Άγιοι Πατέρες

Οι ἅγιοι Πατέρες.

«Ἀλλά τί εἴπω, ἤ τί λαλήσω; Ἐκπλήττει γάρ μέ τό θαῦμα. Ὁ Παλαιός ἡμερῶν παιδίον γέγονεν, ὁ ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου καθήμενος ἐν Φάτνῃ τίθεται, ὁ ἀναφής, καί ἁπλοῦς, καί ἀσύνθετος, καί ἀσώματος χερσίν ἀνθρωπίναις ἑλίσσεται, ὁ τά τῆς ἁμαρτίας διασπῶν δεσμά σπαργάνοις ἐμπλέκεται, ἐπειδή τοῦτο θέλει. Θέλει γάρ τήν ἀτιμίαν ποιῆσαι τιμήν, τήν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν, τόν τῆς ὕβρεως ὅρον, ἀρετῆς δεῖξαι τρόπον. Ὅθεν ὑπερχεται τό ἐμόν σῶμα, ἵνα ἐγώ χωρήσω τόν αὐτοῦ Λόγον καί λαβών τήν ἐμήν σάρκα, δίδωσί μοι τό ἑαυτοῦ Πνεῦμα, ἵνα διδούς καί λαμβάνων θησαυρόν μοι ζωῆς ἐμπορεύσηται. Λαμβάνει μου τήν σάρκα, ἵνα μέ ἀγιάσῃ· δίδωδί μοι τό Πνεῦμα αὐτοῦ, ἵνα μέ διασώσῃ».
(Ἰωάν. Χρυσόστομος).

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για την Εορτή της Περιτομής του Κυρίου.

«Η σαρκική περιτομή χώριζε τους Ισραηλίτες από τους Εθνικούς, πολύ περισσότερο αυτό γίνεται με το ιερό Βάπτισμα, αφού δι’αυτού διακρίνονται οι πιστοί από τούς μή πιστούς».
(Ιερός Χρυσόστομος).

«Η περιτομή είναι η απόθεση της σωματικής ηδονής και των περιττών και άχρηστων επιθυμιών».
(Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός).

«Η περιτομή της σαρκός προετοίμασε και υπηρέτησε τον άνθρωπο έως του Βαπτίσματος, που είναι η μεγάλη περιτομή, αφού δι’αυτού απαλλασσόμαστε από τα αμαρτήματα και σφραγιζόμαστε με το όνομα του Θεού. Η σφράγιση με το όνομα του Θεού είναι αναγνώριση ότι ανήκουμε στον Χριστό».
(Άγιος Επιφάνιος).

«Ή περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταργούσε τον θάνατο, πράγμα το οποίο γίνεται με την περιτομή της Καινής Διαθήκης. Πραγματικά, ο άνθρωπος εισερχόμενος δια του Βαπτίσματος στην Εκκλησία γίνεται μέλος του αναστημένου Σώματος του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ο πνευματικός θάνατος και υπάρχει βεβαιότητα στην ανάσταση των νεκρών».
(Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας).

«Περιτομή ονομάζεται η εκτομή της εμπαθούς σχέσεως της ψυχής πρός το σώμα. Η ψυχή με το σώμα έχουν σχέση και ενότητα. Όμως, δεν πρόκειται γι’αυτό, αλλά για την εμπαθή σχέση, δηλαδή για την σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος δια των παθών».
(Άγιος Μάξιμος).