ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 257

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

3/9/2020

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διακονοῦσα τό σωτήριο ἔργο τῆς θείας οἰκο­νομίας μπόλιασε τό δέντρο τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ μέ τούς ζωηφό­ρους χυμούς τῆς Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας, πού ἁγιάζει καί φωτίζει τόν ἄν­θρωπο καί τήν ἱστορία του. Ἡ ζωγραφική, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ λογοτεχνία, ἡ ποίηση, ἡ μουσική, ὁ γραπτός καί προφορικός λόγος βρῆκαν τήν τέλεια ἔκφρασή τους στό ἔργον τῆς Ἐκκλη­σίας, ὅπου διά τοῦ λόγου καί τῆς ἐμπειρίας πα­ραδόθηκε τό μυστήριο τῆς Θεολογίας «τρανῶς», κατά τήν ὑμνογραφική δι­ατύπωση τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μέ ὅλη δηλαδή τή δύναμη τῆς ἀ­λήθειας πού πε­ριέχει τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, διά τῆς ὁποί­ας ὁ Χριστός γνω­ρίζεται στήν κτίση ὡς τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Στή βάση αὐτῆς τῆς πρόσληψης οἰκοδομή­θηκε ὁ νέος πολι­τισμός τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας μας, «εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώ­ματος τῶν καιρῶν», μέ νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωῆς καί δημιουργί­ας.

Τό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐδῶ καί 22 χρόνια ἀποτε­λεῖ μία δημιουργική κυψέλη πολιτισμοῦ καί πνευματι­κότητος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπηρετοῦνται μέ φιλότιμο καί ὑψηλή ἐπιστημονική ἐπάρκεια οἱ ἐκκλησιαστικές τέ­χνες, δηλαδή ἡ πατροπαράδοτη βυζαντινή ἐκκλησιαστι­κή μουσική, ἡ παραδοσι­ακή δημοτική καί ἔντεχνη κοσμική μου­σική, ἡ ἁ­γιογραφία κ.λπ.

Ἡ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσι­κῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀναγνωρι­σμένη ἀπό τό κράτος, καθώς παρέ­χει πτυχία καί διπλώμα­τα Βυζαντινῆς Μουσι­κῆς, ἰσάξια τῶν ἄλλων Σχο­λῶν καί Ὠδείων τῆς χώ­ρας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ μελέτη καί καλλι­έργεια τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς μουσικῆς τῶν πατέρων μας καί ἡ ἑτοιμασία τῶν νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θά στελε­χώσουν τά ἱερά ἀνα­λό­για τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἰδίως αὐτά τῆς ὑπαί­θρου. Στόν ἴδιο φιλόξενο χῶρο τοῦ Μαξιμείου, στεγάζονται καί ἄλλες πνευματικές δραστηριότητες τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας ὅπως καί ἡ πολυ­θεματική βιβλιοθήκη τῆς το­πικῆς μας Ἐκκλη­σίας «Μυ­ριόβιβλος».

Ἡ ἐκμάθηση τῆς πατροπαρά­δοτης βυζαντινῆς μου­σικῆς καί τῆς ἁ­γιογραφί­ας πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη πνευ­ματικότητά μας καί συνιστᾶ, ἰδί­ως γιά τούς νέους μας, ἕνα ἐπιπλέον πο­λύτιμο ἐφόδιο ζωῆς στίς δύσκολες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἐποχές μας καί μία δημιουργική ἀξιο­ποίηση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τους. Ἡ τοπι­κή μας Ἐκκλησία συνεκτιμῶσα τίς οἰ­κονομικές δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας φροντίζει ὥστε, τά τελευταῖα 10 χρόνια, τά δίδακτρα νά παραμένουν ἀμετάβλητα καί χαμηλά.

Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἁγιο­γραφίας καί παιδικῆς χορωδίας ἔχουν ἤδη ἀρχίσει καί συνεχίζονται καθη­με­ρινῶς ἕως τέλους Σεπτεμβρίου κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Πα­ρασκευή) καί ὥρες (9:00-13:00 καί 18:00-20:30) στά γραφεῖα τοῦ Μαξι­μείου Πνευματικοῦ Κέντρου. Τμήματα Βυζαντι­νῆς Μουσικῆς καί Ἁγιο­γραφίας θά λειτουρ­γήσουν ἐπίσης καί στήν Νιγρίτα. Πληροφορίες δίδο­νται καί στό τηλέφωνο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου 23210 53765 τίς πρωινές ὦρες.

Ὁ ἐφετεινός ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στίς σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος θά γίνει, σύν Θεῷ, τήν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρί­ου ἐ. ἔ. στίς 7:00 τό ἀπόγευμα στόν χῶρο τῆς ἐκκλησια­στικῆς βιβλιοθή­κης «Μυριόβι­βλος» (Νικ. Νικολάου 21), τηρουμένων ὅλων τῶν ὑγειονο­μικῶν μέτρων γιά τήν διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας. Τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας θά ἰσχύσουν μέ σχολαστικότητα καί κατά τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων στίς αἴθουσες τοῦ Μαξιμείου Ἰδρύματος. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος καί δι’ ὅσον χρόνον ἀπαιτηθεῖ τά τμήματα στίς Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας θά εἶναι περισσότερα καί ὀλιγο­μελῆ, ἐνῶ ἡ διδασκαλία θά γίνεται σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες συστάσεις τῶν ἁρμοδίων φορέων.

Ἡ Μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλη­σία μας καλεῖ ἐκείνους πού ἔχουν τήν ἔφεση γιά γνωριμία μέ τόν ἱερό καί συναρ­παστικό κόσμο τῆς ἑλληνορθο­δόξου πολιτιστικῆς καί πνευματικῆς παρα­δόσεώς μας νά ἀξιοποιή­σουν καταλλήλως τήν παρεχομένη εὐκαι­ρία, ἐγγραφόμε­νοι στίς Σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος.

Τά ἀνωτέρω ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας εὔχομαι ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος