Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

17-10-2019

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀκένωτο πνευματικό θησαυροφυλάκιο τοῦ πλούτου τῆς παντοδυνάμου χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διδακτήριο καί ἐργαστήριο ἁγιότητος εἶναι ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ ἁγιασμός, ὡς χαρισματική δωρεά καί κλῆσις τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἀποτελεῖ τόν τελικό προορισμό τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί συναρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί τῶν λοιπῶν ἱερῶν μυστηρίων, ἐξαιρέτως δέ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐνσωμάτωση, παραμονή καί πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό πανάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, τήν Ἐκκλησία. Κατά τήν διδασκαλία τῶν θεοφόρων πατέρων μας, ἅγιος καλεῖται ὁ ἐν Χριστῷ ἀναγεννημένος ἄνθρωπος, πού βιώνει καί φανερώνει αὐθεντικῶς στόν κόσμο τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν τιμή τῶν ἁγίων ὁ πιστός ὁδηγεῖται στήν γονιμότητα τῶν θείων ἀρετῶν, ἐμπνέεται στόν ἀγώνα του, ἐκκλησιαστικοποιεῖται καί πλησιάζει τόν Θεό στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀρχαιοπαράδοτος παράδοσις τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων καλλιεργεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί διά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ σεμνοπρεπῆ καύχηση μπορεῖ ὡς μητέρα φιλόστοργος νά λέγει «ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα». Οἱ ἐκκλησιαστικές ἑορτές ἀποτελοῦν πρωτίστως ἔκφραση τῆς κοινῆς λατρείας τῆς θρησκευτικῆς κοινότητος πρός τόν ἐν ἁγίοις θαυμαστόν Θεόν, τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τούς γνησίους Αὐτοῦ θεράποντες. Ἡ ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου ἤ τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως ἑνός ἁγίου εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα του. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συνέρχεται λατρευτικῶς πρός δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ, πρός ἔπαινον τοῦ μάρτυρος, πρός διδαχήν πνευματικήν, πρός στερέωσιν τῆς πίστεως, πρός ἁγιασμόν, πρός μαρτυρίαν «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος».

Ἀκολουθοῦσα αὐτή τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική παράδοση ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐγκαινιάζει ἀπό ἐφέτος τόν κοινό λειτουργικό ἑορτασμό, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους, τῆς Συνάξεως ὅλων τῶν οὐρανίων προστατῶν της, οἱ ὁποῖοι μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες καί τή Νιγρίτα. Στήν κορυφή τῆς τιμητικῆς αὐτῆς Συνάξεως προκάθηται πρεσβευτικῶς καί φιλοστόργως ἡ παναμώμητος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁγία Θεοτόκος Πονολύτρια, τῆς ὁποίας τό πάντιμο, ἀρχαῖο καί θαυματουργό εἰκόνισμα, ἐνθρονισμένο ἀπό αἰῶνες στόν περικαλλῆ καί παλαίφατο Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἀποτελεῖ τό ἱερό παλλάδιο τῶν Σερρῶν, τήν ἀστείρευτη πηγή τοῦ θείου ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν. Ὁ «φίλος τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ», ὁ θεῖος Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής, ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, κατέχει ἀξιοχρέως στήν λειτουργική καί ἑορτολογική μας παράδοση τά δευτερεῖα τῆς τιμῆς καί τοῦ σεβασμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν, στά ἱερώτατα πρόσωπα τῶν Σερραίων κατά τήν καταγωγή σεπτῶν κτητόρων τῆς περιφήμου Προδρομικῆς μάνδρας τοῦ Μενοικίου ὄρους, Ἰωαννικίου καί Ἰωάννου, διασώζει καί διαφυλάττει τό ἱερόν σέβας καί τήν ἀκοίμητη λειτουργική τιμή πρός τόν μέγιστο τῶν προφητῶν Ἰωάννη. Σεμνύνεται ὡσαύτως ἐν Κυρίῳ ἡ κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκκλησία γιά τούς θείους Ἀρχιστρατήγους τῶν οὐρανίων δυνάμεων, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, τούς διαχρονικούς προστάτες τῆς θαυμαστῆς πόλεως, ὅπως καί γιά τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Ἀνδρέα, πού ἐργάσθηκαν ἱεραποστολικῶς στήν Μακεδονία μας κατά τίς περιοδείες τους. Ἰδιαιτέρως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δικαίως ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ πνευματικός πατέρας καί κατά Χριστόν θεμελιωτής καί φωτιστής της, ἀλλά καί ὁ οὐράνιος προστάτης της, ἀφοῦ ἡ μεγαλομάρτυς πόλις τῶν Σερρῶν ἀπελευθερώθηκε θαυμαστῶς ἔπειτα ἀπό 530 χρόνια σκληρῆς δουλείας τήν ἡμέρα τῆς ἱερᾶς μνήμης του, στίς 29 Ἰουνίου τοῦ 1913. Καυχᾶται ἐν Κυρίῳ τό θαυμαστό ἄστυ τῶν Σερρῶν καί γιά τόν Ἅγιο καί πανεύφημο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ἔνθερμο προστάτη καί σωτήρα τῆς πόλεως, καθώς μέ τίς ἰδικές του δραστικώτατες πρός Κύριον πρεσβεῖες, ἐσώθη τήν 8η Μαΐου 1821, ἡ πόλη ἀπό βεβαία σφαγή, σχεδιασθεῖσα ἀπό τούς Τούρκους.

Σεμνύνεται ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί γιά τούς δύο πανένδοξους μεγαλομάρτυρες Θεοδώρους, τόν Τήρωνα καί τόν Στρατηλάτη, τούς φιλόστοργους κηδεμόνες τῆς πόλεώς μας. Ὁ λαοφιλής ἅγιος Γεώργιος ὁ μεγαλομάρτυς καί τροπαιοφόρος τιμᾶται πανηγυρικῶς στή Νιγρίτα, τήν Ἀσπροβάλτα καί σέ πολλούς ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας. Ἄγνωστος παραμένει ὁ ἀκριβής χρόνος καί ὁ τρόπος τοῦ μαρτυρίου τῶν τεσσάρων Σερραίων στρατιωτικῶν ἁγίων Ἀδριανοῦ, Πολυεύκτου, Πλάτωνος καί Γεωργίου, οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στά Μέγαρα τόν 3ο ἤ 4ο μ. Χ. αἰώνα. Στήν ἴδια κατηγορία τῶν ἀρχαίων μαρτύρων καί ὁμολογητῶν ἀνήκουν ὁ ἅγιος Παράμονος ἐκ τῆς Βισαλτίας, καθώς καί ὁ Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης διέπρεψε ὡς Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν, παραιτηθείς δε ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς του, ἐμόνασε στήν Προδρομική μάνδρα. Εὐλογία μεγάλη γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι καί ὁ λογιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἅγιος Κάλλιστος, ὁ ὁποῖος παρέδωσε τήν μακαρία ψυχή του στά χέρια τοῦ Κυρίου μας τήν 20ή Ἰουνίου τοῦ 1364 στίς Σέρρες.

Μία ξεχωριστή θέση μέσα στό πολύφωτο νοητό στερέωμα τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας κατέχουν οἱ πολύαθλοι νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι στήν μακρά καί ἀσέληνη νύχτα τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ἀνεδείχθησαν τά ἔμψυχα ἐκεῖνα λυχνάρια πού ἐφώτισαν παρακλητικῶς καί ἀφυπνιστικῶς τήν ζωή τοῦ ὑπόδουλου Γένους. Ἀνάμεσά τους διακρίνεται τό εὐλογημένο βλάστημα τῶν Σερρῶν, ὁ νεομάρτυρας Ἰωάννης, πού μαρτύρησε μέ φρικτά βασανιστήρια γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία στά σκοτεινά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας κατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 15ου αἰώνα. Ἡ ἱερά μνήμη του τιμᾶται τήν 12η Μαΐου ἑκάστου ἔτους. Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας Νικήτας ὁ νέος ἐπίσης γεννήθηκε τό τελευταῖο μισό τοῦ 18ου αἰῶνος στήν Ἤπειρο, ἐμόνασε στό Ἅγιον Ὄρος καί μαρτύρησε στήν πόλη τῶν Σερρῶν στίς 4 Ἀπριλίου τοῦ 1808. Μέ τό τίμιο αἷμα του ἁγίασε τήν πόλη καί ὁλόκληρη τήν ἐπαρχία μας. Στήν ἴδια περίλαμπρη χορεία τῶν νεομαρτύρων ἀνήκει καί ὁ ἱερομάρτυς Βενέδικτος ὁ Κωνσταμονίτης, ὁ ἐξ Ἐζεβῶν καταγόμενος, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ στίς 12 Ἰουνίου 1821 στή Θεσσαλονίκη. Μέ τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν συνδέονται πνευματικῶς ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας Ραφαήλ ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἐκάρη μοναχός καί χειροτονήθηκε διάκονος στήν πόλη μας, ὁ ὁσιομάρτυρας Ἀκάκιος ὁ Ἀσβεστοχωρίτης, οἱ Σερραῖοι Πάτρουλας, Μανόλης Μποσταντζόγλης καί Ἀλεξανδρῆς Ταταρχάνης πού ὑπέστησαν μαρτυρικό θάνατο ἐπί Τουρκοκρατίας στήν πόλη τῶν Σερρῶν. Στό πάντιμο χορό τῶν Σερραίων νεομαρτύρων συναριθμεῖται καί ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Μητροπολίτης Κυδωνιῶν Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐπί ἑπταετίαν ὑπηρέτησεν ὡς ἱεροκήρυξ καί διδάσκαλος στήν Ἐκκλησία καί τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Σφαγιάσθηκε ὡς γνήσιος καί καλός ποιμένας καί προστάτης τοῦ χειμαζομένου ποιμνίου του τήν 3η Ὀκτωβρίου 1922 ἀπό τίς ὀρδές τῶν νεοτούρκων κατά τήν Μικρασιατική καταστροφή. Μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία συνδέεται πνευματικῶς καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε διάκονος στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν στίς 26 Φεβρουαρίου 1862 καί ἐδόξασε τήν Ἐκκλησία μέ τήν ὁσία βιοτή, τήν σύνεση καί τό ἁγιοπνευματικό του ἦθος. Ἀπότμημα τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων του φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ φιλάγιου λαοῦ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ λειτουργική ζωή εἶναι ὁ βαρύτιμος καί ἀνεξάντλητος πνευματικός θησαυρός τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ζωῆς. Οἱ ἅγιοι, πού ἀποτελοῦν φανερώσεις τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἔζησαν τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καί σωτηρίας ἐντός τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κοινός συνεορτασμός τους, πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐγκαινιάζει ἀπό ἐφέτος, εὔχομαι νά ἀποτελέσει μία εὐλογημένη ἀφορμή γιά ὅλους μας, ὥστε, γνωρίζοντας τόν χριστοειδῆ βίο, τό μαρτύριο, τήν ὁσιακή πορεία καί μαρτυρία τους, νά ἐμπνευσθοῦμε στήν ζωή μας, νά στηριχθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί νά ἀγαπήσουμε ὡς ἐκείνοι τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Κύριον καί Σωτῆρα μας. Ὡς Ἐπίσκοπος σᾶς καλῶ ὅλους, τό εὐλογημένο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά τιμήσουμε κατά τήν ἁγιασμένην παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συνδεθέντας μέ τήν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν ἁγίους. Ὁ ἑορτασμός τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Σερρῶν καί Νιγρίτης ἁγίων θά τελεῖται κατ’ ἔτος τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου. Ἐφέτος ἡ ἑορτή θά τιμηθεῖ τό Σάββατο 9 καί τήν Κυριακή 10 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Κατά τίς δύο αὐτές λατρευτικές συνάξεις, που θά ξεκινήσουν μέ τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τό Σάββατο 9 Νοεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα καί θά ὁλοκληρωθοῦν τήν Κυριακή 10 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, θά εὑρίσκονται στόν παλαίφατο Καθεδρικό Ναό μας ὅσα ἱερά Λείψανα ὑπάρχουν ἀπό τούς ἁγίους προστάτας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί φυλάσσονται στούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί συγκεκριμένως τῶν ἁγίων: Τιμίου Προδρόμου, Ἀποστόλου Παύλου, Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος καί Στρατηλάτου, Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, Γεωργίου, Πλάτωνος, Πολυεύκτου καί Ἀδριανοῦ, Ἰωάννου τοῦ κτίτορος, Ραφαήλ τοῦ θαυματουργοῦ, Νικήτα τοῦ νεομάρτυρος καί Γρηγορίου Καλλίδου, πρός ἁγιασμόν καί πνευματικήν ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά ἐπιτελοῦμε τόν προορισμόν μας, δηλαδή «ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1), νά ὡριμάζουμε πνευματικῶς, νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφίεται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατότητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν φιλόστοργη μητέρα μας, Ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Υποδοχῆ Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (17-10-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 17-10-2019 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ὁ πανσεβάσμιος κόσμος τῶν σεπτῶν εἰκόνων μᾶς μυσταγωγεῖ σιωπηλῶς στόν ἱερό χῶρο τῆς καινῆς κτίσεως, τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς καί πνευματικότητος. Τό μυστήριο τῆς πίστεως βιοῦται μέσα στήν Ἐκκλησία μας ὡς ἡ πραγματική, θεραπευτική, φωτιστική, σωτήριος, φιλόστοργος παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, στό πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τήν θεανδρική ὑπόστασή Του καί εἴδαμε καί ψηλαφήσαμε καί εὐαγγελιζόμεθα στόν κόσμο «ἐν λόγοις, ἐν συγγραφαῖς, ἐν εἰκονίσμασι…». Ἡ ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, πού συνῆλθε τό 787 μ.Χ. στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, χαρακτήρισε τήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ὡς «ἔγκριτον καί θεάρεστον θεσμοθεσίαν καί Ἀποστολικήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, εὐσεβές αἴτημα καί ἀνάγκη τοῦ πληρώματος αὐτῆς». Μέσα ἀπό τήν τιμή τῶν σεπτῶν εἰκόνων πού διασώζουν τίς ἱερές μορφές τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου, τῶν ἁγίων, ὁ πιστός συνομιλεῖ μυστικῶς καί οὐσιαστικῶς μέ τό τιμώμενο πρόσωπο, ξεπερνᾶ τήν…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Έναρξη Κατηχητικών (4-10-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 252 Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. «Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 19, 14). 4-10-2019 Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Μέ αὐτούς τούς λόγους ὁ Χριστός καλεῖ τά παιδιά μέ τήν ἄδολη σκέψη καί καθαρή καρδιά πού διαθέτουν νά τόν πλησιάσουν καί νά τόν γνωρίζουν. Σέ αὐτούς τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ βασιζομένη ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καλεῖ κάθε χρόνο, μέ τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τά νέα μέλη της, τά παιδιά, νά ἔλθουν καί νά γνωρίσουν μέσα ἀπό τίς χριστιανικές συντροφιές, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Στήν Ἐκκλησία τά παιδιά μαθαίνουν νά διακρίνουν τά δευτερεύοντα ἀπό τά οὐσιώδη τῆς ζωῆς. Ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει νά ζητᾶμε πρῶτα τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί ὅλα τά ἄλλα τά ἀναγκαῖα θά μᾶς δοθοῦν. Σήμερα τό πνεῦμα ἀποστασίας καί τοῦ μηδενισμοῦ προσπαθεῖ νά πείσει κυρίως τήν νεολαία μας πώς ὁ ἄνθρωπος…

Δελτία Τύπου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15-11-2019

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 16 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Εὐστράτιος Καρατσούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Τήν Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Γεν. Θεοτόκου Πατρικίου καί θά τελέσει τό τεσσαρακονθήμερο ἱερὸ μνημόσυνο, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Ἰωάννου Τσογκαρλῆ.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, διοργανώνει ἀντιαιρετικὴ καί ποιμαντική Ἡμερίδα, τήν Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού εὑρίσκεται στό πρῶτο ἐπίπεδο τοῦ Ἐπισκοπείου Σερρῶν, στήν ὁποία προσκεκλημένοι ὁμιλητές εἶναι ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ προσηλυτισμός καί οἱ συνήθεις μεθοδεύσεις του», ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ μέσα ἀπό τά ἔντυπά τους» καί ὁ ἔγκριτος δικηγόρος κ. Ἰωάννης Εὐστρατιάδης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ νομική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων».

Τήν Τρίτη 19 Νοεμβρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, θά πραγματοποιηθεῖ Σύναξη τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν ὁποία ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, θά ὁμιλήσει ἀναφορικῶς μέ τίς διάφορες αἱρετικές παραφυάδες καί τίς διδασκαλίες τους.

Τήν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θα τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εἰσοδ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Τήν Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί θά χοροστατήσει στήν Δοξολογία, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εἰσοδ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρώτος συνεορτασμός της Συνάξεως πάντων των εν Σέρραις διαλαμψάντων Αγίων (11-11-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 11-11-2019 Ιεροπρεπώς και μέσα σε πνευματικώς ευφρόσυνο κλίμα τελέσθηκε, το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, με επίκεντρο τον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, ο από εφέτος εγκαινιαζόμενος κοινός λειτουργικός εορτασμός της Συνάξεως των ουρανίων προστατών της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης, παλαιών και νεωτέρων, που συνδέονται με την εν χρόνῳ και τόπῳ διακονία Της. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωΐ, στο ξενοδοχείο «Elpida Resort» στις Σέρρες, έλαβε χώρα Επιστημονική Σύναξη με θέμα: «Οι ουράνιοι προστάτες της Εκκλησίας των Σερρών και ο κοινός συνεορτασμός τους». Στην εν λόγῳ Ημερίδα συμμετείχαν…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων
καί τό Σαρανταλείτουργο

Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά). Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι.

Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.

Ἔτσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ -ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν- τέλεση τῆς θείας λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ σαρανταλείτουργου.

Ἡ τέλεση τοῦ σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».

Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο, προσευχόμενοι γιὰ ζῶντες καὶ κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων προσώπων (ἀνάγνωση τῶν «Διπτύχων») εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰῶνες.

Θεολογικά κείμενα
στά Εἰσόδια τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Στά Εἰσόδια τῆς Πανυπέραγνης Δέσποινας μας Θεοτόκου

Στά Εἰσόδια τῆς Πανυπέραγνης Δέσποινας μας Θεοτόκου Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἐάν τό δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν καρπό, καί τό καλό δένδρο παράγει ἐπίσης καλόν καρπό (Ματθ. 7, 16. Λουκ. 6, 44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δέν θά ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατά τήν καλοκαγαθία ἀπό κάθε ἀγαθό ἐγκόσμιο καί ὑπερκόσμιο; Διότι ἡ δύναμις πού ἐκαλλιέργησε τά πάντα, ἡ συναΐδια καί ἀπαράλλακτη εἰκών τῆς ἀγαθότητος, ὁ προαιώνιος καί ὑπερούσιος καί ὑπεράγαθος Λόγος, ἀπό ἀνέκφραστη φιλανθρωπία κι᾽ εὐσπλαγχνία…

Λόγος στὴ ἑορτὴ τῆς Ὑπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου ὅταν ὁδηγήθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς της στὸν Ναὸ

Λόγος στὴ ἑορτὴ τῆς Ὑπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου ὅταν ὁδηγήθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς της στὸν Ναὸ Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος Στὸν ναὸ προσφέρουν στὸν Δεσπότη ἀφιέρωμα ζωντανὸ ποὺ κινεῖται καὶ στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ προστίθεται ὡραιότητα καὶ ὁ τόπος τοῦ ναοῦ κληρώνεται σὰν κατοικητήριο τῆς δόξας —πράγμα ποὺ καὶ ὁ Δαβὶδ παραδέχεται ὅτι ἐπιθυμεῖ, ἀλλὰ δὲν ἀξιώνεται νὰ τὸ δεῖ μὲ τὰ μάτια του. Καὶ ξεχνᾶ ἡ παιδούλα τὸ πατρικό της σπίτι καὶ ὁδηγεῖται στὸν βασιλιά, ποὺ ἐπιθύμησε τὸ κάλλος της….

Ἐγκώμιον στην Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ἐγκώμιον στην Ὑπεραγία Θεοτόκο Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/πόλεως Α´.-. Ἀδελφοί, καλεῖ σήμερα τή γλώσσα μας γιά ἐγκωμιασμό τό πανηγύρι τῆς Παρθένου Μαρίας. Καί ἡ γιορτή αὐτή προξενεῖ ὠφέλεια στούς συγκεντρωμένους, καί πολύ εὔλογα, διότι ἔχει γιά ὑπόθεσή της τήν ἁγνότητα, καί ἡ Παρθένος Μαρία πού γιορτάζει εἶναι τό καύχημα ὅλων τῶν γυναικῶν καί ἡ δόξα, γιατί εἶναι καί Μητέρα καί Παρθένος. Πολύ ἀγαπητή καί ἐξαίσια εἶναι αὐτή ἡ σύναξη. Γιατί ἡ ξηρά κι᾿ ἡ θάλασσα φέρνουν δῶρα στήν Παρθένο. Ἡ…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, ὁ Θαυματουργός

Γεννήθηκε περίπου τὸ 210 μὲ 215 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ εἶχαν μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Μετὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσή του, ὁ Γρηγόριος μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀθηνόδωρο πῆγαν στὴ Βηρυττὸ γιὰ νὰ σπουδάσουν νομικά. Ὁ Θεὸς ὅμως εἶχε ἄλλα σχέδια γιὰ τὸ Γρηγόριο. Ὅταν περνοῦσε ἀπὸ τὴν Καισαρεία, ἄκουσε τὸ δεινὸ ἑρμηνευτῆ τῶν Γραφῶν, Ὠριγένη. Ὁ Γρηγόριος τόσο πολὺ ἐνθουσιάστηκε μαζί του, ὥστε ἄφησε τὰ νομικὰ καὶ διετέλεσε ἐπὶ χρόνια μαθητής του. Κατόπιν πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὴ Νεοκαισάρεια μὲ πλήρη θεολογικὴ μόρφωση καὶ ἅγιο ζῆλο. Τότε ὁ Μητροπολίτης Ἀμάσειας Φαίδημος διέκρινε τὰ χαρίσματά του καὶ τὸν ἔκανε ἐπίσκοπο Νεοκαισαρείας. Ἡ ἐπισκοπὴ αὐτὴ εἶχε μόνο 17 χριστιανούς! Ὁ Γρηγόριος, ὅμως, δὲν τὸ θεώρησε ὑποτιμητικό. Βασιζόταν πολὺ στὴ δύναμη τῆς θείας χάριτος καὶ πάντα εἶχε στὸ μυαλό του τὰ ἐνθαῤῥυντικὰ λόγια του θείου Παύλου: «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Νὰ ἐνδυναμώνεσαι μὲ τὴ χάρη ποὺ μᾶς δίνεται ἀπὸ τὴν σχέση καὶ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Πράγματι, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ Γρηγόριος ἔκανε καταπληκτικὸ ἀγῶνα καὶ ἐκχριστιάνισε σχεδὸν ὅλη τὴν πόλη. Καὶ ἐνῷ εἶχε παραλάβει 17 χριστιανούς, ὅταν πέθανε εἰρηνικὰ στὰ τέλη τοῦ 270 μ.Χ. εἶχαν ἀπομείνει στὴν ἐπισκοπική του περιφέρεια μόνο 17 εἰδωλολάτρες! Ὑπῆρξε δὲ τόσο ἐγκρατὴς στὴ γλῶσσα του, ὥστε δὲν βγῆκε ἀπ᾿ αὐτὴν κανένας κακός, περιττὸς ἢ ἀργὸς λόγος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν κόσμησε καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας.

Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ ζωγράφος

Ἁγιογράφος στὸ ἐπάγγελμα, ποὺ κατόπιν δέχτηκε τὴν ἱερωσύνη, μὲ τὴν πανοπλία τῆς ὁποίας ἀγωνίστηκε συνέχεια καὶ ἔντιμα στὸ στάδιο τῆς πίστης. Ὄχι μόνο ζηλωτής, ἀλλὰ καὶ γραμματισμένος, ἔλεγχε τὶς πλάνες τῶν ὀπαδῶν τοῦ Νεστορίου, τοῦ Εὐτυχοῦς, τοῦ Διοσκόρου, καὶ δυὸ φορὲς πῆγε σὰν ἀπεσταλμένος στὴ Ῥώμη γιὰ συνεννόηση, χάριν τοῦ κοινοῦ ἀγῶνα τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν Εἰκονομάχων. σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ δρομολόγιά του ὅμως, λόγω ἀντίξοων καιρικῶν συνθηκῶν, ἀῤῥώστησε καὶ ἀπεβίωσε (τὸ 867 μ.Χ.). Τὸ τίμιο σῶμα του, ἀργότερα κατατέθηκε στὸ Μοναστήρι τοῦ Εὐάνδρου.

Οἱ Ἅγιοι Ζαχαρίας ὁ Σκυτοτόμος καὶ Ἰωάννης

Οἱ δυὸ αὐτοὶ Ὅσιοι ἀναφέρονται σὲ κάποια διήγηση, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἰωάννης εἶδε τὸν Ζαχαρία νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας συνοδευμένο ἀπὸ θεῖο φῶς. Τὸν ἀκολούθησε στὸ σπίτι του καὶ ἔμαθε ὅτι, ἂν καὶ ἦταν παντρεμένος, ζοῦσε μὲ παρθενία καὶ σωφροσύνη, ὅσα κέρδιζε ἀπὸ τὴν τέχνη του τὰ μισὰ τὰ ἔδινε στοὺς φτωχοὺς καὶ ὅτι ἔζησε ζωὴ θεοφιλῆ (7ος αἰ. μ.Χ.). Γιὰ τὸν Ἰωάννη λέγεται, ὅτι ἦταν πλούσιος καὶ ἀξιωματοῦχος. Περιφρόνησε ὅμως τὰ ἐγκόσμια καὶ ζοῦσε ζωὴ ἁπλὴ καὶ ἀσκητική, συχνάζοντας κάθε μέρα στοὺς ναούς, ὅπου ἔτυχε νὰ συναντήσει καὶ τὸν πιὸ πάνω σκυτοτόμο Ζαχαρία.

1. Σκυτοτόμος: σανδαλοποιός, ῥάπτῃς δερμάτων, κάτι παρόμοιο καὶ μεταξὺ σημερινοῦ τσαγκάρη καὶ τεχνίτη κατεργασίας καὶ μεταποίησης δερματίνων εἰδῶν.

Ὁ Ὅσιος Λογγῖνος

Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγιους καὶ σοφοὺς τῆς ἐρήμου ἀσκητές. Κάποια σοφὰ ἀποφθέγματά του, περιλαμβάνονται στὸν Εὐεργετινό, ὅπου ὁ Λογγίνος ῥωτᾷ τὸν Ἀββᾶ Λούκια γιὰ διάφορα ζητήματα. Ὁ Ὅσιος Λογγίνος ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Οἱ Ἅγιοι Γεννάδιος καὶ Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως

Ἄξιοι κατὰ πάντα καὶ οἱ δυὸ ποιμενάρχες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Γεννάδιος Α´, διαδέχτηκε τὸ ἔτος 458 τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀνατόλιο. Προηγούμενα ἦταν πρεσβύτερος στὴν ἴδια Ἐκκλησία. Ὁ Πατριάρχης αὐτός, ἐργάστηκε καρποφόρα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ πολλῶν αἱρετικῶν στὴν Ὀρθοδοξία. Μεταξὺ αὐτῶν, ἐπέστρεψε μέσῳ τοῦ Γενναδίου καὶ ὁ ἀσπαζόμενος τὶς πλάνες τῶν Ναβατιανῶν Μαρκιανός, τὸν ὁποῖο καὶ ἔκανε οἰκονόμο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὁ Γεννάδιος Α´, ἔπεισε τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα τὸν Θράκα, νὰ ἐξορίσει τὸν αἱρετικὸ Πέτρο τὸν Κναφέα, ὅταν αὐτὸς ἅρπαξε τὸ θρόνο τῆς Ἀντιοχείας ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Πατριάρχη Μαρτύριο. Ἀλλὰ ἐπὶ Γενναδίου ὁ αὐτοκράτορας Λέων ὁ Μακέλλης, νομοθέτησε τὸν ἁγιασμὸ τῆς Κυριακῆς. Ὁ Γεννάδιος κανένα δὲν χειροτονοῦσε ἱερέα, ἂν αὐτὸς δὲν γνώριζε καλὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν. Ἐπίσης συγκάλεσε Σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἐκδόθηκε ἐγκύκλιος «κατὰ τῆς χρηματολογίας πρὸς χειροτονίαν». Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὐσυνείδητη καὶ ἱεροπρεπῆ πολιτεία, ὁ Γεννάδιος Α´ πέθανε τὸ 471. Τώρα ὡς πρὸς τὸν Πατριάρχη Μάξιμο, δὲν εἶναι ἐπαρκῶς καθορισμένο ποιὸς ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶναι ὁ Ἅγιος. Κατὰ πᾶσα πιθανότητα ὅμως, πρόκειται γιὰ τὸν Μάξιμο Γ (1476 -1482). Αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ ἐργάστηκε μὲ πολλοὺς τρόπους γιὰ τὴν βελτίωση τῶν ἠθῶν. Ὁ ἴδιος μάλιστα, ἀκούραστα κάθε Κυριακὴ δίδασκε στὸ λαὸ τὸν θεῖο λόγο. (Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ, περιττῶς ἐπαναλαμβάνεται σ᾿ ὁρισμένους Συναξαριστὲς καὶ τὴν 20ή Νοεμβρίου).

Ὁ Ὅσιος Γεννάδιος ὁ Βατοπαιδινός

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς ἦταν δοχειάρης (ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πλήρωση τῶν δοχείων τῆς Μονῆς μὲ λάδι) τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτὸς λοιπόν, ἀξιώθηκε νὰ δεῖ πιθάρι ἄδειο νὰ ἀναβλύζει λάδι, διὰ θαύματος τῆς Θεοτόκου. Ὁ Ὅσιος Γεννάδιος ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ὅσιος Ἰουστίνος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ἅγιος Σάκ ὁ Πέρσης

Ὁ Ἅγιος αὐτός, ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστές, βρίσκεται στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1578 χωρὶς ὑπόμνημα. Ἴσως νὰ εἶναι ὁ ἴδιος με τὸν μάρτυρα Σάκτο ποὺ γιορτάζεται τὴν 25η Ἰουλίου.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δερμοκαΐτης

Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται στὸν Συναξαριστὴ Delehaye μὲ τὴν σημείωση ὅτι ἀσκήτευσε στὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν μοναχὸ ποὺ ὑπῆρξε (919-944) γνωστὸς γιὰ τὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του ἐπὶ Ῥωμανοῦ τοῦ Λεκαπηνοῦ, ποὺ ὁ αὐτοκράτορας αὐτός, μετὰ τὴν πτώση του, ἔστειλε σφραγισμένη ἐπιστολὴ σ᾿ αὐτὸν τὸν Ἰωάννη καὶ ἐξομολογεῖτο τὶς ἁμαρτίες του.

Ὁ Ὅσιος Νίκων ὁ θαυματουργὸς μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Σεργίου

Ρῶσος (†1427 μ.Χ.)

Ἡ Ἁγία Hilda (Βρεταννίδα)

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτῆς τῆς ἁγίας τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστοφόρου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Αρχιδιάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]