ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ τήν χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Ἀδιαλείπτως ἡ φιλόστοργη Μητέρα μας Ἐκκλησία, ὡς τό μυστήριο τῆς συνεχοῦς ἁγιαστικῆς καί σωστικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, μεριμνᾶ γιά τήν πνευματική οἰκοδομή τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ μεταλαμπαδεύουσα σ’ αὐτόν τίς ζωηφόρες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, πού ἔχουν τήν δύναμη νά μεταμορφώνουν τόν ἄνθρωπο καί νά τόν στηρίζουν στήν δύσβατη ἀλλά εὐλογημένη ὁδό τῆς κατά Χριστόν προόδου καί σωτηρίας.

Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ τά τελευταῖα 15 χρόνια, θά τελεῖται κάθε Σάββατο στίς ἕξι τό ἀπόγευμα, ἀπό ἐφέτος μάλιστα στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, Ἑσπερινός μέ Ἀρχιερατική χοροστασία καί ὁμιλητή, πού θά ἀναπτύσσει θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος, μέ σκοπό τήν πνευματική οἰκοδομή καί τήν καλύτερη προετοιμασία γιά τήν συμμετοχή μας στήν ψυχοτρόφο εὐχαριστιακή Σύναξη τῆς ἁγίας ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποῖα κατά τόν Μέγα Βασίλειο εἰκονίζει «τήν ἡμέρα πού δέν τελειώνει, πού δέν δύει, τήν ἀδιάδοχη, τόν χρόνο πού δέν λήγει καί δέν γηράσκει». Ὁ μεγάλος καί ἅγιος διδάχος τοῦ Γένους μας, ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, συμβούλευε τούς σκλαβωμένους Ἕλληνες μέ τά ἑξῆς λόγια: «Ἀδελφοί μου, πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τές ἕξι ἡμέρες διά ἐτοῦτα τά μάταια, τά γήϊνα, τά παροδικά καί τήν Κυριακήν νά σχολάζωμεν, νά πηγαίνωμεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί νά στοχαζόμεθα τήν ψυχήν μας, ὅπου εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον… Ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλάγετε τήν Κυριακήν σας ὡσάν ὁποῦ εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν» (Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχές). Ὁ λειτουργικός ἑορτασμός τῆς ἀναστασίμου ἡμέρας τῆς Κυριακῆς ἀρχίζει ἀπό τόν Ἀναστάσιμο Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, πού μᾶς εἰσάγει στό κλίμα καί στό πνεῦμα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί γινόμεθα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου, μέσα ἀπό τήν, μέ φόβο Θεοῦ, πίστη καί ἀγάπη, συμμετοχή μας στήν ψυχοτρόφο Δεσποτική Τράπεζα τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας παρέχει σ’ ὅλους μας συνεχῶς εὐκαιρίες γιά νά γνωρίσουμε βιωματικῶς τόν Χριστόν καί νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς πίστεώς μας. Οἱ λατρευτικές συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξυπηρετοῦν πρωτίστως τόν ἱερό αὐτό σκοπό πού στοχεύει στόν ἁγιασμό μας, πού εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνειδητή συμμετοχή μας σ’ αὐτές τίς ἱερές συνάξεις, στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἐμπλουτίζει τήν ζωή μας μέ τήν ἄκτιστη θεία Χάρη πού θεραπεύει, φωτίζει, ἁγιάζει καί σώζει τόν ἄνθρωπο.

Διά τοῦτο ὡς Ἐπίσκοπός σας, σᾶς προτρέπω νά συμμετέχητε στήν ἑσπερινή προσευχή τοῦ Σαββάτου, πού θά τελεῖται μέ Ἀρχιερατική χοροστασία στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ τῶν Σερρῶν καί κυρίως στήν ἁγιωτάτη εὐχαριστιακή Σύναξη τῆς Κυριακῆς.

Ἐπίσης μέ χαρά ἀνακοινώνεται ὅτι μέ ἀφορμή τήν εὐλογητή, ἀπό τά ἅγια Ἱεροσόλυμα καί τό Παλαίφατο Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχείο, ἔλευση καί μόνιμη ἁγιαστική παραμονή τμήματος ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, στήν ἀνδρώα ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν, θά τελεῖται πρός τιμήν τοῦ μεγίστου τῶν προφητῶν Ἰωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ (ἀπό 25ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ.) ἱερά ἀγρυπνία στήν ὡς εἴρηται ἀνδρώα ἱερά Μονή τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παροικίας.

Ἐπικαλούμενος σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ, διατελῶ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος