ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14-04-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 16 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελε­σθεῖ στόν ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν.

Ἀποσκοποῦσα, κατά ἱερό χρέος, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στόν ἁγια­σμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατ’ αὐτούς τούς δυσκόλους χρόνους, μέ ἀφορμή ἀφενός μέν τά λειτουργικά θυρανοίξια τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, ἀφετέρου δέ τήν εἴσοδό μας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί πνευματική κατάνυξη, θά ὑποδεχθεῖ τό ἱερό Λείψα­νο τῆς χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένο στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, προερχόμενο ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μεταφερθέν στήν Ἑλλάδα μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή. Τά θυρανοίξια τοῦ παραπάνω νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας ἐντάσσονται στό εὑρύτερο πλαίσιο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί ἐκδη­λώσεων ἱστορικῆς μνήμης μέ ἀφορμή τήν πικρή, ἀλλά καί ἰδιαιτέρως δι­δακτική, ἐφετεινή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 100 χρό­νων ἀπό τῆς Μικρα­σιατικῆς καταστροφῆς (1922).

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Μεγάλου Καππαδόκου Ἱεράρχου θά γίνει τό προσεχές Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 16 Ἀπριλίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Ἀκολούθως θά τελεσθοῦν ἡ ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν νεότευκτο ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν ὁμώνυμο ἱερό ναό Κάτω Λευκῶνος μέχρι τό πρωΐ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου, ὅπου καθη­μερι­νῶς θά τελοῦ­νται, κατά τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 17 Ἀπριλίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ θριαμβευτική καί λαμπρά Εἴσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελε­σθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστα­τήσει στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, πού θά τελεσθεῖ στόν ὡς εἴρηται ἱερό Ναό.

Τά δύο καί πλέον τελευταία χρόνια, ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, δέν πραγματοποι­ήθηκε ἀπό τά συνεργεῖα τῶν ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, λόγῳ τῆς σκληρᾶς ὑγειονομικῆς περιστάσεως καί τῶν περι­οριστικῶν μέτρων, πρός ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19.

Ἐφέτος, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά πραγματοποιη­θεῖ ὁ Ἔρανος Ἀγάπης, ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πάλιν, ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης 20 ἕως καί τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 23 Ἀπριλίου.

Οἱ πιστοί, προσερχόμενοι στούς ἱερούς ναούς μας, γιά τήν συμμετοχή τους στίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν, θά μπο­ροῦν, ἐφόσον τό ἐπιθυμοῦν, νά προμη­θευθοῦν, ἀπό τά εἰδικά Συνεργεῖα, πού θά εὑρίσκονται στόν αὔ­λειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τό εἰδικό κουπόνι τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης.

Μέ αὐτό τόν τρόπο διενέργειας τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐρά­νου Ἀγάπης, ἐπιλύονται διάφορα προβλήματα τεχνικῆς φύσεως, ἐξασφα­λί­ζονται καλλίτερα οἱ ὅροι ὑγειονομικῆς προστασίας καί κυρίως βοηθοῦμε ὡς χριστιανοί τόν συνάνθρωπό μας πού ὑποφέρει καί δυστυχεῖ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως