Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

Εγκύκλιοι

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος  καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται. Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι, ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, ἀπό ἡττήματος κατέστημεν νικηταί». (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Ὅλα γέμισαν μέ φῶς, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει γεμάτη χαρά ἡ Ἐκκλησία μας ἀπόψε κατά τήν ὁλόφωτη λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, καλώντας μας καί πάλι νά ἑορτάσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζωογονηθοῦμε ἀπό τό «φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα». Τό ἀκτινοβόλο πρόσωπο τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διαλύει τή νύχτα τοῦ θανάτου, συντρίβει τήν φθορά, κατακρίνει τήν ἁμαρτία, ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί καινοποιεῖ τά σύμπαντα.

Πάσχα γιορτάζουμε σήμερα, «ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρη πανηγύρεων». Πάσχα ζωῆς καί ἐλπίδος. Πέρασμα δηλαδή, ἀπό τήν ἀφιλόξενη χώρα τῶν παθῶν, τῆς ὑπαρξιακῆς φτώχειας, τῆς πνευματικῆς σκλαβιᾶς, στήν ἀληθινή πατρίδα τῆς θεοκοινωνίας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γύρω μας μαίνεται ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας. Τό Πάσχα ὅμως μπορεῖ νά γίνει τό δικό μας πέρασμα στή μετάνοια, στόν ἁγιασμό, στήν ἀγάπη, στήν ἀρετή, στήν ἀλήθεια, στήν δικαιοσύνη, στήν ἐλευθερία, στή ζωή. Τότε θά συνειδητοποιήσουμε πώς αὐτή ἡ κόλαση πού δημιουργεῖ ὁ ἀφώτιστος, ἀμετανόητος καί αὐτοκαταστροφικός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀγγίξει, γιατί δέν μᾶς ἀφορᾶ πλέον.

Τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ἔχει μέσα του τήν δύναμη τοῦ οὐρανοῦ, γι’ αὐτό καί μᾶς ζωογονεῖ ὀντολογικῶς, σπάζει τίς πλάκες πού στέκουν βαριές ἐπάνω στήν καρδιά μας καί μᾶς ὁδηγεῖ λαμπροφόρους σέ μία νέα ζωή. Αὐτή ἡ «ἄλλη βιοτή», πού ἀνατέλει ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χαρίζεται ἀπό τόν Κύριό μας στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς δυνατότητα ἐλευθερίας καί προσωπικῆς εὐθύνης. Ἐκεῖνος πού ζεῖ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς προσωπικό γεγονός, γιορτάζει κάθε στιγμή τήν βεβαιότητα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος καί πλέον «ζωή πολιτεύεται». Μέ τόν ζωηφόρο θάνατό Του καί τήν ἐκ νεκρῶν ἁγία Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄλλαξε τήν φύση τοῦ θανάτου. Τόν ἔκανε πέρασμα, μία στιγμή στήν πορεία μας πρός τήν αἰωνιότητα, Πάσχα στήν ζωή, μεταμορφώνοντας τήν πιό ἐπώδυνη ἀνθρώπινη τραγωδία σέ αἰώνιο θρίαμβο. «Μηδείς, λοιπόν, φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος» (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Ὁ Ἀναστάς Χριστός μᾶς χαρίζει τήν δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Ὅταν οἱ διάφορες δοκιμασίες σκοτεινιάζουν τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας, ἡ γεμάτη ἀθανασία καί φῶς ἐλπίδα πού ἀναβλύζει ἀπό τό ζωηφόρο πρόσωπο τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐνισχύει, μᾶς χαριτώνει, μᾶς λυτρώνει. Ἡ πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, γαληνεύει τήν συνείδησή του, φωτίζει τό σκότος, ἱεροποιεῖ, ὡραιοποιεῖ καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτόν μας σέ Ἐκεῖνον,  τοῦ Ὁποίου ὁ ἐκούσιος θάνατος ἔγινε γιά ἐμᾶς ζωή. Αὐτός μόνος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. ια’, 25), «τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. η’, 12- ιδ’ 6) τοῦ κόσμου. Χωρίς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλα στήν ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἀδύναμα, χλωμά, ἀδιέξοδα, τραγικά, ἀχάριστα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας δέν κρατήθηκε αἰχμάλωτος ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου, ἀλλά ὡς παντοδύναμος Θεός, μέ τήν θριαμβευτική κάθοδό Του στόν Ἅδη, ἔλυσε τά δεσμά τῆς ὑπαρξιακῆς σκλαβιᾶς τῶν ἀνθρώπων στόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν φόβο καί μᾶς συνανέστησε στήν δόξα καί τήν ὀμορφιά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τήν νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα, τό εὐαγγέλιο τῆς χαρᾶς καί τῆς ζωῆς, διακονεῖ διαχρονικά μέσα στόν κόσμο ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκείνη, ὡς φιλόστοργη μητέρα, μᾶς προσκαλεῖ νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά κτίσουμε ἦθος ἀναστάσιμο, νά κοινωνήσουμε τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐλογίας τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς ἡμέρας, νά στερεώσουμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας στήν θεμελιώδη πίστη τῆς Ἀναστάσεως, χωρίς τήν ὁποῖα χριστιανός δέν νοεῖται οὔτε καί ὑπάρχει. Εὔχομαι ὁλοθύμως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας νά γίνει τό δικό μας Πάσχα, τό προσωπικό πέρασμα τοῦ καθενός μας στήν ἁγιότητα, τήν χαρά, τήν εὐλογία, τήν ζωή καί τελικῶς στόν ἴδιο τόν Χριστό, τό αἰώνιο καί μυστικό μας Πάσχα. Ἡ δε χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ μετά πάντων ὑμῶν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἐκδήλωση μνήμης γιά τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μάξιμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν». Ἀπόστολος Παῦλος, (Ἑβρ. ιγ’, 7-8). Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς τήν χριστόλεκτον ποίμνην τῆς κατά…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ὑποδοχή τμήματος ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. «Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυρώθῃ· προσκυνεῖ ὁ Κόσμος καί φωτιζόμενος ἀνακράζει· Ὤ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει! Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωήν τήν ἀτελεύτητον». Στιχηρόν Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,…

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12-4-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο τῆς Διακαινισίμου, 14 Ἀπριλίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρα Νικήτα τοῦ Νέου, πού ἦταν βλάστημα τῆς μαρτυρικῆς γῆς τοῦ Πόντου καί πού ἄθλησε καί μαρτύρησε στήν πόλη τῶν Σερρῶν, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά συμμετάσχει στόν Μεγάλο, Πανηγυρικό, πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Στόν ὡς εἴρηται Ἑσπερινό θά χοροστατήσει καί θά ὁμιλήσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

Τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα, 15 Ἀπριλίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, στό ὁποῖο θά προεξάρχει καί θά ὁμιλήσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (5-4-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-4-2018 Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: Σήμερα 5 Ἀπριλίου, Ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, 6 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει: α) Στίς 10:00 π.μ. στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. β) Στίς 12:30 μ.μ. στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. γ) Στή 1:30 μ.μ. στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, πού θά…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Θεολογικά κείμενα για την Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Sorry, no posts were found.

Πατερικόν Λειμωνάριον

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στις Σέρρες (ΒΙΝΤΕΟ) 17/4/2015

Συναξάρι της Ημέρας

[synaxaristis]

Ημερολόγιο 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

icon_xristos

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

icon2

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

icon1

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

icon6

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: mitropoli@imsn.gr

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Διάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης
Τηλ.: +30 23210 68103