ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ Ἀνατολῶν…ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν…». (Ματθ. 2, 1-12).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ προσκύνηση τῶν τριῶν Μάγων μαζὶ μὲ ἐκείνη τῶν ἁπλοϊκῶν Ποιμένων ἀποτελοῦν γιά τήν ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας γεγονότα μεγίστης πνευματικῆς σημασίας καὶ ἑρμηνεύονται ὡς μία ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ προσφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στὸν νεογέννητο Σωτήρα Χριστό. Οἱ ἔνδοξοι Βασιλεῖς τῶν Περσῶν ὑπῆρξαν μαζί μέ τούς ταπεινούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ οἱ πρώτοι κήρυκες καί οἱ μάρτυρες τῆς ἐπί τῆς γῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖ στήν ἁγία Βηθλεέμ οἱ ἐξ ἀνατολῶν σοφοί βασιλεῖς προσῆλθαν μετά δώρων πολυτίμων νά δωροφορήσουν καί νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα Χριστό. Σύμφωνα μέ τήν διήγηση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου οἱ Μάγοι ἀγαλλόμενοι ἐδόξασαν τόν γεννηθέντα Κύριο, προσκύνησαν Αὐτόν καί προσέφεραν χρυσό, λίβανο καί σμύρνα. Χρυσό στόν πραγματικό Βασιλέα καί Κύριο τοῦ κόσμου, λίβανο στόν μοναδικό καί αἰώνιο Θεό καί σμύρνα στόν θνητό ἄνθρωπο πού ἐπρόκειτο νά θυσιασθεῖ γιά τήν σωτηρία μας. Ἀντ’ αὐτῶν ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ μιμούμενοι τήν εὐλαβική διάθεση τῶν τριῶν Μάγων πρός τόν γεννηθέντα Σωτῆρα μας νά τοῦ προσφέρουμε ἀντί γιά χρυσό τίς πνευματικές μας ἀρετές καί τούς κόπους τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων, ἀντί γιά λίβανο τήν καθαρή προσευχή καί ζωή μας ὡς θυμίαμα εὔοσμο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἀντί γιά σμύρνα τήν νέκρωση τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν μας, πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεό. Τά τίμια Δῶρα τῶν σοφῶν Μάγων καί Βασιλέων τῆς Περσίας εὑρίσκονται σήμερα στό Ἅγιον Ὄρος καί φυλάσσονται ὡς πολυτιμότατος πνευματικός θησαυρός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου. Σύμφωνα μέ τήν ἱερά παράδοση, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τά παρέδωσε στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπ’ ὅπου ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τά μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη (400 μ.Χ.). Ὅταν ἡ Πόλη κυριεύθηκε ἀπό τούς Σταυροφόρους τό 1204, τά τίμια Δῶρα μεταφέρθησαν στήν Νίκαια, ἀλλά μέ τήν ἀνακατάληψη τῆς Βασιλεύουσας ἐπέστρεψαν καί πάλι στή θέση τους, ὅπου καί παρέμειναν μέχρι τήν Ἅλωση. Μετά τήν Ἅλωση ἡ Μάρα ἤ Μάρω Μπράνκοβιτς – Καντακουζηνή, θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνα τῆς Σερβίας Γεωργίου Μπράνκοβιτς καί τῆς Εἰρήνης Καντακουζηνῆς, τά μετέφερε στό Ἅγιον Ὄρος καί συγκεκριμένως στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπουσα στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδεχθεῖ τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων πρός τόν Θεῖον Βρέφος ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους τήν Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Τά Τίμια Δῶρα θά εὑρίσκονται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἕως τήν Τετάρτη 27η Δεκεμβρίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τιμητική προσκύνησις τῶν Τιμίων Δώρων αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων συνιστᾶ γεγονός μεγίστης ἁγιαστικῆς ἀξίας. Γι’ αὐτό ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τά Τίμια Δῶρα πού προσέφεραν οἱ Μάγοι στόν Κύριό μας καί Σωτῆρα καί Λυτρωτή Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μας. Ἀμήν.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος