ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν,
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ,
ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν
τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν»
Ἀπόστολος Παῦλος (Ἑβρ. ιγ΄ 78)

Τὸ Μαξίμειο Πνευματικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καρπὸς τῆς ἀνυστάκτου καὶ φιλοκάλου ποιμαντικῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀοιδίμου καί περισπουδάστου προκατόχου μας κυροῦ Μαξίμου, συνιστᾶ γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί κοινωνία μία δημιουργική πνευματικὴ κυψέλη, ὅπου θεραπεύονται κατὰ τρόπο ἄριστο οἱ τέχνες καὶ ὁ πολιτισμός, δηλαδή, ἡ πατροπαράδοτη βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἡ παραδοσιακὴ δημοτικὴ καὶ ἔντεχνη κοσμικὴ μουσική, ἡ ἁγιογραφία, ἡ ἐκμάθηση μουσικῶν ὀργάνων. Ἡ ἐργώδης καὶ φιλότιμη αὐτὴ προσπάθεια πού ὑλοποιήθηκε ὡς τό προσωπικό ὅραμα τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μας, τοῦ ὁποίου καί τό ὄνομα, πάνυ δικαίως, διασώζει, συνιστᾶ μία ἔμπρακτη προσφορὰ ἀγάπης καὶ εὐθύνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρὸς τὸ φιλόθεο, φιλότεχνο, φιλόμουσο καὶ φιλόκαλο πλήρωμά της καὶ ἰδίως πρὸς τὴ χρυσὴ ἐλπίδα μας, τὴ νεολαία. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἀξίζει ἀνάλογης ἀποδοχῆς καὶ στηρίξεως ἀπὸ ὅλους μας. Ὁ φίλεργος καί φιλόκαλος Μητροπολίτης Μάξιμος (†5.3.2003) μέ πολύ κόπο, ἀκατάβλητη ὑπομονή, προσωπική συνεισφορά, ἀδιαπραγμάτευτη συνέπεια καί θαυμαστή ἐνόραση ὕψωσε στό κέντρο τῆς φιλογραμμάτου πόλεως τῶν Σερρῶν ἕναν ἀκτινοβόλο πνευματικό φάρο πνεύματος καί πολιτισμοῦ, μέσα ἀπό τόν ὁποῖο τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας ἐνισχύει, καλλιεργεῖ, παρηγορεῖ καί ὁδηγεῖ πρός ὅ,τι ἅγιον, ὡραῖον, ἀγαθόν, ὑψηλόν καί δημιουργικόν. Τὸ ὑψηλὸ ἦθος, ἡ ἄριστη κατάρτιση καὶ ἐπάρκεια τῶν διδασκάλων τῶν διαφόρων σχολῶν πάνω στὸ γνωστικό τους ἀντικείμενο, τὸ μεράκι καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ ἔργο τους, ἡ ἄρτια ὑποδομὴ τοῦ Μαξιμείου Πολιτιστικοῦ Κέντρου, ἡ συνεχὴς καί φιλόστοργη φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ συγκινητική ἠθική καί οἰκονομική στήριξη τῶν ἐνοριῶν μας, ἡ ἀμέριστη καὶ οὐσιαστικὴ συνεισφορὰ ὅλων τῶν κατά καιρούς ἐντίμων μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, συνθέτουν τὶς πλέον εὐοίωνες προϋποθέσεις γιὰ τὴ συνέχιση καὶ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῆς εὐλογημένης αὐτῆς προσπάθειας. Στὸν ἴδιο φιλόξενο χῶρο στεγάζονται ἐπίσης καὶ ἄλλες σπουδαῖες πνευματικὲς ἀλλά καί φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπως λ.χ. οἱ συνάξεις τῆς Σχολῆς Γονέων, τὰ μαθήματα σπουδῆς στοὺς ἀρχαίους κλασικοὺς συγγραφεῖς, τό Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης, ἡ Παιδικὴ Ὀρχήστρα Χορωδία, ἡ χορωδία νέων, τά τμήματα παραδοσιακῶν χορῶν κτλ..

Στήν προοπτική περαιτέρω ἀναπτύξεως τοῦ ἱδρυτικοῦ ὁράματος, ὁλοκληρώθηκαν πρίν ἀπό μερικά χρόνια (2009) καί οἱ ἐργασίες ἐπέκτασης τοῦ Κέντρου. Δύο νέοι ὄροφοι προσετέθησαν, πλήρως ἐξοπλισμένοι, γιά νά καλύψουν τίς ὑφιστάμενες ἀνάγκες. Δημιουργήθηκαν οἱ κατάλληλοι ἐκεῖνοι χῶροι καὶ ὑποδομὲς γιὰ τὴν φιλοξενία καί λειτουργία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καὶ μίας λαμπρῆς ἐξ ἐπόψεως αἰσθητικῆς νέας αἴθουσας ἐκδηλώσεων καὶ ὁμιλιῶν. Ἤδη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009 ἡ “Μυριόβιβλος” βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας λειτουργεῖ σὲ πλήρη ἀνάπτυξη μέ ἕναν λίαν ἀξιόλογον πνευματικόν πλοῦτον 29.000 βιβλίων ἀπό ποικίλες θεματικές καί ἐπιστημονικές ἑνότητες. Ἀπό δέ τοῦ 2014 λειτουργεῖ στὸ ἰσόγειο τοῦ κτιρίου, ὡς ἕνα εὐλογημένο καταφύγιο, τὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Χριστοδούλου καὶ Μαξίμου, γιὰ τὴν εὐλογία, τὸν ἁγιασμὸ, τήν πνευματική ἐνίσχυση καί θωράκιση δασκάλων, μαθητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν.

Καθώς ἐφέτος συμπληρώνονται 20 ἔτη ἀπό τοῦ ἐπισήμου ἐγκαινιασμοῦ τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ ἰδιαίτερο καί βαθύ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στρέφουμε τόν νοῦν μας στόν σοφόν καί φιλόκαλον προκάτοχόν μας, ἀείμνηστον Μητροπολίτην Μάξιμον, ἀπό τῆς σεπτῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου ἐφέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια (5.3.2003), ἐνθυμούμενοι ὀφειλετικῶς πρός ἐκεῖνον, ὑπομνηστικῶς καί διδακτικῶς πρός ὅλους μας, τό ὑψηλόν ὅραμά του γιά μία Ἐκκλησία δοτική καί θυσιαστική πρός χάριν τοῦ λαοῦ της, γιά μία κοινωνία ἀνθρώπινη μέ πίστη στόν Χριστό καί εὐρύχωρο ἀξιακό ὁρίζοντα, γιά μία πατρίδα πού θά ἔχει ψυχή ὀρθόδοξη καί ἑλληνική ταυτότητα καί προσανατολισμό πού θά ἐγγυῶνται τήν συνέχειαν καί ἐπιβίωσίν της. Μέ ἱερό δέος καί βαθειά συγκίνηση ἐνθυμούμεθα τῶν λόγων τοῦ μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου κατά τήν ἱστορική ἡμέρα τῶν λαμπρῶν ἐγκαινίων τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος, τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου 1998, ἐπισημειοῦντος: «Εὔχομαι, ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Πρωθιεράρχης, νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά θυσιαζόμεθα γιά τόν λαόν μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Νά θυσιαζόμεθα γιά τόν λαόν μας. Νά προσφέρουμε τά πάντα γιά τά παιδιά μας. Νά κάνουμε τό πᾶν γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά τόν λαόν μας καί γιά τό Ἔθνος μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Σ’ αὐτήν πιστεύουμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας καί προσευχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς ἀξιώνει αὐτά πού πιστεύουμε νά τά κάνωμεν ἁπτή πραγματικότητα καί πρᾶξιν».

Τό ἐφετεινό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τοῦ σωτηρίου ἔτους 2018 προσφέρεται ὡς ἕνα ἀναμμένο κερί αἰώνιας εὐγνωμοσύνης καί ἰσοβίου σεβασμοῦ ἐνώπιον τῶν σεπτῶν μορφῶν τοῦ τε ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου, ἀπό τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου ἐφέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια (28.1.2008) καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίμου, ἰσοψύχου φίλου καί συνεποῦς συνοδοιπόρου τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ πολλά κοπιάσαντος γιά τήν μεγαλώνυμον Ἐκκλησίαν τῶν Σερρῶν, τήν ὁποίαν ἐστόλισε καί ἐπροικοδότησε μέ ἔργα ὑψηλῆς πνοῆς ὡς τό Μαξίμειον Πνευματικό Κέντρο τῶν Σερρῶν.

Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καί Δεσπότης τῆς ζωῆς μας, ὁ ἀληθής καί τέλειος Θεός καί ἄνθρωπος, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πανάγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Δομήτωρ, νά εὐλογήσει δαψιλῶς ἀπό τόν ἀδαπάνητο πλοῦτο τῆς χρηστότητός Του τό νέο ἔτος 2018, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες, καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς ἀγγελοφρουρήτου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμον ὁλόκληρον, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, σωτηρίας, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν, ἀδελφοί ἐπιπόθητοι.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος.

Προσφώνησις τοῦ ἀοιδίμου
Μητροπολίτου Σερρῶν καί
Νιγρίτης 
Μαξίμου κατά τά
ἐγκαίνια 
τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος,
τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου 1998

«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλε,

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν πόλη καί τή Μητρόπολή μας τό γεγονός, ὅτι μέ τήν ἐπίσκεψή σας ἐδῶ συνδυάσθηκε καί ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ αὐτοῦ Κέντρου. Πρόκειται γιά ἕνα Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα, πού θά στεγάσει τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, τήν Παιδική Ὀρχήστρα – Χορωδία καί τή Σχολή Γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὅλες αὐτές οἱ Σχολές καί ἡ Παιδική Ὀρχήστρα – Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας λειτουργοῦσαν μέχρι τώρα μεμονωμένα. Στό ἑξῆς, σύν Θεῷ, θά λειτουργοῦν κάτω ἀπό τήν εὐλογημένη αὐτή στέγη, πού μέ πολύ μεράκι καί κόπο ἀνεγείραμε, ἔχοντας τή βεβαιότητα ὅτι ἦταν κάτι πού χρειαζόταν ἡ πόλη μας.

Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού, εὐτυχῶς, οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἔχουμε συνειδητοποιήσει τήν ἀνάγκη νά κρατήσουμε τίς παραδόσεις μας, τίς ρίζες μας, τήν ταυτότητά μας. Ἰδιαίτερα μέ τήν εἴσοδό μας στή μεγάλη Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια ἡ ἀνάγκη αὐτή ἔγινε πιό ἐπιτακτική. Ὁ κίνδυνος νά ἀφομοιωθοῦμε ἀπό τούς ἄλλους Εὐρωπαϊκούς λαούς εἶναι ἤδη ὁρατός. Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι ἐπιτρεπτός ὁ οἱοσδήποτε ἐφησυχασμός. Καλούμαστε, λοιπόν, νά ἐπαγρυπνοῦμε. Νά διαφυλάξουμε τήν πολιτισμική μας κληρονομιά καί νά δώσουμε ξανά στή Δύση τά φῶτα μας, τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα, ὅλο αὐτόν τόν ζηλευτό μας πλοῦτο.

Καί εἶναι ἐπίκαιρο, νομίζω, νά θυμηθοῦμε ὅτι τόν πλοῦτο αὐτόν τόν διατήρησε κυρίως ἡ Ἐκκλησία μας, πολλές φορές κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες. Ἡ γλώσσα μας, ἡ μουσική μας, οἱ παραδόσεις μας, τά ἔθιμά μας καί ὅλες οἱ πτυχές τοῦ καθημερινοῦ μας βίου εἶναι βαθιά ἐπηρεασμένες ἀπό τή θρησκεία μας· ἔχουν χρῶμα Ὀρθόδοξο. Καί οἱ ἐχθροί ἀκόμη τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωρίζουν αὐτήν τήν πολύτιμη προσφορά της πρός τό λαό καί τό Ἔθνος μας. Κι ἄν στό παρελθόν καί στά μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας κατόρθωσε ἡ Ἐκκλησία νά παίξει τό σπουδαῖο αὐτόν ρόλο, γιατί νά μήν ὑποδυθεῖ καί σήμερα τόν ἴδιο ρόλο καί πιό ἀποτελεσματικά;

Μιά ἀπό πρῶτες ἐνέργειές Σας, Μακαριώτατε, μόλις ἀνήλθατε στό θῶκο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ ἐπιδίωξή σας νά ἱδρύσετε Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας στίς Βρυξέλλες, ἐπιδίωξη πού ἤδη ὑλοποιήθηκε, καθώς μέ τή διορατικότητα πού σᾶς διακρίνει εἴδατε τό αὔριο τῆς Εὐρώπης καί τίς διαμορφούμενες καταστάσεις καί συνθῆκες, κάτω ἀπό τίς ὁποῖες πρέπει νά δώσουμε δυναμικά τό ἑλληνορθόδοξο «παρών».

Ἔκανα αὐτήν τή νύξη, γιά νά τονίσω τί περιμένουμε ἀπό τό εὐαγές αὐτό Ἵδρυμα, ποῦ ἀποβλέπει ἡ λειτουργία του καί πόσο ὑψηλοί εἶναι οἱ ἑλληνοχριστιανικοί στόχοι του.

Καί ἔρχομαι τώρα νά εὐχαριστήσω θερμότατα πρῶτα Ἐσᾶς, Μακαριώτατε, πού πρόθυμα ἤρθατε νά εὐλογήσετε αὐτή τήν προσπάθεια, ἡ ὁποία εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ὠφελήσει πολλαπλά τήν πόλη καί τήν περιοχή μας καί κυρίως τήν φερέλπιδα νεολαία, τήν ὁποία Ἐσεῖς τόσο προσέχετε καί προσπαθεῖτε νά τήν ὁδηγήσετε στό λιμάνι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Νά εὐχαριστήσω ὅμως καθηκόν-τως καί ὅλους ἐκείνους, πού συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου ἔργου.

Πρωτίστως εὐχαριστῶ τόν πρώην καί αὐριανό Δήμαρχο Σερρῶν κ. Ζήση Μητλιάγκα καί ὅλα τά μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πού, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1993, ἀποδέχθηκαν αἴτηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀποφάσισαν νά μή γίνει Παιδική Χαρά τό οἰκόπεδο, στό ὁποῖο σήμερα ἀνεγέρθηκε τό Πνευματικό καί Πολιτιστικό αὐτό Κέντρο, – γιά Παιδική Χαρά εἶχε παραχωρηθεῖ στό Δῆμο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας-Πρόνοιας -, ἀλλά νά παραχωρηθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη γιά τό συγκεκριμένο σκοπό.

Εὐχαριστῶ θερμά τόν πρ. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος συνέβαλε ἀποφασιστικά, ὥστε τό Συμβούλιο Κοινωνικῆς Κατοικίας καί Ἀξιοποίησης Περιουσίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας-Πρόνοιας τόν Ἰούνιο τοῦ 1993, παρά τίς ἀντιρρήσεις καί ἀντιδράσεις πού ὑπῆρχαν, νά γνωμοδοτήσει, ἔστω καί κατά πλειοψηφία, θετικά, γιά τήν ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως παραχωρήσεως τοῦ ἀκινήτου στό Δῆμο Σερρῶν γιά τή δημιουργία Παιδικῆς Χαρᾶς καί τήν παραχώρηση τῆς κυριότητάς του στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης γιά τήν ἀνέγερση Πνευματικοῦ Κέντρου.

Ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ἀπευθύνω καί στόν πρ. Ὑφυπουργό Ὑγείας – Πρόνοιας κ. Μανώλη Σκουλάκη, πού, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1994, μετά καί ἀπό θερμές εἰσηγήσεις τοῦ συν-τοπίτη μας φίλου Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Γιάννη Ἀνθόπουλου, τοῦ πρ. Ὑφυπουργοῦ κ. Βασίλη Βασιλακάκη καί τοῦ τότε Νομάρχη Σερρῶν κ. Θανάση Σεϊτανίδη, ὑπέγραψε τήν Ἀπόφαση παραχωρήσεως τοῦ οἰκοπέδου στήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ τόν ὅρο τό Πνευματικό Κέντρο νά ἀνεγερθεῖ μέσα σέ μιά πενταετία.

Εὐχαριστῶ τό Δήμαρχο Σερρῶν κ. Ἰ. Βλάχο, καθώς καί τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς ΔΕΥΑΣ κ. Ἀθαν. Μπάρκα, τῶν ὁποίων εἴχαμε τήν ἀμέριστη συμπαράσταση κατά τή διάρκεια τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν ἰατρό κ. Σωκράτη Μικροῦ, Εὐεργέτη τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων, ὁ ὁποῖος μέ συγκινητική προθυμία ἀνέλαβε ὅλη τή δαπάνη τῆς ἐπιπλώσεως τοῦ Κέντρου, ὕψους δώδεκα ἑκατομμυρίων (12.000.000) δραχμῶν, καθώς καί τόν κ. Στέλιο Βεζυργιαννίδη, πού μᾶς προσέφερε δωρεάν ἀπό τήν ἐπιχείρησή του μέρος τοῦ ἐξοπλισμοῦ γιά τήν κεντρική θέρμανση τοῦ κτιρίου, ἀξίας ἄνω τῶν δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000) δραχμῶν.

Τί νά πῶ δέ γιά τόν φίλο Πολιτικό Μηχανικό κ. Χρίστο Μαλιώκα, πού ὄχι μόνο ἐκπόνησε τή μελέτη καί εἶχε τήν ἐπίβλεψη τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου καί τόν κόπο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Εἶναι ἐκεῖνος, στόν ὁποῖο παραδώσαμε, πρό τριετίας περίπου, ἕνα οἰκόπεδο καί σήμερα μᾶς παραδίδει αὐτό τό θαυμάσιο κτίριο, χωρίς ἐμεῖς νά κοπιάσουμε. Καί ὅλα αὐτά ἐντελῶς ἀφιλοκερδῶς. «Κύριος ὁ Θεός δώῃ αὐτῷ κατά τήν καρδίαν του».

Ἄφησα στό τέλος νά πῶ, ὄχι περιαυτολογώντας, ἀλλά ἐκφράζοντας τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή μου καί δοξολογώντας τό Θεό, ὅτι γιά τήν ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἀξιώθηκα νά διαθέσω τά προσωπικά περιουσιακά μου στοιχεῖα, ἀλλά καί σχεδόν ὅλα ὅσα ἐκληρονόμησα ἀπό τόν ἀείμνηστο πατέρα μου καί τή μακαριστή θεία μου – ἀδελφή τῆς μητέρας μου – Βικτωρία Κορεσσίου. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τους! Ἀξιώθηκα, δηλαδή, νά συμβάλω στήν πρόοδο καί τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ τόπου καί τῶν ἀνθρώπων πού ἡ Ἐκκλησία μοῦ ἀνέθεσε νά ποιμάνω. Μέ τόν τρόπο αὐτόν θέλω νά πιστεύω ὅτι ἦρθα πιό κοντά στούς ἀνθρώπους πού διακονῶ καί πού ἀξίζουν κάθε προσφορά καί κάθε θυσία.

Τελειώνοντας, Μακαριώτατε, Σᾶς παρακαλῶ, νά ἐγκαινιάσετε καί νά εὐλογήσετε τό Πνευματικό καί Πολιτιστικό αὐτό Κέντρο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά ἀποκαλύψετε τήν ἐντοιχισμένη ἀναμνηστική μαρμάρινη πλάκα τῶν ἐγκαινίων του καί νά εὔχεσθε γιά τήν ἀποτελεσματική καί εὔρυθμη λειτουργία του. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀοιδίμου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Χριστοδούλου κατά τήν τελετή ἐγκαινίων
τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς
Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,
τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου 1998

«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Μάξιμε,

Τό γεγονός καί μόνο ὅτι ἐγκαινιάζουμε ἕνα ἔργο πνεύματος καί πολιτισμοῦ, σάν αὐτό πού ὀνομάζεται «ΜΑΞΙΜΕΙΟ», θά ἄξιζε γιά νά εἴμαστε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς ἐδῶ, ἡ Ἱεραρχία τοῦ τόπου μας, οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί ἐγώ, γιά νά συμμετάσχουμε στή μεγάλη χαρά, τόσο τήν προσωπική σας, ὅσο καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ὅλου τοῦ λαοῦ, γιά τό ἀπόκτημα αὐτό, πού ἡ πόλη τῶν Σερρῶν μπορεῖ νά ἐναβρύνεται καί νά καυχᾶται.

Ἀκούσαμε προηγουμένως μιά συγκινητική ἱστορία γιά τό πῶς ἐξασφαλίστηκε τό οἰκόπεδο, γιά τό πῶς στή συνέχεια ὑπερπηδήθηκαν τά ἐμπόδια καί γιά τό πόσοι καί ποιοί ἄνθρωποι βοήθησαν, στό νά ὑλοποιηθοῦν τά σχετικά μέ τό ἔργο αὐτό προσωπικά σας ὄνειρα.

Θέλω καί ἐγώ ἀπό τή θέση αὐτή νά ἀπευθύνω χαιρετισμούς καί εὐχαριστίες καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν, γιά νά λάβει σάρκα καί ὀστά ἕνα ὄνειρο καί νά γίνει μιά πραγματικότητα, τήν ὁποία σήμερα χαιρόμαστε ὅλοι.

Ὅσο περισσότερες δυσκολίες ὑπάρχουν κάθε φορά γιά νά γίνει κάτι, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ χαρά μας, ὅταν τό ἀπολαμβάνουμε. Τώρα ἔχουμε ἕνα τόσο ὡραῖο κτίριο μπροστά μας, τό ὁποῖο χαιρόμαστε. Τό χαίρεται ὁ λαός, τό χαίρεται ἡ πόλη τῶν Σερρῶν, πού ἀπέκτησε ἕνα οἰκοδόμημα, μέσα στό ὁποῖο, ὅπως ἀκούσαμε, πρόκειται νά καλλιεργοῦνται οἱ λεγόμενες ἐκκλησιαστικές τέχνες, οἱ τέχνες δηλαδή ἐκεῖνες, πού ἔχουν σχέση μέ τή λατρεία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Καί εἶναι εὐχάριστο τό γεγονός ὅτι κατά τά τελευταῖα χρόνια πολλοί ἄνθρωποι ἐπιδεικνύουν ἕνα ὅλως ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς ἐκκλησιαστικές τέχνες: Βυζαντινή Μουσική, Ἁγιογραφία, Συντήρηση Ἱερῶν Εἰκόνων, Ψηφιδογραφία, Μαρμαρογλυπτική, Ξυλογλυπτική, Χρυσοκεντητική καί ἄλλες. Οἱ τέχνες αὐτές στηρίζονται στή λειτουργία καί στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ἀσχολεῖται ἐπαγγελματικά μέ τίς τέχνες αὐτές καί ἐπιβιώνει βιοποριστικά. Μέσα ἀπό τίς τέχνες αὐτές ὄχι μόνον δημιουργεῖ καθημερινά, σάν τεχνίτης ἤ καλλιτέχνης, ἀλλά καί προσφέρει στό γενικότερο σύνολο μιά παρουσία, ἡ ὁποία εἶναι πολύ σημαντική. Ὅπως εἶπε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας, εἶναι μιά συνέχιση τῆς παράδοσής μας, εἶναι αὐτό τό ὁποῖο οὐσιαστικά μᾶς ζεῖ καί μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά ζοῦμε. Αὐτό ὅμως τό κτίριο ἔχει καί μιά ἰδιαιτερότητα, τήν ὁποία ἀκούσαμε ἤδη προηγουμένως. Μιά, θά ἔλεγα, πανελλήνια πρωτοτυπία. Τήν πρωτοτυπία ὅτι αὐτό τό κτίριο τῆς Μητροπόλεως τό ἔκτισε μέ χρήματά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης σας.

Χαιρόμαστε γι’ αὐτό. Εἶναι τιμή ὄχι μόνο γιά τόν ἴδιο, ἀλλά γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία, γιά τόν πολιτισμό μας καί γιά τήν ἱστορία μας.

Καθῆκον δικό μας, ὅλων μας, εἶναι νά τοῦ σφίξουμε τό χέρι μέ ἐγκαρδιότητα, νά τόν συγχαροῦμε γι’ αὐτήν του τήν ἀπόφαση καί νά προβάλουμε αὐτό τό παράδειγμα σάν πρότυπο ἄξιο γιά μίμηση καί ἀπό πολλούς ἄλλους.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία πάντοτε πρωτοποροῦσε καί πρωτοπορεῖ, ἔχει καί σ’ αὐτό τό σημεῖο νά ἐπιδείξει ἀρκετό ἔργο, σημαντικό ἔργο, πού προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σ’ αὐτά τά ἔργα καί δίνουν ὁλόκληρο τόν ἑαυτό τους γιά τήν πραγματοποίησή τους. Γι’ αὐτό καί αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα εὐτυχῆ τόν ἑαυτό μου, πού ὁ Θεός μέ ἀξίωσε, αὐτό τό Πνευματικό Κέντρο, πού ἀπό καιρό ἤξερα ὅτι κτίζεται ἐδῶ, μέ τίς προσωπικές φροντίδες τοῦ Μητροπολίτη σας, νά τό καμαρώσω ἀπό κοντά καί νά τελέσω τά ἐγκαίνιά του. Ὅταν βέβαια στίς μεταξύ μας συζητήσεις μέ τόν Ποιμενάρχη σας κάναμε λόγο γιά τό ἀνεγειρόμενο αὐτό Πνευματικό Κέντρο, πάντοτε ὀνειρευόμουν νά παραστῶ κι ἐγώ σ’ αὐτά τά ἐγκαίνια, ὄχι φυσικά μέ τήν ἰδιότητα πού ἔχω τώρα. Θά ἐρχόμουνα ὡς φίλος, ὡς ἀδελφός γιά νά τοῦ σφίξω τό χέρι μέ ἐγκαρδιότητα καί οἰκειότητα, γιατί τό ἀξίζει.

Τόν συγχαίρω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. Νομίζω πώς αὐτό τό ἔργο μποροῦμε ὅλοι μας νά τό χαιρόμαστε. Ἰδιαίτερα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού στό πρόσωπό του τώρα ἀνυψώνεται. Ἀνυψώνεται γιατί ἔχουμε ἕναν ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἕνα παράδειγμα μοναδικό, ἕνα παράδειγμα πού μποροῦμε νά τό ἐπικαλούμεθα. Ἕνα παράδειγμα, τό ὁποῖο καλούμεθα ὅλοι μας, καί οἱ ἐπάνω καί οἱ πιό κάτω, νά τό μιμηθοῦμε ὅσοι μποροῦμε.

Νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά θυσιαζόμαστε γιά τό λαό μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Νά θυσιαζόμαστε γιά τό λαό μας. Νά προσφέρουμε τά πάντα γιά τά παιδιά μας. Νά κάνουμε τό πᾶν γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά τό λαό μας καί γιά τό Ἔθνος μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Σ’ αὐτήν πιστεύουμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας καί προσευχόμαστε ὁ Θεός νά μᾶς ἀξιώνει, αὐτά πού πιστεύουμε νά τά κάνουμε ἁπτή πραγματικότητα καί πράξη.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα,

Ἐκ μέρους ὅλης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, σᾶς ἀπευθύνω θερμότατα καί ἐγκάρδια συγχαρητήρια, γι’ αὐτό τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελέσατε. Καί θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι θά προσβλέπουμε πρός αὐτό τό ἔργο. Θά τό θεωροῦμε ὅτι εἶναι πολύ τιμητικό, τόσο γιά τήν τοπική, ὅσο καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία.

Συγχαίρω καί τό λαό τῶν Σερρῶν, γι’ αὐτό του τό ἀπόκτημα· ἕνα πνευματικό καί πολιτιστικό κέντρο, μέσα στό ὁποῖο θά καλλιεργοῦνται οἱ τέχνες. Θά καλλιεργεῖται ἡ παράδοσή μας.

Γιά τήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι ἕνα ἀπόκτημα, τό ὁποῖο εἶμαι βέβαιος ὅτι ἔχει κατ’ ἀξίαν ἐκτιμήσει καί τό περιβάλλει καί θά τό περιβάλλει μέ ὅλη της τήν ἀγάπη, μέ ὅλη της τήν ὑποστήριξη.

Εὔχομαι αὐτό τό κτίριο νά πραγματοποιήσει, νά ὑλοποιήσει, τώρα πλέον, τούς ὁραματισμούς τοῦ Ἐπισκόπου σας. Νά προσφέρει στή νεολαία τήν ἀναγκαία ὑλικοτεχνική ὑποδομή, ὥστε νά πληροφορεῖται, νά μαθαίνει καί νά διδάσκεται τήν παράδοσή μας καί στή συνέχεια, ἀπό ἐδῶ καί πέρα, ὅλοι ὅσοι θά φοιτοῦν στίς σχολές τῆς Ἐκκλησίας, πού θά στεγάζονται σ’ αὐτό τό κτίριο, νά ἔχουν τήν ἐσωτερική ἱκανοποίηση, ὅτι πηγαίνουν σ’ ἕνα ὄμορφο, πολιτισμένο περιβάλλον, πού τούς ἐξασφαλίζει ὄχι μόνο τίς ἀνέσεις πού χρειάζονται, ἀλλά καί ὅλα τά ἄλλα μέσα, γιά νά ἀναπτύξουν τά χαρίσματά τους.

Καλορίζικο νά εἶναι τό νέο κτίριο καί μέ τό καλό νά παραδοθεῖ στή χρήση τοῦ λαοῦ τῶν Σερρῶν».

MΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τὸ Μαξίμειο Πνευματικὸ Κέντρο ὑπῆρξε ἕνα ὅραμα ζωῆς τοῦ ἀοιδίμου καὶ λαμπροῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου (†5.3.2003) γιὰ τὴ νεολαία καί τόν πολιτισμό.

Στὶς 2 Ὀκτωβρίου 1995, παρουσίᾳ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ πλήθους λαοῦ, ἔλαβε χώρα ἡ θεμελίωση τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη Σερρῶν κυρό Μάξιμο σέ οἰκόπεδο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ν. Νικολάου 21 στήν πόλη τῶν Σερρῶν πού παραχωρήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σερρῶν.

Ἡ πρωτοβουλία, ἀλλὰ καὶ μεγάλο μέρος τῆς δαπάνης γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ, τριώροφου τότε, Πνευματικοῦ Κέντρου προῆλθε ἀπό τόν ἀείμνηστο Ποιμενάρχη τῶν Σερρῶν, προκειμένου νὰ στεγασθοῦν σ’αὐτό συγκεκριμένες δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, ἡ Παιδικὴ Ὀρχήστρα – Χορωδία καὶ ἡ Σχολὴ Γονέων.

Τὸ Μαξίμειο Πνευματικὸ Κέντρο τέθηκε σέ πλήρη λειτουργία ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 1998, ἐνῶ τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνιά του πραγματοποιήθησαν, παρουσίᾳ πλήθους Σεβ. Ἱεραρχῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, τό Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 1998 ἀπὸ τὸν ἀοίδιμο καί πολυχαρισματοῦχο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸ Χριστόδουλο (†28.1.2008).

Μὲ σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (27.8.1998) ἐγκρίθηκαν ἡ Πράξη συστάσεως καὶ ὁ Κανονισμὸς λειτουργίας τοῦ ἐν λόγῳ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὡς καὶ ὁ σχετικὸς Κανονισμὸς, πού δημοσιεύθησαν ἀμφότερα στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (1072/14.10.1998) καὶ στὸ ἐπίσημο δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Τό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του (1998) ὑπηρετεῖ μέ πιστότητα καί συνέπεια τήν μεγάλη ὑπόθεση τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως αὐτός διακονεῖται αὐθεντικῶς καί διαχρονικῶς ἀπό τήν ἁγία ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Εἰδικότερον ὡς σκοποί τοῦ Ἱδρύματος ἔχουν τεθεῖ ἀπό τῆς ἱδρυτικῆς του Πράξεως οἱ κάτωθι:

α) Ἡ προαγωγὴ τῆς μελέτης καὶ ἔρευνας τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παράδοσης, β) ἡ συντήρηση, διάδοση καὶ ἔρευνα τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, γ) ἡ ἔκδοση ἢ ἡ ἐπανέκδοση μουσικῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων νέων καὶ παλαιῶν συνθετῶν, δ) ἡ ὀργάνωση συνεδρίων ἐπὶ θεμάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ε) ἡ λειτουργία βιβλιοθήκης σχετικῆς μὲ τὶς παραπάνω τέχνες, στ) ἡ παραγωγὴ καὶ διάθεση ὀπτικοακουστικῶν μέσων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ δημοτικῆς μουσικῆς παραδόσεως, ζ) ἡ λειτουργία Κέντρου ἐκμαθήσεως ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν (ἁγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, ξυλογλυπτικῆς) καὶ η) ἡ προώθηση πρωτοβουλιῶν πολιτιστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Παραλλήλως μὲ τὶς σχολὲς πού ἀνεφέρθησαν παραπάνω, στὶς φιλόξενες αἴθουσες τοῦ «Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου» στεγάζεται καὶ δραστηριοποιεῖται καί ὁ Σύλλογος «Παιδικὴ Ὀρχήστρα – Χορωδία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης», στόχος καὶ σκοπὸς τοῦ ὁποίου εἶναι νὰ προσφέρει τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατότητα στήν τοπική μας νεολαία νὰ ἀξιοποιήσει δημιουργικὰ τὸν ἐλεύθερο χρόνο της γνωρίζοντας ἀπὸ κοντὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἔντεχνης μουσικῆς.

Παραλλήλως, ἐπίσης, μέ τήν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔχει συσταθεῖ καὶ λειτουργεῖ α) χορωδία μὲ τὴν ἐπωνυμία «Χορωδία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Μαξιμείου Ἱδρύματος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης – Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος», ἡ ὁποία ἑρμηνεύει ὕμνους ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ μας παράδοση, ὡς καί β) χορωδία παραδοσιακῆς Μουσικῆς μέ σκοπό τήν καλλιέργεια τῆς πατροπαραδότου παραδοσιακῆς μουσικῆς τῆς πατρίδος μας.

Ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2005 στὸ Μαξίμειο Ἵδρυμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν φιλοξενοῦνται τὰ μαθήματα κλασικῆς Παιδείας, πού πραγματοποιοῦνται ἀπὸ τὸν φιλόλογο κ. Ζήση Μητλιάγκα μέ σκοπό τήν γνωριμία, γιά ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, μὲ τόν ἀδαπάνητο πνευματικό πλοῦτο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας καὶ Νεότητος ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2006, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου, μέ στόχο τήν πνευματική καί ἠθική θωράκιση τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί τῆς νεότητος. Παραλλήλως, ἀπό τό ἴδιο Κέντρο καταβάλλονται σύντονες προσπάθειες, σέ πρακτικό ἐπίπεδο, συμπαραστάσεως στά ποικίλα προβλήματα τῆς καθημερινότητος τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας.

Ἡ ποιμαντικὴ φροντίδα καὶ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δὲν περιορίσθηκε στίς παραπάνω μόνο δραστηριότητες, ἀλλά θέλουσα ἀκόμη περισσότερο νὰ ἐμπλουτίσει τό ἀκτινοβόλο ἔργο τοῦ Ἱδρύματος, δημιούργησε τίς κατάλληλες ὑποδομές μέ τήν προσθήκη δύο ἀκόμη ὀρόφων, ὅπου ἀνεπτύχθησαν νέοι πλήρως ἐξοπλισμένοι χῶροι γιὰ τὴ φιλοξενία καί εὔρυθμη λειτουργία τῆς Ἐκκλ. Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἤδη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009 ἡ «Μυριόβιβλος» Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας λειτουργεῖ, ὡς δανειστική βιβλιοθήκη μέ ἐντευκτήριο, μὲ πλοῦτο 29.000 βιβλίων, ἀνάμεσα στά ὁποία καί πολλά σπάνια παλαίτυπα, ἀπό ὅλες τίς θεματικές ἑνότητες.

Στὶς 18 Μαρτίου τοῦ 2012 ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ, μὲ τὴν εὐγενικὴ συνεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, τὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὁποῖο συνεισφέρει σέ πρῶτο βαθμό στήν ἐπίλυση προβλημάτων ὑγείας ἀπόρων καὶ ἐμπερίστατων συμπολιτῶν μας, μέσα ἀπὸ τὴν δωρεάν παροχὴ ἰατρικῆς πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2012 σὲ καταλλήλως διαμορφωμένη αἴθουσα τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος λειτουργεῖ ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία τμῆμα ἐκμαθήσεως παραδοσιακῶν χορῶν.

Ἀπό 25 Φεβρουαρίου τοῦ 2013, μὲ τὴν εὐγενικὴ συνεργασία Φαρμακοποιῶν τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, λειτουργεῖ σέ πλήρη ἀνάπτυξη τὸ Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ σκοπὸ τὴν παροχὴ φαρμακευτικῆς καλύψεως σὲ ἀπόρους καὶ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Ἐπίσης, ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 στὸν 2ο ὄροφο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου φιλοξενοῦνται τὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Σερρῶν ὡς μία χειρονομία ἔμπρακτης στηρίξεως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στήν πολύτεκνη οἰκογένεια.
Τὸ Μάρτιο τοῦ ἔτους 2014 ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ στὸ ἰσόγειο τοῦ κτιρίου, ὡς ἕνα «εὐλογημένο καταφύγιο», τό κατανυκτικό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Χριστοδούλου καὶ Μαξίμου, γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὸν ἁγιασμὸ δασκάλων, μαθητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς πνευματικῆς αὐτῆς κυψέλης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 2015 ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔθεσε ὑπό τήν πνευματική της στέγη τὴν ἐξαιρετική νεανικὴ Χορωδία «Ἀγγέλων Φωνές».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1998-2001

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Μάξιμος
Ἀντιπρόεδρος: Μπαλάνος Νικόλαος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Δεμιρτζόγλου Θεόδωρος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Γατίδης Ἀθανάσιος

2001-2003

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Μάξιμος (†5-3-2003)
Ἀντιπρόεδρος: Μπαλάνος Νικόλαος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Δεμιρτζόγλου Θεόδωρος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Γατίδης Ἀθανάσιος

2003-2007

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεολόγος
Ἀντιπρόεδρος: Μπαλάνος Νικόλαος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Βουρουτζίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Γατίδης Ἀθανάσιος

2008-2010

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεολόγος
Ἀντιπρόεδρος: Μπαλάνος Νικόλαος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Βουρουτζίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Γατίδης Ἀθανάσιος

2011-2013

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεολόγος
Ἀντιπρόεδρος: Βουρουτζίδης Χαράλαμπος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Πασχαλίδης Ἀναστάσιος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Ἰωαννίδης Δημήτριος

2014-2016

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεολόγος
Ἀντιπρόεδρος: Βουρουτζίδης Χαράλαμπος
Ταμίας: Σπυρόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Πασχαλίδης Ἀναστάσιος
Μέλος: Ζαπριάνος Εὐάγγελος
Μέλος: Ἰωαννίδης Δημήτριος

2017-2019

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεολόγος
Ἀντιπρόεδρος: π. Ἰορδάνης Θεμελίδης
Ταμίας: Φακετόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Τσαλαπάτης Κων/νος
Μέλος: Πασχαλίδης Ἀναστάσιος
Μέλος: Βουρουτζίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Ἰωαννίδης Δημήτριος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1998-2004
Παπαχρόνης Ἰωάννης

2005-2010
Πασχαλίδης Ἀναστάσιος

2010- …
Πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης

Διευθυντὲς καὶ Ὑπεύθυνοι Σχολῶν τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος.

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: Γεν. Διευθυντὴς, Πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Ἀστέριος Γούναρης.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Κων/νος Ξενόπουλος, Ἁγιογράφος. Ἄρχων Εἰκονογράφος Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ-ΧΟΡΩΔΙΑ: Χρῆστος Καλλίας.
ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΕΟΣ»: Χοράρχης, Γεώργιος Ζαρκαντζᾶς.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ: Χοράρχης, Μιχαήλ Μπουρέλος.
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ: Παιδαγωγός-Θεολόγος, Χάρη Δημητρακούδη.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Φιλόλογος, Ζήσης Μητλιάγκας, τ. Δήμαρχος Σερρῶν.
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ: Ὑπεύθ. Ἰορδανία Μποστάνη.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ: Ὑπεύθ. Βασιλική Παπαδημητρίου.
ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ: Δήμητρα Πάντσιου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: Αἰκατερίνη Χατζηπαναγιωτίδου.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ «ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΝΕΣ»: Χοράρχης, Μαρία Κουβακλῆ.

ΜΑΞΙΜΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Καταστατικό

Κανονισμός – Πράξη Σύστασης

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος με την επωνυμία, «Μαξίμειον Πνευματικόν και Πολιτιστικόν Κέντρον της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης», (εφημ. κυβερν. 1072/14-10-98, Β΄ Τεύχος) καθώς και η Πράξη σύστασής του εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελείται από τους κ.κ. :

 1. Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Θεολόγο, Πρόεδρο
 2. Πρωτοπρεσβύτερο Ιορδάνη Θεμελίδη, Αντιπρόεδρο
 3. Κωνσταντίνο Τσαλαπάτη, Γραμματέα
 4. Γεώργιο Φακετόπουλο, Ταμία
 5. Χαράλαμπο Βουρουτζίδη, Μέλος
 6. Δημήτριο Ιωαννίδη, Μέλος, και
 7. Αναστάσιο Πασχαλίδη, Μέλος

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος με την επωνυμία, «Μαξίμειον Πνευματικόν και Πολιτιστικόν Κέντρον της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης», (εφημ. κυβερν. 1072/14-10-98, Β΄ Τεύχος) καθώς και η Πράξη σύστασής του εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Σκοποί του Ιδρύματος

Οι σκοποί του Ιδρύματος, το οποίο στεγάζεται σε νεόδμητο και περικαλλές τριώροφο κτίριο επί της οδού Νίκου Νικολάου 21, είναι οι παρακάτω:

 1. Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης,
 2. Η συντήρηση, διάδοση και έρευνα της βυζαντινής αγιογραφίας,
 3. Η έκδοση ή η επανέκδοση μουσικών εκκλησιαστικών κειμένων νέων και παλαιών συνθετών,
 4. Η οργάνωση συνεδρίων επί θεμάτων της εκκλησιαστικής μουσικής και της βυζαντινής αγιογραφίας,
 5. Η λειτουργία βιβλιοθήκης σχετικής με τις παραπάνω τέχνες,
 6. Η εγγραφή κασετών και CD της εκκλησιαστικής και δημοτικής μουσικής μας παράδοσης,
 7. Η προώθηση πρωτοβουλιών πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το Έργο του Ιδρύματος

Εκατοντάδες νέοι και οι νέες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και όχι μόνο, βρίσκουν διέξοδο στις νεανικές τους ανησυχίες συμμετέχοντας στις δραστηριότητες των Σχολών και αφού ολοκληρώσουν σιγά σιγά τους καλλιτεχνικούς αλλά και υπαρξιακούς τους προβληματισμούς ισορροπούν πνευματικά, δίνοντας σκοπό και νόημα στη ζωή τους.

Στην πνευματική αυτή κιβωτό της πόλης μας βρίσκουν καταφύγιο και ζεστασιά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι με το ζήλο που δείχνουν και την εργατικότητά τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους μας.

Έτσι το Μαξίμειο Ίδρυμα καθίσταται ένας φωτεινός πνευματικός «φάρος» για τη νεολαία μας, ο οποίος την οδηγεί σε λιμάνια ασφαλή και απάνεμα.
Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, το Μαξίμειο Ίδρυμα αποτελεί μια δροσερή «όαση», όπου ξεδιψούν οι νέοι μας και βρίσκουν φιλόξενη γωνιά, μακριά από τη τύρβη και τις πάμπολλες παγίδες της ζωής, οι οποίες παγιδεύουν τους νέους της εποχής μας και τους οδηγούν σε οδυνηρούς και καταστροφικούς ατραπούς δίχως δυνατότητα επιστροφής τις περισσότερες φορές.

Το έργο του «Μαξιμείου Ιδρύματος», με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγου, συνεχώς θα διευρύνεται και η φιλόξενη αγκαλιά του δε θα πάψει ποτέ να δέχεται τους νέους μας, για να τους μεταλαμπαδεύσει, όχι μόνο τις ιερές μας παρακαταθήκες, που έχουν σχέση με τη βυζαντινή μουσική και αγιογραφία, αλλά και τις ακατάλυτες και αναλλοίωτες αλήθειες της πίστης μας, οι οποίες εκπηγάζουν, αφ’ ενός μέσα από τα ιερά γράμματα της Καινή Διαθήκης, και αφ’ ετέρου από τα θεόπνευστα βιβλία και συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης «Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος» λειτουργεῖ στὴν πόλη τῶν Σερρῶν ἐδῶ καὶ 29 ἔτη, διασώζει καὶ καλλιεργεῖ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παράδοση (Βυζαντινὴ καὶ Δημοτική). Παράρτημα τῆς σχολῆς λειτουργεῖ καὶ στὴ Νιγρίτα. Ἡ σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ λειτουργεῖ ὡς ἰσότιμη μὲ τὰ κρατικὰ ὠδεῖα. Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετὴς γιὰ τὴ λήψη Πτυχίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἑπταετὴς γιὰ τὴ λήψη διπλώματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Λειτουργεῖ ἐπίσης καὶ ταχύρυθμο τμῆμα γιὰ ἱεροψάλτες (φοίτηση τριετής).
Διευθυντής: κ. Ἀστέριος Γούναρης, Πρωτοψάλτης.

Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Στὸ Μαξίμειο ἵδρυμα ἔχει συσταθεῖ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του πολυπληθής χορωδία, μὲ τὴν ἐπωνυμία «Χορωδία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Μαξιμείου Ἱδρύματος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος». Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ἐνῶ ἑρμηνεύει ὕμνους ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική μας παράδοση.

Σχολὴ Γονέων

Ἀπὸ τὸ 1998 στὸ Μαξίμειο Πνευματικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν φιλοξενεῖται ἡ Σχολὴ Γονέων, ποὺ λειτουργεῖ μὲ τὴ φροντίδα καὶ ἐπίβλεψη τῆς θεολόγου-παιδαγωγοῦ κ. Χάρης Δημητρακούδη. Στὴ Σχολὴ ἀναλύονται καὶ παρουσιάζονται ἀπὸ ἐπιστήμονες ἐπίκαιρα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὶς σχέσεις τῶν γονέων, καθὼς καὶ τὶς σχέσεις γονέων καὶ παιδιῶν. Τὰ μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα στὶς 6 μ.μ..

Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη

Στὸν 3ο καὶ 4ο ὄροφο τοῦ Μαξιμείου ὁλοκληρώθηκε (2009) ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη «Μυριόβιβλος», ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς δανειστικὴ μὲ πάνω ἀπὸ 29.000 τόμους βιβλίων ποὺ καλύπτουν ὅλους τούς γνωστικοὺς τομεῖς. Στὸν ἴδιο χῶρο λειτουργεῖ μονάδα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Διευθυντής: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰορδάνης Θεμελίδης.

Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης

Ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 2012 λειτουργεῖ, μὲ τὴν εὐγενικὴ συνεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, τὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης καὶ ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2013 λειτουργεῖ μὲ τὴν εὐγενικὴ συνεργασία Φαρμακοποιῶν τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, τὸ Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀντίληψης, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς στόχο τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ὑγείας τῶν ἀπόρων καὶ ἐμπερίστατων συμπολιτῶν μας, μέσα ἀπὸ τὴν παροχὴ ἰατρικῆς πρωτοβάθμιας φροντίδας καὶ τὴν παροχὴ φαρμακευτικῆς κάλυψης.

Τηλ. ἐπικοινωνίας ἰατρείου: 23210 53488
Γραμματείας: 23210 53765
Ἡμέρες λειτουργίας Ἰατρείου καὶ Φαρμακείου:
Τρίτη: 10.00-12.00 & 18.00-20.00
Παρασκευή: 10.00-12.00 & 18.00-20.00.

Γραφεῖο Συλλόγου Τρίτεκνων

Ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 στὸν 2ο ὄροφο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας φιλοξενοῦνται τὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Σερρῶν ὡς μία συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στήν δοκιμαζόμενη πολύτεκνη οἰκογένεια.

Σχολὴ Παραδοσιακῶν Χορῶν.
Ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2012 σὲ εὐρύχωρη αἴθουσα τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος πραγματοποιοῦνται μαθήματα ἐκμαθήσεως παραδοσιακῶν χορῶν καὶ φιλοξενοῦνται τὰ χορευτικὰ τμήματα μικρῶν καὶ μεγάλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ τό 1992. Βασικὸς σκοπὸς τῆς σχολῆς εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς καλλιτεχνικῆς δεξιοτεχνίας τῶν σπουδαστῶν σὲ ὅλες τὶς περιόδους τῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας καὶ τὰ σύγχρονα ρεύματα, παρέχοντας τὶς ἀναγκαῖες θεωρητικὲς καὶ πρακτικὲς γνώσεις.
Ἡ φοίτηση διαρκεῖ 8 ἑξάμηνα (τετραετής). Τὰ μαθήματα ἀρχίζουν Σεπτέμβριο καὶ Ἰανουάριο.
Διδάσκονται: Ἐλεύθερο σχέδιο, βυζαντινὸ σχέδιο μὲ μολύβι, κάρβουνο, μελάνι, ξυλομπογιές, διακοσμητική, χρῶμα μὲ αὐγοτέ-μπερα καὶ ψυχρὲς κόλλες, τοιχογραφία, φορητὲς εἰκόνες καὶ θεωρητικὰ μαθήματα, θεολογία τῆς εἰκόνας καὶ ἱστορία τῆς τέχνης.
Ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 1998-99 ξεκίνησαν καὶ παιδικὰ τμήματα ζωγραφικῆς-ἁγιογραφίας γιὰ ἡλικίες 7-14 ἐτῶν. Ἀπὸ τὸ 2005-2006 γίνονται μαθήματα προσωπογραφίας καὶ πορτρέτα μὲ ἐλαιογραφία.
Ἀπὸ τὸ τρέχον σχολικὸ ἔτος λειτουργεῖ παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας καὶ στὴ Νιγρίτα, σὲ αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἡ σχολὴ Ἁγιογραφίας λειτουργεῖ κάθε ἀπόγευμα 5-10 μ.μ. καὶ τὸ Σάββατο τὸ πρωὶ. Παρέχεται βεβαίωση σπουδῶν ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Διευθυντής: Κων/νος Ξενόπουλος, ἁγιογράφος.

Μαθήματα Κλασικῆς Παιδείας

Ἡ δεκάτη πέμπτη περίοδος τῶν μαθημάτων Κλασικῆς Παιδείας φιλοξενεῖται καί ἐφέτος (2017-2018) ἀπὸ τὸ Μαξίμειο Πνευματικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης. Τὰ μαθήματα γίνονται ἀπὸ τὸ φιλόλογο κ. Ζήση Μητλιάγκα καὶ ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ φέρουν σὲ ἐπαφή, ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, μὲ τά ἐπιτεύγματα τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἔντεχνου γραπτοῦ λόγου. Τήν περυσινή περίοδο διδάχθηκε μία συστηματικὴ ἀνθολογία κειμένων ἀπὸ τοὺς μεγάλους δημιουργούς τῆς Ἀρχαιότητας. Πρῶτα ἡ Ἰλιάδα καὶ ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου, ὕστερα ἐκτεταμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο καὶ τελείωσε ὁ διδακτικὸς κύκλος μὲ ἀνθολογημένα κείμενα ἀπὸ τὸν Θουκιδίδη. Τὴν ἐφετεινή χρονικὴ περίοδο θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ προσέγγιση τοῦ γραπτοῦ λόγου τῶν προγόνων μας μὲ τὴ διδασκαλία ἐπιλεγμένων κειμένων ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς, ἐνῶ στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ρήτορες, οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ποιητὲς ἕως τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.
Τὰ μαθήματα γίνονται στὶς αἴθουσες τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου.

Σύλλογος «Παιδικὴ ὀρχήστρα – χορωδία Ἱ. Μ. Σερρῶν καὶ Νιγρίτης»

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια στὶς φιλόξενες αἴθουσες τοῦ «ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ» Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ.Μ. Σ. & Ν. στεγάζονται καὶ ἀναπτύσσονται οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου «Παιδικὴ ὀρχήστρα – χορωδία Ἱ.Μ. Σερρῶν – Νιγρίτης».
Σκοπὸς του εἶναι νὰ προσφέρει τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατότητα στούς νέους νὰ ἀξιοποιοῦν δημιουργικὰ τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους, γνωρίζοντας ἀπὸ κοντὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἔντεχνης μουσικῆς.
Καταξιωμένοι δάσκαλοι καὶ δασκάλες, μὲ μεράκι καὶ ἐνδιαφέρον, μὲ ἦθος καὶ ὑπευθυνότητα διδάσκουν μὲ ἀτομικὰ μαθήματα σὲ παιδιὰ καὶ νέους-νέες ἡλικίας ἀπὸ 6-18 ἐτῶν, διάφορα μουσικὰ ὄργανα (Πιάνο, ἁρμόνιο, κιθάρα, ἀκορντεόν, φλογέρα) καὶ σὲ ὀργανωμένες τάξεις θεωρία τῆς μουσικῆς καὶ σολφέζ.

Παράλληλα τά παιδιὰ συμμετέχουν στὴν χορωδία τοῦ συλλόγου καὶ στὴν ὀρχήστρα. Στὴ διάρκεια τῆς χρονιᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία γιὰ νὰ διοργανωθοῦν μουσικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συναυλίες στὴν πόλη τῶν Σερρῶν καί ἀλλοῦ.

Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ποὺ ὡς πατέρας μὲ στοργὴ καὶ ποιμαντικὴ εὐαισθησία, σὲ ἁρμονικὴ συνεργασία μὲ τὶς κυρίες-μέλη τοῦ Δ.Σ., φροντίζει γιὰ τὴν ἄρτια καὶ ἀποδοτικὴ λειτουργία τοῦ Συλλόγου. Ἐγγραφὲς καὶ ἀνανεώσεις γίνονται κάθε Σάββατο πρωὶ (10-12 π.μ.) καὶ κάθε ἀπόγευμα (7-9 μ.μ.) στὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, στὸ ἰσόγειο τοῦ «ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», (Ν. Νικολάου 21) τηλ.: 23210 54161.

Χορωδία Νέων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης «ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΝΕΣ»

Παράλληλα μὲ τὴν «Παιδικὴ Ὀρχήστρα – Χορωδία» τῆς Ἱ. Μ. Σερρῶν καὶ Νιγρίτης, ἔχει συσταθεῖ ἀπὸ τὸ 2014 καὶ ἡ Χορωδία Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΝΕΣ» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς καταξιωμένης μουσικοῦ κ. Μαρίας Κουβακλῆ. Οἱ ἐμφανίσεις τῆς νέας χορωδίας ἔχουν ἀφήσει ἄριστες ἐντυπώσεις. Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 23210 53765.

Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίων Χριστοδούλου καὶ Μαξίμου

Στό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Ἱδρύματος κάθε πρώτη Δευτέρα τοῦ μήνα τελεῖται ἱερά ἀγρυπνία. Ἐπίσης, κάθε Παρασκευὴ τελεῖται ἱερὰ Παράκληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἐπικοινωνία: τηλ. 23210 53765 καὶ 23210 99444
fax: 23210 53231.
Διεύθυνση: Νικ. Νικολάου 21, Σέρρες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οἱ ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν γιὰ κάθε σχολικὸ ἔτος στὶς Σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας γίνονται κατά τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες ἀπὸ 1ης ἕως καὶ 30ῆς Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους, (9 π.μ. – 1 μ.μ. καὶ 6 – 8.30 μ.μ.), στὸ «Μαξίμειο Πνευματικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης».

Εἰδικότερα, οἱ μαθητὲς ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ ἐγγραφοῦν στὰ παραρτήματα τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ἁγιογραφίας, ποὺ λειτουργοῦν στὴ Νιγρίτα, μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὸν Αἰδεσ. Πρωτ. Γεώργιο Κελεμπέκη, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης (τηλ.: 23220 22507).

Γενικὸς Διευθυντὴς Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου

Πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης
Ν. Νικολάου 21, Σέρρες
Τηλ.: 23210 99444, 23210 53765
fax: 23210 53231
e-mail: [email protected] imsn.gr

Ἁγιασμός – Ἔναρξη μαθημάτων στό Μαξίμειο

Μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος στήν αἴθουσα τῆς Ἐκκλ. Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μυριόβιβλος» τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος, ἄρχισαν τά μαθήματα καί οἱ δραστηριότητές του γιά τό διδακτικό ἔτος 2017-2018.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες καί τά μαθήματα τῶν Σχολῶν πού πραγματοποιοῦνται στό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:

«Ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος ἀποτελοῦν τό ἀντίδοτο στήν σημερινή πνευματική βαρβαρότητα πού μᾶς κατακλύζει. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ πνευματική μήτρα καί ἦταν ἐκείνη πού διεφύλαξε καί διέσωσε τήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα κι ἄς λένε σήμερα κάποιοι ὅτι εἶναι νεκρή! Ἡ πνευματική κυψέλη τοῦ Μαξιμείου ἀπό τό 1998 συμβάλλει τά μέγιστα στήν προαγωγή τοῦ πνεύματος…».

Ἡ ἠθική καί οἰκονομική ὑποστήριξη τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου πρός τό «Μαξίμειο» Ἵδρυμα, μαζί μέ τό μεράκι καί τήν ἀγάπη του, ἀποτελοῦν ἐχέγγυο ὥστε τό «Μαξίμειο» νά λειτουργεῖ ὡς πνευματικός φάρος γιά τό Σερραϊκό λαό.

Συνεστίαση Μαξιμείου Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου (17-11-2016)

Αγιασμός στο Μαξίμειο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο (26-09-2016)

Εγκαίνια βιβλιοθήκης Μητροπόλεως Σερρών Μυριόβιβλος (06-12-2009)

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Χριστοδούλου και Μαξίμου

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη
στο Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο 20/4/2015


Μαξίμειο

Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο
Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης
Νίκου Νικολάου 21
Τ.Κ. 62124 – Σέρρες

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. & 6.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ.

Γραμματεία
Τηλ.: 23210 – 99444, 23210 – 53765
Φάξ: 23210 – 53231
E-Mail : [email protected]