ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 264

Ἐν Σέρραις τῇ 10ῃ Νοεμβρίου 2021

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό­­λεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀκένωτο πνευματικό θησαυροφυλάκιο τοῦ πλούτου τῆς παντοδυνάμου χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διδακτήριο καί ἐργαστήριο ἁγι­ότητος εἶναι ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ ἁγιασμός, ὡς χαρισμα­τι­κή δωρεά καί κλῆσις τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἀποτελεῖ τόν τελι­κό προορισμό τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί συναρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διά τοῦ ἁγί­ου Βαπτίσματος καί τῶν λοιπῶν ἱερῶν μυ­στηρίων, ἐξαιρέτως δέ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐνσωμάτωση, παραμο­νή καί πρόοδο τοῦ ἀνθρώ­που μέσα στό πα­νάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, τήν Ἐκκλησία.

Ἡ ἀρχαι­οπαράδοτος παράδοσις τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων καλλιεργεῖται ἀπό τήν Ἐκ­κλησία καί διά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ σεμνοπρεπῆ καύχηση μπορεῖ ὡς μητέρα φιλόστοργος νά λέγει «ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγε­λίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα». Οἱ ἐκκλησιαστικές ἑορτές ἀπο­τελοῦν πρωτί­στως ἔκφραση τῆς κοινῆς λατρείας τῆς θρησκευομένης κοινότητος πρός τόν ἐν ἁγίοις θαυ­μαστόν Θεόν, τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τούς γνησίους Αὐ­τοῦ θεράποντες. Ἡ ἡμέρα τοῦ μαρ­τυρίου ἤ τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως ἑνός ἁγίου εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα του. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα ἡ Ἐκ­κλησία τοῦ Χρι­στοῦ συνέρχεται λατρευτικῶς πρός δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ, πρός ἔπαι­νον τοῦ μάρτυρος, πρός διδαχήν πνευ­ματικήν, πρός στερέωσιν τῆς πίστε­ως, πρός ἁγιασμόν, πρός μαρτυρίαν «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος», πρός γονιμότητα τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν.

Ἀκολουθοῦσα αὐτή τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική παράδοση ἡ το­πική μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει ἀπό τριετίας τόν κοινό λειτουργικό ἑορτασμό, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους, τῆς Συνάξεως ὅλων τῶν οὐρανίων προστατῶν της, οἱ ὁποῖοι μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες καί τή Νιγρίτα. Στήν κορυφή τῆς τιμητικῆς αὐ­τῆς ἑορτολογικῆς Συνάξεως προκάθηται πρε­σβευτικῶς καί φι­λοστόργως ἡ παναμώμη­τος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁγία Θεοτόκος Πονολύ­τρια, τῆς ὁποίας τό πάντιμο καί θαυματουργό εἰκόνι­σμα, ἐνθρονι­σμένο ἀπό αἰῶνες στόν περικαλλῆ καί
παλαίφατο Ἱερό Κα­θεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἀπο­τελεῖ τό ἱερό παλλάδιο τῶν Σερρῶν, τήν ἀστείρευτη πηγή τοῦ θείου ἐλέ­ους καί τῶν θαυμάτων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, κατέχει ἀξιοχρέως στήν λειτουργική καί ἑορτο­λογική μας παράδοση τά δευτερεῖα τῆς τιμῆς καί τοῦ σεβασμοῦ. Σεμνύνε­ται ἐν Κυρίῳ ἡ κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκ­κλη­σία γιά τούς ἡλιομόρφους καί θείους Ἀρχιστρατήγους τῶν οὐρανίων δυνάμεων, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ὅπως καί γιά τούς πανευφήμους Ἀποστόλους Παῦλο, Ἀνδρέα καί Ἰω­άννη τόν Θεολόγο, ἔνθερμο προστάτη καί σωτήρα τῆς πόλεως. Καυχᾶται ὅλως ἰδιαιτέ­ρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν γιά τούς δύο πανενδό­ξους μεγα­λομάρτυ­ρες Θεοδώρους, τόν Τήρωνα καί τόν Στρατηλάτη, τούς φιλόστορ­γους κη­δεμόνες τῆς πόλεώς μας, τόν μεγαλομάρτυρα καί τροπαιο­φόρο Γε­ώργιο, τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, τούς στρατιωτικούς Σερραίους ἁγίους Ἀδρι­ανό, Πολύευκτο, Πλά­τω­να καί Γεώργιο, τόν ἅγιο Παράμονο ἐκ τῆς Βισαλ­τίας, τόν Μᾶρκο Ἐπί­σκοπο Ἀρεθουσίων, τόν ἅγιο Κάλλιστο, τούς ἁγίους νεομάρτυρες Ἰωάν­νη τόν Σερραῖο, Νικήτα τόν νέο, Βενέδι­κτο, τόν ἱερο­μάρτυρα, Ραφαήλ τόν θαυματουργό, Ἀκάκιο, Πάτρουλα, Μανόλη Μπο­σταντζόγλη καί Ἀλεξαν­δρῆ Ταταρχάνη πού ὑπέστησαν μαρτυρικό θά­νατο ἐπί Τουρκο­κρατίας στήν πόλη τῶν Σερρῶν. Στό πάντιμο χορό τῶν Σερραίων νεομαρ­τύρων συναριθμεῖται καί ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Μητροπο­λίτης Κυδωνιῶν Γρη­γόριος (1922), ὁ ὁποῖος ἐπί ἑπταετίαν ὑπηρέτησεν ὡς ἱεροκήρυξ καί διδάσκαλος στήν Ἐκκλησία καί τήν πόλη τῶν Σερρῶν καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε διάκονος στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.

Ἡ λειτουργική ζωή εἶναι ὁ βαρύτιμος καί ἀνεξάντλητος πνευματι­κός θησαυρός τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί ζωῆς. Οἱ ἅγιοι, πού ἀποτελοῦν φανερώσεις τῆς δόξης τοῦ Χρι­στοῦ, ἔζησαν τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καί σωτηρίας ἐντός τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κοινός συνεορ­τασμός τους, πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει ἀπό τριετίας, εὔχομαι νά ἀπο­τελέσει μία εὐλογημέ­νη ἀφορ­μή γιά ὅλους μας, ὥστε, γνωρίζοντας τόν χριστοειδῆ βίο, τό μαρτύριο, τήν ὁσιακή πο­ρεία καί μαρτυρία τους, νά ἐμπνευσθοῦμε στήν ζωή μας, νά στηριχθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί νά ἀγαπήσουμε ὡς ἐκείνοι τόν Ἰησοῦν Χρι­στόν, τόν Κύριον καί Σωτῆρα μας. Ἐφέτος ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Σέρραις ἁγίων θά τιμηθεῖ, μέ προσεκτική βεβαίως τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἐκ τῆς πανδημίας covid-19, τό Σάββατο 13 καί τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Οἱ λατρευτικές συνάξεις θά ξεκινήσουν μέ τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσ­περινοῦ τό Σάββατο 13 Νοεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα καί θά ὁλο­κληρωθοῦν τήν Κυριακή 14 Νοεμ­βρίου ἐ. ἔ. μέ τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάριν τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά ἐπιτελοῦμε τόν προορισμόν μας, δηλαδή «ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1), νά ὡριμάζουμε πνευμα­τικῶς, νά ἀντιμετω­πίζουμε νι­κηφόρα τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατότητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν φιλόστοργη μητέρα μας, Ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος