ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ἐνημέρωση γιά τήν πνευματική καί φιλανθρωπική διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Μέ αὐτό τό κείμενο ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ στόχο τήν ἀντικειμενική, ἔγκυρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωση γιά θέματα πού ἀφοροῦν στό πνευματικό καί κοινωνικό της ἔργο, ἀλλά καί στό πῶς αὐτό ὑλοποιεῖται καί ἀναπτύσσεται πρός δόξα Θεοῦ καί στηριγμό τοῦ λαοῦ.

Τά ἔσοδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μέ τά ὁποῖα αὐτή ἐπιτελεῖ τό ἒργο της καθώς, δέν διαθέτει σέ κεντρικό ἐπίπεδο κανένα ἀπολύτως ἀξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχεῖο, προέρχονται κατά κύριον λόγο μόνο ἀπό τήν ἀναλογική, δίκαια καί κατά δύναμιν, πάντοτε, συνεισφορά, τακτική ἤ ἔκτακτη, τῶν ἐνοριῶν.Τό γεγονός αὐτό ἔχει βαθύ ἐκκλησιολογικό περιεχόμενο, καθώς φανερώνει τήν ἑνότητα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἡ θεώρηση ὅτι ἡ Μητρόπολη εἶναι ἕνας ἁπλός διοικητικός μηχανισμός ἤ ἕνα γραφεῖο διεκπεραιώσεως ἐγγράφων εἶναι ἐκκλησιολογικῶς λανθασμένος. Τό ἱερό κέντρο τῆς διοικήσεως καί τῆς πνευματικῆς διακονίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ προέκταση καί ἔκφραση τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου. Τά πάντα στήν Ἐκκλησία ἔχουν πνευματική καί σωτηριολογική διάσταση καί πραγματοποιοῦνται μέ τήν Προεδρική εὐθύνη καί εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται “εἰς τύπον καί τόπον Ἰησοῦ Χριστοῦ” καί τή συνεργασία τοῦ πρεσβυτερίου καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἰδικότερα ἡ διαδικασία τῆς εἰσφορᾶς ἀπό μέρους τῶν ἐνοριῶν συγκεκριμένων ποσῶν γιά τό πνευματικό, ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς κάθε Ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας ἀποτελεῖ πάγια τακτική γιά κάθε τοπική Ἐκκλησία, προβλέπεται ἀπό τά ἱερά θέσμια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τούς Ἱερούς Κανόνες καί τούς Νόμους τοῦ Κράτους. 

Τά ἐκ τῶν εἰσφορῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατατιθέμενα ποσά ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τά διαχειρίζεται μέ σύνεση, διαφάνεια καί τάξη, μέ μοναδικό στόχο νά ὑπηρετήσει τό λαό μέσα ἀπό συγκεκριμένες δράσεις προσφορᾶς καί διακονίας. Ἡ Ἐκκλησία μας διαχειρίζεται μέ φόβο Θεοῦ τίς δυνατότητες πού ὁ λαός τίς προσφέρει γιά τό καλό καί πάλι τοῦ ἰδίου. Οἱ ἐνορίτες ἐμπιστεύονται τίς εἰσφορές τους στήν Ἐκκλησία τους γιά νά γίνονται ἔργα, τά ὁποῖα τελικῶς ὀφελοῦν ποικιλοτρόπως πάλι τούς ἰδίους.

Τόν συντονιστικό καί πλέον ὑπεύθυνο ρόλο σ’ αὐτή τήν διαδικασία διαδραματίζει ἡ ἱερά Μητρόπολις, ἡ ὁποῖα ὡς «καρδία» ὁλοκλήρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος τροφοδοτεῖ καί στηρίζει ὅλον τόν ὀργανισμό. Τό περίσσευμα τοῦ ἑνός πρέπει νά στηρίζει τό ὑστέρημα τοῦ ἄλλου.

Εἰδικότερα τό πνευματικό, ἱεραποστολικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στό ὁποῖο ἀξιοποιεῖται ἡ οἰκονομική συνδρομή τοῦ λαοῦ μας, ἐκδηλώνεται ἐνδεικτικῶς μέσα ἀπό τίς παρακάτω δραστηριότητες:

α) ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η.

Στό Μαξίμειο Ἵδρυμα μέ τήν ἀνέγερση δύο ἐπί πλέον ὀρόφων στούς ὁποίους στεγάστηκε καί λειτουργεῖ ἡ πολυθεματική Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας «Μυριόβιβλος», ἡ ὁποία φιλοξενεῖ πάνω ἀπό 35.000 τόμους πού εἶναι στή διάθεση τῶν ἀναγνωστῶν. Τήν 5η Νοεμβρίου 2023 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μάς ὁνόμασε τήν αἴθουσα τῆς βιβλιοθήκης σέ αἴθουσα «ᾼΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ», πρός τιμήν τοῦ μεγάλου πρωθιεράρχου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στόν ἴδιο σύγχρονο χῶρο ἐπίσης λειτουργεῖ (δωρεάν) χῶρος ἀναγνωστηρίου καί ἐκμάθησης τῶν νέων τεχνολογιῶν τῆς πληροφορικῆς (internet) γιά ὅσους τό ἐπιθυμοῦν. Στό ἴδιο κτήριο , τό ὁποῖο δημιούργησε ἡ ποιμαντική μέριμνα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαξίμου, λειτουργοῦν καί ἄλλες σημαντικές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως λ.χ. ἡ Σχολή Γονέων, τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας καί Νεότητας, τά μαθήματα κλασσικῆς παιδείας, οἱ σχολές βυζαντινῆς ἔντεχνης καί παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ἡ παιδική Ὀρχήστρα – Χορωδία, οἱ σχολές Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας καί παιδικοῦ σχεδίου, ἡ νεανική χορωδία «Άγγέλων Φωνές», τό κοινωνικό ἰατρείο καί φαρμακείο, τό γραφείο τριτέκνων. Ἡ συμβολή τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος στήν πνευματική καί πολιτιστική καλλιέργεια καί θωράκιση τῆς νεολαίας, ἀλλά καί τήν συνοχή τῆς σύγχρονης οἰκογένειας καί κοινωνίας εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντική.

 

β) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ.

Ἐδῶ καί δεκαπέντε χρόνια (2008) στήν πόλη τῶν Σερρῶν ἔχει ἀνεγερθεῖ ἐκ θεμελίων καί λειτουργεῖ τό νέο Ἐκκλησιαστικό Κειμηλιαρχεῖο «Ψυχῆς Ἄκος», στό ὁποῖο ἐκτίθενται κειμήλια πού ἀποτελοῦν ἀδιάψευστο μάρτυρα τῆς θερμουργοῦ χριστιανικῆς πίστεως καί ὑψηλῆς καλιτεχνικῆς δημιουργίας τῆς περιοχῆς μας. Τό προσωπικό πού ὑπάρχει ἐκεῖ διευκολύνει σέ καθημερινή βάση τούς ἐπισκέπτες, μεμονωμένα ἄτομα ἤ ὁμάδες μαθητῶν καί ἐκδρομέων πού ἔρχονται γιά νά γνωρίσουν τόν τόπο μας.

γ) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Τό ἔτος 2004 συνεστήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μη­τροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου ὁ τοπικός μας Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός, ὁ ὁποῖος ἐκπέμπει μέσα ἀπό τή συχνότητα τῶν FM (99,2) , μεταφέρει τά πνευματικά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου στόν σύγχρονο κόσμο, παρηγορεῖ καί στηρίζει τόν λαό τοῦ Θεοῦ,παρουσιάζει τόν πολιτισμό καί τήν παράδοση τοῦ τόπου μας, ψυχαγωγεῖ καί ξεκουράζει. Τό ἔτος 2013 ἔγινε ἡ ἀναβάθμιση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ «Ράδιο Κιβωτός» καί ἡ μεταφορά του σέ νέες ἐγκαταστάσεις, πιό εὐρύχωρες καί σύγχρονες, γιά τήν πιό εὔρυθμη λειτουργία του καί τήν καλύτερη ὀργάνωση καί μετάδοση τοῦ προγράμματός του. 

Διευθυντής: Σταυρ. Οἰκον. Ἀθανάσιος Βουρουτζῆς.

δ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ» – ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Τό ἀνά τρίμηνο ἐκδιδόμενο περιοδικό «Ἅγιος Νικήτας ὁ νέος», τό ὁποῖο τυπώνεται σέ 4000 τεύχη, συνεχῶς ἀναβαθμίζεται καί γίνεται πιό περιεκτικό, ἐπίκαιρο καί σύγχρονο. Καί αὐτό στηρίζεται οἰκονομικά ἀπό τήν Μητρόπολη. Διανέμεται δωρεάν σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως καί ἀποστέλλεται σ’ ὅλο τόν κόσμο. Μέσα ἀπό τίς σελίδες του προβάλλονται ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί ζωή, ἡ ἱστορία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καταγράφονται τά δρώμενα τῆς ζωῆς της σήμερα καί ἀναδεικνύεται ὁ θησαυρός τῆς παραδόσεώς μας. Σέ συνδυασμό δέ μέ τό γραπτό λαϊκό κήρυγμα πού διαβάζεται σέ ἐνορίες πού δέν ὑπάρχουν Ἱεροκήρυκες, ἀλλά καί τίς ἐκδόσεις πνευματικῶν βιβλίων, γίνεται ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά τήν οἰκοδομή καί πρόοδο τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.

Ὑπεύθυνος περιοδικοῦ: Ἀρχιμ. Νικήτας Χαλέμης 

 

 

ε) ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ.

Ἡ Ἀντιαιρετική Διακονία εἶναι μία ἀκόμη ἀξιόλογη δραστηριότητα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Στελεχωμένο ἀπό ἐγκρατεῖς γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου ὀργανώνει ὁμιλίες, ἡμερίδες, ἐκδίδει ἐνημερωτικά ἀντιαιρετικά ἔντυπα καί παρακολουθεῖ ἀπό κοντά τά σχετικά μέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, συνέδρια πού ὀργανώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει ἔτσι τή δυνατότητα νά βοηθᾶ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας στήν ἀποστολή της, νά στηρίζει καί ἐνημερώνει τούς πιστούς ὑπεύθυνα γιά τόν ἐκ τῶν αἱρέσεων προερχόμενο πνευματικό κίνδυνο.

Ὑπεὐθυνος Άντιαιρετικῆς Διακονίας γραφείου : Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Γκουζούνης. 

Συνεργάτες: Αἰδεσ. πρωτ. Γεώργιος Παντούσης, Σαυρ. Οἰκ. Εὐστράτιος Κυριαζίδης 

στ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

Ἡ ὀργάνωση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καί ἡμερίδων, φανερώνει τήν ἀδιάκοπη μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν πνευματική καί πολιτιστική άναβάθμιση τοῦ τόπου μας. Στά συνέδρια αὐτά προσκαλοῦνται εἰδικοί ὁμιλητές καί ἔγκριτοι ἐπιστήμονες ἀπ` ὃλη τήν Ἑλλάδα μέ στόχο τή μελέτη καί προβολή θεμάτων πού ἀφοροῦν στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό καί τά μνημεῖα τῆς περιοχῆς μας. Οἱ προσκαλούμενοι ἐκλεκτοί ὁμιλητές γίνονται οἱ καλοί πρεσβευτές τοῦ τόπου μας.

 

ζ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

Γιά τή νεότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Γι’ αὐτό καί φροντίζει γιά τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ εἰδικοῦ Γραφείου Νεότητας, καθώς καί γιά τήν προαγωγή τῆς ἐν γένει πνευματικῆς κίνησης. Εἶναι μία προσπάθεια γιά τήν κατήχηση καί τήν πνευματική στήριξη τῶν παιδιῶν μας πού πραγματοποιεῖται παρά τίς ποικίλες δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως ὥστε νά ἐνισχύονται καί οἱ οἰκονομικῶς ἀδύνατοι φοιτητές καί φοιτήτριες (περίπου 40 πρόσωπα). Διευκολύνονται ἔτσι στίς σπουδές τους καί αἰσθάνονται τήν Ἐκκλησία ἀρωγό καί ἀντιλήπτορα τῶν ἀναγκῶν καί τῶν προβλημάτων τους.

Ὑπεύθυνος Γραφείου Νεότητας: Ἀρχιμ. Νικήτας Χαλέμης.

Μέλη: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης, Πρωτ. Χριστόδουλος Καμπερίδης, δ. Στυλιανή Νικήσιανλη , κ. Εὐαγγελία Μαζλουμίδου

 

η) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ.

Ἡ ἀνάπτυξη καί ἐπέκταση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, πού ἀνακουφίζει τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τήν δυστυχία, ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἄνθρωποι μέ ἔντονα οἰκονομικά προβλήματα, ἀλλά καί μέ κλονισμένη ὑγεία, βρίσκουν συμπαράσταση καί ἐλπίδα στήν ἀγαπητική προσφορά καί βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἡ οἰκονομική καί ἠθική ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας στήριξη Συλλόγων, Σωματείων, καί Ἑνώσεων τῆς περιοχῆς μας βοηθᾶ στό ἔργο τους καί διευκολύνει τήν ἀποστολή τους. Τό 2023 γιά τό φιλανθρωπικό αὐτό ἔργο συνολικῶς προσεφέρθησαν πάνω ἀπό 832.825 εὐρώ.

 

Ὑπεύθυνος : Πρωτ. Ἠλίας Βλάχος

θ) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Οἱ ἐνοριακές ἐπισκέψεις σέ φυλακές τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, γίνονται μέ σκοπό τήν ἀποφυλάκιση ἀδελφῶν μας πού κρατοῦνται ἐκεῖ, ἀλλά καί τήν πνευματική ἐνίσχυση ὃσων παραμένουν φυλακισμένοι. Ἡ ποιμαντική καί φιλανθρωπική ἐπίσης δραστηριότητα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐκδηλώνεται καί στό Νοσοκομεῖο Σερρῶν. Κληρικοί καί λαϊκά μέλη τῶν ἐνοριῶν ἐπισκέπτονται τούς ἀσθενεῖς, προσφέρουν τό περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄλλα ἐποικοδομητικά βιβλία καί ἐνισχύουν οἰκονομικά ὅσους ἐξ’ αὐτῶν ἔχουν ἀνάλογες δυσκολίες.

 

ι) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Μέ ἔξοδα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας οἰκοδομήθηκε ἐκ θεμελίων ἕνας Ἱερός Ναός στήν Ἀφρικανική ἤπειρο.Ἐπίσης χορηγοῦνται ὑποτροφίες. Μέ τήν πνευματική καί οἰκονομική της προσφορά ἐπίσης ἐνισχύει ποικιλοτρόπως τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς.

 

ια) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Οἱ λειτουργικές δαπάνες συντηρήσεως τῶν ὑπαρχουσῶν κτιριακῶν ὑποδομῶν στίς Σέρρες καί τήν Νιγρίτα, καλύπτονται ἐπίσης ἀπό τόν κεντρικό Μητροπολιτικό προϋπολογισμό. Ἀσφαλῶς δέν περιποιεῖ τιμή γιά τήν Ἐκκλησία μας τά διοικητικά καί πνευματικά της κέντρα νά δίδουν εἰκόνα ἐγκαταλείψεως ἐρημώσεως καί μιζέριας.

Οἱ ὡς ἄνω ἐνδεικτικῶς μόνο ἀναφερόμενες δράσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέσα στή δύσκολη ἀπό πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς πλευρᾶς κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας, ἀναμφίβολα ἀποδίδουν καρπούς καί χαρίζουν ἐλπίδα, αἰσιοδοξία καί δύναμη στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Κάθε καλοπροαίρετος τουλάχιστον ἄνθρωπος, μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό ἒμπρακτο ἐνδιαφέρον καί τήν ἀνύστακτη μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν πνευματική, ἠθική καί ὑλική στήριξη καί ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ μας. Τό ἔργο αὐτό εὐλογεῖται ἀπό τόν Θεό καί στηρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ Του. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἀξίζει νά συνεχισθεῖ καί νά ἐμπλουτισθεῖ πρός δόξαν Θεοῦ, οἰκοδομή καί ὠφέλεια τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καί πρόοδο τῆς κοινωνίας μας γενικώτερα.