Ευαγγελιστής Μάρκος

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λεγόμενος και Ιωάννης[3], είναι ο συγγραφέας του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, του δεύτερου στην κατάταξη του Κανόνα της Καινής Διαθήκης, ακόλουθος και συνεργός τόσο του αποστόλου Παύλου όσο και του αποστόλου Πέτρου. Το ευαγγέλιο του θεωρείται σήμερα ως το αρχαιότερο και πηγή των άλλων δύο Συνοπτικών ευαγγελίων.

Απολυτίκιον. Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Του Πέτρου συνέκδημος, και κοινωνός ιερός,
του Λόγου διάκονος, και προφήτης σοφός, εδείχθης Απόστολε
όθεν το του Σωτήρος, Ευαγγέλιον θείον, Μάρκε διαχαράττεις, ως ουράνιος μύστης·
διό Ευαγγελιστά σε, πόθω γεραίρομεν.

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον