ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς καλῶς γνωρίζετε ὅλοι σας ἡ θεόσωστος Ἱερά Μητρόπολίς μας κοσμεῖται καί περιφρουρεῖται πνευματικῶς ἀπό περικαλλεῖς Ἱερούς Ναούς καί περίσεμνα μοναστικά ἱερά καθιδρύματα, πού ἀποτελοῦν ἁγίους Οἶκους τοῦ Θεοῦ, ἱερούς τόπους ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἀσκήσεως καί ἐν Χριστῷ τελειώσεως, λιμένας σωτηρίας, θεραπευτήρια ψυχῶν καί σωμάτων, χώρους ἁγιασμοῦ, φάρους φωτεινούς θείου φωτός καί ὀάσεις πνευματικές πρός ψυχικήν ἀνάπαυσιν καί παράκλησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἀνάμεσα στίς περίπυστες Ἱερές Μονές τῆς ἐπαρχίας μας ἰδιαιτέραν πνευματικήν θέσιν ἔχει καί ἡ νεοσύστατη ἀνδρῶα Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, πού συνεχίζει μία μακράν παράδοσιν ἁγιασμοῦ, ἔχουσα τίς ἱστορικές ρίζες της στήν βυζαντινήν ἐποχήν.

Στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς Σερρῶν, ἐκτός τῶν ἄλλων ἱερῶν σεβασμάτων, φυλάσσεται καί ἡ περίπυστος ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Καταφυγῆς, ὡς μόνιμη ἁγιαστική παρουσία καί εὐλογία τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ. Ἀπό τοῦ παρελθόντος ἔτους ὁρίσθηκε νά τιμᾶται ἡ ἐτήσιος μνήμη τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς Καταφυγῆς κατά τήν δευτέραν ἡμέραν τῶν ἁγίων Χριστουγέννων, 26η Δεκεμβρίου ἐ. ἔ., πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἀξιοχρέως τό ὑπερευλογημένο πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης Παρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε σεμνοπρεπῶς τό μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως πού ἑορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός θά τελεσθεῖ στήν ὡς εἴρηται Ἱερά Μονή τήν Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ἐνῶ τήν Τρίτη 26 Δεκεμβρίου θά τελεσθοῦν ὁ ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία.

Ἡ δε χάρις τοῦ δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καταφυγῆς, εἴη μετά πάντων ἡμῶν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος