ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 283

01/12/2023

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἄπειρος ἀγαθότητα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος νά φθάσωμεν στά ἔνδοξα προεόρτια τῆς μεγάλης καί κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Σωτῆρας καί λυτρωτής Κύριος μέσα στόν λειτουργικό χρόνο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπισκέπτεται σωστικῶς τήν ἀνθρωπότητα μεταφέροντας τό μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ πρός τόν πάσχοντα καί δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο. Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀνακαλεῖ μέ τόν πιό συγκλονιστικό τρόπο στήν μνήμη μας τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή στήν ἠθική καί πνευματική ἀνεστιότητα καί ἀδιαφορία τοῦ σύγχρονου κόσμου, ὁ ὁποῖος βιώνει καθημερινῶς τούς πικρούς καρπούς τῆς ἐγωϊστικῆς του αὐτονομήσεως ἀπό τόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Αὐτή ἡ ἀπιστία γεννᾶ στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τοῦ χάους καί δημιουργεῖ συνθῆκες βαθειᾶς κρίσεως καί ἀποσταθεροποιήσεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δίδει πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαιρία νά ἀναδείξουμε τά στοιχεῖα τῆς εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά ἐκδηλώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, πού ἐδίδαξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Νά προσφέρουμε ἀπό τό ὑστέ­ρημά μας, σέ ὃλους ἐκείνους, πού ἔχουν ἀνάγκη. Νά γίνει αὐτή ἡ προσφορά μας τροφή σέ αὐτούς πού τήν στεροῦνται, χαρά στό ὀρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί στούς στερημένους, ἐλπί­δα καί αἰσιοδοξία στούς ἀναγκεμένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν λησμονεῖ τό καθῆκον τῆς ἀγάπης, πού εἶναι θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ταυτότητός μας ὡς χριστιανῶν. Ἀνελεήμων καί σκληρόκαρδος χριστιανός εἶναι κάλπικος χριστιανός. Τό καθῆκον τῆς ἀγάπης ἀφορᾶ ὅλους μας, ὅσο ὑπάρ­χει δί­πλα μας ἡ φτώχεια καί ὁ πόνος, τά ὁποῖα δυστυχῶς πλήττουν ὅλο καί πε­ρισσότερους συνανθρώπους μας. Ἰδιαιτέρως σήμερα γίνεται πιό ἐπίκαιρη ἡ ἀνάγκη τῆς ἐγρήγορσης, διότι αὐξάνει ἡ φτωχεία, ὁ εὐτελι­σμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἡ ἀνεργία, ἡ κοινωνική ἀναταρα­χή καί ἡ ἀνασφάλεια. Σέ αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο ἡ Ἐκκλη­σία παραμένει ἡ βεβαία ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο πού εἶναι συνέχεια καί φανέρωση τῆς πιστέως, τῆς λατρείας, τοῦ κηρύγματος καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιτυγ­χάνε­ται πρω­τί­στως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδικήν σας συμπα­ρά­σταση καί ἐμπιστοσύνη.
Συγκε­κριμένως ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2022 μέχρι 31ης Ὀκτωβρί­ου 2023 προσεφέρ­θησαν ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά τίς παρακάτω δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρα­κτῆρος τά παρακάτω ποσά:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, (86.625 εὐρώ),
β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, (71.400 εὐρώ),
γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν, (22.300 εὐρώ),
δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2022 καί τοῦ Πάσχα 2023, (21.700 εὐρώ),
ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου 300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ, (187.350 εὐρώ),
στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., θέρμανση, (38.020 εὐρώ),
ζ) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (15.500 εὐρώ),
η) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (9.100 εὐρώ),
θ) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (7.500 εὐρώ),
ι) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (7.500 εὐρώ),
ια) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης», (192.500 εὐρώ),
ιβ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή», (10.600 εὐρώ),
ιγ) γιά τήν λειτουργία κατασκηνώσεων, (80.000 εὐρώ), καί
ιδ) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (70.000 εὐρώ).

Ἕως τέλους Ὀκτωβρίου τοῦ παρόντος ἔτους ἐδό­θη­σαν, εἴτε ὡς χρηματικά βοηθήματα, εἴτε ὡς προσφορά εἰδῶν πρώτης ἀνά­γκης, τόσον ἀπό τό Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπό τά ἐνοριακά φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας περί τά 832.825 Εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστά­των ἀδελφῶν μας. Εἶναι ἕνα συλλογικό ἐκκλησιαστικό ἔργο, γιά τό ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐνημερώνεται ὑπευθύνως ὄχι πρός διαφήμισιν ἤ προβολήν, ἀλλ’ ὡς ἡ ὀφειλομένη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας πρός κάθε ἄνθρωπο.

Ἀδελφοί μου,

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Κύριός μας θά κτυ­πήσει τήν πόρτα μας καί πάλιν τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Δέν ἁγνοοῦμε, ὅτι ἡ οἰκο­νομική δυσπρα­γία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δραστική ἄνοδος τῶν τιμῶν στά εἶδη πρώτης ἀνάγκης, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονομικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰ­σθήμα­τα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά καί οἱ ἀνά­γκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀ­ποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγά­πης. Ἄς προ­σφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική ἀγάπη στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑ­ΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας μέ μοναδικό σκο­πό τήν στή­ρι­ξη τῶν ἀναξιοπαθού­ντων ἀδελ­φῶν μας, ὥστε νά μήν χα­θεῖ ἡ ἐλπί­δα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν λαό μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια, ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρό­πο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακου­φίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος