Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τό ἔλεος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει γιά μιά ἀκόμη φορά στό διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας νά εἰσέλθουμε μέ αἰσθήματα κατά Θεόν ἐλπίδος σέ μία νέα χρονιά. Ὁ κόσμος καί ὁ χρόνος εἶναι δύο πραγματικότητες πού ἦλθαν στήν ὕπαρξη, ἀπό τήν οὐσιοποιό, ἀγαθοποιό καί παντοδύναμη ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος παρήγαγε τά σύμπαντα «ἐξ οὐκ ὄντων» στό εἶναι. Πρίν ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κτιστοῦ κόσμου, ἀοράτου καί ὁρατοῦ, δέν ὑπῆρχε ὁ χρόνος, παρά μόνον ὁ Τριαδικός Θεός. Στόν ἅγιο Θεό δέν ὑπάρχει ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου. Ἐκεῖνος ὑπέρκειται τοῦ χρόνου καί ὡς δημιουργός του παραμένει ὑπέρχρονος, αἰώνιος, ἀμετάβλη­τος καί ἀδι­άδοχος. Ἡ ὕπαρξις τοῦ χρόνου συνδέεται μέ τήν γέννηση, πρόοδο καί τόν τελικό σκοπό τῶν ὄντων. Ὁ ἕνας κατά τήν οὐσίαν Τριαδικός Θεός, δηλαδή ὁ ἐξ οὗ τά πάντα Θεός Πατήρ, ὁ δι’ οὗ τά πάντα Θεός Λόγος καί ὁ ἐν ᾧ τά πάντα Ἅγιον…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πνευματική διδαχή επί τοις Χριστουγέννοις 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· Χρι­στός ἐ­πί γῆς ὑ­ψώ­θη­τε…» (Ἁγ. Γρη­γο­ρί­ου Θε­ο­λό­γου, Λό­γος 38, Εἰς τά Θε­ο­φά­νι­α, εἴ­τουν Γε­νέ­θλι­α τοῦ Σω­τῆ­ρος). Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χαρά καί εὐλογία φωτίζουν σήμερα τίς καρδιές μας καθώς ἑορτά­ζουμε τήν μεγαλώνυμο Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, τά ἅγια Χριστούγεννα. «Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε καί ἄνθρωπος εἰς οὐρα­νούς ἀναβέβηκε» ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας (Τροπάριο Λιτῆς τῶν Χριστουγέννων). «Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» (Α’ Τιμ. 3, 16), ἡ ἐνανθρώπηση δηλαδή τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ ἀνερμήνευ­τη σύλληψη καί ἡ ἀνέκφραστη γέν­νηση, πιστοποιοῦν μέ τόν πιό ἐπίσημο τρόπο τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό ἀν­θρώπινο γένος, χάριν τοῦ ὁποίου τέμνει τήν ἱστορία καί ὑπερβαίνει τούς νόμους τῆς φύσεως. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καθώς ζεῖ μέσα στόν ραγ­δαίως μεταβαλλόμενο καί ταρ­α­χώδη κόσμο τῶν θεαματικῶν τεχνολογικῶν ἐπιτυ­χιῶν ἀλλά καί τῶν τραγικῶν ἠθικῶν πτώσε­ων, βιώνει ἀπό τήν μία πλευρά μιά ἐπίπλαστη καί ἐν…