ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Σέρραις τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2018

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ὡς εἶναι γνωστὸν, ἡ πατρίδα μας ὁλόκληρη βιώνει τόν βαθύ πόνο μιᾶς ἀνείπωτης τραγωδίας. Ἡ Δυτική καί Ἀνατολική Ἀττική κυρίως ἀλλά καί ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδος μας, δοκιμάζονται σκληρά ἀπό πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας, ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας, ἀλλά τό καί χειρότερον ἀφήρεσαν ζωές πολλῶν δεκάδων συνανθρώπων μας, ἀκόμη καί μικρῶν παιδιῶν καί ὁδήγησαν πολλούς βαρύτατα τραυματισμένους σέ νοσοκομεῖα. Ἡ φιλόστοργη Μητέρα μας, ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρακολουθοῦσα μὲ βαθύτατη θλίψη καὶ ὀδύνη τὴν συγκλονιστική αὐτή καταστροφή καὶ συμμετέχουσα στὸ ἐθνικὸν πένθος τῆς πατρίδος μας, ἀπεφάσισεν ὅπως τελεσθῇ ἱερὸν τρισάγιον στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πατρίδος μας, τήν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκῳ καὶ φρικτῷ θανάτῳ ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλωθέντων ἀδελφῶν καί ὑπέρ τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν, πού θρηνοῦν γιά τίς ἀπώλειες ἀνθρωπίνων ζωῶν ἐντός τοῦ οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ περιβάλλοντός τους. Οἱ ὁλόθερμες προσευχὲς ὅλων μας ἄς εἶναι μαζὶ μὲ τὰ ἀθώα θύματα τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς καταστροφῆς, τὶς οἰκογένειές τους καὶ μέ ἐκείνους ἐκ τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν (Πυροσβεστική, Στρατός, Νοσοκομεῖα, Ἀστυνομία κ.τ.λ.) πού ἀγωνίζονται μὲ αὐτοθυσία γιὰ τὴν κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὴν περίθαλψιν τῶν τραυματιῶν. Σύμπασα ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀνείπωτη αὐτή ἐθνική τραγωδία μέ προσευχή, ἑνότητα καί ἀλληλεγγύη.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ἔπραξε τὸ χρέος της. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ χρέους, τῆς ἐνισχύσεως δηλαδή τῶν πληγέντων ἐκ τῆς μανίας τῆς φωτιᾶς ἀδελφῶν μας, τήν Κυριακή 29 Ἰουλίου ἐ.ἔ. θά περιέλθει δίσκος στούς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά ἀποσταλεῖ διά τήν ἐνίσχυσίν τους.

Γνωρίζοντας τήν προθυμία σας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀλλά καί τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς σας, πού κλείνει μέσα της ἀγάπη καί συμπόνοια γιά κάθε συνάνθρωπό μας, σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε σ’αὐτόν τόν δίσκο ἀπό τό πλούσιο περίσσευμα τῆς καλῆς καί εὐγενικῆς καρδιᾶς σας, ὡς καὶ σὲ κάθε ἄλλη ὀργανωμένη προσπάθεια πού πραγματοποιεῖται γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ ἀπὸ φορεῖς καὶ συλλόγους τῆς περιοχῆς μας.

Εὐχόμενος πλησμονήν οὐρανίων γλυκασμῶν καί ὑγείαν ἀκλόνητον σέ ὅλους σας μέ τίς εὐχές καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, παρακαλῶ ὅλους σας νὰ συμπροσευχηθοῦμε γιὰ τὰ ἀθῶα θύματα τῆς καταστροφῆς, τὶς οἰκογένειές τους πού βρίσκονται σὲ ἀπόγνωση καὶ γιὰ ὅλη τὴν πατρίδα μας πού ὑποφέρει δεινῶς.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος