ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14-4-2021

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἐκτιμῶσα μέ ποιμαντική εὐαισθη­σία τήν ἐνεστῶσα κατάστασιν, ἕνεκα τῆς πανδημίας Covid-19 καί ἐγκύπτουσα μέ τήν προ­σήκουσα προσοχή καί πνευματική εὐθύνη στόν ζέοντα πόθο τῶν εὐσεβῶν χρι­στιανῶν νά συμμετάσχουν στήν θεία Λει­τουργία καί στίς ἱερές Ἀκο­λουθίες, πού ἀποτελοῦν τήν ἀνεξάντλητη πηγή δυνάμεως, φωτισμοῦ, ἐνισχύσεως καί ἁγιασμοῦ στόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἀνακοινώνει ὅτι, γιά λόγους καθαρῶς ποι­μαντικούς, θά τελεσθοῦν στούς ἱερούς Ναούς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Τιμίου Σταυροῦ, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίων Μαρίνης καί Ἀντωνίου καί Προφήτου Ἠλιού τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν κατά τό ἀμέσως προσεχές διάστημα δύο ἱερές Ἀκολουθίες, ἤτοι:

1) Τήν Παρασκευή 16η Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἀπό τίς 5:00 μέχρι στίς 6:30 τό ἀπόγευμα καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 7:00 τό ἀπόγευμα μέχρι στίς 8:30 τό βράδυ.

2) Τήν Πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 18 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη θεία Λειτουργία ἀπό τίς 6:00 μέχρι στίς 8:30 τό πρωΐ (Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 9:00 μέχρι στίς 10:00 τό πρωΐ (μόνον ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

3) Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 25 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη θεία Λειτουργία ἀπό τίς 6:00 μέχρι στίς 8:30 τό πρωΐ (Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 9:00 μέχρι στίς 10:30 τό πρωΐ (μόνον ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου).

4) Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 25 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., τήν Μεγάλη Δευτέρα, 26 Ἀπριλίου ἐ. ἔ. καί τήν Μεγάλη Τρίτη, 27 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Νυμ­φίου ἀπό τίς 5:00 μέχρι στίς 6:30 τό ἀπόγευμα καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 7:00 τό ἀπόγευμα μέχρι στίς 8:30 τό βράδυ.

5) Τήν Μεγάλη Τετάρτη, 28 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου ἀπό τίς 3:30 ἕως 4:30 τό ἀπόγευμα καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 5:00 ἕως στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά τελεσθεῖ κανο­νικῶς ἀπό τίς 7:00 τό ἀπόγευμα ἕως στίς 8:30 τό βράδυ.

6) Τήν Μεγάλη Πέμπτη, 29 Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη θεία Λειτουργία ἀπό τίς 6:00 ἕως τίς 7:30 τό πρωΐ (μόνον ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 8:00 μέχρι στίς 10:00 τό πρωΐ (Ἑσπερινός καί θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο παρέχεται ἡ δυνατότητα στούς πιστούς νά μην στεροῦνται τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς προσευχητικῆς τους συμμετοχῆς στίς τόσο μοναδικές καί κατανυκτι­κές Ἀκολουθίες τῶν πρώτων ἁγίων ἡμε­ρῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, λόγῳ τῶν ἐκτά­κτων μέτρων γιά τήν περιστολή τῆς πανδημίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως