ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διακονία χριστιανικῆς φιλαδελφίας
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν γιά τό 2021

23-12-2021

Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας στόν κόσμο ἐκδηλώνεται πάντοτε ὡς μαρτυρία ἐν Χριστῷ πίστεως, ἁγιασμοῦ, ἐλπίδος καί ἀγάπης. Αὐτήν τήν ἀγάπη καί μάλι­στα ἐμπράκτως ἀγωνίζεται νά προσφέρει καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, πρός ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας, πού τήν ἔχουν ἀνάγκη καθημερινῶς. Γιά τήν ἐφετεινή χρονιά, καί παρά τήν βαθειά ὑγειονομική κρίση, ἡ φιλανθρωπική διακονία ἀλληλεγγύης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 700.000 εὐρώ (Ἰανουάριος 2021 – Δεκέμβριος 2021).

Καθ’ ὅλον αὐτόν τόν χρόνο καί παρά τίς δυσμενείς ἐξωτερικές συνθῆκες, λόγῳ τῆς πανδημίας, ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, Συσσίτιο, Ξενώνας φιλοξενίας, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο κ.λπ.) παρέμειναν καί παραμένουν ἀνοιχτές καί ἐνεργές, τηρουμένων πάντοτε τῶν ἀναγκαίων ὑγειονομικῶν μέτρων, γιά τήν στήριξη τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας.

Εἰδικώτερον, γιά τόν μῆνα Δεκέμβριο, δόθηκαν τακτικά καί ἔκτακτα βοηθήματα, ὕψους 25.000 εὐρώ, ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά τήν μηνιαῖα οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν, τήν ἔκτακτη κάλυψη ἐπειγόντων περιστατικῶν, τήν ἰατροφαρμακευτική κάλυψη, τήν πληρωμή ἐνοικίων καί λογαριασμῶν κ.τ.λ. Ἐπίσης, προσεφέρθη ἱκανή ποσότητα προϊόντων πρώτης διατροφικῆς ἀνάγκης σέ 350 ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, γιά τό ἑόρτιο τραπέζι τους.

Ἐπίσης, στίς 31 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης, θά προ­σ­φέ­ρει 33 ὑπο­τρο­φί­ες σέ ἰ­σά­ριθ­μους φοι­τη­τές καί φοι­τή­τρι­ες, πού διακρίνο­νται γιά τήν πρόοδο στίς σπουδές, τό ἤθος τους καί ἀντιμετω­πίζουν σοβαρές οἰκονομικές δυ­σκολίες, ὡς ἔκ­φρα­ση τῆς στορ­γῆς καί τῆς ἀ­γά­πης τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας γιά τήν σπου­δά­ζου­σα νε­ο­λαί­α.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, ὡς και διάφοροι κοινωνικοί φορεῖς και σύλλογοι, παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυ­σκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκαν καί ἐφέτος μέ τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί μέ πολύ εὐγέ­νεια καί καλωσύνη στό προσκλητή­ριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Έκκλησίας, ἡ ὁποῖα θερμῶς καί μέ εὐγνωμοσύνη τούς εὐχαριστεῖ.

Ἰδιαιτέρως συγκινητική καί διδακτική, γιά μία ἀκόμη φορά, ὑπήρξε καί ἡ προσφορά πολλῶν σχολείων, ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς περιοχῆς μας, στήν ἐνίσχυση κυρίως τοῦ ἔργου τοῦ Κοιν. Παντοπωλείου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως