ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04-05-2023

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Μέσα στήν χαρά τῆς λαμπροφόρου καί ἁγίας Ἀναστασίμου περιό­δυο, μέ ἀφορμή ἀφενός μέν τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀφετέρου δέ τήν συμ­πλήρωση εἰκοσαετοῦς θεοφιλοῦς Ποιμα­ντορίας τοῦ Σεβ. Μητρο­πολί­του μας κ. Θεολόγου, θά τελεσθοῦν λατρευτι­κές ἀκολουθίες καί πνευ­ματικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θά πραγματοποιηθοῦν, σύν Θεῷ ἁγίῳ, συμφώνως πρός τό κατωτέρω πρό­γραμμα.

Τό Σάββατο 6 Μαΐου, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στό νεόδμητο ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑποδο­χή τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἐν ἁγίοις Πα­τρός ἡμῶν Βασι­λείου τοῦ Μεγάλου, προερ­χομένης ἀπό τό Σκευοφυλάκειο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά­δος.

Στις 6:45 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά πραγματοποιηθεῖ στόν ἴδιο ἱερό Ναό, ἡ ὑπο­δοχή τῶν ἱερῶν μαρτυρικῶν λειψάνων τοῦ πρός ἐγκαινι­σμόν νέου ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐν συ­νεχείᾳ θά τελεσθεῖ ὁ πολυαρχιερα­τικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Συνοδικοῦ Συνέ­δρου, Μητροπολίτου Κα­λαβρύ­των καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερωνύμου.

Τήν Κυρια­κή 7 Μαΐου, θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος, ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκαι­νίων καί ἡ πολυαρχιερατική θ. Λειτουργία στόν ἐγκαινιασθησόμενο ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος. Γιά ἐκείνη τήν ἡμέρα στόν Λευκῶνα θά τελεσθεῖ ἡ θ. Λειτουργία μόνο στόν κάτω ἱερό Ναό (μονοκκλησιά).

Τήν Κυριακή το ἑσπέρας καί τήν Δευτέρα 8 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου, πα­νευ­φήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγε­λιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, οὐρανίου προστάτου τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, ἑορτάζει τά σεπτά ὀνομαστήριά του καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, ἀλλά καί ἡ μαρτυρική πόλις τῶν Σερρῶν τήν ἐπέτειο διασώ­σεώς της ἀπό τήν Ὀθωμανική θη­ριωδία. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐ­καιρία αὐτή θά χοροστατήσει, τό ἑσπέ­ρας τῆς Κυριακῆς 7 Μαΐου καί περί ὥρα 7:00 μ. μ., στόν ἱερό Μητρο­πο­λιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρ­χῶν Σερρῶν, στόν πανη­γυρικό πολυαρ­χιερατικό Ἑσπε­ρινό τῆς ἑορ­τῆς, ἐνῶ τήν ἁγιώ­νυμο ἡμέρα, Δευτέρα 8 Μαΐου, θά ἱε­ρουργήσει στήν πολυαρ­χιερατική θ. Λει­τουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Καθεδρικό καί Προ­σκυνηματι­κό Ναό Ἁγ. Θεο­δώρων Σερρῶν, ὅπου θά τελεσθεῖ καί ἡ δοξολογία γιά τήν διάσωση τῆς πόλεώς μας.

Στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 8 Μαΐου, στήν αἴθουσα «Ἀστέ­ρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἑόρτιος ἐπετειακή ἐκδή­λωση σύμφωνα μέ τό ἑξῆς πρόγραμμα: 1. Ὁμιλία ἀπό τήν ἐκλεκτή φιλόλο­γο-ἐκπαιδευτικό κ. Ἀλεξάνδρα Μπαΐρα μέ θέμα: «Τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκόπου μέσα στήν Ἐκκλησία». 2. Παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ Τόμου «Ἐν Συγγρα­φαῖς», πού περιλαμβάνει κείμενα τῆς Ἐπισκοπικῆς γραφίδος, ἀπό τόν ἐλλογιμώτατο κ. Παναγιώτη Σκαλτσῆ, Καθηγητή τῆς Θεολο­γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσ­αλονίκης. 3. Προβολή video καί μουσικό πρό­γραμμα ἀπό τήν Παιδική Χορωδία «Ἀγγέλων Φωνές» τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπό­λεώς μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως