Κειμηλιαρχείον Ψυχής Άκος

Ό ιερός κόσμος των σεπτών εικόνων μυσταγωγεί σιωπηλώς αλλά ουσιαστικώς την ανθρώπινη ψυχή στον ιερό χώρο της ζωηφόρου ορθοδόξου πνευματικότητος, η οποία θεμελιώνεται στο υπέρλογο γεγονός της Θείας ενανθρωπήσεως και βιούται στην αγιωτάτη του Χριστού Εκκλησία ώς η εν τω μέσω ημών φιλόστοργος, θεραπευτική και σωστική παρουσία του Θεού στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ό Θεός ενηνθρώπησε αληθώς καί την θεανδρική Του υπόσταση καί εἴδομεν καί εύαγγελιζόμεθα στον κόσμον «έν λόγοις, εν συγγραφαῖς, έν εἰκονίσμασιν».

Τα εκτιθέμενα στο Εκκλησιαστικό μας Κειμηλιαρχεῖο «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ» ιερά καί πανσεβάσμια κειμήλια αποτελούν συν τοις άλλοις καί μία ηχηρά μαρτυρία μιας ζώσης πραγματικότητας πού μπορεί να προσφέρει στον σημερινό κόσμο των συγκρούσεων, της συγχύσεως αλλά καί της εναγώνιου αναζητήσεως του αυθεντικού, του ωραίου καί του αληθινού, όραμα δημιουργίας, ελπίδα πορείας καί δύναμη ζωής.

Αυτή ή πραγματικότητα είναι ή αγία Όρδόδοξος πίστις των πατέρων καί ημών, ή οποία ανέδειξε αγίους, παρήγαγε πολιτισμόν, προήγαγε το ανθρώπινο πνεύμα, έκόσμησε την ζωήν των ανθρώπων, άνοιξε διαβάσεις ουράνιας προοπτικής. Δοξάζομεν τον Τρισάγιον Θεόν για την ευλογία πού έχάρισε στην τοπική μας Εκκλησία καί κοινωνία με την δημιουργία καί λειτουργία του νέου Εκκλησιαστικού μας Κειμηλιαρχείου, το όποιον πρωτίστως επέχει θέση πνευματικού διδακτηρίου καί για τοΰτον τον λόγον οφείλουμε να το προσεγγίζουμε ως ένα διαφορετικόν άμβονα, ό όποιος έξαγγέλει στον κόσμο τα μεγαλεία του Θεοϋ, την θερμουργό πίστη καί την υψηλή καλλιτεχνική δημιουργικότητα καί αισθητική των πατέρων μας.

Κεντρο μείζονος σημασίας για τήν εκκλησιαστική, πνευματική και τοπική καλλιτεχνική δημιουργία, αποτελεί το νέο Κειμηλιαρχεϊο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών καί Νιγρίτης «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ».

Στίς αριστοτεχνικά διαμορφωμένες αίθουσες του Κειμηλιαρχείου μας παρουσιάζεται σε τέσσερις ενότητες -ιερές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, λειτουργικά σκεύη καί χρυσοκεντήματα- το σύνολο των εκθεμάτων πού συγκροτούσαν την συλλογή του λειτουργούντος από το 1988 Εκκλησιαστικού Μουσείου. Έργο του 18°” αιώνος καί κατά πιθανότητα των δύο αγιογραφικών εργαστηρίων πού υπήρχαν στην περιοχή της Νιγρίτας, είναι το ιερόν Τρίπτυχον (Ό Κύριος, ή βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, ό Πρόδρομος) πού αποτελεί το κεντρικό θέμα της παρούσης εκδόσεως, πλαισιούμενο από δύο εξαιρετικής τέχνης καί υψηλής αισθητικής αξίας λειτουργικά σκεύη (‘Ιερόν Εύαγγέλιον καί Σταυρός ευλογίας) του 19′”‘ αιώνος.

Στό Εκκλησιαστικό μας Κειμηλιαρχείο, το όποιον επέχει θέσιν ενός σιωπηλού αλλά ιδιαιτέρως ουσιαστικού πνευματικού διδακτηρίου, εκτίθενται έργα από τα ιερά μοναστικά καθιδρύματα καί τους Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως μας πού χρονολογούνται από τον δέκατο τέταρτο έως καί τις αρχές του εικοστού μετά Χριστόν αιώνος καί αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της θερμουργού χριστιανικής πίστεως καί της υψηλής καλλιτεχνικής δημιουργίας της περιοχής μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ Μακεδονίας – Θράκης,
Σεβασμιώτατοι αδελφοί, Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριε και Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλε,
Εντιμότατοι κ. Βουλευτές,
Ενδοξότατε κ. Ταξίαρχε,
Αξιότιμε κ. Νομάρχα,
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σερραίων και Πρόεδρε Τ.Ε.Δ.Κ.,
Αγαπητοί κ.κ. Δήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού,
Εκλεκτοί εκπρόσωποι των Δικαστικών, Αστυνομικών, Εκπαιδευτικών Αρχών της περιοχής μας, Φίλεργοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και παραδοσιακών συλλόγων της περιοχής μας,

Λαέ του Κυρίου ευλογημένε

ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΑ ΗΝ ΕΠΟΙΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΑΓΑΛΛΙΑΣΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΝΘΩΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ!

Η πλουσιόδωρος αγάπη του Αγίου Θεού χάρισε στην τοπική μας Εκκλησία και κοινωνία την μεγάλη ευλογία, μετά από σύντονες και κοπιώδεις προσπάθειες ενός και πλέον έτους, να αξιωνόμεθα να εγκαινιάζωμε σήμερα, κατά την διάρκεια μάλιστα του παρόντος έτους που είναι αφιερωμένο στην ιερά και ολόφωτη μορφή του συμπολιούχου και προστάτου μας αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα, το νέο Κειμηλιαρχείο της τοπικής μας Εκκλησίας. Το Κειμηλιαρχείο αυτό μέλλει να αποτελέσει για την τοπική μας κοινωνία ένα ακτινοβόλο κέντρο μείζονος πνευματικής και πολιτιστικής σημασίας. Τα εκτιθέμενα στις ευρύχωρες αίθουσες του Κειμηλιαρχείου μας ιερά και πανσεβάσμια κειμήλια, κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες –ιερές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, ιερά σκεύη, άμφια-, αποτελούν συν τοις άλλοις και την ηχηρά εκείνη μαρτυρία μιας ζειδώρου πραγματικότητος που μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο της συγχύσεως, των παντοειδών συγκρούσεων, αλλά και της εναγωνίου αναζητήσεως του αυθεντικού, του ωραίου και του αληθινού, όραμα δημιουργίας, ελπίδα πορείας και δύναμη ζωής. Αυτή η ζωηφόρος πραγματικότητα που καταυγάζει δημιουργικά την ζωή και τα έργα μας, είναι η αγία Ορθόδοξος πίστις των πατέρων και ημών, η οποία αναδεικνύει αγίους, παράγει πολιτισμόν, αναβαθμίζει το ανθρώπινο πνεύμα, στολίζει την ζωήν των ανθρώπων και ανοίγει διαβάσεις ουρανίου προοπτικής.

Στην νέα αυτή πνευματική και πολιτιστική κυψέλη της τοπικής μας Εκκλησίας, που φέρει την ονομασία «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ», δηλαδή «ψυχής θεραπεία», εκτίθενται με τρόπον επιστημονικό και μελετημένο – και διά τούτο συγχαίρω τον καθηγητή – συντηρητή έργων τέχνης κ. Ιωάννη Γκερέκο – έργα που στην μεγάλη τους πλειοψηφία συγκέντρωσε και ανέπτυξε πριν είκοσι χρόνια, με πολύν κόπον ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μάξιμος, του οποίου η ιερά μνήμη ας είναι αιωνία, από τα ιερά μοναστικά καθιδρύματα, τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές φιλοτέχνων και φιλοκάλων αδελφών μας, κληρικών και λαϊκών, που χρονολογούνται από τον δέκατο τέταρτο έως και τις αρχές του εικοστού αιώνος και αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της θερμουργού πίστεως και της υψηλής καλλιτεχνικής δημιουργίας της ευρυτέρας περιοχής μας.

Παραλλήλως τα νέα μας παιδιά, την χρυσή ελπίδα μας, στο πρώτο επίπεδο του τριώροφου νέου κτιρίου δημιουργήθηκε ο δικός τους σύγχρονος χώρος, όπου θα λειτουργεί κάθε απόγευμα διαδικτυακή πύλη (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), καθώς και ποιοτική ταινιοθήκη και στέκι συναντήσεως και αναστροφής νεανικών ομάδων υπό την ευθύνη του Γραφείου Νεότητος της τοπικής μας Εκκλησίας.

Καθώς ζούμε πανθομολογουμένως σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια πνευματικής ανεστιότητος, απομονώσεως και αποξενώσεως από τις ζωηφόρες πηγές της ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας, η αγία Μητέρα μας Εκκλησία εργάζεται, όχι χωρίς δυσκολίες, τον καλόν αγώνα της σωτηρίας του ανθρώπου, θεραπεύουσα με την χάριν του αγίου Θεού όλον τον άνθρωπον, νοηματοδοτούσα και φωτίζουσα τις εκφάνσεις του ανθρωπίνου βίου με το φως της αγίας ορθοδόξου πίστεώς μας.

Γι’ αυτήν την μεγάλη ευλογία του Θεού στην ζωή της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας ευρύτερα, δοξάζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον άγιον Θεόν και ευχαριστούμε και όλους εκείνους τους αδελφούς μας κληρικούς και λαϊκούς οι οποίοι εστάθησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνοδοιπόροι σταθεροί και αρωγοί πολύτιμοι στο έργο αυτό, το οποίο και αντιπροσφέρουμε με εγκάρδια αγάπη στο φιλόθεο και φιλόκαλο Σερραϊκό λαό και ιδιαιτέρως στο συμπαθέστερο κομμάτι του, την νεολαία μας. Ιδιαιτέρως όμως επιθυμώ να ευχαριστήσω τους καλούς αμέσους συνεργάτες μου μετά των οποίων σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε αυτό το έργο και μάλιστα τον φιλόπονο Γ.Α.Ε. της Ιερά Μητροπόλεώς μας π. Θωμά Τσιάγγα, τον εκλεκτό Σταυροφόρο Οικονόμο π. Ευστράτιο Καρατσούλη και τον φιλότιμο συνεργάτη μου κ. Θωμά Πούσκα που πολύ εμόχθησαν και για χρόνο πολύ για την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος. Επίσης μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ τον πρόεδρο και το παρελθόν Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού για την ομόθυμη παραχώρηση του οικοπέδου στην Ιερά Μητρόπολη για την ανέγερση του κτιρίου όπως επίσης και την παλαίφατο Ιερά Μονή μας του Τιμίου Προδρόμου. Με ευγνωμοσύνη στρέφω επίσης τον λόγο μου και προς την ευγενική μορφή της αείμνηστης πρώτης δωρήτριας Ειρήνης Σοφιανοπούλου ευχόμενος ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της εν χώρα ζώντων. Εγκαρδίως ευχαριστώ τον εμπνευσμένο αρχιτέκτονα κ. Γεώργιο Πολυράβα για την δωρεάν εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, τον εκλεκτό και πολύτιμο συνεργάτη της τοπικής μας Εκκλησίας, πολιτικό μηχανικό κ. Αντώνιο Παπαθεοδώρου για την δωρεάν εκπόνηση των σχετικών μελετών, τον αεικίνητο και αποτελεσματικό Αντιδήμαρχο της πόλεώς μας κ. Αντώνιο Αναστασιάδη για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και τους χορηγούς των εκδόσεων του Κειμηλιαρχείου μας, την Συνεταιριστική δηλαδή Τράπεζα των Σερρών, τον όμιλο Fibran του κ. Αναστασιάδη και την Εταιρεία Γατίδης. Ολοψύχως και ευγνωμόνως ευχαριστώ και εσάς κ. Υπουργέ για την σημερινή σας ιδιαιτέρως τιμητική παρουσία και την εν γένει βοήθειά σας προς έργο της ακριτικής Ιεράς Μητροπόλεώς μας καθώς και όλους ανεξαιρέτως τους εκλεκτούς άρχοντές μας που και την Εκκλησία σέβονται και αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Με ευγνωμοσύνη απευθύνομαι και προς και προς τους δύο Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τον καλό γείτονα και αδελφό Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο και τον λίαν εκλεκτό και φιλόκαλο Μητροπολίτη Κοζάνης κ. Παύλο, που συμμετέχουν στην χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας. Μα περισσότερο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου τον ευλογημένο αυτό λαό, το πλήρωμα της Σερραϊκής Εκκλησίας μας και πού χάριν του οποίου εργαζόμεθα, αγωνιζόμεθα και αγωνιούμε καθημερινώς.

Πριν περατώσω την προσλαλιά μου αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στον δεύτερο όροφο του Κειμηλιαρχείου μας υπάρχει συμβολικά μία σχεδόν άδεια προθήκη, η οποία αναμένει τα, βαναύσως κλαπέντα από τους βορείους γείτονες και εταίρους μας πλέον στην Ε.Ε. Βουλγάρους, ιερά κειμήλια (μητροπολιτικά και μοναστηριακά) της Εκκλησίας των Σερρών. Η υπόθεσις αυτή για την οποία η τοπική μας Εκκλησία ως έχουσα το ηθικό, ιστορικό και νομικό αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα εργάζεται, αθορύβως μεν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ουσιαστικώς δε και προς πολλές κατευθύνσεις, συνιστά μία μία ανοικτή πληγή για τον λαό μας, που πονά και αιμορραγεί. Καιρός είναι να αγωνισθούμε όλοι για την επιστροφή τους. «Αι Αθήναι του Βορρά» όπως κάποτε ονομαζόταν για την πνευματική και πολιτιστική τους ακμή τα Σέρρας, διεκδικεί τα δικά της κλαπέντα «ελγίνεια».

Τέλος δε τους όποιους δικούς μου, πτωχούς κόπους γιά την υλοποίηση αυτού του έργου, τους αφιερώνω ολοψύχως ως μία ταπεινή προσευχή προς τον Θεό για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του αειμνήστου Γέροντός και ευεργέτου μου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Αμήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  1 2 8

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η πλουσιόδωρος αγάπη του Αγίου Θεού χάρισε στην τοπική μας Εκκλησία την μεγάλη ευλογία, μετά από σύντονες και κοπιώδεις προσπάθειες ενός και πλέον έτους να αξιωθούμε να εγκαινιάσουμε την προσεχή Κυριακή 13 Απριλίου στις 11 το πρωί, το νέο Κειμηλιαρχείο της τοπικής μας Εκκλησίας, που έχει ανεγερθεί εκ βάθρων επί της οδού Λ. Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών. Το Κειμηλιαρχείο αυτό μέλλει να αποτελέσει για την τοπική μας κοινωνία ένα ακτινοβόλο κέντρο μείζονος πνευματικής και πολιτιστικής σημασίας. Τα εκτιθέμενα στις ευρύχωρες και άνετες αίθουσες του Κειμηλιαρχείου μας ιερά και πανσεβάσμια κειμήλια, κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες -ιερές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, ιερά άμφια-, αποτελούν συν τοις άλλοις και την ηχηρά εκείνη μαρτυρία μιας ζειδώρου πραγματικότητος που μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο της συγχύσεως, των παντοειδών συγκρούσεων αλλά και της εναγωνίου αναζητήσεως του αυθεντικού, του ωραίου και του αληθινού, όραμα δημιουργίας, ελπίδα πορείας και δύναμη ζωής. Αυτή η ζωηφόρος πραγματικότητα είναι η αγία Ορθόδοξος πίστις των πατέρων ημών, η οποία καταυγαζομένη από την χάριν του Θεού αναδεικνύει αγίους, παράγει πολιτισμόν, αναβαθμίζει το ανθρώπινο πνεύμα, στολίζει την ζωήν των ανθρώπων και ανοίγει διαβάσεις ουρανίου προοπτικής.

Στην νέα αυτή πνευματική και πολιτιστική κυψέλη της τοπικής μας Εκκλησίας, που φέρει την ονομασία «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ», δηλαδή «ψυχής θεραπεία» και η οποία επέχει θέσιν ενός ιδιαιτέρως ουσιαστικού διδακτηρίου, εκτίθενται με τρόπον επιστημονικό και επαγωγικό, έργα που στην μεγάλη τους πλειοψηφία, φιλοκάλως και σωστικώς συγκέντρωσε με πολύν κόπον ο αείμνηστος προκάτοχός μας, Μητροπολίτης Μάξιμος – του οποίου η ιερά μνήμη ας είναι αιωνία-, από τα ιερά μοναστικά καθιδρύματα, τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές φιλοτέχνων και φιλοκάλων αδελφών μας, κληρικών και λαϊκών, που χρονολογούνται από τον δέκατο τέταρτο έως και τις αρχές του εικοστού αιώνος και αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της θερμουργού πίστεως και της υψηλής καλλιτεχνικής δημιουργίας της ευρυτέρας περιοχής μας.

Παραλλήλως για τα νέα μας παιδιά, στο πρώτο επίπεδο του τριώροφου νέου κτιρίου δημιουργήθηκε ο δικός τους σύγχρονος χώρος, όπου θα λειτουργεί κάθε απόγευμα διαδικτυακή πύλη (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) καθώς και ταινιοθήκη και στέκι συναντήσεως και αναστροφής νεανικών ομάδων υπό την ευθύνη του Γραφείου Νεότητος της τοπικής μας Εκκλησίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Καθώς ζούμε πανθομολογουμένως σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια πνευματικής ανεστιότητος, απομονώσεως και αποξενώσεως από τις ζωηφόρες πηγές της υπαρξιακής μας ταυτότητος, η αγία Μητέρα μας Εκκλησία εργάζεται τον καλόν αγώνα της σωτηρίας του ανθρώπου, θεραπεύουσα με την χάριν του αγίου Θεού όλον τον άνθρωπον, νοηματοδοτούσα και φωτίζουσα τις εκφάνσεις του ανθρωπίνου βίου με το φως της αγίας ορθοδόξου πίστεώς μας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η λειτουργία του νέου Κειμηλιαρχείου της τοπικής μας Εκκλησίας που ανοίγει τις θύρες του από την προσεχή Κυριακ? 13 Απριλίου ε. έ. με τα επίσημα εγκαίνιά του, που θα τελεσθούν στις 11:00 π.μ. και όπου όλοι θα πρέπει να είμεθα. Το κειμηλιαρχείο θα λειτουργεί κάθε ημέρα από τις 9 π.μ. έως και την 1η μ.μ.

Γι’ αυτήν την μεγάλη ευλογία του Θεού στην ζωήν της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας ευρύτερα, δοξάζουμε και ευγνωμονούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον άγιον Θεόν και ευχαριστούμε και όλους εκείνους τους αδελφούς μας, κληρικούς και λαϊκούς οι οποίοι εστάθησαν συνοδοιπόροι σταθεροί και αρωγοί πολύτιμοι στο σπουδαίο αυτό έργο, το οποίο και αντιπροσφέρουμε με εγκάρδια αγάπη στον φιλόθεο και φιλόκαλο Σερραϊκό λαό και ιδιαιτέρως στο συμπαθέστατο κομμάτι του, την νεολαία μας.

Επικαλούμενος δε σε όλους σας πλουσίαν την χάριν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, διατελώ
Διάπυρος ευχέτης σας προς τον Θεόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ