ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4-6-2019

Πρός τούς εὐσεβείς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.

Ἡ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πιό δυνατό τρόπο τόν πραγματικό σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἁγιασμό μας, πού ἀποτελεῖ τό ἁγιώτατο θέλημα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πίστευσαν, ὑπηρέτησαν καί ἐβίωσαν αὐθεντικῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι, παλαιοί καί νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν φίλοι γνήσιοι τοῦ Χριστοῦ, θεούμενοι ἄνθρωποι, ἐπιστολή Χριστοῦ, γνήσια πρότυπα ἀρετῆς καί ἦθους, ἀκοίμητοι πρεσβευτές καί ὁδηγοί μας πρός τόν Κύριον, κοινωνοί τῶν παθημάτων καί τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἀξεπέραστα πρότυπα πίστεως καί ζωῆς. Γι’ αὐτήν τήν ἰδιαίτερη λειτουργία καί προσφορά τους συνολικῶς στό ἀνθρώπινο γένος τιμῶνται κατά χρέος ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Μέσα σέ αὐτό τό ὁλοφώτεινο νέφος τῶν ἁγίων ἰδιαιτέρα θέση κατέχει, ὡς ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Του, ὁ ἅγιος πατέρας μας, Ἐπίσκοπος καί ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας μας στά νεώτερα χρόνια, Λουκᾶς ὁ ἰατρός καί Ποιμένας. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ἔζησε στά σκληρότατα χρόνια τῆς διακηρυγμένης ἀθεΐας στήν Ρωσία καί ἀνεδείχθη μέσα ἀπό τήν μαρτυρική του ζωή, τύπος τοῦ ἀληθοῦς καί φιλοστόργου Ποιμένος πού προσέφερε τήν ζωή του θυσιαστικῶς ὑπέρ τῆς Εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί τοῦ ποιμνίου του. Ἀπό τό ἀθεϊστικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς διώχθηκε, ἐξορίσθηκε, ταπεινώθηκε, συκοφαντήθηκε, ὑπέστη ψυχικά καί σωματικά μαρτύρια γιά χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς στήν Συμφερούπολη τῆς Κριμαίας τήν 11η Ἰουνίου 1961 καί ἔκτοτε τό πλῆθος τῶν θαυμάτων του τόν καθιέρωσαν στήν συνείδησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἡ ἱερά μνήμη του τιμᾶται τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του πανδήμως καί στήν πατρίδα μας. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι τό ὄμορφο ναΰδριο στό προαύλιο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου, πού τιμᾶται ἀπό τό 2009 στό ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Στό ἱερό αὐτό μάλιστα Παρεκκλήσιο φυλάσσεται ὡς πολύτιμος πνευματικός θησαυρός ἕνα ἀπότμημα ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, δῶρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συμφερουπόλεως κ. Λαζάρου στήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί τῆς μετακομιδῆς καί μονίμου ἁγιαστικῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, θά ἔλθει στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ὁ περίφημος Σταυρός τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν αὐτοκρατόρων τῆς Τραπεζούντος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ, πού περιέχει ἀπό τά μεγαλύτερα στόν κόσμο τεμάχια τοῦ ἀληθοῦς Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πρός ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή θά πραγματοποιηθεῖ στά προπύλαια τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου ἐ. ἔ. στίς 7:00 τό ἀπόγευμα. Τό πανάγιον ξύλον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση στό ἱερό Παρεκκλήσιο ἕως τῆς Παρασκευῆς 14 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἰδίως μάλιστα τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν πού αὐτές τίς ἡμέρες διαγωνίζονται στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις. Τό πρόγραμμα τῆς ἐφετεινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ προβλέπει τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τήν Δευτέρα 10 Ἰουνίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα καί τῆς Θείας Λειτουργίας τό πρωί τῆς Τρίτης 11 Ἰουνίου.

Ἐπίσης, στό πλαίσιο τῶν ἐφετεινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διοργανώνει τήν προσεχῆ Κυριακή 9 Ἰουνίου, στίς 8:30 τό ἀπόγευμα, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου, ἐπιστημονική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους, στήν ὁποία θά ὁμιλήσει ἡ δ. Βασιλική Κώστα, ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ἅγιος Λουκᾶς, ὁ φιλάγιος καί φιλάνθρωπος Ἐπίσκοπος» καί θά ψάλλει ἐπίκαιρους ὕμνους ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.

Εἴθε στά δύσκολα χρόνια πού διανύουμε τῶν πολλῶν κρίσεων, τῆς ὀλιγοπιστίας καί τῶν δυσχερειῶν, νά κρατήσουμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί νά ἀξιοποιήσουμε τίς παρεχόμενες ἀπό τήν ἁγία Ἐκκλησία μας πνευματικές εὐκαιρίες πρός ἁγιασμόν, ὠφέλειαν καί στηριγμόν μας. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν ἀδελφοί.

Εὐχέτης σας πρός τόν ἅγιον Θεόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος