Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἔχοντας διαπλεύσει ψυχοφελῶς μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «τό τῆς νηστείας μέγα πέλαγος», ἀξιωνόμεθα νά φθάσουμε στή μεγάλη καί χαρμόσυνη ἑορτή τῆς λαμπροφόρου Ἀ­ναστάσεως. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, στολισμένη μέ τό ἀπαστρά­πτον φῶς τοῦ ἀναστάντος Νυμφίου της προσκαλεῖ ὅλους μας νά ἑορτάσουμε μαζί μέ τούς πλησιοθέους ἀγγέλους, τόν ἀστερόεντα οὐρανό καί τήν μυροβόλο κτίση, τήν θριαμβευτική νίκη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Δικαίως τό χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας μας πανηγυρίζει σήμερα λέ­γοντας: «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται!».

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Οἱ λίγες αὐτές, μεστοῦ ὅμως περιεχομένου, λέξεις μᾶς μυστα­γω­γοῦν στό ἄφθαστο κάλλος τοῦ μεγάλου θαύματος τῆς λαμπρο­φόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Συγχρόνως ὅμως μᾶς προσκαλοῦν νά ζήσουμε ἐμπειρικῶς καί τίς συγκλονιστικές συνέπειες αὐ­τοῦ στήν ζωή μας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι κάτι πού ξε­περνᾶ τά πεπερα­σμένα ὅρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς. Εἶναι ἕνα πανθαύμαστο ἔργο τῆς παντοδυνάμου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Κάθε προ­σπάθεια λογικῆς κατανοήσεως τοῦ ὑπερφυσικοῦ αὐτοῦ γεγονότος μᾶς ὁδηγεῖ μακρυά ἀπό τόν οὐσιαστικό στόχο, πού εἶναι νά βιώσου­με τό θαῦμα καί τίς συνέπειές του στήν ζωή μας μέ πνευματικούς ὅρους. Ὅλοι οἱ ἅγιοί μας πίστευσαν δυνατά καί ἔδωσαν στόν πρω­τουργό αὐτοῦ τοῦ θαύματος, Ἰησοῦ Χριστό, τήν καρδιά τους. Ἐγνώ­ρισαν οὐσιαστικῶς τόν Χριστόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως Του, ὅπως προτρέπει ὅλους μας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Φιλ. 3, 10), ὁ ὁποῖος ἔκθαμβος ἐρωτᾶ: «ποῦ σοῦ θάνατε τό κέντρον;». Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, τό χρυσό στόμα τοῦ Παύλου, ἀπαντᾶ: «Ἀνέστη Χρι­στός καί σύ καταβέβλησαι!». Αὐτή ἡ ἀκλόνητη βεβαιότητα στό θαῦ­μα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, πού ἀποτελεῖ καί τόν ἀκρογω­νιαῖο λίθο τῆς πίστεώς μας, ἐνισχύει καί φωτίζει διαχρονικῶς τήν πορεία, τήν διακονία καί τήν μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στό ἀνθρώπινο γίγνεσθαι. Αὐτή ἡ νίκη τῆς ἀναστάσεως, νίκη ἀμε­τάκλητη καί τελεσίδικη κατά τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς, χαρίστη­κε ἀπό τόν Σωτῆρα μας Χριστό σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γέ­νος.Ὅλοι θά ἀναστηθοῦμε! Τήν ἀνάσταση ὅμως, τῶν ἀναλογιῶν βε­βαίως τηρουμένων, θά τήν ζήσουμε μέ τρόπον παρόμοιον ὅπως καί τήν γέννησή μας. Ὅπως ἀκριβῶς δέν ἐπιλέγουμε τήν εἴσοδό μας στόν παρόντα κόσμο ἀλλά μόνον τόν τρόπον πού θά ζήσουμε σέ αὐ­τόν, ἔτσι καί ἡ κοινή ἀνάστασις ἀποτελεῖ μέν δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους μας, ἡ ἐπιλογή ὅμως τοῦ τρόπου πού θά τήν ζήσουμε ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς. Ἀπό τήν καλή χρήση τοῦ αὐτεξουσίου, τήν κα­τάλληλη προετοιμασία καί τήν δεκτικότητά μας. Κριτήριο καί μέτρο θά εἶναι ἡ ἐλεύθερη στάση μας ἀπέναντι στόν Χριστό και ἡ ἐνσυνεί­δητη μετοχή μας στό μυστήριο τῆς ἀγάπης Του. Λέγει ὁ ἅγιος Μά­ξιμος ὁ ὁμολογητής σχετικῶς: «Ὁ μέν Θεός κατά μίαν ἀπειροδύνα­μον τῆς ἀγαθότητος βούλησιν πάντας συνέξει καί ἀγγέλους καί ἀν­θρώπους, ἀγαθούς τε καί πονηρούς. Οὗτοι δε πάντες οὐκ ἴσως μεθέ­ξουσιν Θεοῦ, τοῦ διά πάντων ἀσχέτως χωρήσαντος, ἀλλ’ ἀναλόγως ἑαυτοῖς» (Μαξίμου ὁμολογητοῦ. Κεφάλαια διάφορα 4, 51-53, PG 90). Ἡ Ἀνάσταση δέν ἀφορᾶ οὐσιαστικῶς τόν ἴδιο τόν Χριστό. Δέν τήν εἶ­χε ἀνάγκη. Ἐκεῖνος μέ τήν δύναμη τῆς θεότητός Του ἀνέστησε τήν ἀνθρώπινη φύση Του καί μαζί «παγγενῆ τόν Ἀδάμ». Ἡ ἀνάστασή Του εἶναι ἕνα βαθιά ὑπαρξιακό γεγονός, δώρημα, δύναμη, δυνατό­τητα πού χαρίσθηκε ἀπό τόν Κύριό μας συνολικῶς στόν ἄνθρωπο, γιά χάρη τοῦ ὁποίου ὁ Σωτῆρας μας ἐνανθρώπησε, σταυρώθηκε, ἀπέθανε καί ἀνέστη. Ἡ ἀνάσταση δέν ἔχει νόημα γιά τόν φύσει ἀ­θάνατο Θεό, ἀλλά μόνον γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ θεία φύση ἐνίσχυσε τήν ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀναλλοιώτως καί ἀσυγχύτως ἑνωμένη μαζί Της ἀνθρώπινη φύση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. Αὐτή ἡ καθα­ρή, παναγία καί ἀμόλυντος ἀνθρωπίνη φύση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑνωμένη βεβαίως πάντοτε μέ τήν θεότητα, ἐνίκησε τόν διά­βολο καί τόν θάνατο. Ὁ πρῶτος Ἀδάμ στόν Παράδεισο νικήθηκε ἀπό τόν διάβολο διά τῆς ἁμαρτίας καί ἀπέθανε. Ὁ ἔσχατος Ἀδάμ, ὁ ἀναμάρτητος θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἐνίκησε κατά κράτος τόν διάβολο καί χάρισε στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα, ἑνωμένος μαζί Του νά νικᾶ καί ἐκεῖνος τόν διάβολο καί τά σκοτεινά ἔργα του. Μέ τήν μυστηριακή συμμετοχή μας στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ἁγία ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, πού εἶναι καί ὀνομάζεται Ἐκ­κλησία τῆς Ἀναστάσεως, γινόμεθα ἕνα Σῶμα μαζί Του καί προγευό­μεθα τῆς χαρᾶς «τοῦ πάντοτε μετά Χριστοῦ εἶναι». Βιώνοντας μέ αὐ­τόν τόν τρόπο τό θαῦμα τῆς Ἀνα­στάσε­ως ζοῦμε τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά αἰώνια δεσμά τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, μᾶς συνεζωοποίησε, μᾶς συ­νανέστησε σέ μία καινούργια ἐν Χριστῶ ζωή. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυ­ρίου ἀποτε­λεῖ τό ἔνδοξο προανάκρουσμα καί τῆς δικῆς μας ἀναστά­σεως, κα­θώς στόν ἀναστάντα Κύριό μας δόθηκε «πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28, 18). Ἐκεῖνος παραμένει λυτρωτικά κοντά μας διά τῆς Ἐκκλησίας Του κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας.

Μέσα στήν ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα ἄς πλατυνθοῦν οἱ ψυχές μας, γιά νά νιώσουμε ἀμεσότερα τό μεγαλεῖο τῆς ἀναστα­σίμου χαρᾶς. Ἡ ἀναστάσιμη αὐτή χαρά δέν ἐπιβάλλεται. Βιώνεται μόνον καρδιακῶς. Μεταλαμπαδεύεται. Χαρίζεται. Ὅπως τό ἀνέσπε­ρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τήν ὀρθόδο­ξη πίστη καί ζωή μας, δοξολογοῦ­ντες τόν ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν ἀνα­στάντα Χριστό καί ἑορτάζοντες τήν ἀνάστασή Του «μή ἐν ζύμῃ κα­κίας καί πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας» (Α’ Κορ. 5, 8) ἄς μεταφέρουμε αὐτή τήν χαρά καί τήν χάρη τῆς Ἀναστά­σεως στήν κλονιζομένη κοινωνία μας.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μέ πατρικές καί ἀναστάσιμες εὐχές καί εὐλογίες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος