ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01-06-2022

Ἡ τοπική μας Ἐκ­κλη­σία, ὑποδέχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πόλη μας, μὲ σεβασμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική, τήν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου, στὶς 7:00 το ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἀνδρώας Μο­νῆς Ἁγ. Πα­ρα­σκευ­ῆς στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, μέρος τοῦ μυροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, ποὺ εὑρίσκεται ἀποθησαυρισμένο ἀπὸ πολλοὺς αἰώνες στὴν παλαί­φατο αὐτοκρατορικὴ Μονὴ Ἁγ. Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ, ὅπου ὁ Θεὸς παρέδωσε στὸν Προφήτη Μωϋσὴ τὶς πλάκες τῆς Διαθήκης.

Τὸ ἱερὸ λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στὴν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νὸς καὶ θά πα­ρα­μεί­νει στὴν ἱε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καὶ τὴν Τρίτη 7 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θὰ τελοῦ­νται ἱε­ρὲς ἀκολου­θίες, πρὸς ἁγια­σμὸ καὶ πνευματικὴ ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δὲ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μαθητριῶν ποὺ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες θὰ διαγωνίζονται στὶς ἐφετει­νὲς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Τήν Πέμπτη 2 Ἰουνίου, ἑορτή τῆς θ. Ἀναλήψεως, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στήν ἀνδρώα ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν.

Τό Σάββατο 4 Ἰουνίου, στίς 8:00 τό ἀπόγευμα, στόν προαύλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Καθεδρικοῦ καί Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μέλους, ἀφιερωμένη στὴν ἱστορία καί μαρτυρία τῆς παλαι­φάτου αὐτοκρατορικῆς Μονῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ, μέ κεντρικό ὁμιλητή τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ κ. Δαμιανό.

Τήν Κυριακή 5 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. θά συνιερουργήσει μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, στήν θ. Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν, ὅπου θά μεταφερθεῖ δι’ ἐκείνη τήν ἡμέρα, πρός προσκύνηση τό μυροβόλο λεί­ψα­νο της Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Καθώς πλησιάζουν σέ λίγες ἡμέρες (3 Ἰουνίου) καί πάλιν οἱ ἐφετεινές Πανελλήνιες Ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τῶν τελειοφοίτων μαθητῶν καί μαθητριῶν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας μας, ἡ μητέρα Ἐκκλησία μας ὀφείλει νά συμπαρασταθεῖ στούς νέους μας στήν στιγμή αὐτή τῆς ζωῆς τους μέ στοργή καί ἀγάπη, ἐντείνουσα τήν προσευχή της πρός τόν Κύριον, ὥστε Ἐκεῖνος νά τούς φωτίσει, στηρίξει καί ἐνισχύσει στόν δύσκολο ἀγῶνα τους γιά τήν εἰσαγωγή τους στήν τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση. Πρός τόν σκοπό αὐτό, στούς ἱερούς Ναούς τῶν πόλεων, Σερρῶν καί Νιγρίτης καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν σέ κωμοπόλεις ἐξεταστικά Κέντρα, παραμονές τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων, θά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία. Ἐπίσης, σέ ἱερούς Ναούς κυρίως πλησίον τῶν ἐξεταστικῶν Κέντρων, καθ’ ὅλας τάς ἡμέρας τῶν ἐξετάσεων, θά τελεῖται ἡ ἱερά Παράκλησις, γιά τόν φωτισμό καί τήν πνευματική καί ψυχολογική στήριξη τῶν ὑποψηφίων.

Ἀπό τήν Τρίτη 7 ἕως τήν Πέμπτη 9 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. θά εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα, ὅπου θά συμμετάσχει στίς ἐργασίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας εἶναι τακτικό μέλος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως