ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

16/12/2022

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐξηγώντας γιατί οἱ χριστιανοί εὐλαβοῦνται τόσο τά ἅγια λείψανα ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος, Ἀρχιεπίσκοπος Μεδιολάνων (4ος αἰων.), τονίζει: «Στό σῶμα τοῦ μάρτυρος σέβομαι τίς πληγές στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τιμῶ τήν μνήμη ἐκείνου πού ζεῖ μέ τήν ἀθανασία τῶν ἀρετῶν. Τιμῶ τό λείψανο πού ἁγιάστηκε μέ τήν ὁμολογία τοῦ κυρίου. Τιμῶ στήν σκόνη τόν σπόρο τῆς αἰωνιότητος. Τιμῶ τό σῶμα πού μέ διδάσκει νά ἀγαπῶ τόν Κύριο καί νά μήν φοβᾶμαι τόν θάνατο ὑπέρ Αὐτοῦ. Ναί, τιμῶ τό σῶμα ἐκεῖνο πού ὁ Χριστός ἀξίωσε νά μαρτυρή­σει καί τό ὁποῖο θά βασιλεύει μέ τόν Χριστό στούς οὐρανούς».

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, ὡς εἶναι καί ὁ Μεγάλος Ἱεράρχης Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντωρ Βασί­λειος, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγί­ων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ πανσθενής τοῦ Θεοῦ ἄκτιστος χάρις μεταφέρεται μυστικῶς στούς χρι­στιανούς, πού μέ θερμή πίστη, φόβο Θεοῦ καί συντριβή καρδίας προσέρ­χονται, δοξάζοντες τόν Θεόν πού ἐθαυμάστωσε ὄντως τούς ἁγίους Του ἐπάνω στήν γῆ καί ἐκζητοῦν τίς ἱερές πρεσβεῖες τους πρός Αὐτόν. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶ­ναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύμα­τος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγά­ζουν ἱάματα καί θεραπεῖες. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀνακεφα­λαιώνοντας τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς ἱερᾶς Πα­ραδόσεως περί τῆς εὐλαβείας τῶν ἁγίων λειψάνων, εὐαγγελίζεται ἀπό τό βῆμα τῆς χριστοειδοῦς ψυχῆς του καί τά ἑξῆς: «Οἱ ἅγιοι ἔγιναν Χάριτι ἐκεῖνο πού ὁ Κύριος εἶναι φύσει. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔγιναν θεοί κατά Χάριν. Πάναγνα καί ζῶντα κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ Θεός λέγει “ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω, καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός» (Β’ Κορ. 6, 16). Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μᾶς δώρισε τά λείψανα τῶν Ἁγί­ων, ὡς σωτηριοφόρες πηγές, ἀπό τίς ὁποῖες ἀναβλύζουν πολυποίκιλες εὐ­εργεσίες καί ἀναδύεται ἡ εὐωδία τοῦ μύρου. Αὐτό τό τερπνό θαῦμα δόθη­κε στά ἱερά λείψανα γιά νά καταδείξει ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί «Χριστοῦ εὐωδία ἐσμέν τῷ Θεῷ», εὐωδιάζουμε Θεό, οὐρανό. Γι’ αὐτό καί τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων εὐωδιάζουν μύρο.

Ἀποσκοποῦσα κατά ἱερόν χρέος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν ἁγια­σμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατά τήν περίοδο αὐτή, τῆς προετοιμασίας γιά τά ἅγια Χριστούγεννα, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί πνευματική κατάνυξη θά ὑποδεχθεῖ τό ἱερόν Λείψα­νον τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πα­τρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἀποτεθησαυ­ρι­σμένον στήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, προερχόμενον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μεταφερθέν στήν Ἑλλάδα μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου θά γίνει τήν ἑπομένη Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στίς 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν νεόκτιστο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασι­λείου Κάτω Λευκῶνος. Τό ἱερό λείψα­νο θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν ὁμώνυμο ἱερό ναό τοῦ Κάτω Λευκῶνος μέχρι τό πρωί τῆς Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου, ὅπου καθη­μερι­νῶς θά τελοῦ­νται, κατά τό ἱερό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπήρξε ἕνα μυρίπνοο βλάστημα τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς Μικρασιατικῆς γῆς τῆς Καππαδοκίας. Εἶναι ἀπό τούς μεγαλύτε­ρους πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας μας πού ἔλαμψε τόν 4ο μ.Χ. αἰώνα καί ἐξακολουθεῖ νά λάμπει, νά φωτίζει καί νά μιλᾶ στίς καρ­διές ὅλων ἐκείνων πού ζητοῦν τίς πρός τόν Κύριον πρεσβεῖες του, μελε­τοῦν τά συγγράμματά του, ἐμπνέονται καί κα­θοδηγοῦνται ἀπό τήν ἁγία ζωή του καί τήν χριστοφιλῆ διακονία του. Ἡ χριστομίμητος ζωή του καί οἱ ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀνέβασαν στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς περιωνύμου Μητροπόλεως τῆς Καισαρείας. Ἡ ποιμαντορική καί φι­λανθρωπική δράση του ὑπῆρξε ἀπαρά­μιλλη. Δημιούργησε τήν περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότ­η­μα μέ εὐαγῆ ἱδρύματα, ὅπως φτωχοκομεῖο, νοσο­κομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, γηροκομεῖο, ὅπου βρῆ­καν περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες καί ἐνδεεῖς. Ἀγαθή ἀνάμνηση καί εὐλαβική συνέχεια αὐτῆς τῆς μεγαλωνύμου πνευματικῆς κληρονο­μιᾶς ἀποτελεῖ καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευ­κῶνος, ὁ ὁποῖος θε­μελιώθηκε τό 2010 γιά τήν κάλυψη τῶν αὐξημένων λα­τρευτικῶν καί τῶν πνευματικῶν ἀνα­γκῶν τῶν κατοί­κων τῆς ἀναπτυσσό­μενης περιοχῆς αὐ­τῆς καί ἐγκαινιάσθηκε τόν ἐφετινό Ἀπρίλιο. Εἶναι ὁ μοναδικός ναός τῆς μη­τρο­πολιτικῆς μας ἐπαρχίας πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόμα­τι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἁγίου τῆς πίστεώς μας καί οἰκουμενικοῦ διδασκά­λου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θε­οῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάζουμε πνευμα­τικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β’ Κορ. ζ, 1). Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφί­εται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατό­τητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄς σπεύσομεν λοιπόν, μέ εὐγνω­μοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προ­σκυνή­σουμε τιμητικῶς τόν Ἅγιο Βασίλειο τόν Μέγα, πού ἔρχεται στήν πε­ριοχή μας, τήν ἁγία αὐτή περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρε­σβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κό­σμον.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑ­περαγίας καί Ἀειπαρθένου Θεοτόκου, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασι­λείου τοῦ Μεγάλου καί πάντων τῶν ἁγίων Του, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος