ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες. Πάντα ταῦτα, τά πανίερα τῆς πίστεώς μας σεβάσματα, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἀρχαῖα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δε­κτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱά­ματα καί θεραπεῖες.

Ἡ τιμητική προσκύνησις τῶν ἁγίων λειψάνων βασίζεται στό δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἡ ἐν Χριστῷ θέωσις, πού εἶ­ναι ὁ προ­ο­ρι­σμὸς κά­θε ἀν­θρώ­που, δέν ἀφορᾶ μόνον τήν ψυχή του, ἀλλά περι­λαμβάνει καί τό σῶμα του. Τό σῶμα μας θεώνεται ταυτόχρονα μέ τήν ψυ­χή μας. Τι­μοῦ­με στὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να τὴν θε­ο­δη­μι­ούρ­γη­τη κοι­νή μας ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση, τὴν ὑ­λι­κὴ κτί­ση, τῆς ὁ­ποί­ας αὐ­τὰ εἶ­ναι ὁ­μο­ού­σι­α καὶ τε­θε­ω­μέ­να μέ­ρη. Τὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να μᾶς γνω­ρί­ζουν καὶ μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καὶ τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ώς Του, καθώς εἶ­ναι θε­ο­ποι­η­μέ­να καὶ ἀφ­θαρ­το­ποι­μέ­να σώ­μα­τα καὶ μέ­λη τοῦ μυστι­κοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τύ­πον τοῦ ἐν­δό­ξως ἀ­να­στη­μέ­νου Σώ­μα­τος τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ (Α’ Κορ. 15, 44), ὁ Ὁ­ποῖ­ος φέ­ρει «ἐν ἑ­αυ­τῷ κι­νου­μέ­νην ζω­ήν… ἀ­ΐ­δι­ον καὶ μη­δε­νὶ θα­νά­τῳ πε­ρα­του­μέ­νην», κα­τὰ τὸν Ἅ­γι­ο Μά­ξι­μο τὸν Ὁ­μο­λο­γη­τὴ (PG 91, 1144). Ἡ πα­ρουσία ἁγίων λειψάνων σέ πόλεις ἀποτε­λεῖ γιά τόν ἱερό Χρυσόστομο ἰδι­αίτερη εὐλογία. «Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ – γράφει – ἀπό κάθε πλευρά ἡ πόλις μας μέ τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων τειχίζεται” (PG. 49, 393).

Μέσα σ’ αὐτό τό θεολογικό καί ἐκκλησιολογικό πλαίσιο ἡ τοπι­κή μας Ἐκ­κλη­σία θὰ ὑ­πο­δε­χθεῖ, γιά πρώτη φορά στήν πόλη μας, μὲ σε­βα­σμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, μέρος τοῦ ἱεροῦ, χαριτο­βρύ­του καί μυ­ροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυ­ρος Αἰ­κα­τερίνης τῆς πανσόφου, πού βρίσκεται ἀποθησαυ­ρισμένο στήν παλαί­φατο Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ. Τὸ μυροβόλο λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στήν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νός καί θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καί τὴν Δευ­τέ­ρα 6 Ἰουνίου, ὅπου καθη­με­ρινῶς θά τελοῦ­νται ἱε­ρές ἀκολου­θίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευ­ματική ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δέ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν πού ἐκεῖνες τίς ἡμέρες θά δι­α­γωνίζο­νται στὶς ἐ­φε­τει­νὲς Πα­νελ­λή­νι­ες ἐ­ξε­τά­σεις.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ δοξολογική διάθεση πρός τόν ἅγιο Θεό, αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς, νά ὑποδεχ­θοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμη­τικῶς τήν πάνσοφο Ἁγία Αἰκατερίνη, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας, ἐκζη­τοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Τρισάγιον Θεόν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος