ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25-05-2022

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθὼς παρέλαβε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες μας, σέβεται καὶ τιμᾶ τὰ ἱερὰ καὶ χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας λείψανα. Ἡ τιμητικὴ προσκύνησις τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μας, ὡς ἀρχαῖο καὶ πατροπαράδοτο ἔθος, βασίζεται στὸ δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Οἱ ἅγιοι μᾶς γνωρί­ζουν μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο, τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀναστάσε­ώς Του, καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι, νὰ γίνει μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, θεούμενο Πρόσωπο. Ἡ ἐν Χριστῷ βεβαίως θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀφορᾶ στὸν σύνολο ἄνθρωπο, ψυχὴ καὶ σῶμα.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ γνήσια θεολογικὸ πλαίσιο, ἡ τοπική μας Ἐκ­κλη­σία, ὑποδέχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πόλη μας, μὲ σεβασμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική, τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στὶς 7:00 το ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἀνδρώας Μο­νῆς Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, μέρος τοῦ μυροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, ποὺ βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο ἀπὸ πολλοὺς αἰώνες στὴν παλαί­φατο αὐτοκρατορικὴ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ, ὅπου ὁ Θεὸς παρέδωσε στὸν Προφήτη Μωϋσὴ τὶς πλάκες τῆς Διαθήκης.

Τὸ ἱερὸ λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στὴν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νὸς καὶ θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καὶ τὴν Τρίτη 7 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θὰ τελοῦ­νται ἱε­ρὲς ἀκολου­θίες, πρὸς ἁγια­σμὸ καὶ πνευματικὴ ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δὲ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μαθητριῶν ποὺ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες θὰ διαγωνίζονται στὶς ἐφετει­νὲς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως