ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Σέρραις τῇ 22ᾳ Ἰουνίου 2020

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία ἀρίστη εὐκαιρία, πρῶ­τον μέν ὁλοθύμου δοξολογίας τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν φιλόστοργη πρόνοιά Του, ὕστερον δε γιά τήν ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, οἱ ὁποῖες συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχάρισαν μία ἐλεύθερη πατρί­δα μέσα στήν ὁποῖα μποροῦμε νά ζοῦμε, νά κινούμεθα ἐλευθέ­ρως, νά ἐκ­φρα­ζόμεθα καί νά δημιουργοῦμε. Ἡ ἁγνή φιλο­πατρία συνιστᾶ γιά τόν Ἕλληνα διαχρονι­κῶς κορυ­φαῖα ἀρετή, πού στήν αὐθεντική της ἔκφραση δέν ἀντίκει­ται στό οἰκου­μενικό πνεῦμα τοῦ χρι­στιανισμοῦ.

Τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου, πού ἡ Ἐκκλησία μας μέ λαμπρότητα ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καί ὁ πνευματικός πατέρας καί διδάσκαλος τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος, ἑορτάζει καί ἡ πανένδοξος πόλις τῶν Σερρῶν τήν 107η ἐπέτειο ἀπό τῆς ἀπελευθερώ­σεώς της ἀπό τούς Τούρκους δυνάστες, μετά ἀπό φρικτή δουλεία 530 ἐτῶν (1383-1913), ἀλλά καί ἀπό τούς Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς. Μέ αὐτήν τήν εὐκαιρίαν ἄξιος μνημονεύσεως εἶναι ὁ λόγος τοῦ συγχρό­νου Σερραίου ἱστορι­κοῦ Πέτρου Πέννα (1966), ὁ ὁποῖος στό περίφημο ἔργο του «Ἱστορία τῶν Σερρῶν» ἔγραφε γιά τήν μεγαλομάρτυ­ρα πόλιν: «Σπανίως συναντᾶ κανείς πόλιν, διαρκῶς ὑφισταμένην τάς καταιγίδας τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν περιπετειῶν, ἀλλά καί διαρκῶς ἐκ τῆς τέφρας καί τῶν ἐρειπί­ων ἀναθάλ­λουσαν ἑκάστο­τε ὡραιο­τέραν, ὡς ἡ πόλις τῶν Σερρῶν». Ἡ συμμε­τοχή μας στούς ἑορ­τα­σμούς τῶν Ἐλευθε­ρίων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πού θά κορυφωθοῦν τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου μέ τήν Ἀρχιερατι­κή θεία Λει­τουρ­γία καί τήν δο­ξολογία, πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Μητρο­πολιτικό μας Ναό, τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση καί τήν κατάθεση στεφάνων στό ἡρῶον τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πό­λεως τῶν Σερρῶν, εἶναι ἱερόν χρέος μας. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συν­θηκῶν πού ἐπικρατοῦν καί στήν πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἁρμοδίων πολιτικῶν ἀρχῶν, δέν θά πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιε­ρωμένη παρέ­λαση τῶν μαθη­τικῶν καί στρατιωτικῶν τμημάτων. Ἡ ὁλο­πρόθυμη ὅμως συμ­μετοχή μας, συμφώνως πάντοτε πρός τίς ἰσχύουσες ὑγειονομικοῦ χα­ρακτῆρος ὁδηγίες, στίς λατρευτικές τουλάχιστον ἀκολουθίες, εἶναι μία ἐξαίρε­τη εὐκαιρία οὐ­σιαστικοῦ ἀ­να­βαπτισμοῦ στίς ὑπε­ρούσιες, ζωηφόρες καί διαχρονικές ἀξί­ες καί παρα­δόσεις τῆς πατρίδος μας, τήν ὁποία ὅλοι ὀφεί­λουμε νά ἀγα­ποῦμε καί νά τιμοῦμε.

Ταῦτα γνωρίζοντες εὐχόμεθα ἡ πλουσιόδωρος εὐλογία καί τό ἄπει­ρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά χαριτώνουν ὅλους σας, ὥστε νά ἀναδει­κνύεσθε ἄξιοι τοῦ μεγάλου ἀγα­θοῦ τῆς ἐλευθερίας πού Ἐκεῖνος μᾶς ἐχάρισε καί γιά τήν ὁποῖα οἱ πατέρες μας ἀγωνί­σθησαν θυσιαστικῶς.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος