ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30-03-2023

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Με αἰσθήματα δοξολογίας προς τον ἅγιο Θεό ἡ τοπική μας Εκκλησία θά ὑποδεχθεῖ, σύν Θεῷ, τήν Παρασκευή 31 Μαρτίου στίς 7:00 τό ἀπό­γευ­μα στά προπύ­λαια τοῦ ἱεροῦ Μη­τροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, τήν περίτεχνη καί ὑψηλῆς καλλιτεχνι­κῆς ἀξίας μεταβυζαντινή εἰκό­να τῆς Παναγίας ἔν­θρονης Βρεφοκρατού­σας με τήν προσωνυμία ἡ «Πανύ­μνητος», ἡ ὁποία πλαισιώ­νεται μέ μορ­φές ἀρχαγγέλων, ἁγίων καί ὁσίων και ἀποτελεῖ ἔργο πολύ σημαντικοῦ ἁγιο­γράφου τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἀνήκει στήν λεγομένη κρητική σχολή ζωγραφικῆς. Ἀμέσως μετά θά τελε­σθεῖ ἡ Ἀκο­λουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας θά ἀκολουθήσει ἱερά ἀγρυπνία.

Ἡ ἱερά καί σεβά­σμια εἰκό­να, πού ἀποτελεῖ κειμήλιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπεκαλύφθη κάτω ἀπό ἐπάλληλα στρώματα νεοτέρων ἐπιζωγραφί­σεων ἔπει­τα ἀπό τήν ἀνα­γκαῖα συντήρησή της, ἡ ὁποία ὁλοκλη­ρώθηκε προσφάτως μέ δα­πάνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό ἐξειδικευμένο ἐργαστή­ριο συντηρή­σεως ἔργων τέ­χνης, και θά εὑρίσκεται μονίμως σέ περίτεχνο προ­σκυ­νητάρι στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, πρός εὐλογία τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στόν πνευματικό του ἀγῶ­να.

Ἡ ἱερά εἰκόνα, ἡ ὁποῖα θά ἀποτελεῖ σημεῖον πνευματικῆς και προσευχητι­κῆς ἀναφορᾶς γιά τήν πόλη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία, θα ἑορτάζει ἐφεξῆς ἐπισήμως τήν ἑορτή τοῦ ἈκαθίστουὝμνου, καθώς ἡ προ­σωνυμία της «Πανύμνητος» παραπέμπει στόν τελευ­ταῖο οἶκο τοῦ Ἀκαθί­στου Ὕμνου, «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ».

Τήν Κυριακή 2 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Χρυσοῦ.

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Στ’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Προφ. Ἠλιού Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Τήν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος, θά πραγματοποιηθεῖ Γενική Σύναξη ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τήν Πέμπτη 6 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στό Ἅγιον Ὄρος, προσκεκλημένους τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου, προκειμένου νά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική ἀγρυπνία, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατά τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως