ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στό πλαίσιο τῆς ἀξιοχρέου ποιμαντικῆς Της μερίμνης, μέ ἀφορμή τήν ὑφισταμένη κατάσταση στήν περιοχήν μας, ἕνεκα τῆς ὁποίας ὁ Νομός Σερρῶν εὐρίσκεται πλέον στό τέταρτο ἐπίπεδο (κόκκινη σήμανσις) ἐξ αἰτίας τῆς, ὡς ὑποστηρίζεται ὑπό τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν, εὐρείας διασπορᾶς τῶν κρουσμάτων τοῦ νέου κο­ρωνοϊοῦ Covid-19, ἀνακοινώνει ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως (Κύπρου 10) θά λειτουργοῦν ἐφεξῆς καί ἕως νεωτέρας γιά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν κλη­ρικῶν καί τῶν λαϊκῶν εἴτε διά τῆς ἡλεκτρο­νικῆς ἀλληλογραφίας (email) εἴτε μέ τηλεφωνικήν ἐπικοινω­νίαν (23210 68100, 68103) καθημερινῶς ἀπό 10ης π.μ. ἕως 12ης μεσημ­βρινῆς. Ἀναστέλλεται ἐπίσης ἕως νεωτέρας ἡ λειτουργία τῶν πολιτι­στι­κῶν, νεανικῶν καί κατηχητικῶν δράσεων.

Ὡσαύτως, το Κοινωνικόν Παντοπωλείον «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα θά λειτουργεῖ ἐφεξῆς καί ἕως νεωτέρας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή ἀπό 10ης πρωϊνῆς ἕως 12ης μεσημβρινῆς, ἐνῶ τό Κεντρικόν Μητροπολιτικόν Συσσί­τιον «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ» θά λειτουργεῖ καθημερινῶς γιά τήν προσφορά γεύματος στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς, τηρουμένων πάντοτε ὅλων τῶν προβλεπομένων κανόνων ὑγειονομικῆς προστασίας.

Ἡ Ἐκκλησία μέ ὑψηλό αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἀγάπης καλεῖ ὅλους μας νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἐντείνωμεν πρωτίστως πρός τόν φιλάνθρωπο Κύριο τίς προσευχές μας πρός ταχεία καί δίχα πολύ σοβαρῶν συνεπειῶν ὑπέρβαση τῆς ἐνε­στώσης ἀνάγκης καί παραλλήλως μέ προσοχή καί σύνεση νά ἐφαρμό­ζουμε ὅλα τά ὐγειονομικά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τοῦ θεοδωρήτου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας γιά ὅλο τό κοινωνικό σύνολο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως