ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς ζοῦμε πανθομολογουμένως σέ χρόνια ἰδιαιτέρως δύσκολα ἀπό πάσης ἐπόψεως, ἡ ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία ἐργάζεται, τόν καλόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας καί τῆς στηρίξεως τοῦ ἀνθρώπου, θεραπεύουσα μέ τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ ὅλον τόν ἄνθρωπον, νοηματοδοτοῦσα, φωτίζουσα καί ἐνισχύουσα ὅλες τίς ἐκφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου μέ τό φῶς τῆς ἁγίας ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη της.

Κάτω ἀπό αὐτές τίς δυσμενεῖς συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ὀργανωμένα καί συντεταγμένα προχωρᾶ στήν ὑλοποίηση μίας ἀκόμη φιλανθρωπικῆς καί κοινωνικῆς δράσεως, τοῦ Κεντρικοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Συσσιτίου ὑπό τήν ὀνομασία «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ», πού εὑρίσκεται στό νέο εἰδικῶς διαμορφωμένο χῶρο ἐντός τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν, ὅπου καθημερινῶς θά μποροῦν νά σιτίζονται συνάνθρωποί μας πού ἡ ζωή τούς ἔχει δείξει ἕνα σκληρό πρόσωπο καί ἀδυνατοῦν νά ἐξασφαλίσουν ἕνα πιάτο ζεστοῦ φαγητοῦ. Σκοπός μας εἶναι, μέσα ἀπό τό Κεντρικό Διαμητροπολιτικό Συσσίτιο, τά συσσίτια, πού ἕως καί σήμερα λειτουργοῦσαν στίς ἐνορίες τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, νά λειτουργήσουν περισσότερο ὀργανωμένα καί συστηματικά σέ κεντρικό ἐπίπεδο, πρός ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῶν συνανθρώπων μας. Μέσα ἀπό τήν λειτουργία τῆς παραπάνω πρωτοβουλίας θά προσφέρεται ἡ δυνατότητα σέ οἰκονομικά ἀδύνατες οἰκογένειες τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, τῆς δωρεάν προμηθείας καθημερινῶς ἑνός πλήρους γεύματος ζεστοῦ φαγητοῦ. Τό κεντρικό συσσίτιο ὅπου θά παρασκευάζεται καθημερινά τό φαγητό θά ἐφοδιάζει μέ τήν ἀνάλογη ποσότητα καί τά δύο περιφερειακά συσσίτια τῆς πόλεως, δηλαδή τῶν ἐνοριῶν Εὐαγγελιστρίας καί Ἁγίου Ἀντωνίου πρός καλυτέρα ἐξυπηρέτηση τῶν ἀδελφῶν μας. Παράλληλα θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα γιά ὅσους πραγματικά τό χρειάζονται (ἀνάπηροι, κατάκοιτοι κ.τ.λ.) μεταφορᾶς τοῦ φαγητοῦ καί στό σπίτι ἀπό τήν εἰδική ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ προσφορά ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς μας δέν εἶναι μόνον μία συμβατική κατ’ ἀνάγκην ὑποχρέωσίς μας, προερχομένη ἐκ τῆς ἰδιότητός μας ὡς Χριστιανῶν, ἀλλά εἶναι πρωτίστως προϋπόθεση ζωῆς. Ἡ πλουσιόδωρος ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ χάρισε στήν τοπική μας Ἐκκλησία τήν μεγάλη εὐλογία, μετά ἀπό κοπιώδεις προσπάθειες νά ἀξιωθοῦμε νά ἐγκαινιάσουμε, μέ τήν εὐλογητή παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β’, τήν νέα αὐτή πρωτοβουλία, τοῦ Κεντρικοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Συσσιτίου «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ» τήν προσεχῆ Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στίς 12 τό μεσημέρι. Ἄς εἴμεθα, λοιπόν, παρόντες στά ἐγκαίνια τῆς νέας αὐτῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς τήν στηρίξουμε μέ τήν προσευχή μας καί τήν βοήθειά μας.

Ἐπικαλούμενος στήν ζωή σας πλουσία τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ, διατελῶ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Θεόν

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ