ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3-11-2023

Στό πλαίσιο τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν, πού θά τελε­σθοῦν μέ ἀφορμή τόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρ­χῶν, ὁ Σεβ. Ποιμε­νάρχης μας θά ὑποδεχθεῖ τό Σάββατο 4 Νοεμβρίου στίς 5:30 τό ἀπόγευμα στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Μητρο­πολιτικοῦ Να­οῦ Παμμεγίστων Ταξι­αρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ, τήν ἱερά καί ἀχειροποίητο, κατά τήν παράδοση, εἰκόνα τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή.

Ἀκολούθως στίς 6:00 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβ. θά χορο­στατήσει στόν Ἀρχιερα­τικό Ἑσπερινό πού θά τελε­σθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμε­γίστων Τα­ξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἀρχι­ερατικό Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης.

Τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά συλλειτουργήσει μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς κ. Κοσμᾶ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση εἰκοσιπέντε χρό­νων καρποφόρου πο­λι­τιστικῆς λειτουργίας τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας, ἐγκαινια­σθέντος τήν 7ην Νοεμ­βρίου 1998 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ­λά­δος κυροῦ Χριστοδούλου, καί στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνή­μης τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν, πολιούχων καί προστατῶν τῶν Σερρῶν, διοργανώ­νει λατρευτι­κές ἀκολου­θίες καί στίς ἐκδηλώσεις λόγου καί μέ­λους, συμφώνως πρός τό κάτωθι πρόγραμμα.

  • 11:00 π.μ. Ἁγιασμός ἐγκαινίων Αἰθούσης «Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου­λος» καί ἔκθεση φωτογραφίας στό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο (Ν. Νικολάου 21).
  • 6:00 μ.μ. Ἐπετειακή ἐκδήλωσις ἐπί τῇ εἰκοσιπενταετῇ καρποβριθῇ λει­τουργίᾳ τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέ­ρου π. Ἰορ­δάνου Θεμελίδη, Διευθυντοῦ τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καί Πολι­τιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρί­της, μέ θέμα: «Μαξίμειο Ἵδρυμα. Τό ὅραμα καί ἡ προσφορά του», στήν αἴθουσα «Ἀστέρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν.
  • Προβολή σχετικοῦ video.
  • Ἐκδήλωση λόγου καί μέλους «Ἄς ψιθυρίζει ἔλεος. Ὡδή στήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο», ἀπό τήν γυναικεία χορωδία «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνση τῆς χοράρχου κ. Μαρίας Χαραλα­μπίδου.

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί πνευματική κατάνυξη ἀναμέ­νεται νά ἑορτασθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν ἐφόρων καί ἀγρύπνων φρουρῶν τῆς ὁμωνύμου ἱστορικῆς πρωτευούσης πόλεως τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς, Παμμεγίστων Ταξι­αρχῶν. Τήν τοπική μας θρησκευτική πα­νήγυρη θά λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους, προσκεκλημένοι τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, οἱ Σεβασμιώ­τατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Σιδηροκά­στρου κ. Μακά­ριος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος καί Δράμας κ. Δωρόθεος.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 7 Νοεμβρίου στόν πανηγυρικό Ἀρχιε­ρατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στίς 6:30 στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, θά χοροστατήσει καί θά ὁμι­λήσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος. Στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό θά παραστεῖ ὁ Ἐντιμότατος κ. Νικόλαος Δένδιας, Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας.

Τήν Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, θά χοροστατήσει στόν Ὄρθρο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος καί θά προστεῖ τῆς Θείας Λει­τουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος καί θά ἐκφωνήσει τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἑορτῆς.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία θά ἀκολουθήσει λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης καί τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἡ ὁποία θά ἐκκινήσει ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί θά διέλθει διά τῶν ὁδῶν Ν. Πλαστήρα – Β. Βασιλείου – Ἑρμοῦ – Πλ. Ἐλευθε­ρίας, ὅπου θά τε­λεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας καί θά ὁλοκληρω­θεῖ ἐπι­στρέφοντας διά τῆς ὁδοῦ Κύπρου στόν Μητρο­πολιτικό Ναό.

Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης θά παραμείνει γιά προσκύνηση στόν Ἱερό Μητροπολιτι­κό Ναό τῶν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν μέχρι τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης 9 Νο­εμβρίου, ὅπου κα­θημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Νεοχωρίου.

Τήν Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Σεβ. θά λειτουργήσει στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Νεκταρίου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως