ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διακονία χριστιανικῆς φιλαδελφίας
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τό 2020

23-12-2020

Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας στόν κόσμο ἐκδηλώνεται πάντοτε ὡς μαρτυρία πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης. Αὐτήν τήν ἀγάπη καί μάλι­στα ἐμπράκτως ἀγωνίζεται νά προσφέρει καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στό μέτρο τῶν δυνατο­τήτων της πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού τήν ἔχουν ἀνάγκη καθημερινῶς. Γιά τήν ἐφετεινή χρονιά, καί παρά τίς δυσμενέστατες συνθῆκες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ φιλανθρωπική διακονία ἀλληλεγγύης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 807.000 εὐρώ (Ἰανουάριος 2020 – Δεκέμβριος 2020).

Καθ’ ὅλον αὐτόν τόν χρόνο, καί ὅταν ἀκόμη εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀπαγορευτικό (lockdown) μετακινήσεων γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, τό ὁποῖον ὡς γνωστόν περιελάμβανε καί τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, Συσσίτιο, Ξενώνας φιλοξενίας, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο κ.λπ.) παρέμειναν καί παραμένουν ἀνοιχτές, τηρουμένων πάντοτε τῶν ἀναγκαίων μέτρων, γιά τήν στήριξη τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας.

Εἰδικώτερον, γιά τόν μῆνα Δεκέμβριο, δόθηκαν μέχρι τῆς σήμερον, τακτικά καί ἔκτακτα βοηθήματα, ὕψους 25.000 εὐρώ, ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά τήν μηνιαῖα οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν, τήν ἔκτακτη κάλυψη ἐπειγόντων περιστατικῶν, τήν ἰατροφαρμακευτική κάλυψη, τήν πληρωμή ἐνοικίων καί λογαριασμῶν κ.τ.λ.. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, προχώρησε στήν προσφορά ἀναγκαίου ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καί 155 νοσοκομειακῶν στολῶν, πρός τό Γενικό Νοσοκομεῖο Σερρῶν, ὥστε νά ἐξυπηρετηθοῦν κατά τό δυνατόν οἱ αὐξημένες, λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, ἀνάγκες τοῦ ἱατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Ὡσαύτως, προσεφέρθη ἱκανή ποσότητα προϊόντων πρώτης διατροφικῆς ἀνάγκης σέ 350 ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, γιά τό ἑόρτιο τραπέζι τους. Μετά δέ ἀπό σχετικό αἴτημα προσεφέρθησαν διάφορα ἀναγκαῖα εἴδη στό Κατάστημα Κρατουμένων Νιγρίτης.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, ὡς και διάφοροι κοινωνικοί φορεῖς και σύλλογοι, παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυ­σκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίνονται πάντοτε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί μέ πολύ εὐγέ­νεια καί καλωσύνη στό προσκλητή­ριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.