ΙΕΡΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

«Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χωρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον μεθόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως… ὡς μήτηρ ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή μόνη εἶναι, ὄχι μόνον ὁ θησαυροφύλαξ ὅλου τοῦ πλούτου τῆς Θεότητος, ἀλλά καί ὁ διαμοιραστής εἰς ὅλους, καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἀπό Θεοῦ διδομένων εἰς τήν κτίσιν ὑπερφυσικῶν ἐλλάμψεων καί θείων καί πνευματικῶν χαρισμάτων. Καί δέν εἶναι τινάς πού νά τήν ἐπεκαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν ὑπήκουσε μέ εὐσπλαχνίαν. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μᾶς βοηθῆ πρός σωτηρίαν μας.»

(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1 – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Κυριακή 2-8-2020: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλλίων.
β) Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.
Τετάρτη 5-8-2020: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σερρῶν.
Πέμπτη 6-8-2020: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βρασνῶν.
Κυριακή 9-8-2020: Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Λυδίας Ἀσπροβάλτας.
Δευτέρα 10-8-2020: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
Παρασκευή 14-8-2020: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Κοιμή­σεως Θεοτόκου Σερρῶν.
Σάββατο 15-8-2020: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμή­σεως Θεοτόκου Σερρῶν.
Κυριακή 16-8-2020: Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης.