ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀριθμ. Πρωτ. 707                                                                        Ἐν Σέρραις τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2020

Πρός: α) τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους καί β) τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εἰς τάς ἕδρας των.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφαί,

Ἐν συνεχεία τῶν ἤδη ἀποσταλέντων ὑμῖν Ὑπηρεσιακῶν Σημειωμάτων ἀναφορικῶς πρός τά περιοριστικά μέτρα κατά τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας COVID-19, ἀξιοῦμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν πιστήν ἐφαρμογήν πάντων τῶν διαλαμβανομένων εἰς τά ὡς εἴρηται ἔγγραφα. Εἰδικότερον τονίζομεν ὅτι κατά τάς σχετικάς Ὑπουργικάς ἀποφάσεις ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας καί ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά γίνεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπό τόν λειτουργόν Ἐφημέριο καί τό ἀναγκαῖο βοηθητικό προσωπικό (ἱεροψάλτης καί νεωκόρος), χωρίς τήν παρουσίαν ἄλλων φυσικῶν προσώπων.

Ταῦτα γνωρίζοντες καί παρακαλοῦντες διά τήν σχολαστικήν ἐφαρμογήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καί ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν ὡς ἄνω διαλαμβανομένων ὡς καί ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων πρός διαφύλαξιν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος