ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 266

Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

«Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυ­ρώθῃ. Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζό­μενον, ζωήν τήν ἀτελεύτη­τον». Στιχηρόν Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ μᾶς ἀξίωσαν καί πάλιν ἐφέτος νά εἰσέλθουμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, τό ὁποῖο προ­βάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μία ἀκόμη εὐκαιρία πού μᾶς χαρίζει τό ἔλεος τοῦ Κυρίου γιά τόν ἁγιασμό, τήν πνευματική μας πρόοδο καί τήν βίωση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ. Τά τρία χρόνια τῆς φρικτῆς πανδημίας ἄφησαν στίς ψυχές πολλῶν ἀνθρώπων ἐπώδυνα ἀποτυπώματα, τά ὁποῖα μποροῦν νά θεραπευθοῦν μέ τήν χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ μας.

Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία ἐντατικοποιεῖ τήν ἱερά διακονία της γιά τήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας αὐτός νά εἶναι μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἀποτελεσματικός καί σω­τήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκο­πός ἐπιτυγχάνε­ται μέ ὅλα τά σωτήρια πνευματι­κά καί ἁγιαστικά μέσα, πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας αἰῶνες τώρα καί πού προσφέ­ρονται στήν καλή διάθεση καί ἐλεύθερη βούληση τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός ἀξιοποίησιν. Μέσα σ’ αὐτό τό ποιμαντικό πλαίσιο καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργαζο­μένη, μέ ἀφορμή καί τόν ἐφε­τεινό ἑορτασμό τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀπήυ­θηνε ἔκκλησιν πρός τόν Μα­καριώτατον Πα­τριάρχην Ἱεροσολύ­μων καί πάσης Παλαιστίνης κ. Θεόφι­λον, μέ θέμα τήν μεταφορά στήν Ἱερά Μη­τρόπολίν μας ἀποτμήματος τοῦ Τιμίου καί Ζωο­ποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυ­ρίου μας, πού ἀπό τοῦ 4ου μετά Χριστόν αἰώνος ἔχει ἀποθη­σαυρισθῆ ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη στόν φρικτό Γολγοθᾶ, στόν τόπο δηλαδή ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας, ἐντός τοῦ πανιέρου Ἱε­ροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσλύμων, τῆς μητέρας ὅλων τῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ, ἠγαθύνθη φιλοφρόνως καί τιμητικῶς νά ἀνταποκριθεῖ θετικῶς στήν ἀνω­τέρω παράκλησίν μας. Ὡς χρόνος ἐλεύσεως τῆς μεγάλης καί μοναδι­κῆς αὐτῆς εὐλογί­ας γιά ὅλους μας, ἐπελέγη τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββά­του 10 Σεπτεμβρίου στίς 6:30, ὡς τόπος δε τοῦ θείου προσκυνήματος ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.

Μετά τήν ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου, πού θά μετα­φέρει στήν πόλιν μας ἀπό τήν ἁγία πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώ­τατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυρια­κός ὡς Ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριω­τάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, θά τελεσθῆ κατά τό τυπι­κόν τῆς Ἐκκλησίας μας δοξολογία καί Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Τό Τίμιον Ξύλον θά παραμείνει σέ προσκύ­νηση στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυ­ροῦ Σερρῶν μέχρι τήν Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθί­ες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν. Ἐκτά­κτως τήν Κυριακή 11η Σεπτεμβρίου ὁ Τίμιος Σταυρός θά μεταφερθεῖ στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν, ὅπου μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ τό ἐπίσημο μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἀπό τῆς ὁποίας ἐφέτος συμ­πληρώνονται 100 χρόνια. Ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία τό ἱερό θη­σαύρισμα θά μεταφερθεῖ καί πάλιν στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ πατρική καί ἀδιάπτωτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔθεσε φιλανθρώπως στήν διάθεσή μας ὅλα ἐκεῖνα τά χαριτόβρυτα μέσα, τά ὁποῖα ὡς τιμαλ­φέστατον πνευματικόν θησαυρόν καί πηγήν ἀκαταγωνίστου δυνάμε­ως διαφυλάσσει αἰῶνες τώρα ἡ ἀστείρευτος ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος, Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὥστε ὁ καθημερινός πνευματικός μας ἀ­γώνας πού ἀποσκοπεῖ στήν ἐγχρίστωσή μας, νά εἶναι οὐσιαστικός, ἀποδοτικός. Σέ μᾶς πλέον ἐναπό­κειται ἡ ἐπιλογή καί ἡ ἀπόφασις.

Τά ἀνωτέρω πατρικῶς ἀνακοινούμενοι στήν ἀγάπη σας εὐχόμεθα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εἶναι πάντοτε μαζί μας. Ἀμήν.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος