ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 262

Ἐν Σέρραις τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2021

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ συνοχή καρδίας, ὑπεύθυνη σκέψη καί ποιμαντική ἀγωνία, πα­ρακολουθοῦμε συνεχῶς τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν διασπορά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών του. Ἡ πανδημία τοῦ Covid – 19, ὡς διαβεβαιώνουν ὑπευθύνως ἔγκριτοι ἐπιστή­μονες δέν εἶναι μία ἀνύπαρκτη ἀσθένεια ἤ μία ἁπλή ἴωση, ὅπως πολύ συχνά ὑπεραπλουστευμένα καί ἐπικίνδυνα διαδίδεται, ἀλλά μία ἐπώδυνη, ταχέως μεταδιδόμενη ἀσθένεια, πού τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο βασα­νίζει τόν κόσμο ὁλόκληρο καί τήν πατρίδα μας. Στήν περιοχή δε τοῦ Νο­μοῦ Σερρῶν πολλοί συνάνθρωποί μας ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή ἐξαιτίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ μέ θάνατο ἰδιαιτέρως ἀπαράκλητο, μοναχικό, πικρό καί πολλαπλάσιοι αὐτῶν νοσηλεύθησαν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ἡ Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἔχουσα πρό τῶν ὀφθαλμῶν της τόν πάντα ἐπίκαιρο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς «Τίμα ἰατρόν… καί γάρ αὐτόν ἔκτισεν Κύριος» (Σοφ. Σειρ. 38,1) καί «Κύριος ἔκτισε ἐκ γῆς φάρμακα καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς» (Σοφ. Σειρ. 38, 4), ἐδήλωσε ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας τόν αὐτονόητον σεβασμόν της καί τήν τιμήν πρός τούς ἰατρούς καί τήν συνεχῶς ἐξελισσόμενη, μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ἰατρική ἐπιστήμη, πού ἐργάζεται φιλόπονα γιά τήν θωράκιση καί διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας μας. Ἐκ παραλλήλου μέ κα­θαρό λόγο ἐκάλεσε τόν λαό νά τηρήσει μέ σχολαστικότητα τά ἐνδεικνυό­μενα ὑγειονομικά μέτρα.

Σύμφωνα μέ ὅλους τούς ἐπίσημους ἰατρικούς φορεῖς, τόν Παγκό­σμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί τήν Ἑλλη­νική Πολιτεία, ἡ αὐστηρή τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καί ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελοῦν μέχρι στιγμῆς τό μοναδικό ἀξιόπιστο καί ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο μέσο ἀντιμετώπι­σης τῆς θανατηφόρου πανδημίας. Ἀρχικῶς ὑπῆρχαν φό­βοι καί ἐπιφυλά­ξεις γιά τόν ἐμβολιασμό. Τά ἰατρικά ὅμως δεδομένα παγκοσμίως προσφέ­ρουν σήμερα σταθερό ἔδαφος γιά νά ἐμπιστευθοῦμε τά ἐμβόλια κατά τῆς Covid – 19. Ὁ ἐμβολιασμός μας σ᾿ αὐτό τό κομβικό σημεῖο πού βρισκόμα­στε εἶναι πράξη ὑπευθυνότητας καί ἀτο­μικῆς εὐθύ­νης, ἀλλά κυρίως εἶναι πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης καί κοινω­νικῆς ἀλλη­λεγγύης πρός τόν πλη­σίον μας, πρός τόν συνάνθρωπο καί ἀδελφό μας, ἀλλά καί πρός τόν ἴδιο τόν ἐαυτό μας. Ἐφόσον δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἀντενδείξεις, ἰατρικοῦ χαρακτῆρος, οἱ ἐπιστήμονες συμβουλεύουν ὑπευθύνως νά ἐμβο­λιασθοῦ­με γιά νά θωρακίσουμε τόν ἐαυτό μας ἀπό τόν θανατηφό­ρο ἱό τοῦ covid-19 καί τίς ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις του καί ταυ­τοχρόνως νά προστατεύ­σουμε τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ὑγεί­ας καί τῆς ζωῆς τῶν συναν­θρώπων μας, καθώς συμβάλλουμε στό χτίσιμο τοῦ λε­γομένου «τείχους ἀνοσίας».

Δυστυχῶς ὅμως, ὑπάρχει μία μερίδα ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἐλλιποῦς γνώσεως τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομέ­νων ἐπηρεάζονται ἀρνητι­κῶς ἀπό ἐπιστημονικῶς ἀστήρικτες θεωρίες καί ἐμμονές πού διακινοῦ­νται κυρίως μέσα ἀπό τό διαδίκτυο. Ὀφείλου­με ὅμως νά γνωρίζουμε ὅτι τό θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ covid-19 δέν εἶναι καθόλου πνευματικό, ἀλλά καθαρῶς ἐπιστημονικό καί ἰατρικό. Ἑπομένως, ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβο­λίου δέν ἔχει καμία σχέση μέ ὁμολογία πίστεως, οὔτε μέ τήν ὑπερά­σπιση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί τήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Αὐτή ἡ προσέγγιση κινεῖται σέ λαν­θασμένη καί ἐπικίνδυνη κατεύθυνση. Γιά ὅσους δέ, ἀλλαχόθεν ἀναβαί­νοντες, συνδέουν τήν παροῦσα πανδημία covid-19 μέ τήν ἀντιχριστολογία καί ἐσχατολογία, προσπαθώντας γιά ἰδι­οτελεῖς κάποιες φορές σκοπούς, νά ἐσπείρουν φόβο καί ἀνησυχία στίς ψυ­χές τῶν εὐσεβῶν κυρίως ἀνθρώπων, ἰσχύει τό λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητήν του Ἐπίσκοπον Τιμό­θεον: «Ἄνθρω­ποι πονηροί θά προχωροῦν ἀπό τό κακό στό χειρότερο, θά πλανοῦν καί θά ἐξαπατοῦν τούς ἄλλους, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι θά πλανῶνται καί θά ἐξαπατῶνται» (Β’ Τιμ. 3, 13).

Μέ πόνο ψυχῆς καί ἀγωνία ὡς Ἐπίσκοπός σας, παρατηροῦμε ὅτι στόν Νομό μας, ὅπου στό θέμα τῆς τηρήσεως τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας ἀπό τήν πανδημία covid – 19 παρατηρεῖται μία ἀνησυχητική «χαλαρότητα» ὑπάρχει καί σήμερα χαμηλή συμμετοχή στόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί συγχρόνως ἐκθετική αὔξηση τῶν νέων κρου­σμάτων λόγῳ καί τῶν νέων πιό ἐπιθετικῶν μεταλλάξεών του. Σᾶς παρα­καλοῦμε πατρικῶς καί σᾶς προτρέπουμε Ἐπισκοπικῶς μέ ἐμπι­στοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί σεβασμό στίς συστάσεις τῶν εἰ­δημόνων ἰα­τρῶν, πού στήν συντριπτική τους πλειονοψηφία συστήνουν τόν ἐμβολια­σμό, νά ἀκολουθή­σετε τίς ὁδηγίες, συστάσεις καί ὑποδείξεις τῶν ὑγειονο­μικῶν ἀρχῶν καί νά ἐφαρμόζετε μέ σχολαστικότητα ὅλα τά μέτρα ὑγειο­νομικῆς προστασίας, καί ἀφοῦ ἐρωτήσετε τούς ἰατρούς σας, τούς μόνους ἁρμοδίους νά σᾶς συμβουλεύσουν μετά λόγου γνώσεως, τό δέον γενέσθαι νά προχωρήσετε, ἐφόσον βεβαίως δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἰατρικές ἀντεν­δείξεις, λ.χ. ἀλλεργίες κ.λπ, στόν ἐμβολιασμό σας κατά τοῦ covid-19, χωρίς ἄλλη καθυστέρηση καί ἀναβολή. Οἱ καιροί οὐ μενετοί!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κατά τό λόγιον τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου παρακαλῶ θερμῶς ὅλους σας «σοφούς μέν εἶναι εἰς τό ἀγαθόν, ἀκεραίους δέ εἰς τό κακόν» (Ρωμ. 17, 19). «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακα­λεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Κορ. Β΄, 13, 11).

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος