Εγκύκλιον Σημείωμα – Έρανος Αγάπης 2022 (16/04/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 265

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Διανύσαμε κατά τό μέγα μέρος του, μέ τήν χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καί Πατέρα μας τό πολυκύμαντο πέλαγος τῆς Ἁγί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὁδεύουμε πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα διά νά προσκυνήσουμε τό σωτήριο Πάθος, τόν Σταυρό καί νά ἑορτάσουμε θεαρέστως τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. Ἡ Μεγάλη ῾Εβδομάδα ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία μας τήν καρδιά καί τό κέντρο τῆς πνευματι­κῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία βιώνει λυτρωτικῶς τό Πάθος τοῦ Σωτῆ­ρος Χριστοῦ καί μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Κύριος «παρεδόθη διά τά παραπτώματα ἡμῶν καί ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. δ´ 25).

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα, πού σέ λίγες ἡμέρες, σύν Θεῷ, θά ἑορτάσουμε, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ ἕναν συγκλονιστικό τρόπο τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή, στήν ἠθική, πνευματική καί οἰκονο­μική φτώχεια τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ ἀδιαφορία περί τά πνευματικά, τό ἐγωιστικό φρόνημα, ἡ ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας ψύχρανση τῆς ἀγάπης στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γεννοῦν στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνι­κῆς ἀδικίας καί δημιουργοῦν συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως καί ἀνασφάλειας.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς τό μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας, δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά καλλιεργήσουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά προσφέρουμε ἀγάπη, αὐτή πού ἐδίδα­ξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τῆς πίστεως, τῆς λατρείας, τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται μέ σεμνότητα, πρω­τί­στως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδική σας συμπα­ρά­σταση καί ἐμπιστοσύνη. Τά δύο τελευταῖα πικρά χρόνια ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε οὔτε γιά μία στιγμή τήν λειτουργία ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν της δομῶν. Προσέφερε δέ γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου συνολικῶς τό ποσόν τοῦ 1.133.746 εὐρώ.

Ἀγαπητοί μου

Τά δύο καί πλέον τελευταία χρόνια ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, δέν πραγματοποι­ήθηκε ἀπό τά συνεργεῖα τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων λόγῳ τῆς σκληρᾶς ὑγειονομικῆς περιστάσεως καί τῶν περι­οριστικῶν μέτρων πρός ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19. Ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιη­θεῖ ὁ Ἔρανος Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πάλιν, ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης 20 ἕως καί τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου. Προσερχόμενοι στούς ἱερούς ναούς μας γιά τήν συμμετοχή σας στίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν θά μπο­ρεῖ­τε, ἐφόσον τό ἐπιθυμεῖτε, νά προμη­θευτεῖτε ἀπό τά εἰδικά Συνεργεῖα πού θά εὑρίσκονται στόν αὔ­λειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τό εἰδικό κουπόνι τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης. Μέ αὐτό τόν τρόπο διενέργειας τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐρά­νου Ἀγάπης ἐπιλύονται διάφορα προβλήματα τεχνικῆς φύσεως, ἐξασφα­λί­ζονται καλλίτερα οἱ ὅροι ὑγειονομικῆς προστασίας καί κυρίως βοηθοῦμε ὡς χριστιανοί τόν συνάνθρωπό μας πού ὑποφέρει καί δυστυχεῖ. Μέ τήν προσπάθεια αὐτή, τόν ἔρανο δη­λαδή, πού ἔχει τήν ἀρχή της στά Ἀποστο­λικά ἀκόμη χρόνια, ἐνισχύομεν τά Ἐνοριακά Ταμεῖα Φιλαν­θρω­πίας καί τό Κεντρι­κόν Ταμεῖον Φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως, προκει­μένου νά μπορέσουν νά ἀ­νταπο­κριθοῦν εἰς τίς αὐ­ξημένες ἀνά­γκες τῶν ἁγίων ἡμε­ρῶν, κατά τίς ὁποῖες ὅλον καί περισσό­τεροι ἀδελφοί μας ζητοῦν ἀπό τήν ἁγίαν Ἐκκλη­σίαν μας βοήθεια καί ἔμ­πρακτη συμπαράσταση. Δέν ἁγ­νο­οῦμε ὅτι ἡ οἰκο­νομική δυσπρα­γία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ καθήλωση μισθῶν καί συντάξεων, ἡ βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγρο­τικό τομέα, ἡ διεθνής ἀστάθεια καί ἀκαταστασία, ἔ­χουν δημιουργήσει πλη­θώρα οἰκονομι­κῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰ­σθήμα­τα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔ­χουν αὐξηθεῖ δραματικά οἱ ἀνά­γκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυ­σμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει ὅμως νά μᾶς ἀπο­τρέψουν ἀπό τό ἱερό κα­θῆκον τῆς ἀγά­πης. Ἄς προ­σφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχο­ντική ἀγάπη καί ἱλα­ρότητα στόν ἐφετει­νό Ἔρανο Ἀγάπης τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλη­σίας μέ σκο­πό τήν στή­ρι­ξη τῶν πτωχῶν ἀ­δελ­φῶν μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται στήν τοπική μας Ἐκκλησία πο­λύ μέ τήν εὐλο­γία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια. Κατά παρόμοιο τρό­πο καί οἱ προσφορές τῶν χρι­στιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγά­πης δημιουργοῦν τόν εὐερ­γετικό ποταμό τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακου­φίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀδελφική ἀλληλεγ­γύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν. Παρα­καλῶ λοιπόν ὅλους σας, χριστιανοί μου, νά στηρίξετε τόν ἐφετεινό Ἔρανο Ἀγάπης μέ εὐγέ­νεια καί φιλότιμο, πίστη καί ἀρχοντική καρδιά, ὥστε νά κρατηθεῖ ἡ φλόγα στό κα­ντῆλι τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνθρωπιᾶς, ζωντανή καί θαλερή.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας νά σταθεῖ στό πλευρό ὅλων μας ὡς ὁδηγός καί ἀστείρευτη πηγή δυνάμεως στόν ἀγῶνα τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνή­σουμε βιωματικῶς τά Ἅγια καί σωτήρια Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνά­στασή Του.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (24/03/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, ὡς εἶναι καί ὁ Μεγάλος Ἱεράρχης Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντωρ Βασί­λειος, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ πανσθενής τοῦ Θεοῦ χάρις μεταφέρεται μυστικῶς στούς χριστιανούς, πού μέ θερμή πίστη, φόβο Θεοῦ καί συντριβή καρδίας προ­σέρχονται, δοξάζοντες τόν Θεόν πού ἐθαυμάστωσε ὄντως τούς ἁγίους Του ἐπάνω στήν γῆ καί ἐκζητοῦν τίς ἱερές πρεσβεῖες τους πρός Αὐτόν. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶ­ναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύμα­τος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγά­ζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἀποσκοποῦσα κατά ἱερόν χρέος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν ἁγια­σμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατ’ αὐτούς τούς δυσκόλους χρόνους, μέ ἀφορμή ἀφενός μέν τά ἐπί θύραις εὑρισκόμενα λειτουργικά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, ἀφετέρου δέ τήν εἴσοδόν μας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί πνευματική κατάνυξη θά ὑποδεχθεῖ τό ἱερόν Λείψα­νον τῆς χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένον στήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, προερχόμενον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μεταφερθέν στήν Ἑλλάδα μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου θά γίνει τό προσεχές Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 16 Ἀπριλίου, στίς 5:30 μ.μ., στόν νεότευκτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν ὁμώνυμο ἱερό ναό τοῦ Κάτω Λευκῶνος μέχρι τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου, ὅπου καθη­μερι­νῶς θά τελοῦ­νται, κατά τό ἱερό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Τά θυρανοίξια τοῦ παραπάνω ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας ἐντάσσονται στό εὑρύτερο πλαίσιο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί ἐκδη­λώσεων ἱστορικῆς μνήμης μέ ἀφορμή τήν πικρή, ἀλλά καί ἰδιαιτέρως δι­δακτική, ἐφετεινή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 100 χρό­νων ἀπό τῆς Μικρα­σιατικῆς καταστροφῆς (1922). Μυρίπνοο βλάστημα τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς Μικρασιατικῆς γῆς τῆς Καππαδοκίας ὑπῆρξε καί ὁ Μέγας Βα­σίλειος, ἕνας, ἀπό τούς μεγαλύτερους ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκ­κλησίας πού ἔλαμψε τόν 4ο μ.Χ. αἰώνα καί ἐξακολουθεῖ νά λάμπει, νά φωτίζει καί νά μιλᾶ στίς καρδιές ὅλων ἐκείνων πού ζητοῦν τίς πρός τόν Κύριον πρεσβείες του, μελετοῦν τά συγγράμματά του, ἐμπνέονται καί κα­θοδηγοῦνται ἀπό τήν ἁγία ζωή του καί τήν χριστοφιλῆ διακονία του. Ἡ χριστομίμητος ζωή του καί οἱ ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀνέβασαν στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Καισαρείας. Μέ σταθε­ρότητα καί γενναῖο φρόνημα ἀγωνίσθηκε γιά τήν ὀρθόδο­ξη πίστη. Κατεκόσμησε «τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη», σύμφωνα μέ τό ἀπολυτίκιό του. Ἐκεῖνος μέ τή θεία διδασκαλία του καί τό ἁγιοπνευματικό του ἦθος στόλι­σε μέ ἀρετές τά ἦθη καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ποιμαντορική καί φι­λανθρωπική δράση του ὑπῆρξε ἀπαράμιλλη. Δημιούρησε τήν περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα μέ εὐαγή ἱδρύματα, ὅπως φτωχοκομεῖο, νοσο­κομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, γηροκομεῖο, ὅπου βρῆ­καν περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες καί ἐνδεεῖς. Ἡ ἀκτι­νοβόλος πνευ­ματική παράδο­ση τῆς Καππα­δοκίας, γενέτειρας γῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων ἁγίων, ὅπως οἱ νεοφανεῖς Ἅγιοι Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καί Παΐσιος, μέ τούς θαυμασίους λαξευμέ­νους ναούς στούς βρά­χους ἦταν ἡ μυστική ἐκείνη πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀνα­βαπτιζόταν συνεχῶς καί ἀδιαλεί­πτως στήν ἱστορική καί θρησκευτική τους μνήμη καί συνείδηση κατά τούς ἀπαρά­κλητους χρόνους τῆς πι­κρῆς σκλα­βιᾶς. Ἀγαθή ἀνάμνηση καί εὐλαβική συνέχεια αὐτῆς τῆς μεγαλωνύμου πνευματικῆς κληρονομιᾶς ἀποτελεῖ καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε τό 2010 γιά τήν κάλυψη τῶν αὐξημένων λατρευτικῶν καί τῶν πνευματικῶν ἀνα­γκῶν τῶν κατοί­κων τῆς ἀναπτυσ­σόμενης περιοχῆς αὐτῆς. Εἶναι ὁ μοναδικός ναός τῆς μη­τρο­πολιτικῆς μας ἐπαρχίας πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἁγίου τῆς πίστεώς μας καί οἰκουμενικοῦ διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, τήν σκέπη τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί τήν συγκινητι­κή συ­μπα­ράσταση τοῦ φιλαγίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ προχωροῦν, παρά τό δυ­σμενές ἐξωτερικό κλῖμα, οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως τοῦ ὡς εἴρηται ἱεροῦ ναοῦ, ὤστε νά ἀξιωθοῦμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, συντόμως καί τῆς λαμ­πρᾶς τελέσεως τῶν λειτουργικῶν αὐτοῦ ἐγκαινίων.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάζουμε πνευμα­τικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1), γιά νά ἀντι­μετω­πίζουμε ἁγιοπνευματικῶς τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμα­σίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατό­τητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄς σπεύσομεν λοιπόν, μέ εὐγνω­μοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προ­σκυνή­σουμε τιμητικῶς τόν Ἅγιο Βασίλειο τόν Μέγα, πού ἔρχεται στήν πε­ριοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρε­σβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κό­σμον.

Ἡ Χάρις τοῦ πρός τό ἑκούσιον Πάθος ἐρχομένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί πάντων τῶν ἁγίων Του, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος