ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

«Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυρώθῃ· προσκυνεῖ ὁ Κόσμος καί φωτιζόμενος ἀνακράζει· Ὤ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει! Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωήν τήν ἀτελεύτητον». Στιχηρόν Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τό κενόν ζωηφόρον μνῆμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού σηματοδοτεῖ καί τό δικό μας πέρασμα στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς, ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία ἐντατικοποιεῖ τήν προσφορά της γιά τήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας μας αὐτός νά εἶναι ἀποτελεσματικός καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνεται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας αἰῶνες τώρα καί πού προσφέρονται στήν καλή διάθεση καί ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός πνευματική ἀξιοποίηση. Μέσα σ’ αὐτά τά ποιμαντικά πλαίσια καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀπηυθήνθη πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. Θεόφιλον, μέ τό αἴτημα τῆς μεταφορᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολίν μας τοῦ τμήματος ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πού ἀπό τοῦ 4ου μετά Χριστόν αἰώνος, ἔχει ἀποθησαυρισθῆ ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη στόν φρικτό Γολγοθᾶ, στόν τόπο δηλαδή ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας, ἐντός τοῦ πανιέρου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἠγαθύνθη καί εὐλόγησε τήν μεταφορά, ὑπό τοῦ Ἁγιοταφίτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας στήν πόλη μας. Ὡς χρόνος ἐλεύσεως τῆς μεγάλης καί μοναδικῆς αὐτῆς εὐλογίας γιά ὅλους μας, ἐπελέγη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 26ης Φεβρουαρίου στίς 5:30, ὡς τόπος δε τοῦ θείου προσκυνήματος ὁρίσθη ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς στό ἱστορικό κέντρο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν.

Μετά τήν ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ ζωομυρίστου Ξύλου θά τελεσθῆ κατά τό τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ προβλεπομένη δοξολογία. Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας στίς 9:30 θά τελεσθῆ νυκτερινή προηγιασμένη θεία Λειτουργία. Τό Τίμιον Ξύλον θά παραμείνει σέ προσκύνηση στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν μέχρι τήν Πέμπτη 8 Μαρτίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ πατρική καί ἀμεταμέλητος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔθεσε φιλανθρώπως στήν διάθεσή μας ὅλα ἐκεῖνα τά χαριτόβρυτα μέσα, τά ὁποῖα ὡς τιμαλφέστατον πνευματικόν θησαυρόν καί πηγήν ἀκαταγωνίστου δυνάμεως διαφυλάσσει αἰῶνες τώρα ἡ ἀστείρευτος ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος, Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὥστε ὁ καθημερινός πνευματικός μας ἀγώνας πού ἀποσκοπεῖ στήν σωτηρία μας, δηλαδή στήν κοινωνία μας μέ τόν ἅγιον Θεόν, νά εἶναι χρηστός, οὐσιαστικός, ἀποδοτικός. Σέ μᾶς πλέον ἐναπόκειται ἡ ἐπιλογή, ἡ ἀπόφασις, ἡ ἀξιοποίησις. Ὡς Ἐπίσκοπός σας καλῶ ὅλους σας, τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, νά λάβετε χάριν καί ἁγιασμόν, εὐλογίαν καί δύναμιν ἀπό τήν ἐν πίστει καί ταπεινώσει προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ἐκ τοῦ ὁποίου μυστικῶς ἀναβλύζει πλουσίως ἡ θεραπευτική, φωτιστική καί ἁγιαστική χάρις τοῦ ἐν αὐτῷ προσπαγέντος Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος μετά πάντων ἡμῶν.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος