι στὸ μυστικὸ βιβλίο «ᾎσμα ᾈσμάτων» ἀλλὰ καὶ στὸν 44ο Ψαλμό. Αὐτὸς εἶναι Ψαλμὸς Μεσσιακός, ὁ ὁποῖος φέρει τὴν ἐπιγραφὴ «ᾨδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ» καὶ εἰκονίζει τὸν Νυμφίο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴ Νύμφη του Ἐκκλησία: «Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων». Εἶσαι ὁ πιὸ ὄμορφος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. «Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου» (στίχ. 3). Ἡ Χάρις ποὺ πλημμυρίζει τὸ ἐσωτερικό σου ξεχύνεται καὶ στὰ χείλη σου, ποὺ αἰχμαλωτίζουν μὲ τὴ γοητευτικὴ πειθὼ καὶ τὴν εὐγενὴ γλυκύτητα καὶ προσήνεια. Ἐξωτερικὴ ἀποτύπωση τῆς ἀπαράμιλλης ἁγιότητος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ «κάλλει ὡραίου», τοῦ ὡραιότερου, θελκτικότερου, ἑλκυστικότερου, ἀγαπητότερου, ἁγιότερου Νυμφίου!

Γοητευμένη ἡ Νύμφη Ἐκκλησία ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἔχοντας μπροστά της τὸν Νυμφίο της νὰ πάσχει γιὰ τὴ δική της ἀγάπη, Τοῦ μελωδεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ γλυκύτατα, ἐράσμια, περιπαθὴ μελωδήματα τώρα, κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Τώρα ποὺ ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴν ἔσχατη ταπείνωσή του, στὴν τέλεια ἀδοξία του, στὸν πυθμένα τῆς ἀμορφίας του.

Συμβαίνει ὅμως αὐτὸ τὸ παράδοξο, διότι ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅτι ὁ Νυμφίος της περιῆλθε σ᾿ αὐτὴ τὴν οἰκτρὴ κατάσταση, προκειμένου νὰ ἀνακαινίσει τὴν ἴδια. Γνωρίζει ὅτι ἡ ἴδια ἦταν ἡ ἄσχημη, ἡ ἐξευτελισμένη, ἡ ρυτιδωμένη, ἡ γηρασμένη, ἡ ἀτιμασμένη λόγῳ τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἔπαθε, «ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ… ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος» (Ἐφ. ε΄ 26-27). Πῶς νὰ μὴν Τὸν θεωρεῖ ὡς τὸν ὡραιότατο καὶ γλυκύτατο Νυμφίο της;

Αὐτὸς εἶναι ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Τῆς Ἐκκλησίας γενικά, καὶ τῆς κάθε ψυχῆς εἰδικά. Καὶ τῆς δικῆς μας ψυχῆς Νυμφίος, μὲ τὴν ὁποία θέλει νὰ συναφθεῖ σὲ γάμο πνευματικό, σὲ ἄρρηκτη ἕνωση αἰώνιας πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως ἀποκλειστικῆς· γιὰ νὰ τὴν καταστήσει ἔνδοξη καὶ αὐτὴν καὶ περικαλλή, τιμημένη βασιλικῶς κοντά Του.

Γι᾿ αὐτὸ ἔπαθε στὸν Σταυρὸ ὁ Νυμφίος Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ κι ἐμεῖς, βλέποντάς Τον στὸ ἄχραντο Πάθος του καὶ ἐννοώντας τὴν ἀπύθμενη πρὸς ἐμᾶς ἀγάπη του, Τοῦ ὑποσχόμαστε αἰώνια πίστη καὶ ἀφοσίωση πλησίον Του!

Πηγή: https://www.osotir.org/

Ἅγιος Εὐλόγιος Ἀλεξανδρείας: Ὁμιλία εἰς τὴν ἁγίαν ἑορτὴν τῶν Βαΐων καὶ εἰς τὸν πῶλον

Ἅγιος Εὐλόγιος Ἀλεξανδρείας: Ὁμιλία εἰς τὴν ἁγίαν ἑορτὴν τῶν Βαΐων καὶ εἰς τὸν πῶλον Ἅγιος Εὐλόγιος Ἀλεξανδρείας Ἑορτάζουμε σήμερα οἱ πιστοὶ ἐπίσκεψι βασιλικὴ ἂς ὑποδεχθοῦμε τὸν Βασιλέα θεοπρεπῶς. Ἦλθε λοιπὸν ἡ ὥρα, ἂς μὴ κοιμώμεθα, ἂς ὑψώσωμε τὸν νοῦ πρὸς τὸν Θεόν, μὴ σβύσωμε τὸ πνεῦμα, ἂς ἀνάψωμε χαρμόσυνες λαμπάδες, ἂς ἀνανεώσωμε τὸν χιτώνα τῆς ψυχῆς, ἂς βαστάσωμε νικηφόρως τὰ βαΐα καὶ ἂς βοήσωμε μαζὶ μὲ τὸν ὄχλον, ἂς ὑμνήσωμε ὅπως τὰ παιδιά, μαζί τους: «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ἰδοὺ ὅτι ἦλθεν, ἰδοὺ ἐφανερώθη, ἰδοὺ ἔφθασε. Πάλιν εἰσέρχεται στὴν Ἱερουσαλήμ, πάλι σταυρὸς ἑτοιμάζεται, πάλι σχίζεται τὸ χειρόγραφό του Ἀδάμ, πάλιν ὁ Παράδεισος ἀνοίγεται, πάλι γίνεται ἔνοικός του ὁ ληστής, πάλιν ἡ ἐκκλησία χορεύει, πάλιν ἡ πονηρὰ Συναγωγὴ…

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Εἰς τήν Κυριακή τῶν Βαΐων

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Εἰς τήν Κυριακή τῶν Βαΐων Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Σέ καιρό εὐνοίας σέ ἐπήκουσα καί σέ ἡμέρα σωτηρίας σ’ ἐβοήθησα», εἶπε ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσ. 49, 8). Καλό λοιπόν εἶναι νά εἰπῶ σήμερα τό ἀποστολικό ἐκεῖνο πρός τήν ἀγάπη σας: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού ἡμέρα σωτηρίας ἄς ἀπορρίψωμε λοιπόν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἄς ἐκτελέσουμε τά ἔργα τοῦ φωτός, ἄς περπατήσουμε μέ σεμνότητα, σάν σέ ἡμέρα» (Β΄ Κορ. 6, 2· Ρωμ. 13, 12). Διότι προσεγγίζει ἡ ἀνάμνησις τῶν σωτηριωδῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ καί τό νέο καί μέγα καί πνευματικό Πάσχα, τό βραβεῖο τῆς ἀπαθείας, τό προοίμιο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Καί τό προκηρύσσει ὁ Λάζαρος πού ἐπανῆλθε ἀπό τά βάραθρα τοῦ Ἅδη,…

Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Κύπρου: Ὁμιλία εἰς τὰ Βάϊα

Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Κύπρου: Ὁμιλία εἰς τὰ Βάϊα Άγιος Επιφάνιος Κύπρου Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά. Ἄλλη μιά φορά σωτηρία στόν κόσμο, πάλι ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά σταυρωθῆ. Ὁ Βασιλιάς τῆς Σιών, ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ξαναέρχεται σ᾽ αὐτήν καί χαρίζει πάλι τή σωτηρία στόν κόσμο. Τό φῶς ἄλλη μιά φορά μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἡ πλάνη διαλύεται, ἡ ἀλήθεια λουλουδίζει, χορεύει ἡ Ἐκκλησία καί χηρεύει ἡ Συναγωγή. Πάλι ντροπιάζονται οἱ…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Τετάρτη 24 Απριλίου 2024
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας καὶ Τροπαιοφόρος

Ὁ μεγαλομάρτυς Γεώργιος γεννήθηκε περίπου τὸ 275 μ.Χ. στὴν Καππαδοκία, ἀπὸ γονεῖς χριστιανούς. Ὁ πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικὰ γιὰ τὸ Χριστό. Ὅταν ὁ Γεώργιος ἔγινε 18 χρονῶν, στρατεύθηκε στὸ ῥωμαϊκὸ στρατό. Ἂν καὶ νέος στὴν ἡλικία, διεκπεραίωνε τὶς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις τέλεια. Ὅλοι τὸν θαύμαζαν γιὰ τὸ παράστημά του. Γι᾿ αὐτό, γρήγορα τὸν προήγαγαν σὲ ἀνώτερα ἀξιώματα καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸν τίτλο τοῦ κόμητος. Συνέβη, ὅμως, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ Διοκλητιανὸς νὰ κηρύξει λυσσώδη διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ὁ Γεώργιος ἦταν 28 χρονῶν καὶ χωρὶς δισταγμοὺς ὁμολόγησε τὴν πίστη του, παρὰ τὰ ἀξιώματα ποὺ τοῦ εἶχαν δώσει. Ὁ Διοκλητιανὸς δὲν τὸ περίμενε καὶ ἔφριξε γιὰ τὴν στάση τοῦ Γεωργίου. Τότε ἄρχισε γιὰ τὸν Ἅγιο μία σειρὰ φρικτῶν βασανιστηρίων, ἀλλὰ καὶ θαυμάτων, ποὺ ἔφεραν πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἀφοῦ τὸν λόγχισαν, ξέσχισαν τὶς σάρκες του μὲ εἰδικὸ τροχὸ ἀπὸ μαχαίρια. Ἔπειτα, τὸν ἔριξαν σὲ λάκκο μὲ βραστὸ ἀσβέστη καὶ κατόπιν τὸν ἀνάγκασαν νὰ βαδίσει μὲ πυρωμένα μεταλλικὰ παπούτσια. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁ Θεὸς τὸν κράτησε ζωντανὸ καὶ ἔγινε αἰτία νὰ ἐξευτελιστοῦν τὰ εἴδωλα καὶ οἱ ἐκφραστές τους. Τέλος, τὸν ἀποκεφαλίζουν προσευχόμενο. Κατὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ὁ ἔνδοξος αὐτὸς μεγαλομάρτυρας εἶναι ὁ μαργαρίτης ὁ πολύτιμος, ὁ ἀριστεὺς ὁ θεῖος, ὁ λέων ὁ ἔνδοξος, ὁ ἀστὴρ ὁ πολύφωτος, τοῦ Χριστοῦ ὁπλίτης, τῆς οὐρανίου στρατιᾶς ὁ συνόμιλος. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον ἀγαπημένους ἁγίους τῶν Κυπρίων μὲ τοὺς περισσοτέρους ναοὺς καὶ εἰκόνες. Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου σῴζονται δυὸ παλαιὲς διαλελυμένες σήμερα Μονές: Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πιτιδιώτη ἡ ὁποία εὑρίσκεται κοντὰ στὴν κοινότητα Φλάσου καὶ ἡ κατεχόμενη σήμερα Βυζαντινὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ῥηγάτη κοντὰ στὴν Κυρὰ Μόρφου. Περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος ὁ Στρατηλάτης

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Πρωτολέων ὁ Στρατηλάτης

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ ἀπὸ μάγων

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ὁ γεωργός

Τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀνέστησε τὸ βόδι μὲ θαυματουργικὸ τρόπο ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας καὶ ὅταν εἶδε στὴ συνέχεια καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Οὐαλέριος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Οἱ Ἅγιοι Δονᾶτος καὶ Θερινός

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κύπριος

Ἦταν ὡραῖος νέος καὶ ἄνθρωπος ἀρετῆς, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὴν Κύπρο ἀναχώρησε καὶ ἦλθε στὴν Πτολεμαΐδα (τῆς Παλαιστίνης), ὅπου ὑπηρετοῦσε κοντὰ σ᾿ ἕναν εὐρωπαῖο Πρόξενο. Ὁ Γεώργιος, πήγαινε συχνὰ στὸ σπίτι μίας φτωχῆς μωαμεθανίδας γυναίκας, ποὺ εἶχε μία νεαρὴ κόρη, καὶ ἀγόραζε αὐγὰ γιὰ τὸν ἀφέντη του. Οἱ τούρκισσες γειτόνισσες τῆς γυναίκας αὐτῆς, οἱ ὁποῖες διέθεταν αὐγὰ γιὰ πώληση, ἀποφάσισαν νὰ ἐξοντώσουν τὸν Γεώργιο, διότι δὲν ἀγόραζε αὐγὰ ἀπὸ αὐτές. Κάποια μέρα λοιπόν, ὅλες μαζὶ συκοφάντησαν ὅτι εἶχε ἀθέμιτες σχέσεις μὲ τὴν μουσουλμανίδα κόρη. Ἔτσι ὁ Γεώργιος, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν ψευδὴ κατηγορία, ὁδηγήθηκε βίαια στὸν Ἱεροδικαστή, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ δεχθεῖ τὴν μουσουλμανικὴ θρησκεία, γιὰ ν᾿ ἀποφύγει τὴν τιμωρία. Παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ κριτῆ καὶ τὶς φοβέρες τοῦ ὄχλου, ὁ νεομάρτυρας παρέμεινε ἀμετάθετος στὴ χριστιανική του πίστη. Τότε ὁ κριτὴς καταδίκασε τὸν Γεώργιο σὲ θάνατο. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι βγῆκαν ἀπὸ τὸ τζαμί, ἡμέρα Παρασκευὴ 25 Ἀπριλίου 1752, κατὰ τὴν ὁποία εἶχε ὁρισθεῖ τὸ μαρτύριό του, τὸν ὁδήγησαν σὲ τόπο κοντὰ στὴ θάλασσα καὶ πρὶν τὸν ἐκτελέσουν, προσπαθοῦσαν μὲ κολακεῖες καὶ ὑποσχέσεις νὰ ἐπιτύχουν τὸν ἐξισλαμισμό του. Μπροστὰ ὅμως στὴν ἀμετάθετη γνώμη τοῦ γενναίου μάρτυρα, οἱ Τοῦρκοι τὸν πυροβόλησαν καὶ κατόπιν ὅρμησαν καὶ διαμέλισαν τὸ σῶμα του. Τότε συνέβη αἰφνίδια θύελλα, ποὺ συντάραξε τὴν θάλασσα, τῆς ὁποίας τὰ κύματα ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου ποὺ βρισκόταν τὸ λείψανο. Τότε οἱ Τοῦρκοι φοβήθηκαν καὶ ἀπομακρύνθηκαν, οἱ δὲ Χριστιανοί, ἀφοῦ παρέλαβαν τὸ ἅγιο λείψανο, τὸ ἐνταφίασαν στὸ ναὸ τῆς Πτολεμαΐδας. Στὶς 13 Ἀπριλίου 1967 τὰ λείψανα τοῦ νεομάρτυρα αὐτοῦ μεταφέρθηκαν, μὲ τιμὲς ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα στὴ Λευκωσία τῆς Κύπρου καὶ τοποθετήθηκαν στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Βοσκὸς ἀπὸ τὴν Βουλγαρία

Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Κάμπροβα τῆς Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν Βουλγαρία καὶ ἦλθε στὴν πόλη Σῶμα, κοντὰ στὴν Πέργαμο καὶ ἔγινε βοσκὸς προβάτων. Κάποια μέρα ποὺ ἔβοσκε τὰ πρόβατά του ὁ Λάζαρος, ἀποκοιμήθηκε καὶ κατὰ τύχη ἐκείνη τὴν ὥρα περνοῦσε κάποια Ὀθωμανίδα, κατὰ τῆς ὁποίας ἐπιτέθηκε ὁ σκύλος τοῦ κοπαδιοῦ καὶ ἔσχισε λίγο τὰ ῥοῦχα της. Ἡ Ὀθωμανίδα αὐτή, ὅταν γύρισε στὸ σπίτι της, συκοφάντησε τὸν Λάζαρο στὸν ἄντρα της ὅτι δῆθεν τὴν βίασε. Ἐξοργισμένος ὁ μωαμεθανός, πῆγε στὴ στάνη καὶ βρῆκε κάποιον σύντροφο τοῦ Λαζάρου, ποὺ τὸν τραυμάτισε. Ὅταν ὁ Ὀθωμανὸς πληροφορήθηκε ὅτι αὐτὸς ποὺ τραυμάτισε δὲν ἦταν ὁ Λάζαρος φοβήθηκε τὰ ἐπακόλουθα τῆς ἀθῳότητας τοῦ τραυματισμένου καὶ ἔπεισε τοὺς συγγενεῖς τῆς συζύγου του νὰ ζητήσουν τὴν τιμωρία τοῦ Λαζάρου ἀπὸ τὸν ἀγά. Ἔτσι ὁ Λάζαρος συνελήφθη, ὁδηγήθηκε στὸν ἀγὰ καὶ φυλακίστηκε στὶς 7 Ἀπριλίου 1802. Κατὰ τὴν δίκη ἀποδείχθηκε ἡ ἀθῳότητα τοῦ Λαζάρου καὶ οἱ συγγενεῖς της Ὀθωμανίδας ὑποσχέθηκαν 1000 γρόσια στὸν ἀγά, σὲ περίπτωση ποὺ αὐτὸς θὰ ἐπιτύγχανε τὸν ἐξισλαμισμὸ ἢ τὸν θάνατο τοῦ μάρτυρα. Τότε ὁ ἀγὰς ὑπέβαλε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια τὸν Λάζαρο, ἀφοῦ κατέκαψε ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός του, ἀκόμα καὶ αὐτὴ τὴν γλῶσσα του. Οἱ πόνοι ἀπὸ τὰ βάρβαρα βασανιστήρια ἦταν ἀνυπόφοροι, ἀλλὰ δὲν στάθηκαν ἱκανοὶ νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα τοῦ Λαζάρου. Ἔτσι στὶς 23 Ἀπριλίου 1802 ἀπαγχονίστηκε καὶ ἔτσι ἔλαβε τὸ ἔνδοξο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου, σὲ ἡλικία 28 χρονῶν. Ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρα αὐτοῦ, συνέταξε ὁ Ἱερομόναχος Νικηφόρος ὁ Χίος.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος τοῦ Σενκοὺρκ (Ῥῶσος)

Διὰ Χριστὸν σαλός.

Ημερολόγιο 2024

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]