ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

3-12-2020

Κάθε χρόνο τόν μῆνα Δεκέμβριο πραγματοποιεῖται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος «αἱματοδοτεῖ» τό φιλαν­θρω­πικό καί κοινωνικό ἔργο της. Γιά τήν ἐφετεινή χρονιά, καί παρά τίς δυσμενέστατες συνθῆκες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ φιλανθρω­πική διακονία ἀλληλεγγύης τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 777.492 εὐρώ (Νοέμβριος 2019 – Νοέμβριος 2020).

Καθ’ ὅλον αὐτόν τόν χρόνο, καί ὅταν ἀκόμη εἶχε ἐπιβληθεῖ σκληρό ἀπα­γορευτικό (lockdown) μετακινήσεων γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, τό ὁποῖον ὡς γνωστόν περιελάμβανε καί τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅλες οἱ φιλανθρω­πικές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (Κοι­νωνικό Παντοπω­λεῖο, Συσσί­τιο, Ξενώνας φιλοξενίας, Γενικό Φιλόπτω­χο Ταμεῖο κ.λπ.) παρέμειναν καί παραμένουν ἀνοιχτές γιά τήν στή­ριξη τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας. Λόγῳ τῆς ὑ­φισταμένης ἀκόμη σοβαρῆς ὑγειονομικῆς κρίσε­ως, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολί­του μας ἀναβάλλεται γιά εὐθετότερο χρόνο ὁ ἐφε­τεινός Ἔρανος τῆς Ἀγά­πης. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά συνε­χίσει, στό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς φιλαν­θρωπίας καί στό μέτρο τῶν δυ­νατοτήτων της, νά στηρίζει τούς ἔχοντας ἀνάγκες συμπολίτες μας μέ τήν ἴδια θέρμη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως ὅλους ἐκείνους πού στηρίζουν, πνευματικά καί ὑλικά, τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί παρακαλεῖ γιά μία ἀκόμη φορά ὅ­λο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δηλαδή τόν κλῆρο, τούς μοναχούς, τίς μοναχές καί τόν λαό, νά ἐντείνουν τίς καρδιακές προ­σευχές τους πρός τόν Κύριον ὥστε νά καταπαύσει συντόμως ὁ κλύδωνας τῆς πανδημίας, νά παραμείνουν ψύχραιμοι, δυνατοί, ὁμόψυχοι καί ἑνωμέ­νοι στήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ἀνθρωπιά καί τέλος νά ἀκολουθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως, μέ ἀκρίβεια ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα ὑγειονομικῆς προ­στασίας, ὥστε συντόμως μέ τήν βοή­θεια τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιστήμης ἡ πανδημία covid-19 νά γίνει παρελθόν. Ἕνα πικρό, ὀδυνηρό ἀλλά καί πολύ διδακτικό παρελθόν. Ἕως τότε, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας παρακαλεῖ, νά παραμείνου­με ὅλοι δυ­νατοί στήν πίστη, συνετοί καί προσεκτικοί στήν συμπεριφορά, ἀνθρώπι­νοι, δοτικοί καί ἀλληλέγγυοι στήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, προσε­κτικοί, μετρημένοι καί ἀνιδιοτελεῖς στίς κρίσεις καί τίς ἀναφορές μας, ἀκολουθώντας στήν ζωή μας τήν πάντοτε ἐπίκαιρη προτροπή τοῦ Ἀπο­στόλου Παύλου: «Ἡ ἀγάπη σας νά εἶναι εἰλικρινής. Νά μισεῖτε τό κακόν καί προσκολλᾶσθε εἰς τό καλόν. Ὡς πρός τήν ἀδελφικήν ἀγάπην, νά εἶσθε γεμᾶτοι στοργήν ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον· ὡς πρός τήν ἀμοιβαίαν ἐκτίμησιν, ὁ ἕνας νά ξεπερνᾷ τόν ἄλλον σέ προθυμία· νά μήν εἶσθε ὀκνηροί ὡς πρός τόν ζῆλον, νά εἶσθε κατά τό πνεῦμα καί τήν πίστη θερμοί, νά ὑπηρετεῖτε τόν Κύριον, νά χαίρετε διά τήν ἐλπί­δα σας, νά ἔχετε ὑπομονήν εἰς τήν θλῖψιν, νά ἐπιμέ­νετε εἰς τήν προ­σευχήν, νά συμμετέχετε εἰς τίς ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν, τήν φιλοξε­νίαν νά ἐπιδιώκετε» (Ρωμαίους 12, 9-13).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως