ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Σέρραις τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 2021

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκτιμῶσα μέ ποιμαντική εὐαισθη­σία τήν ἐνεστῶσα κατάστασιν ἕνεκα τῆς πανδημίας covid-19 καί ἐγκύπτουσα μέ τήν προ­σήκουσα προσοχή καί πνευματική εὐθύνη στόν ζέοντα πόθο τῶν εὐσεβῶν χρι­στιανῶν νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λει­τουργία καί στίς ἱερές ἀκο­λουθίες πού ἀποτελοῦν τήν ἀνεξάντλητη πηγή δυνάμεως, φωτι­σμοῦ, ἐνισχύσεως καί ἁγιασμοῦ στόν πνευματικό μας ἀγώνα, προέκρινε ὅτι πάνυ ὠφέλιμον θά ἦταν γιά λόγους καθαρῶς ποι­μαντικούς νά τελε­σθοῦν στούς Ἱερούς Ναούς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Τιμίου Σταυροῦ, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίου Ἀντωνίου καί Προφήτου Ἠλιού τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν κατά τό ἀμέσως προσεχές διάστημα δύο ἱερές Ἀκολουθίες, ἤτοι:

1) Τήν Παρασκευή 16η Ἀπριλίου ἐ. ἔ., ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἀπό τίς 5:00 μέχρι στίς 6:30 τό ἀπόγευμα καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 7:00 τό ἀπόγευμα μέχρι στίς 8:30 τό βράδυ.

2) Τήν Πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 18 Ἀπριλίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία ἀπό 6:00 μέχρι στίς 8:30 τό πρωί (Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 9:00 μέχρι στίς 10:00 τό πρωί (μόνο ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

3) Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 25 Ἀπριλίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία ἀπό 6:00 μέχρι στίς 8:30 τό πρωί (Ὄρθρος καί Θεία λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 9:00 μέχρι στίς 10:30 τό πρωί (μόνο ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου).

4) Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 25 Ἀπριλίου, τήν Μεγάλη Δευτέρα, 26 Ἀπριλίου, τήν Μεγάλη Τρίτη, 27 Ἀπριλίου, ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Νυμ­φίου ἀπό τίς 5:00 τό ἀπόγευμα μέχρι στίς 6:30 τό ἀπόγευμα καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 7:00 μέχρι τίς 8:30 τό βράδυ.

5) Τήν Μεγάλη Τετάρτη, 28 Ἀπριλίου, ἡ πρώτη Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου ἀπό τίς 3:30 ἕως 4:30 τό μεσημέρι καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 5:00 ἕως τίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά τελεσθεῖ κανο­νικῶς ἀπό τίς 7:00 τό ἀπόγευμα ἕως τίς 8:30 τό βράδυ.

6) Τήν Μεγάλη Πέμπτη, 29 Ἀπριλίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία ἀπό τίς 6:00 ἕως τίς 7:30 τό πρωί (Θεία Λειτουργία ἱεροῦ Χρυσοστόμου) καί ἡ δεύτερη ἀπό τίς 8:00 ἕως τίς 10:00 τό πρωί (Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο παρέχεται ἡ δυνατότητα στούς πιστούς νά μήν στεροῦνται τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς προσευχητικῆς τους συμμετο­χῆς στίς τόσο μοναδικές καί κατανυκτι­κές Ἀκολουθίες τῶν πρώτων ἁγίων ἡμε­ρῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, λόγῳ τῶν ἐκτά­κτων μέτρων γιά τήν περιστολή τῆς πανδημίας.

Ταῦτα γνωρίζοντες, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν ὁλοθύμων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος