ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

15-12-2022

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάβ­βατο 10, τήν Κυριακή 11 καί τήν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ὁ καθιερωμένος Ἔρανος Ἀγάπης, μετά ἀπό τρία χρόνια πού δέν διεξήχθη λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων πρός ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19. Ἀξίζει νά σημει­ωθεῖ, καί τοῦτο πρός δόξα Θεοῦ καί ἔπαινο τοῦ φιλοτίμου λαοῦ μας, ὅτι, παρά τίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες λό­γῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού ὑπάρχει, ὁ ἐφε­τει­νός Ἔρανος κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἱκανο­ποιητικά ἐπίπεδα καί ἔφτασε στό ποσόν τῶν 155.120€ γεγονός ἰδιαιτέρως παρήγορο καί ἐλπιδοφόρο. Ἀπό τίς 114 ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης , οἱ 84 παρουσίασαν σημαντική ἄνοδο, σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο τοῦ 2019.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, παρά τίς πολλές οἰκονομι­κές δυ­σκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί κυρίως μέ πολύ εὐγέ­νεια καί καλωσύνη στό προσκλητή­ριο ἀγάπης τῆς κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκ­κλησίας, στη­ρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστι­κά τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυ­ξάνει περαι­τέρω τήν φιλαν­θρωπι­κή καί κοι­νωνική της δραστηριότητα.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλό­πτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἔκτα­κτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1150 οἰκογένειες ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Ἐπίσης, κατά τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 31 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος, θά ἐπιδωθοῦν ὑποτροφίες-φοιτητικά έπιδόματα σέ 20 συνολικῶς φοιτητές καί φοιτήτριες τῆς περιοχῆς, πού διακρίνονται γιά τήν πρόοδο στίς σπουδές, τό ἦθος τους καί ἀντιμετωπίζουν σοβαρές οἰκονομικές δυσκολίες, ὡς προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τήν σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκ­τακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησί­ας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀν­θρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπω­σιακή ἀντα­πόκρισή του, παρά τίς ἰδιαι­τέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως