ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες. Πάντα ταῦτα, τά πανίερα τῆς πίσεώς μας σεβάσματα, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἀρχαῖα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἀποσκοποῦσα κατά ἱερόν χρέος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατ’ αὐτούς τούς πικρούς χρόνους, μέ ἀφορμή καί τόν ἐπί θύραις εὑρισκόμενον λειτουργικόν ἐγκαινισμόν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν τό Σάββατο 5 καί τήν Κυριακή 6 Ἰουνίου ἐ. ἔ., μέ σεβασμό ἀλλά καί χα­ρά πνευματι­κή θά ὑποδεχθεῖ τήν χαριτόβρυ­τον δεξιάν χεῖρα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυμα­τουργοῦ, Ἐπισκό­που Τριμυ­θοῦντος, ἡ ὁποῖα εὑρί­σκεται ἀποθησαυ­ρισμένη στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς νήσου Κερκύρας. Ἡ ὑποδο­χή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου θά πραγματοποιη­θεῖ, σύν Θεῷ, τήν Τετάρτη 2ᾳ Ἰουνίου ἐ. ἔ., στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν καί ἀκολούθως θά τελεσθεῖ ὁ Ἀρχιε­ρατικός Ἑσπερι­νός. Τό ἱερό Λείψα­νο θά παραμείνῃ πρός προ­σκύ­νηση στόν ὡς εἴρηται Ἱερό Ναό μέχρι τήν Πέμπτη 10η Ἰουνίου, ἑορτή τῆς θείας Ἀναλήψεως, ὅπου καθημε­ρινῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολου­θίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευ­ματική ἐνίσχυση τῶν πι­στῶν, ἀλλά καί τῶν μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν πού προσεχῶς θά δι­α­γω­νισθοῦν στὶς ἐ­φε­τι­νὲς Πα­νελ­λή­νι­ες ἐ­ξε­τά­σεις.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ δοξολογική διάθεση πρός τόν ἅγιο Θεό, ἀλλά καί ἐφαρμόζοντες μετά προσοχῆς μεγάλης ὅλα τά ὑγειονομικά μέτρα προστασίας τοῦ θεοδωρήτου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Τρισάγιον Θεόν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος