ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαξίμειο Ίδρυμα: Μία παραγωγική
πνευματική κυψέλη πνεύματος και πολιτισμού

27-09-2022

Την ακολουθία του αγιασμού, με την ευκαιρία και της εφετεινής ενάρξεως των μαθημάτων των Σχολών του Μαξιμείου Ιδρύματος, ετέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρί­ου 2022, στις 7:00 το απόγευμα, στον χώρο της εκκλησιαστικής βιβλιοθή­κης «Μυριόβι­βλος».

Το Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας των Σερρών, που κατά το προσεχές έτος συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς και καρποφόρου λειτουργίας, εγκαινιάσθηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, το Νοέμβριο του 1998 και απετέλεσε καρπό της αγάπης, της ανύστακτης ποιμαντικής μερίμνης και της προσωπικής φιλοτιμίας του αειμνήστου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κυρού Μαξίμου, του οποίου και το όνομα φέρει. Το εκκλησιαστικό αυτό καθίδρυμα συνιστά μία δημιουργική πνευματική κυψέλη, όπου υπηρετούνται και διδάσκονται οι εκκλησιαστικές τέ­χνες και ο πολιτισμός, δηλαδή η πατροπαράδοτη βυζαντινή εκκλησιαστι­κή μουσική, η παραδοσιακή δημοτική και έντεχνη κοσμική μου­σική, η α­γιογραφία κ.λπ..

Πα­ράλ­λη­λα στον ί­διο φι­λό­ξε­νο χώ­ρο, με τους δύο επιπλέον ορόφους, που προσετέθησαν την τελευταία δεκαετία, στε­γά­ζον­ται και άλ­λες πνευ­μα­τι­κὲς, κοινωνικές και πολιτιστικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες της Εκ­κλη­σί­ας των Σερρών, ό­πως λ.χ. οι συ­νά­ξεις της Σχο­λής γο­νέ­ων, τα μα­θή­μα­τα σπου­δής στους αρ­χαί­ους κλασ­σι­κοὺς συγ­γρα­φείς, το ι­α­τρεί­ο και το φαρ­μα­κεί­ο κοι­νω­νι­κής αν­τί­λη­ψης, η παι­δι­κὴ ορ­χή­στρα – χο­ρω­δί­α, η χο­ρω­δί­α νέ­ων, η παραδοσιακή χορωδία, ο Σύλλογος Τριτέκνων Σερρών, η Σχολή παραδοσιακών χορών κ.λ.π..

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος, προ της απολύσεως της ιεράς ακολουθίας του αγιασμού, ευχήθηκε πλού­σι­α καρ­πο­φο­ρί­α στις δρα­στη­ρι­ό­τη­τες του Μα­ξι­μεί­ου Πνευ­μα­τι­κού Κέν­τρου για το νέ­ο ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κὸ έ­τος, ε­πι­κα­λού­μενος σε ό­λα τα μέ­λη του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ι­δρύ­μα­τος, τους δι­δα­σκά­λους και δι­δα­σκό­με­νους, το δι­οι­κη­τι­κὸ και λοιπό προ­σω­πι­κό, δα­ψι­λὴ την χά­ρη και την ευ­λο­γί­α του α­γί­ου Θε­ού.

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Σερρών κ. Θ. Λεονταρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλος, ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Αλ. Χρυσάφης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σερρών κ. Β. Κατιρτζόγλου, Αντιδήμαρχοι, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κ. Ι. Καραβασίλης, ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού κ. Αδ. Σαρρής, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών και πλήθος κόσμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως