Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ «Προσέχετε, λοιπόν, καλά πώς συμπεριφέρεστε. Μή ζεῖτε ὡς ἄσοφοι ἀλλά ὡς σοφοί καί συνετοί. Νά ἀξιοποιεῖτε σωστά τόν χρόνο σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρές ἡμέρες» 1. Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. 5, 15-16). Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνουν σήμερον νά εἰσέλθουμε στό νέο πολιτικό ἔτος 2021 μέ ἀνάμεικτα συναισθήματα ἐλπίδος ἀλλά καί βαθειᾶς ἀνησυχίας. Μέ συνοχή καρδίας ζήσαμε κατά τό παρελθόν ἔτος ἐμπειρίες πικρές ἀλλά καί διδακτικές, γιά ὅσους μποροῦν νά βλέπουν πίσω ἀπό τά ἐπιφαινόμενα, ἕνεκα τῆς παγκοσμίου διασπορᾶς τῆς πανδημίας Covid-19. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης γῆ, γιά πρώτη ἴσως φορά σέ τέτοια ἔκταση, ἔφτασε στά ὅριά του. Ἡ ἀπειλή αὐτή τήν φορά κτύπησε ἀλύπητα καί χωρίς διακρίσεις τήν ἴδια τήν ζωή. Αὐτή ἡ πρωτόγνωρη ὑγειονομική πρωτίστως κρίση, ὁ πικρός καιρός, ἔγινε ὅμως καί μία καλή εὐκαιρία γιά νά ἀναμετρηθεῖ ὁ καθένας μας μέ τίς ἀντοχές του καί κυρίως νά ξαναδεῖ τήν ζωή του μέσα ἀπό ἕνα ἄλλο πρῖσμα….

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πνευματική διδαχή επί τοις Χριστουγέννοις 2020

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ «Ὅταν γάρ ὁ Θεός μετά ἀνθρώπων ἦ, οὐδέν δή δεῖ λοιπόν δεδοικέναι, οὐδέ τρέμειν, ἀλλ’ ὑπέρ ἁπάντων θαρρεῖν». (Ἱερός Χρυσόστομος. Εἰς τόν Ἠσαΐαν, PG 56, 85). Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Οὐράνια εὐλογία φωτίζει παρακλητικῶς σήμερα τίς ψυχές μας, καθώς ἑορτάζουμε, κάτω ἀπό πρωτόγνωρες καί ἰδιαιτέρως πικρές συνθῆκες, τήν πάνσεπτον Μητρόπολιν τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν, τά ἅγια Χριστούγεννα. «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἠνώθησαν» ψάλλει δοξολογικῶς ἡ Ἐκκλησία μας, «τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς μεταβέβηκε» (Τροπάριο λιτῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων). «Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» (Α’ Τιμ. 3, 16), ἡ ἐνανθρώπησις δηλαδή τοῦ Θεοῦ Λόγου, πιστοποιεῖ καί φανερώνει στόν κόσμο ὁλόκληρο, ἀόρατο καί ὁρατό, μέ τόν πιό ἐπίσημο τρόπο τόν ἀκέ­νωτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, χάριν τοῦ ὁποῖου σαρκοῦται, τέμνει τήν ἱστορία καί ὑπερβαίνει τούς νόμους τῆς φύσεως. Κατά τήν μεγαλειώδη καί κοσμοσωτήριο ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἑορτάζουμε τήν κενωτική καί ἀπολυτρωτική…