ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἱερή συγκίνηση συνέχει τίς ψυχές μας, καθώς, ἐφέτος μάλιστα κά­τω ἀπό ἰδιαίτερα δύσκολες γιά τήν πατρίδα μας συνθῆκες, λόγῳ τῆς γνωστῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἡ ὁποῖα ἀπαιτεῖ σύνεσιν, προσοχήν καί ἐφαρμογήν ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων πρός ἀποφυγήν δυσαρέστων ἐξελίξεων, ἀλλά καί τῶν σοβούντων σοβαρῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἕνε­κα τῆς προκλητικῆς καί ἐκνόμου συμπεριφορᾶς τῆς γείτονος Τουρκίας, ἑτοιμαζόμε­θα νά ἑορτάσουμε μία μεγάλη ἐπέτειο, ἕνα φωτεινό ὁρόσημο τῆς ἱστο­ρίας μας, τό μεγάλο καί δοξασμένο ΟΧΙ, πού δείχνει τό θάρρος, τήν δύ­ναμη καί τήν φιλοπατρία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἄσβεστη, ἡ ἀκοίμητη φλόγα τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας πού καί­ει μέ­σα σέ κάθε ἑλληνική ψυχή, ἔδωσε τήν τόλμη στούς λιγοστούς Ἕλληνες στρατιῶτες νά ὀρθώσουν ἀνάστημα καί νά ἀντιστα­θοῦν στίς πάνοπλες στρατιές τῶν ἐπιδρομέων. Στά βουνά τῆς Ἀλ­βανίας οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στήν ἀνθρωπότητα ὅτι ἡ ὑπεροχή δέν ἀνήκει στό πλῆ­θος, ἀλλά ἀνήκει σέ ἐκείνους πού πιστεύουν στήν ἐλευ­θερία, σέ αὐτούς πού φλογίζονται ἀπό ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, σέ αὐτούς πού ἐν­στερνί­ζονται τίς μεγάλες, διαιώνιες καί πανανθρώπινες ἀρχές τῆς δικαιο­σύνης καί τῆς ἀληθείας, ἀψηφώντας τούς κινδύνους καί τό θάνατο. Τά μηνύματα τῆς ἀθάνατης ἐποποιίας τοῦ 1940 εἶναι ἰδιαιτέ­ρως χρήσιμα γιά τίς παροῦσες ἱστορικές συγκυρίες πού διέρχεται ἡ πατρί­δα μας.

Δέν ὑπάρχει δοκιμασία τοῦ Ἔθνους μας στήν μακραίωνη ἱστορία του, πού νά μήν ἔσπευσε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Θεοτόκος φιλοστόργως νά ἐνισχύσῃ τόν μεγαλειώδη ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων, ἐμπνέοντας καί τονώνοντας τό γενναῖο τους φρόνημα γιά τήν ἐλευθερία. Ἡ Παναγία μας στάθηκε ὁλοφάνερα στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καί στό ἔπος τῆς Ἀλβανίας, στηρίζοντας τόν σκληρό κατά τῶν εἰσβολέων ἀγῶνα τους. Ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός προσέτρεξε στήν κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά ἀντιμετωπίσῃ μέ πίστη καί δύναμη ψυχῆς τήν πρόκληση τοῦ ἐχθροῦ τῆς Πατρίδας. Ἡ ἔνδοξη δε πόλις μας κατ’ ἐκεῖνες τίς μεγάλες στιγμές τοῦ ἄφθαστου μεγαλείου καί τῆς ὀδύνης κατέφυγε στό πανθαύμαστο παλλάδιό της, τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας, ἀποζητοῦσα τήν προστασία της γιά τά ἡρωϊκά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος», πού πολεμοῦσαν πάνω στήν χιονισμένη Πίνδο γιά τήν μητέρα Πατρίδα.

Κάθε χρόνο ἐτούτη τήν μεγάλη ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὅρισε νά τι­μᾶται μέ τήν ἁρμόζουσα πρός τό πανίερο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτό­κου λαμπρότητα καί πνευματική κατάνυξη ἡ ἱερά μνήμη τῆς Παναγίας τῆς Πονολύτριας, τῆς φιλοστόργου προστάτιδος τῆς πόλεώς μας, μέ ἐπίκεν­τρο τόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν, ὅπου ἔχει ἐνθρονι­σθεῖ τό χαριτόβρυτο εἰ­κόνισμά της. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς μεγά­λης Θεομητορικῆς ἑορτῆς θά τελεσθεῖ τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου στίς 6:00 τό ἀπό­γευμα στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ἐνῶ τήν ἑπομένη, Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, θά τελεσθεῖ ἡ πα­νηγυ­ρική Ἀρχιερα­τική Θεία Λειτουργία.

Αὐτά ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πονολυτρίας καί διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος