ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

24-7-2018

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ὡς εἶναι γνωστὸν, ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Δυτική καί Ἀνατολική Ἀττική, δοκιμάζεται σκληρά ἀπό πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας, ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας, ἀλλά τό καί χειρότερον ἀφήρεσαν ἀθώες ζωές πολλῶν δεκάδων συνανθρώπων μας. Ἡ ἁγία μητέρα μας, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παρακολουθοῦσα μὲ βαθύτατη θλίψη καὶ ὀδύνη τὴν συγκλονιστική αὐτή καταστροφή καὶ συμμετέχουσα στήν ἄφατη ὀδύνη τῶν παιδιῶν της, ἀπεφάσισεν ὅπως: α) κυμματίζουν μεσίστιες οἱ σημαῖες τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀπὸ τῆς 24ης ἕως καὶ τῆς 27ης τρέχοντος μηνὸς Ἰουλίου ἐ. ἔ., β) τελεσθῇ ἱερὸν τρισάγιον εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς μας ἐπαρχίας, κατὰ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 29 Ἰουλίου, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκῳ καὶ φρικτῷ θανάτῳ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλωθέντων ἀδελφῶν καί ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν, τῶν θρηνούντων διά τάς ἀπωλείας άνθρωπίνων ζωῶν ἐντός τοῦ οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ περιβάλλοντός τους καὶ γ) περιέλθῃ εἰδικὸς δίσκος, τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου, τὸ προϊόν τοῦ ὁποίου θὰ ἀποσταλεῖ διά τὴν ἐνίσχυσιν καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τῶν πληγέντων ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν ἀδελφῶν μας. Σύμπασα ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀνείπωτη αὐτή ἐθνική τραγωδία μέ δυνατή προσευχή, ἀραγή ἑνότητα καί πανεθνική ἀλληλεγγύη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως